SUT Değişiklikleri...Ek Yapıldı

Son güncelleme:03-04-2010

ECZACININ SESİ
01 NİSAN 2010 tarihinden geçerli 2010 SUT un üzerinden daha 2 ay gibi kısa bir süre geçmişken, yeni SUT değişiklikleri yayınlandı. Değişiklikler;
 
(2) Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.
            a)Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
***Aile hekimi muayenelerinden alınan 2 TL muayene katkı payları için Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. SGK da yayınladığı Genelge ile 13 Mayıs 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aile hekimliği muayeneleri için alınan 2 TL muayene ücretlerini kaldırmıştı. Şimdi yapılan değişiklikler ile bu durum SUT içerisine de girdi. GEÇERLİLİK TARİHİ:13 MAYIS 2010
 
 
4.5.4.K.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF)
“(4) IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesiyeterlidir.
***Daha önce gebeliğin sürdürülmesine engel olacak sistemik hastalığın bulunmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şeklindeki cümle, ek bir rapor istenmesi gibi anlam içerdiğinden, yeniden düzenlenerek bu ibarenin IVF raporunda belirtilmesi şekline dönüştürüldü.  GEÇERLİLİK TARİHİ:03 HAZİRAN 2010
 
 
 
4.5.4.K.2. Ovulasyon İndüksiyonu (OI) + Intra Uterin Inseminasyon (IUI)
(1) a) Kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığısağlık kurulu raporudüzenlenmiş olması,
***Daha önceki resmi sağlık kurulu raporu isteyen düzenlemeden, resmi kelimesi çıkarılarak resmi ve özel anlaşmalı tüm hastanelerin çıkaracağı sağlık raporları geçerli hale getirildi.  GEÇERLİLİK TARİHİ:03 HAZİRAN 2010
 
 
 
 
6.2.1.B- Leflunomid
(1) Romatoid artritli veya psoriatik artritli (Bu endikasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde;
***Romatoid artrit tedavisinde kullanılan Leflunomid (ARAVA), Psoriatik artrit tedavisinde de 20 mg-100 mg dozlarında kullanılabilecek.  GEÇERLİLİK TARİHİ 09.06.2010
 
 
 
6.2.1.Ç-1- Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar
 (2)Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır
 (3) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır
***Anti TNF ilaçları için Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli ve Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalıklar için rapor süreleri 6 aydan 3 ay a çekildi.   GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.1.Ç-2- Rituksimab;
(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, en çok 6 kür (12 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı ile birlikte nöroloji uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, romatoloji veya klinik immunoloji hekimleri tarafından reçetelenir
***Romatoid artritli hastalarda kullanılan Rituksimab (MABTHERA)     2 kür (4 enfüzyon) den 6 kür (12 enfüzyon) e çıkarıldı.                     
Sağlık kurulu raporunda Nöroloji uzmanının da bulunması şartı getirildi. Reçetelendirilme ise sadece Romatoloji veye Klinik immunoloji hekimlerince yapılabilecek. GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
 
6.2.2. Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
(1)Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl; yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde; psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon) oral formlarının, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından, parenteral formlarının ise yalnızca psikiyatri uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir. Ketiapin bipolar bozukluk endikasyonunda yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir, idame tedavisinde ödenmez
 
***Bupropiyon HCL (ZYBAN,WELLBUTRİN XL) yalnızca Majör Depresif Bozukluk endikasyonunda ödenecek. Psikiyatri veya nöroloji uzmanları reçeteleyebilir. Ya da yine bu uzmanlar raporlandırabilir.                                                          
***Ketiapin (SEROQUEL) Sağlık Bakanlığının yayınladığı
 Diğer Psikozlar(şizoaffektif bozukluk, sanrılı bozukluk, akut psikotik bozukluk genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk, demansa bağlı psikoz),  
Dirençli veya psikotik özellikli depresyon,
Zeka geriliğine bağlı saldırgan davranışlarda,
Şizofreni tedavisinde ve
Bipolar Bozukluk endikasyonun da yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir. Bipolar bozukluğun idame tedavisinde ödenmez.                                                       GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.9.A- Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri
 (3) Eritropoietin alfa-beta-zeta,  metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler
 
6.2.9.A-1- Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda
“(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl’ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesi reçeteye eklenir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.
(2) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz sertifikalı tüm hekimlerce yazılabilir.
 (3) Tedaviye başlama ve idame dozu, sırasıyla; darbepoetin için 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye başlama dozu iki haftada bir; 0,6-0,94 mcg/kg, idame dozu ise ayda bir 0,6-0,94 mcg/kg dır.
***Eritropoietin ve darbepoetin verilme, tedaviye başlanıç ve idame dozları kuralları içersine Metoksipolietilen glikol epoetin beta eklendi. GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
 
 
             
             6.2.12.B- Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulin (IVIg) ler
          (3) Kronik İnflamatuvar Demiyelizan Polinöropati endikasyonunda nöroloji uzman hekiminin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından reçete edilir.
 
