Eczane, Ecza Deposu açılış, nakil, devir, mesul müdür işlemleri

Son güncelleme:11-07-2015

SERBEST ECZANE AÇILIŞ

 

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3’e göre

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında (yürürlüğe giriş tarihi 31.05.2012) eczacılık yapma hakkına haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür. Nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar “kritere tabi olanlar”, sınırlamaya tabi olmayan eczacılar “kritere tabi olmayan” olarak isimlendirilmiştir.

 

ECZANE OLACAK YERİN ÖZELLİKLERİ:

Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Eczacılar ve Eczaneler Hakkına Yönetmelik’in yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

A) KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN YENİ AÇILIŞ

1. RÖLEVE TASDİKİ

• Eczacıların, Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

• Krokiler, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir. 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

• Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

• Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

• Rölevede, eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.

• Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır.

• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

 

2. DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

Dilekçe fotokopisi.

• Matbu form (Eksiksiz ve tam doldurulmuş; T.C. Kimlik numarası mutlaka olacak şekilde, nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

• El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş.

• Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi.

• Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı. (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır).

• 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf.

• Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı 4 adet kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi İl Sağlık Müdürlüğü dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1 tanesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir. Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir; kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur).

• Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge.

• En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı il içinde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

• Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden “aslı gibidir” onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya kullanım izin belgelerinde dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir).

• Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Şubemizden alınan yazıyla birlikte, Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir).

 

İSTANBUL’DAKİ ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ   İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ (TL)

Adalar                    16.166                 294.70

Arnavutköy           215.531               1182.90

Ataşehir                405.974               1775.30

Avcılar                  407.240               1775.30

Bağcılar                752.250               1775.30

Bahçelievler          602.931               1775.30

Bakırköy               220.974               1182.90

Başakşehir            333.047               1182.90

Bayrampaşa          269.677               1182.90

Beşiktaş                186.570               1182.90

Beykoz                 248.056               1182.90

Beylikdüzü            244.760               1182.90

Beyoğlu                245.219               1182.90

Büyükçekmece     211.000               1182.90

Çatalca                 65.811                 709.40

Çekmeköy            207.476               1182.90

Esenler                 461.621               1775.30

Esenyurt               624.733               1775.30

Eyüp                     361.531               1182.90

Fatih                     425.875               1775.30

Gaziosmanpaşa     495.006               1775.30

Güngören             306.854               1182.90

Kadıköy                506.293               1775.30

Kağıthane             428.755               1775.30

Kartal                   447.110               1775.30

Küçükçekmece      740.090               1775.30

Maltepe                471.059               1775.30

Pendik                  646.375               1775.30

Sancaktepe           304.406               1182.90

Sarıyer                  335.598               1182.90

Silivri                    155.923               1182.90

Sultanbeyli           309.347               1182.90

Sultangazi            505.190               1775.30

Şile                       31.718                 472.40

Şişli                      274.420               1182.90

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               1775.30

Üsküdar                534.636               1775.30

Zeytinburnu          292.313               1182.90

 

*** Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler içinfark bedeli alınır.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor. (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014ntarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir).

• İstanbul Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil nosunun belirtildiği uygunluk belgesi.*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

 

B)KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN YENİ AÇILIŞ

Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili kurumun web sayfası takip edilmelidir).

 

İstenen Belgeler:  

T.C. Kimlik numarası.

Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti.

Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş.

Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.

Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir) yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge.

Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu.

 

Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık müdürlüklerinde, EYS (eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır.

Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplanıp yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki belgelerin asılları ve diğer eczane açılışı için istenilen belgelerle ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

İstenilen diğer eczane açılışı için belgeler “kritere tabi olmayanlar için yeni açılış”taki belgelerle aynıdır.(bkz. Kritere tabi olmayanlar için yeni açılış-dosya teslimi-istenen belgeler)

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

YENİ ECZANE AÇILIŞINDA

• Bağlı bulunulan İlçe Sağlık Grup Başkanlığına başvurulup, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’ndan alınan ruhsatlandırma dosyası ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak röleve planları tasdik ettirilir. (Röleve planında; Eczane olacak yerin vaziyet planı ile röleve planını çizen mimarın mühür ve imzası bulunmalıdır. Röleve planında eczanenin açık adresi, konumu, bölümleri, boyutları, eczanenin ve eczacının ismi açık olarak gösterilmeli, en az 1/100 ölçeğinde dosya kağıdı büyüklüğünde, dört adet olmalıdır).

• Tasdiklenen röleve planları ve eczane açılışında Eczacı Odası tarafından istenilen belgeler tamamlanarak Eczacı Odası’na şahsen başvurulur. (Belge teslim, inceleme ve onay günlerini bağlı bulunduğunuz Eczacı Odası’ndan öğrenebilirsiniz).

• Eczacı Odası’ndan Onay Belgesi alındıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurulur. Gerekli ruhsat harcı yatırıldıktan sonra işlem tamamlanır.

• Ruhsat alındıktan sonra ruhsatın fotokopisi ile Eczacı Odası veya irtibat bürolarından eczane için gerekli defterler alınır.

 

Eczane açılışında istenilen belgeler:

• Eczacı Odası kaydı (Kayıt için istenilen belgeler; Dilekçe, Özgeçmiş, Nüfus Kağıdı Sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden), İkamet Sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden), Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (ön ve arka yüzü noterden tasdikli), 5 adet vesikalık resim).

• Eczane açılış dilekçesi.

• Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu aslı. (Bazı Eczacı Odaları raporda, en az iki bölge temsilcisi onayı ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı onayı istemektedir).

• İl Sağlık Müdürlüğü’nden tasdikli dört adet röleve planı (Röleve planında; Eczane olacak yerin vaziyet planı ile röleve planını çizen mimarın mühür ve imzası bulunmalıdır. Röleve planında eczanenin açık adresi, konumu, bölümleri, boyutları, eczanenin ve eczacının ismi açık olarak gösterilmeli, en az 1/100 ölçeğinde dosya kağıdı büyüklüğünde, dört adet olmalıdır).

• Demirbaş faturalarının fotokopisi.

• Elektrik, su müracaat makbuzlarının fotokopisi (Ortak kullanım halinde ise bina yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı).

• Kira kontratı fotokopisi.

• Eczane olacak yerin tapu fotokopisi.

• Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin fotokopisi.

• Bir adet vesikalık fotoğraf.

 

ÖZEL, VAKIF ve ÜNİVERSİTE HASTANESİ

BÜNYESİNDE ECZANE AÇILIŞI

 

ECZANE OLACAK YERİN ÖZELLİKLERİ:

• Hastane Bünyesindeki Eczaneler aydınlık ve havadar olmalıdır.

• 23 Eylül 2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" gereği yatak sayısına bakılmaksızın tüm özel hastanelerde eczane bulunması zorunludur.

• Eczane olacak yerde, yüksekliği en az 2.40m olan faydalı alanı en az 20 m² olmalıdır. Labarotuvar olması zorunludur.

• Depo, Kolonlar vs... faydalı alana dahil değildir.

• Laboratuvarın, eczane dışı ile bağlantısı olmamalıdır.

• Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir.

• Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

1.RÖLEVE TASDİKİ

• Eczacıların, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eczane Yerine ait Uygunluk Raporu ve 4 adet orjinal kroki- Eczanenin bulunduğu kat planı ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ulaştırılır. (Özel Hastaneler için kat planının İl Sağlık Müdürlüğü Özel Yataklı Tedavi Kurumları Şubesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).

• Krokiler, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesi tarafından onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki-kat planı açılış dosyasına eklenir.

• Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

• Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

• Rölevede, eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.

• Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır.

 

2.DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

• Matbu form ("Hastane Eczanesi açılışı" için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

• Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi.

• Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş.

• En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli). Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı il içinde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir (en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmesine gerek yoktur).

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır).

• Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge.

• 2 adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) (Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında).

• İstanbul Eczacı Odasından alınan uygunluk belgesi.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir).

• Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki vaziyet planı.

• Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir).

 

İSTANBUL’DAKİ ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE  2015 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                   16.166                 294.70

Arnavutköy           215.531               1182.90

Ataşehir                405.974               1775.30

Avcılar                  407.240               1775.30

Bağcılar                752.250               1775.30

Bahçelievler          602.931               1775.30

Bakırköy               220.974               1182.90

Başakşehir            333.047               1182.90

Bayrampaşa          269.677               1182.90

Beşiktaş                186.570               1182.90

Beykoz                 248.056               1182.90

Beylikdüzü            244.760               1182.90

Beyoğlu                245.219               1182.90

Büyükçekmece     211.000               1182.90

Çatalca                 65.811                 709.40

Çekmeköy            207.476               1182.90

Esenler                 461.621               1775.30

Esenyurt               624.733               1775.30

Eyüp                     361.531               1182.90

Fatih                     425.875               1775.30

Gaziosmanpaşa     495.006               1775.30

Güngören             306.854               1182.90

Kadıköy                506.293               1775.30

Kağıthane             428.755               1775.30

Kartal                   447.110               1775.30

Küçükçekmece      740.090               1775.30

Maltepe                471.059               1775.30

Pendik                  646.375               1775.30

Sancaktepe           304.406               1182.90

Sarıyer                  335.598               1182.90

Silivri                    155.923               1182.90

Sultanbeyli           309.347               1182.90

Sultangazi            505.190               1775.30

Şile                       31.718                 472.40

Şişli                      274.420               1182.90

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               1775.30

Üsküdar                534.636               1775.30

Zeytinburnu          292.313               1182.90

 

*** Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

• Hastane Ruhsatının ve faaliyet izin belgelerinin fotokopisi.

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• Hastane eczanesi açılış dilekçesi.

• İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Ön Raporu fotokopisi.

• Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu (Bazı Eczacı Odaları raporda en az iki Bölge Temsilcisi onayı istemektedir).

• İl Sağlık Müdürlüğü’nden tasdikli dört adet röleve planı (Röleve planlarının Eczacı Odası tarafından da tasdiklenmesi gerekmektedir).

• Hastanenin faaliyetini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

• Hastane yetkilisinin eczacıyı mesul müdür atadığına dair dilekçesi (Dilekçe ekinde, dilekçeyi imzalayan kişinin imza yetki belgesi fotokopisi).

• Eczacı Odasına kayıtlı eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe.

• Mesul Müdür eczacı daha önce bir iş yerinde çalışmış ise, bu işyerinden "İlişik Kesme" belgesi.

 

Hastane eczanesi Mesul Müdür değişikliği için istenilen belgeler:

• Hastane yetkilisinin eczacıyı mesul müdür atadığına dair dilekçesi (Dilekçe ekinde, dilekçeyi imzalayan kişinin imza yetki belgesi fotokopisi).

• Eczacı Odasına kayıtlı eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe.

• Eski mesul müdürün istifa dilekçesi.

• Mesul Müdür eczacı daha önce bir iş yerinde çalışmış ise, bu işyerinden "İlişik Kesme" belgesi.

 

ECZANE NAKİL

 

1 - AYNI İLÇE NAKİL

Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.

 

ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ

• Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

• Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

• Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

• Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

• Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

• Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

• Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

• Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

1.1.RÖLEVE TASDİKİ

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

• Krokiler, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir. 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

• Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

• Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

• Rölevede, eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.

• Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır.

• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

 

1.2. DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

• Matbu form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

• El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

• Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi.

• Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır).

• 4 X 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf.

• Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet plan krokisi, (Eczacı 4 adet kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi İl Sağlık Müdürlüğü dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1 tanesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir). Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir; kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur).

• Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge.

• En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı il içinde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

• Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden "aslı gibidir" onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgelerinde dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir).

• Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor. (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir).

• Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil no’sunun belirtildiği uygunluk belgesi.

 

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken, 2. rapor (Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

***Ruhsatnamedeki ad - soyadı ile şu anda kullandığı ad - soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği vs... ).

 

2-FARKLI İLÇEYE NAKİL

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un Geçici Madde 3’ncü maddesi; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkına haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir." hükmündedir.

Aşağıda nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar "kritere tabi olanlar", sınırlamaya tabi olmayan eczacılar "kritere tabi olmayan" olarak isimlendirilmiştir.

 

ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ

• Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

• Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

• Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.

Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

• Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

• Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

• Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

• Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur.

Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

• Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

A)KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN FARKLI İLÇE NAKİL

RÖLEVE TASDİKİ

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

• Krokiler, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

• Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

• Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

• Rölevede, eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.

• Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır.

Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

 

İstenen Belgeler

• Matbu form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

• El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

• Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi.

• Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır).

• 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf.

• Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı 4 adet kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi İl Sağlık Müdürlüğü dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1 tanesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir. Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır.

• Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir; kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur).

• Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge.

• En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı il içinde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

• Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden "aslı gibidir" onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya kullanım izin belgelerinde dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir).

• Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir).

• Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil no’sunun belirtildiği uygunluk belgesi.

***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Ruhsatnamedeki ad - soyadı ile şu anda kullandığı ad - soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir (ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği vs... ).

***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken, 2. Rapor (Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağı ve uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanağın getirilmesi zorunludur.

 

B) KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN FARKLI İLÇE NAKİL

Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili kurumun web sayfası takip edilmelidir).

Bu başvuruda gerekli belgeler:

• T.C. Kimlik numarası.

• Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti.

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

• Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş.

• Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.

• Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir) yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge.

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu (Raporlar özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık müdürlüklerinde, EYS (eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır. Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplanıp yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki belgelerin asılları ve diğer eczane açılışı için istenilen belgelerle ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

İstenilen diğer eczane nakli için belgeler "kritere tabi olmayanlar için farklı ilçe nakli"ndeki belgelerle aynıdır.

(bkz. kritere tabi olmayanlar için farklı ilçe nakil-dosya teslimi-istenen belgeler)

 

3 - BAŞKA İLDEN NAKİL

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un Geçici Madde 3’ncü maddesi; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkına haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir." hükmündedir.

Aşağıda nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar "kritere tabi olanlar", sınırlamaya tabi olmayan eczacılar "kritere tabi olmayan" olarak isimlendirilmiştir.

 

ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ

• Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

• Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

• Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

• Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

• Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

• Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

• Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur.

Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

• Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

A)KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN FARKLI İL’DEN NAKİL

RÖLEVE TASDİKİ

• İl dışından nakil olacak eczane için ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden işlemlerin başvurulmasından önce, eczanenin nakil geldiği ilden: nakil gelinen ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen dosyanın nakil gidilen yerin İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekir.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

• Krokiler, Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir. 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

• Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

• Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

• Rölevede, eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.

• Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır.

• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

 

1. DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

• Matbu form (Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

• El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

• Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi,

• Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)

• 4 X 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf

• Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı 4 adet kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi İl Sağlık Müdürlüğü dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1 tanesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir. Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir; kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.)

• Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge

• En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı ilde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

• Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden "aslı gibidir" onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya kullanım izin belgelerinde dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir).

• Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir).

• Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil no’sunun belirtildiği uygunluk belgesi.

• Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Vergi Dairesi’ne yatırılması gerekmektedir).

 

İSTANBUL’DAKİ ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                   16.166                 294.70

Arnavutköy           215.531               1182.90

Ataşehir                405.974               1775.30

Avcılar                  407.240               1775.30

Bağcılar                752.250               1775.30

Bahçelievler          602.931               1775.30

Bakırköy               220.974               1182.90

Başakşehir            333.047               1182.90

Bayrampaşa          269.677               1182.90

Beşiktaş                186.570               1182.90

Beykoz                 248.056               1182.90

Beylikdüzü            244.760               1182.90

Beyoğlu                245.219               1182.90

Büyükçekmece     211.000               1182.90

Çatalca                 65.811                 709.40

Çekmeköy            207.476               1182.90

Esenler                 461.621               1775.30

Esenyurt               624.733               1775.30

Eyüp                     361.531               1182.90

Fatih                     425.875               1775.30

Gaziosmanpaşa     495.006               1775.30

Güngören             306.854               1182.90

Kadıköy                506.293               1775.30

Kağıthane             428.755               1775.30

Kartal                   447.110               1775.30

Küçükçekmece      740.090               1775.30

Maltepe                471.059               1775.30

Pendik                  646.375               1775.30

Sancaktepe           304.406               1182.90

Sarıyer                  335.598               1182.90

Silivri                    155.923               1182.90

Sultanbeyli           309.347               1182.90

Sultangazi            505.190               1775.30

Şile                       31.718                 472.40

Şişli                      274.420               1182.90

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               1775.30

Üsküdar                534.636               1775.30

Zeytinburnu          292.313               1182.90

 

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Ruhsatnamedeki ad - soyadı ile şu anda kullandığı ad - soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği vs... ).

***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken, 2.Rapor (Eczanenin faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağı ve uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanağın getirilmesi zorunludur.

 

B) KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN FARKLI İL’DEN NAKİL

Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili kurumun web sayfası takip edilmelidir).

• T.C. Kimlik numarası.

• Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti.

• Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı

• Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş.

• Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.

• Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir) yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge.

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu (Raporlar özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

 

Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık müdürlüklerinde, EYS (eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır.

Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplanıp yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki belgelerin asılları ve diğer eczane açılışı için istenilen belgelerle ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

İstenilen diğer eczane nakli için belgeler "kritere tabi olmayanlar için farklı İl’den nakil"deki belgelerle aynıdır.(bkz. kritere tabi olmayanlar için farklı il’den nakil-dosya teslimi-istenen belgeler).

 

4-BAŞKA İLE NAKİL

• İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan eczaneye ait dosya, nakil gidilen İl Sağlık Müdürlüğü’ne üst yazı ile birlikte gönderilir.

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

Eczacı Odası kaydı ((Yeni bir Eczacı Odasına kayıt için istenilen belgeler; Dilekçe, Özgeçmiş, Nüfus Kağıdı Sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden), İkamet Sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden), Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (ön ve arka yüzü noterden tasdikli), 5 adet vesikalık resim).

• Eczane nakil dilekçesi.

• Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu aslı. (Bazı Eczacı Odaları raporda, en az iki bölge temsilcisi onayı ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı onayı istemektedir).

• İl Sağlık Müdürlüğü’nden tasdikli dört adet röleve planı (Röleve planında; Eczane olacak yerin vaziyet planı ile röleve planını çizen mimarın mühür ve imzası bulunmalıdır. Röleve planında eczanenin açık adresi, konumu, bölümleri, boyutları, eczanenin ve eczacının ismi açık olarak gösterilmeli, en az 1/100 ölçeğinde dosya kağıdı büyüklüğünde, dört adet olmalıdır).

• Elektrik, su müracaat makbuzlarının fotokopisi (Ortak kullanım halinde ise bina yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı).

• Kira kontratı fotokopisi.

• Eczane olacak yerin tapu fotokopisi.

• Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin fotokopisi.

• Bir adet vesikalık fotoğraf.

 

 

ECZANE DEVİR

 

1.1 DEVİR ALINACAK ECZANENİN ÖZELLİKLERİ

Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.

Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur.

Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

1.2 RÖLEVE TASDİKİ

• Eczacıların, Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma dosyası İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ulaştırılır.

• Krokiler, Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir. 1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilir.

• Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.

• Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

•Rölevede, eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.

• Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede bulunmalıdır.

• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

 

1.3 DOSYA TESLİMİ

İstenen Belgeler:

• Dilekçe

• Matbu form ("Devir" için hazırlanan form kullanılmalıdır. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

• El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

• Devir alan Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi,

• Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

• Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

• Eczacılık yapmaya mani mahkûmiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkûmiyeti olmamalıdır.)

• 4 x 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf

• Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı krokisi, (Eczacı 4 adet kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi İl Sağlık Müdürlüğü dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1 tanesi İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir. Krokide eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı, laboratuvar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının her birinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.)

• Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge

• En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı il içinde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

• Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden "aslı gibidir" onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya kullanım izin belgelerinde dükkân veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi gereklidir), (Yönetmelik öncesi ruhsatlandırılmış eczaneler için yapı ruhsatı gerekmemektedir).

• Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

• Harç Makbuzu (Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir .)

 

İSTANBUL’DAKİ ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                    16.166                 294.70

Arnavutköy           215.531               1182.90

Ataşehir                405.974               1775.30

Avcılar                  407.240               1775.30

Bağcılar                752.250               1775.30

Bahçelievler          602.931               1775.30

Bakırköy               220.974               1182.90

Başakşehir            333.047               1182.90

Bayrampaşa          269.677               1182.90

Beşiktaş                186.570               1182.90

Beykoz                 248.056               1182.90

Beylikdüzü            244.760               1182.90

Beyoğlu                245.219               1182.90

Büyükçekmece     211.000               1182.90

Çatalca                 65.811                 709.40

Çekmeköy            207.476               1182.90

Esenler                 461.621               1775.30

Esenyurt               624.733               1775.30

Eyüp                     361.531               1182.90

Fatih                     425.875               1775.30

Gaziosmanpaşa     495.006               1775.30

Güngören             306.854               1182.90

Kadıköy                506.293               1775.30

Kağıthane             428.755               1775.30

Kartal                   447.110               1775.30

Küçükçekmece      740.090               1775.30

Maltepe                471.059               1775.30

Pendik                  646.375               1775.30

Sancaktepe           304.406               1182.90

Sarıyer                  335.598               1182.90

Silivri                    155.923               1182.90

Sultanbeyli           309.347               1182.90

Sultangazi            505.190               1775.30

Şile                       31.718                 472.40

Şişli                      274.420               1182.90

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               1775.30

Üsküdar                534.636               1775.30

Zeytinburnu           292.313               1182.90

 

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

• Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor. (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)

• Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil no’sunun belirtildiği uygunluk belgesi.

• Noter Devir Sözleşmesi (Sözleşmede; Uyuşturucu veya Psikotrop ilaçlar devir alındı ise isimleri, devir alınmadıysa uyuşturucu veya pisikotrop ilaç bulunmadığı yazmalıdır).

• Uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait tutanak.

***Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/04/2014 tarihinden önce ruhsatname düzenlenmiş eczanelerin devrinde yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi aranmaz.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

Eczacı Odası kaydı ((Eczacı Odasına kayıt için istenilen belgeler; Dilekçe, Özgeçmiş, Nüfus Kağıdı Sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden), İkamet Sureti (Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden), Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (ön ve arka yüzü noterden tasdikli), 5 adet vesikalık resim).

• Eczane devir dilekçesi.

• Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu aslı. (Bazı Eczacı Odaları raporda, en az iki bölge temsilcisi onayı ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı onayı istemektedir).

• İl Sağlık Müdürlüğü’nden tasdikli dört adet röleve planı (Röleve planında; Eczane olacak yerin vaziyet planı ile röleve planını çizen mimarın mühür ve imzası bulunmalıdır. Röleve planında eczanenin açık adresi, konumu, bölümleri, boyutları, eczanenin ve eczacının ismi açık olarak gösterilmeli, en az 1/100 ölçeğinde dosya kağıdı büyüklüğünde, dört adet olmalıdır).

• Elektrik, su müracaat makbuzlarının fotokopisi (Ortak kullanım halinde ise bina yöneticisinden ortak kullanım olduğuna dair yazı).

• Kira kontratı fotokopisi.

• Eczane olacak yerin tapu fotokopisi (Tapuda arsa görünüyorsa muhtar veya Belediyeden "Bildirilen adreste bina ve dükkan olduğuna" dair yazı)

• Var ise yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin fotokopisi.

• Devir senedi (Devir işlemi noterde yapılmalıdır. Devir işleminde Eczacı Odası Bölge Temsilcisi ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’ndan bir yetkili bulunmalıdır. Devir senedinde ilaçların, psikotrop ilaçların ve uyuşturucu ilaçların ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Devir senedinden Eczacı Odasına bir asıl, bir fotokopi olmak üzere iki adet getirilmelidir).

• Bir adet vesikalık fotoğraf.

 

ECZANELER İÇİN MESUL MÜDÜR ATANMASI-DEĞİŞİKLİĞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İlçe üst yazısı

Dilekçe fotokopisi

Matbu form (Mesul Müdür atama için hazırlanmış form; eksiksiz ve tam doldurulmuş, T.C. Kimlik numarası mutlaka olacak şekilde, nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.)

El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi,

Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır).

4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf.

Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge.

Eczacı Odası kayıt belgesi.

En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmelidir). Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili il sağlık müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celb kağıdı.

Askerlik dışındaki durumlar için; eczanenin sahibi olan eczanının mesul müdür atama nedeninin ve süresini belirten dilekçe ve belgeleri (sağlık raporu vs.).

Mesul Müdürlük belgesinin aslı (Mesul Müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge).

 

***Ayrılan Mesul Müdürün, ayrılış evrakları daha önce teslim edilmemişse yeni atanan Mesul Müdürün dosyasına eklenmelidir.

***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

 

Mesul Müdürün Ayrılışı İçin:

Üst yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanır).

Mesul Müdürün ayrılış dilekçesi.

Mesul Müdürlük Belgesi’nin aslı.

Eczanenin Sahibi olan Eczacının görevinin başına döndüğüne dair dilekçesi

Askerlik nedeniyle Mesul Müdür atanmış ise; Eczanenin Sahip ve Mesul Müdürü olan eczacının, askerliğinin bittiğini belirten teskerenin fotokopisi.

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• Sorumlu Müdür atama gerekçesi (Askerlik hizmeti, Milletvekilliği, Malullük, Eğitim, Kısıtlama Altına Alınma, Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınarak Hastalık ve Sair nedenlerle).

• Eczacının sorumlu müdür olarak atandığına dair dilekçe.

• Eczacı Odasına kayıtlı eczacının sorumlu müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe.

• Sorumlu müdür eczacı önceden bir iş yerinde çalışmış ise "İlişik Kesme" belgesi.

NOT: Eczanenin asıl sahip ve mesul müdürünün görevi başına dönmesi ile atanan mesul müdür eczacının istifa dilekçesi ve eczacının göreve başladığını bildiren dilekçe mutlaka Eczacı Odasına verilmelidir.

2015 yılı Mesul Müdür maaşı: Türk Eczacıları Birliği 39. Dönem Merkez Heyeti tarafından ilgili yasalara göre sorumlu müdürlük görevini yürütecek eczacıların asgari ücreti 2015 yılı için aylık net 2.650,00 (ikibinaltıyüzelli) TL olarak belirlenmiştir.

 

 

VERESELİ ECZANE AÇILIŞI

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenen Belgeler:

Üst Yazı (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya” için hazırlanmış olmalıdır).

Matbu form (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

Mesul Müdür olarak atanan eczacının;

El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş.

Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir onaylı fotokopisi.

Göz raporu (Göz doktorunun adının ve ünvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı).

Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır).

4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf.

Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile ilgili belge.

Eczacı Odası kayıt belgesi.

En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı il içinde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Harç Makbuzu(Harç Bedellerinin; Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden verilen yazıyla birlikte, İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yatırılması gerekmektedir).

 

İSTANBUL’DAKİ ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2014 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                    16.166                 294.70

Arnavutköy           215.531               1182.90

Ataşehir                405.974               1775.30

Avcılar                  407.240               1775.30

Bağcılar                752.250               1775.30

Bahçelievler          602.931               1775.30

Bakırköy               220.974               1182.90

Başakşehir            333.047               1182.90

Bayrampaşa          269.677               1182.90

Beşiktaş                186.570               1182.90

Beykoz                 248.056               1182.90

Beylikdüzü            244.760               1182.90

Beyoğlu                245.219               1182.90

Büyükçekmece     211.000               1182.90

Çatalca                 65.811                 709.40

Çekmeköy            207.476               1182.90

Esenler                 461.621               1775.30

Esenyurt               624.733               1775.30

Eyüp                     361.531               1182.90

Fatih                     425.875               1775.30

Gaziosmanpaşa     495.006               1775.30

Güngören             306.854               1182.90

Kadıköy                506.293               1775.30

Kağıthane             428.755               1775.30

Kartal                   447.110               1775.30

Küçükçekmece      740.090               1775.30

Maltepe                471.059               1775.30

Pendik                  646.375               1775.30

Sancaktepe           304.406               1182.90

Sarıyer                  335.598               1182.90

Silivri                    155.923               1182.90

Sultanbeyli           309.347               1182.90

Sultangazi            505.190               1775.30

Şile                       31.718                 472.40

Şişli                      274.420               1182.90

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               1775.30

Üsküdar                534.636               1775.30

Zeytinburnu          292.313               1182.90

 

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.

Veraset İlamı.

Muvafakatname(Birden fazla varis olması durumunda, bir varise diğer varisler tarafından, söz konusu eczane ile ilgili her türlü işlemlerde (işletme, devir vs...) yetki verildiğinin belirtildiği ve noterde varisler huzurunda düzenlenen belge).

İşletme hakkı olan varise ait 3 adet fotoğraf.

Varislerden öğrenci olan var ise öğrenim belgeleri.

Varislere ait nüfus cüzdanı örneği.

Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

 

*** Eski ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

*** Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

*** Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul edilmemektedir.

*** Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• Veraset İlamı.

• Varislerin eczacıyı müştereken atadıklarına dair dilekçe.

• Eczacı Odasına kayıtlı eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe.

• Mesul müdür eczacı önceden bir iş yerinde çalışmış ise "İlişik Kesme" belgesi.

 

Vefat eden bir eczacının eczanesinin, eşi veya çocukları namına mesul müdür tarafından idaresi beş seneyi geçemez. Ancak; vefat eden eczacının çocuğu bu müddetin sonunda reşit değilse, reşit oluncaya kadar, cocuk Eczacılık Fakültesine girdiği takdirde bu tahsili bitinceye kadar eczane vereseli olarak çalışmaya devam eder. Vefat eden eczacının varisleri arasında eş veya çocuk yoksa eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından vereseli olarak bir sene işletilir ve süre sonunda tasfiye edilir.

 

 

ECZANE TADİLAT

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

Eczane Tadilat Gerekli Belgeler :

Dilekçe.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından eczanede yapılan değişikliklerin ayrıntılı olarak açıklanması gerekir.

Bölge Temsilcisi tarafından onaylanan ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilen tadilat raporu.

4 adet kroki.

Eczanelerde yapılan boya, mobilya değişimi vb. dekoratif tadilatlar için onay alınması gerekmemektedir.

Eczaneye ikinci kapının açılması,dükkan birleştirilmesi,asma kat ilavesi vb. belediyeden de onay alınması gereken tadilatlarda, söz konusu tadilatın uygun olduğuna dair belediyeden alınan yazı.

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• Tadilat Dilekçesi.

• İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ön raporu fotokopisi.

• Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu aslı ((Bazı Eczacı Odaları raporda, en az iki bölge temsilcisi onayı istemektedir).

• İl Sağlık Müdürlüğü’nce tasdikli dört adet röleve planı.

 

 

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İSTENEN BELGELER

Dilekçe.

Soyadı değişikliğini gösteren belge.

Ruhsatname aslı.

Yeni soyadına göre düzenlenmiş nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.

 

RUHSATNAME TESLİMİ

 

Eczanelerin yeni açılış, nakil, devir işlemleri sonucunda eczacıların İl Sağlık Müdürlüğünden ruhsatnamelerini teslim alabilmeleri için İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2. rapor düzenlenmesi ve bu raporu ruhsat alırken teslim etmeleri

gerekmektedir.

(İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2.Rapor, bir üst yazı ile ruhsat sahibi eczacı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılır. Bu yazı ve ekindeki rapor ilk olarak, Gelen-Giden Evrak Biriminde kayda girdikten sonra Eczacılık Şubesine ruhsat alırken teslim edilir).

Farklı ilçeye nakil yapan eczaneler için, 2.Rapor ile birlikte eski eczaneye ait Kapanış Tutanağının da ruhsat teslimi sırasında getirilmesi gerekir.

Verese, soyadı değişikliği, numarataj nedeniyle adres değişikliği ve Özel Hastane bünyesindeki eczanelerin açılış işlemlerinde 2.Rapor düzenlenmemektedir.

 

ECZANE KAPANIŞI

Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 49. maddesi gereği birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Bunun için eczane ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Varsa eczanede bulunan ilaçlar saklama şartlarına uygun bir şekilde muhafaza edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık geçici kapatma süresi sona ermeden önce tekrar devam edeceğini beyan etmesi durumunda eczane olacak yerin kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde yeniden düzenlenir. Bu durumdaki eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki nüfus kriteri uygulanmaz.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

İlçe Üst Yazısı.

Eczacının Kapatmak İstediğine Dair Dilekçesi.

Ruhsatname Aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

Kapanış Tutanağı.

Uyuşturucu-Psikotrop İlaç Tutanağı.

Diğer İlaç ve Demirbaşların Durmunu Açıklayan Dilekçe ve İlgili Belgeler (İade Fatura Fotokopisi vs..), (Ruhsatnamedeki adres güncel değilse ilgili belediyeden alınmış , adres değişikliğini belirten yazı).

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• Eczacının eczanesini kapatmak istediğine dair dilekçe.

• İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’nca düzenlenen kapanış tutanağı fotokopisi.

 

ECZA DEPOSU AÇILIŞ

 

Ruhsatlandırma için Bakanlığa Gönderilecek Dosyaların Düzenlenmesi

***Ecza Depoları ile ilgili ruhsatlandırma ve diğer işlemlere ait dosyalar, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek Müdürlükçe Bakanlığa iletilmektedir.

***Ruhsatlandırma için düzenlenen dosyalar, 1asıl 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha hazırlanır. 1 fotokopi İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne verilir, 1 asıl (İl Sağlık Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir) 1 fotokopi dosya da İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesine teslim edilir.

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• İlçe Sağlık Grup Başkanlığının üst yazısı.

Mesul Müdüre ait Belgeler:

Matbu form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden temin edilir. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş.

İkametgah Belgesi.

Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti.

Savcılık Belgesi(Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir.Ayrıca;6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyet olmamalıdır).

4 adet vesikalık fotoğraf (Yakın tarihte çekilmiş olmalı, polaroid veya renkli fotokopi olmamalı).

Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu (raporda fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi mutlaka bulunmalıdır).

Göz Raporu (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdiklenmiş olmalıdır).

Türk Eczacılar Birliği’nce onaylanmış, Mesul Müdür’ün meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası’ndan alınan belge.

Mesul Müdür’ün Eczacı Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge.

Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi).

En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli).

*** "Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, aynı ilde ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir (en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmelerine gerek yoktur)".

Eczacı emekli ise emeklilik belgesinin fotokopisi

Tebellüğ Belgesi (İlgili Yönetmeliğin 26.maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı Belge; ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden veya İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden temin edilebilir), (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

 

Ecza Deposuna ait Belgeler:

Dilekçe

Ecza Deposunun kurulacağı yerin onaylı "İmar Planı" (imara uygundur ibaresi olmalı) veya Yapı Kullanma İzin Belgesi (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde,yerler ada,parsel,pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden, söz konusu ada, parsel, paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir)

Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Odası Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor.

Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki (Krokilerin, 984 sayılı Yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkilileri tarafından tarih belirtilerek onaylanması gerekmektedir).

Bir ticari şirket tarafından kuruluyor ise ticaret sicil gazetesinin aslı (Mesul Müdür ortaklardan biri olmalı (Şube Depolarda böyle bir zorunluluk yoktur) (Şube depolarında merkez depoya ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi gerekmektedir), şirketin; adı, adresi, amaç ve sermayesi belirtilmelidir.

Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge.

İlçe Depo Ruhsatname Harç Bedeli: İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne yatırılması gerekmektedir

İSTANBULDAKİ ECZA DEPOLARI İÇİN 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                    16.166                 590.70

Arnavutköy           215.531               2960.10

Ataşehir                405.974               5920.80

Avcılar                  407.240               5920.80

Bağcılar                752.250               5920.80

Bahçelievler          602.931               5920.80

Bakırköy               220.974               2960.10

Başakşehir            333.047               2960.10

Bayrampaşa          269.677               2960.10

Beşiktaş                186.570               2960.10

Beykoz                 248.056               2960.10

Beylikdüzü            244.760               2960.10

Beyoğlu                245.219               2960.10

Büyükçekmece     211.000               2960.10

Çatalca                 65.811                 1775.30

Çekmeköy            207.476               2960.10

Esenler                 461.621               5920.80

Esenyurt               624.733               5920.80

Eyüp                     361.531               2960.10

Fatih                     425.875               5920.80

Gaziosmanpaşa     495.006               5920.80

Güngören             306.854               2960.10

Kadıköy                506.293               5920.80

Kağıthane             428.755               5920.80

Kartal                   447.110               5920.80

Küçükçekmece      740.090               5920.80

Maltepe                471.059               5920.80

Pendik                  646.375               5920.80

Sancaktepe           304.406               2960.10

Sarıyer                  335.598               2960.10

Silivri                    155.923               2960.10

Sultanbeyli           309.347               2960.10

Sultangazi            505.190               5920.80

Şile                       31.718                 1182.90

Şişli                      274.420               2960.10

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               5920.80

Üsküdar                534.636               5920.80

Zeytinburnu          292.313               2960.10

 

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) no’lu hesabına Depo için 2.400,78 TL, Mesul Müdür için 1.203,78 TL yatırıldığını gösterir dekont. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

Ecza Deposu Denetim Formu doldurulması gerekmektedir.

Tebellüğ Belgesi (ilgili yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden veya İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden temin edilir), (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının adı, soyadı imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Ruhsat ve Mesul Müdürlük Belgesi teslim edilmeden önce İlçe Sağlık Müdürlüğü hazırladığı 2. raporda ve 1. raporda imzası olan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün, Eczacı Odası bölge temsilcisinin, Ecza Depoları Derneğinin ve Eczacılar Kooparatifi yetkililerinin de onayı olacaktır. (Mühür-Kaşe-İmza)

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

İstenilen Belgeler:

• Ecza Deposunun faaliyetini, ortaklarını ve imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

• Ecza Deposu imza yetkilisinin eczacıyı mesul müdür atadığına dair dilekçe (Dilekçe ekinde, dilekçeyi imzalayan kişinin imza yetki belgesi fotokopisi).

• Eczacı Odasına kayıtlı eczacının mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe.

• Mesul müdür eczacı önceden bir iş yerinde çalışmış ise "İlişik Kesme" belgesi.

 

ECZA DEPOSU NAKİL

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

 

1 - AYNI İLÇE NAKİL

İstenilen Belgeler:

• İlçe Sağlık Grup Başkanlığının üst yazısı.

Dilekçe

Matbu form İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden temin edilir. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, Mesul Müdür’ün ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.

Nakil yapılacak yerin onaylı "İmar Planı" (imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde, yerler ada, parsel, pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden, söz konusu ada, parsel, paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir).

Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili Sağlık Grup Başkanlığı, Eczacı Odası Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor

Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki.

Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge.

Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu’nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi.

Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname.

Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı.

Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

Ecza Deposu Denetim Formu doldurulması gerekmektedir.

Aynı İlçe içi nakilde;

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) IBAN no’lu hesabına depo ruhsatname şerh harcı (1.233,64 TL) ve mesul müdürlük belgesi şerh harcı (616,81 TL) yatırılması gerekmektedir. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır.

Tebellüğ Belgesi (ilgili yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge; ilgili İlçe Sağlık Grup Başkanlığından veya İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden temin edilebilir), (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır.

***Hazırlanan dosya; İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesine getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni depoya ait ruhsatname teslim edilirken, 2.Rapor (Deponun faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski depoya ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

 

2 - FARKLI İLÇE NAKİL

***Ruhsatname ve Ecza Deposunun nakil edilmek istendiğine dair dilekçe, Ecza Deposunun bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından nakil gidilen İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

İstenilen Belgeler:

• İlçe Sağlık Grup Başkanlığının üst yazısı.

Dilekçe.

Matbu form (ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden temin edilir. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

Nakil yapılacak yerin onaylı "İmar Planı" (imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde, yerler ada, parsel, pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden, söz konusu ada, parsel, paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir).

Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden, Eczacı Odası Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor.

Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki (Krokilerin, 984 sayılı Yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkilileri tarafından tarih belirtilerek onaylanması gerekmektedir).

Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge.

Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu’nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi.

Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname.

Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı.

Mesul Müdüre ait 4 adet vesikalık fotoğraf (Yakın tarihte çekilmiş olmalı, polaroid veya renkli fotokopi olmamalı).

***Tebellüğ Belgesi ilgili yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge; ilgili İlçe Sağlık Grup Başkanlığından veya İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden temin edilebilir (Ecza Deposu Sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

İlçe Depo Ruhsatname Harç Bedeli: İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne yatırılması gerekmektedir.

 

İSTANBULDAKİ ECZA DEPOLARI İÇİN 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                    16.166                 590.70

Arnavutköy           215.531               2960.10

Ataşehir                405.974               5920.80

Avcılar                  407.240               5920.80

Bağcılar                752.250               5920.80

Bahçelievler          602.931               5920.80

Bakırköy               220.974               2960.10

Başakşehir            333.047               2960.10

Bayrampaşa          269.677               2960.10

Beşiktaş                186.570               2960.10

Beykoz                 248.056               2960.10

Beylikdüzü            244.760               2960.10

Beyoğlu                245.219               2960.10

Büyükçekmece     211.000               2960.10

Çatalca                 65.811                 1775.30

Çekmeköy            207.476               2960.10

Esenler                 461.621               5920.80

Esenyurt               624.733               5920.80

Eyüp                     361.531               2960.10

Fatih                     425.875               5920.80

Gaziosmanpaşa     495.006               5920.80

Güngören             306.854               2960.10

Kadıköy                506.293               5920.80

Kağıthane             428.755               5920.80

Kartal                   447.110               5920.80

Küçükçekmece      740.090               5920.80

Maltepe                471.059               5920.80

Pendik                  646.375               5920.80

Sancaktepe           304.406               2960.10

Sarıyer                  335.598               2960.10

Silivri                    155.923               2960.10

Sultanbeyli           309.347               2960.10

Sultangazi            505.190               5920.80

Şile                       31.718                 1182.90

Şişli                      274.420               2960.10

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               5920.80

Üsküdar                534.636               5920.80

Zeytinburnu          292.313               2960.10

 

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) IBAN no’lu hesabına Depo için 2.400,78TL, Mesul Müdür için 1.203,78TL yatırıldığını gösterir dekont. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

Ecza Deposu Denetim Formu doldurulması gerekmektedir.

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Hazırlanan dosya; İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesine getirilmeden önce, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için, yazılan üst yazıyla birlikte, evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni depoya ait ruhsatname teslim edilirken, 2.Rapor (Deponun faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski depoya ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

 

3 - BAŞKA İLDEN NAKİL

İstenilen Belgeler:

Deponun nakil geldiği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından nakil ile ilgili belgelerin Bakanlığa gönderildiğine dair yazı.

Dilekçe

Matbu form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilir. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır.

Nakil yapılacak yerin onaylı “İmar Planı” (imara uygundur ibaresi olmalı) veya “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (İmar Planı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinde, yerler ada, parsel, pafta olarak tanımlandığından ilgili Belediyesinden, söz konusu ada, parsel, paftaya ait posta adresinin belirtildiği yazının da eklenmesi gereklidir).

Yeni Depo yerinin 984 sayılı yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23882 sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Odası Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkililerince onaylı rapor.

Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki (Krokilerin, 984 sayılı Yasa ve 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü, Eczacı Bölge Temsilcisi, Ecza Depocuları Derneği ve Eczacılar Kooperatifi yetkilileri tarafından tarih belirtilerek onaylanması gerekmektedir).

Ecza Deposu olacak yerin tamamının, yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamdan alınmış onaylı belge.

Depo Sahibinin veya Yönetim Kurulu’nun nakil ile ilgili Muvafakat Belgesi.

Eski adrese düzenlenmiş Mesul Müdürlük Belgesi ve Depoya ait ruhsatname.

Adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı.

Mesul Müdüre ait 4 adet vesikalık fotoğraf (Yakın tarihte çekilmiş olmalı, polaroid veya renkli fotokopi olmamalı).

İlçe Depo Ruhsatname Harç Bedeli: İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne yatırılması gerekmektedir.

İSTANBULDAKİ ECZA DEPOLARI İÇİN 2015 YILI HARÇ BEDELLERİ

İLÇE                     NÜFUS                  HARÇ BEDELİ

Adalar                    16.166                 590.70

Arnavutköy           215.531               2960.10

Ataşehir                405.974               5920.80

Avcılar                  407.240               5920.80

Bağcılar                752.250               5920.80

Bahçelievler          602.931               5920.80

Bakırköy               220.974               2960.10

Başakşehir            333.047               2960.10

Bayrampaşa          269.677               2960.10

Beşiktaş                186.570               2960.10

Beykoz                 248.056               2960.10

Beylikdüzü            244.760               2960.10

Beyoğlu                245.219               2960.10

Büyükçekmece     211.000               2960.10

Çatalca                 65.811                 1775.30

Çekmeköy            207.476               2960.10

Esenler                 461.621               5920.80

Esenyurt               624.733               5920.80

Eyüp                     361.531               2960.10

Fatih                     425.875               5920.80

Gaziosmanpaşa     495.006               5920.80

Güngören             306.854               2960.10

Kadıköy                506.293               5920.80

Kağıthane             428.755               5920.80

Kartal                   447.110               5920.80

Küçükçekmece      740.090               5920.80

Maltepe                471.059               5920.80

Pendik                  646.375               5920.80

Sancaktepe           304.406               2960.10

Sarıyer                  335.598               2960.10

Silivri                    155.923               2960.10

Sultanbeyli           309.347               2960.10

Sultangazi            505.190               5920.80

Şile                       31.718                 1182.90

Şişli                      274.420               2960.10

Tuzla                    208.807               1182.90

Ümraniye              660.125               5920.80

Üsküdar                534.636               5920.80

Zeytinburnu          292.313               2960.10

 

***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden, değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan Ecza Depoları için fark bedeli alınır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) IBAN no’lu hesabına Depo için 2.400,78TL, Mesul Müdür için 1.203,78 TL yatırıldığını gösterir dekont. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

Tebellüğ Belgesi (ilgili yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge; ilgili İlçe Sağlık Grup Başkanlığından veya İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden temin edilebilir), (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir) .

Ecza Deposu Denetim Formu doldurulması gerekmektedir.

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

***Yeni depoya ait ruhsatname teslim edilirken, 2.Rapor (Deponun faaliyete hazır olduğunu belirten rapor) ile birlikte eski depoya ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.

 

4 - BAŞKA İLE NAKİL

İstenilen Belgeler:

İlçe Sağlık Müdürlüğü üst yazısı.

Dilekçe.

İlgili Sağlık Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen Kapanış Tutanağı ve Uyuşturucu-Psikotrop ilaçlara ait tutanak.

***Bu evraklar, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesine teslim edilerek Sağlık Bakanlığına üst yazı ile birlikte gönderilir.

***Ruhsat ve Mesul Müdürlük Belgesi teslim edilmeden önce İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı 2. raporda ve 1. raporda imzası olan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün, Eczacı Odası bölge temsilcisinin, Ecza Depoları Derneğinin ve Eczacılar Kooparatifi yetkililerinin de onayı olacaktır  (Mühür-Kaşe-İmza).

 

ECZA DEPOSU MESUL MÜDÜR DEĞİŞİKLİĞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

İstenilen Belgeler:

İlçe Sağlık Müdürlüğü üst yazısı.

Matbu form (İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden temin edilir. Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgâhının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır).

El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş.

İkametgâh Belgesi.

Diplomanın, ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti.

Savcılık Belgesi (Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. Ayrıca; 6197 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkûmiyet olmamalıdır).

4 adet vesikalık fotoğraf (Yakın tarihte çekilmiş olmalı, polaroid veya renkli fotokopi olmamalı).

Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu (raporda ”fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur” ibaresi mutlaka bulunmalıdır).

Göz Raporu (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdiklenmiş olmalıdır).

Mesul Müdür’ün Eczacı Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

Türk Eczacılar Birliği’nce onaylanmış, meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası’ndan alınan belge.

Bayanlar için; Evlenme Cüzdanının fotokopisi (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi).

En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli).

***Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak; aynı il içinde ise İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden, başka bir ilde açmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir (en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların bu yazıyı getirmelerine gerek yoktur).

Eczacı emekli ise emeklilik belgesinin fotokopisi.

Mesul Müdürün depoya ortak olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi (Şube depolarında merkez depoya ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi gerekmektedir).

Tebellüğ Belgesi (İlgili Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan Kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı Belge; ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü veya İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesinden temin edilebilir), (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tarihinin olması gerekmektedir).

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) IBAN no’lu hesabına Mesul Müdür için 1.203,78 TL yatırıldığını gösterir dekont. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

Ayrılan Mesul Müdürün ayrılış dilekçesi ve Mesul Müdürlük Belgesi

Ecza Deposu Tanımlama Ekranı (Ecza Deposu sahibi ile Mesul Müdür eczacının ad, soyad, imzalarının ve tebellüğ tarihinin olması gerekmektedir).

***Bütün belgeler yeni tarihli olmalıdır.

***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

 

ECZACI ODASI İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

İstenilen Belgeler:

• İmza yetkilisinin eczacıyı Mesul Müdür olarak atadığına dair dilekçe.

• Eczacı Odasına kayıtlı eczacının Mesul Müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe.

• Eski Mesul Müdürün istifa dilekçesi.

• Mesul Müdür eczacı daha önce bir iş yerinde çalışmış ise, bu iş yerinden "İlişik Kesme" belgesi.

 

DEPO ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

İstenilen Belgeler:

İlçe Sağlık Müdürlüğü üst yazısı.

Depo Ruhsat Aslı.

Mesul Müdürlük Belge Aslı.

Dilekçe.

Belediyeden alınan Adres Değişikliğini belirten yazı.

Ticaret Sicil Gazetesi Aslı.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) IBAN no’lu hesabına depo ruhsatname şerh harcı (1.233,64 TL) ve mesul müdürlük belgesi şerh harcı (616,81 TL) yatırılması gerekmektedir. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

 

ECZA DEPOSU KAPANIŞ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

İstenilen Belgeler:

İlçe Sağlık Müdürlüğü üst yazısı.

Dilekçe.

Kapanış Tutanağı.

Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara ait Tutanak.

Ruhsatname ve Mesul Müdürlük Belgesi.

***Hazırlanan dosya; İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesine getirilmeden önce, ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya için yazılan üst yazıyla birlikte evrak kayıta girmesi gerekmektedir.

 

DEPO ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE YAPILACAKLAR

İstenilen Belgeler:

İlçe Sağlık Müdürlüğü üst yazısı.

Dilekçe.

Ruhsatname Aslı.

Mesul Müdürlük Belgesi Aslı.

Ticaret Sicil Gazetesi Aslı.

İmza Sirküleri.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Girişimci Şubesi (IBAN No: TR470001002533592110275023) IBAN no’lu hesabına depo ruhsatname şerh harcı (1.233,64 TL) ve mesul müdürlük belgesi şerh harcı (616,81 TL) yatırılması gerekmektedir. 15.07.2015 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Alacaatlı/ANKARA Şubesi (IBAN NO:TR78 0001 2001 2970 0006 0000 02) nolu hesaba yatırılacaktır.

 

 

*** Yukarıda yazılı olan veriler; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Eczacı Odası web sitelerindeki bilgilerden alıntılar yapılarak derlenmiştir.

 


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.