***İmmünglobulinlerin kullanıldığı endikasyonların içerisine Kronik İnflamatuvar Demiyelizan Polinöropati tanısıda eklendi. Nöroloji uzmanını çıkardığı raporla tüm hekimler yazabiliyor.  GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
6.2.15.B- Silostazol;
(1) En az bir kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde ise kardiyoloji uzmanı ile genel cerrahi uzman hekiminin birlikte yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince;
a) İleri evre periferik arter hastalığı olup (Doppler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda;
b) Doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda;
reçete edilir
 
***Silostazol (PLETAL) ödenme şartları daha anlaşılır hale getirilmiş. Daha önce raporda Kalp damar cerrahi uzmanı yanında, Kardiyoloji ya da genel cerrahi uzmanı istenme şartı kaldırılmış.              
3 hekim imzalı Sağlık kurulu raporunda Kalp damar cerrahi uzmanını bulunması yeterli.
Kalp damar cerrahi uzmanı yok ise 3 imzalı sağlık kurulu raporunda Kardiyoloji ve Genel cerrahi uzmanının birlikte imzasının bulunması gerekiyor.
GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
6.2.35. Nöropatik Ağrıda İlaç Kullanım İlkeleri
 (2) Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
 
***Pregabalin (LYRICA) için reçetelendiren ve rapor çıkarabilen hekimler arasından Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji hekimleri çıkarıldı. Bu hekimlerin çıkardığı önceki raporlar devre dışı kalır.   GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.36. Parkinson İlaçları Kullanım İlkeleri
(1) Apomorfin, kabergolin, entakapon ve kombinasyonları, rasajilin, pergolid mezilat, pramipexol hidroklorür, bornaprin hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar
(2) Tolkapon;
(4) Bu ilaçlar “Huzursuz bacak” sendromunda ödenmez
 
***DOSTİNEX-STALEVO-COMTAN-AZİLECT-PERMAX-PEXOLA-REQUİP-TASMAR-PK-MERZ gibi ilaçlar Huzursuz Bacak Sendromunda ödenmez.
Endikasyonun da bulunsa bile 20.00 kodu ile verilemez.                                         GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
 
6.2.38. Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri
 (3) Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon ile Rosiglitazon veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımlarıendokrinoloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir
           (4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin,vildagliptin) ve oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce; üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.
 
***AVENDIA-GLİFİX gibi ilaçların İNSÜLİN ler ile kombine kullanımındaki sıkıntı giderildi.
LANTUS-AVENDIA-GLİFİX VE İNSÜLİNLER ile kombine olarak Endokrinoloji, İç hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlarınca reçetelenir. Ya da bu uzmanların çıkardığı raporla tüm hekimlerce reçetelenir.
Vildagliptin (GALVUS) da JANUVİA ve AVANDAMET ile aynı kurallara göre yazılacak. Yani ya Endokrinoloji uzmanı reçetelendirecek yada bu uzmanın çıkardığı raporla tüm hekimler reçetelendirecek.                    Üniversite ve araştırma hastanelerinde ise İç hastalıkları uzmanı tarafından reçetelendirilecek yada bu uzmanın çıkardığı raporla tüm hekimlerce reçetelendirilecek.   GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 
***Esomeprazol (NEXIUM) EK-2/A 13-6 UH-P listesinden çıkarıldığından tüm hekimlerce reçetelendirilir.        GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 

6
Metil Fenidat HCl
Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 18 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir

 
***Metil Fenidat HCL (RİTALİN) sadece Psikiyatri uzmanları tarafından reçetelendirilecek. Daha önce Nöroloji ve Çocuk sağlığı uzmanları tarafından da yazılabiliyordu.       GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 

18
Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin /
Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil)/
Klindamisin+Benzoilperoksit
Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

 
***2010 SUT dan çıkarılan yada yazılması unutulan? Eritromisin+Benzoilperoksit (BENZAMYCİN JEL) tekrar listeye geri eklendi. Sadece Cilt hastalıkları Uzmanlarınca reçetelenir.
Eritromisin+Isotretinoin       (ISOTREXIN  JEL )                                                                 
Eritromisin+Tretionin            (ERITRETIN JEL)
                                                       
Eritromisin+Benzoilperoksit (BENZAMYCİN JEL)
Klindamisin+Benzoilperoksit (CLINDOXYL JEL)
 GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
 

24
Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında)
UH-P

 
GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 
EK YAPILDI:
*** ÜROPAN, JURNISTA;
 
 Raporsuz ödenmez. Raporu tüm uzman hekimler çıkarabilir.
                     
 
 
 
***DETRUSITOL, SPAZMEX, EMSELEX, MICTONORM,VESICARE;
 
Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda
 
Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilir.
Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. GEÇERLİLİK TARİHİ:09 HAZİRAN 2010
 

Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim