SUT Değişiklikleri...

Son güncelleme:02-03-2011

ECZACININ SESİ

01 MART 2011 tarihinde SUT da yine değişiklikler yapıldı.  Bunlardan ilk göze çarpanlar şunlar.

GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.03.2011

 

6.2.17.A- Osteoporoz

ç) Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet,Cushing Sendromu ve Primer Hiperparatiroidizmde, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan, veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin  -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir.”

 “(5) Bifosfanat grubu ilaçlar; iç hastalıkları, FTR, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum,endokrinoloji uzmanları tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir

(7) Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı bulunan osteoporozlu hastalarda bu durumun, iç hastalıkları, FTR, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde her ağrılı vertebral kırık durumunda en fazla 3 aylık tedavi dozu verilmesi koşulu ile bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.

(8) Kalsitonin, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde; ağrılı vertebral kırığı bulunmayan osteoporozlu ve bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda, bu durumun iç hastalıkları, FTR, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu uzmanlarca reçete edilerek kullanılabilir

 

Osteoporoz maddesi ç bendindeki raporlu hastalıklara Cushing Sendromu ve Primer Hiperparatiroidizm eklendi.

 

Bifosfanat (FOSOMAX) ve Kalsitonin (MİACALCİC) grubu ilaçlar için gereken rapor çıkaran hekimler içersine Endokrinoloji uzmanları eklendi.

 

 

 

 *********************************************************************

 

6.2.17.E- Osteoporozda Teriparatid kullanımı: Teriparatid: (65 yaş üstü; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir.) Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir.”

 

Osteoporozda Teriparatid(FORSTEO) kullanımına 65 yaş üstü erkek hastalar da dahil oldu. Bu hastaların yılda 2 kez KMY ölçümü yapabilmesi sağlandı.

 

 

 

 

***********************************************

 

6.2.1.A- Subkutan/intramuskular metotreksat

 (1) Oral metotreksata yeterli yanıt vermeyen veya tolere edemeyen romatoid artritli, erişkin psöriyatik artritli veya poliartiküler juvenil idiyopatik artritli hastalarda; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

 

Subkutan/intramuskuler Metotreksat (METOJECT) ın Romatoid artrit tanısı yanında Erişkin psöriyatik artrit ve Poliartüküler juvenil idiyopatik artrit tanısı ile de raporlandırılabilmesi sağlandı.

 

 

********************************************

6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

(1) KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir.

 

KOAH raporu çıkarılabilmesi için Solunum Fonksiyon Testi Yapılması, FEV değerinin %80 altı olması ve raporda bu değerin belirtilmesi şartı getirildi.KOAH tanılı reçeteler için bu zorunluluk yok.

SUT 6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi

(9) SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla düzenlendiği tarihte geçerli olduğu süre sonuna kadar geçerlidir. Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 6.1.1.C (6) fıkrası kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç)

 Yukarıdaki SUT maddesinde belirtildiği üzere kurumca eski raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir açıklaması yapılana kadar eski KOAH raporlarında da bu sonuç ve değerler aranır.

EK:SGK tarafından 11.3.2011 tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir.  duyurusu yapıldığından, 11 Mart 2011 öncesi çıkan KOAH raporlarında FEV değerleri aranmaz.

 

 

**********************************************

 

6.2.25. Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri

(2) Pregabalin ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

 

Pregabalin(LYRICA),Zonisamit (EXCEGRAN) sadece raporla verilebilme şartı değişti. Nöroloji uzmanı raporsuz da yazabilir.

 

 

***********************************************

 

6.2.28.A- Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar

(2) Bu grup ilaçlar, 1x1 dozda reçete edilebilir. Gemfibrozil ile tedavide  (trigliserid >1000 mg/dl ise) 2x1 dozda endokrinoloji uzman hekimi raporu ile yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir

Gemfibrozil (LOPİD) trigliserid değeri 1000 üzeri hastalarda, raporda belirtilmek şartı ile Endokrinoloji uzmanının çıkardığı rapor ile yine endokrinoloji uzmanı tarafından 2*1 dozla da reçetelenebilir. 1*1 doz için bu şartlar aranmaz.

Statin grubu ve diğer lipit düşürücü ilaçların son 6 ayda yapılan tetkik sonucu ile raporsuz olarak reçete edilebilmesini sağlayan 3. madde SUT dan çıkarıldı.

Bunun sonucu statinler ve diğer lipid düşürücü ilaçların, raporsuz olarak tetkik sonucu ile verilebilmesi uygulaması son bulmuş gözüküyor. Bu grup ilaçlar sadece raporlu olarak reçete edilebilir.SUT dan çıkarılan 3.madde 

(3) Bu grup ilaçlar, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, son 6 ayda yapılan tetkik sonucunun, yazılacak her reçeteye eklenmesi kaydı ile tüm hekimler tarafından 1x1 dozda raporsuz olarak reçete edilebilir. Bu hastalarda, LDL düzeyi 100 mg/dl’nin altına veya trigliserid düzeyi 200 mg/dl’nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez.

 

 

 

**************************************************************

 

6.2.36. “Parkinson Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri

“(3) Amantadin sülfat; parkinson hastalığının tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi), nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir”

 

       Parkinsonda Amantadin sülfat (PK-MERZ)için nöroloji uzmanının yer aldığı Sağlık Kurulu raporu şartı değiştirilip, Nöroloji uzmanının çıkardığı uzman hekim raporu şartı getirildi.

Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar için Husursuz bacak sendromunda ödenmez maddesi SUT dan çıkarıldı.  


 

 

***************************************************

 

6.2.40. Huzursuz Bacak Sendromunda İlaç Kullanım İlkeleri

(1) Pramipeksol hidroklorür peksola ve ropinirol requıp etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji veya psikiyatri uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

 

SUT a Huzursuz Bacak Sendromu başlıklı yeni bir madde ilave edildi.

Pramipeksol hidroklorür (PEKSOLA) ve Ropinirol (REQUIP) etken maddeli ilaçların Husursuz bacak sendromunda verilebilme şartları belirlendi.

Nöroloji veya psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilir, yada nöroloji veya psikiyatri uzmanlarının çıkardığı raporla tüm hekimlerce reçete edilir.

 

 

 

**********************************************************************

 

 

6.2.28.C- Niasin (NIASCOR)

(1) HDL düzeyi 40 mg/dl’nin altında olan 18 yaş üzeri hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla endokrinoloji, dahiliye veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

 

En az 3 ay boyunca statinlerle yada statin dışındaki lipid düşürücüler ile tedavi edilme ibaresi kaldırıldı.

Endokrinoloji,dahiliye ve kardiyoloji uzman hekimlerinin raporsuz reçetelendirmesi kaldırıldı. Sadece yine bu ilgili hekimlerin çıkardığı raporla tüm hekimlerce yazılabilir.

 

 

 

***********************************************

 

6.2.38. Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri

“(2) Repaglinid , Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(3) Analog insülinler, Pioglitazon, Pioglitazonun oral kombinasyonları veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 

(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin, vildagliptin ) ve DPP-4 Antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

 

Diyabet ilaçlarında yine bazı değişiklikler yapıldı. Rosiglitazon (AVENDIA) etken maddesi için geri çekme işlemi yapıldığından SUT dan çıkarıldı.

 

DPP-4 sitagliptin(JANUVIA) ve vildagliptin (GALVUZ) için metformin ve/veya sülfonilüreleri, tolere edilebilecek maksimum dozlarda kullanıp yeterli glisemik kontrolü sağlayamamış hastalarda kullanılması şartı getirildi.

EK:SGK tarafından 11.3.2011 tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir. duyurusu yapıldığından, 11 Mart 2011 öncesi çıkmış raporlarda bu şart aranmaz.

 

 

 

 

***********************************************************************

 

 

51.Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil): uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 

EK-2/C Ayakta tedavide sağlık raporu ile verilebilecek ilaçlar listesine 51.madde olarak ilave yapıldı.

 

İrbesartan (KARVEA), Kandesartan (ATACAND), Losartan(COZAAR), Telmisartan (MİCARDİS), Valsartan (DIOVAN), Rilmenidin (HYPERIUM), Moksonidin (PHYSIOTENS), Olmesartan (HIPERSAR), Eprosartan (TEVETEN) gibi ilaçlar ve kombinasyonları artık raporsuz reçetelenemeyecek.

 

Uzman hekim raporu ile tüm hekimler tarafından yazılabilecek.

 

 

 

 

************************************************

 

 

6. Desmopressin (Prospektüs endikasyonlarından yalnızca primer enurezis nokturna tedavisinde ve santral diabetes insipidus tedavisinde ödenir. Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce raporsuz da reçete edilebilir.)

 

Desmopressin (MİNİRİN) prospektüs endikasyonlarından yalnızca primer enurezis nokturna ve Santral diabetes insipidus tedavisinde ödenecek.

 Primer enurezis endikasyonunda uzman hekim tarafında raporsuz reçete edilebilirken, santral diabetes insipidus endikasyonunda raporsuz reçete edilemiyecek.

 

 

 

 

**********************************************

 

 

“(3) Sağlık Bakanlığınca 17/6/2009 tarihli ve 4099 sayı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Eczanelerde Üretilen İlaçlar İçin Tarife” de yer alan fiyatlar MEDULA- Reçete Provizyon Sisteminde güncellenmiştir. Tarifeyi değiştiren yeni bir düzenleme yapılması halinde yeni tarifenin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulur.

 

Sağlık Bakanlığının 2009 yılında onayladığı güncel??? majistral tarife sonunda Medula provizyon sistemine aktarıldı.

 

Geçerlilik Tarihi:1 MART 2011

 

******************************************

 

7.3.5. Şeker ölçüm çubukları

b) Kan şekeri ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanacaktır. Kan şekeri ölçüm cihazının yenilenme süresi 2 (iki) yıldır. Bu süreden önce temin edilen kan şekeri ölçüm cihazının bedeli Kurumca ödenmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış bulunan mevcut kan şekeri ölçüm cihazları 6 (altı) ay süre ile değiştirilemez. Bu süre içinde değiştirilen kan şekeri ölçüm cihazlarının bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

c) Kan şekeri ölçüm çubukları; sağlık raporunda tedavi protokolü olarak belirtilen adetler esas alınarak en fazla 3 aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli karşılanır.

ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi ile reçetenin asılları eklenecektir“(e-rapor hariç)”.

d) Kan şekeri ölçüm çubukları ve kan şekeri ölçüm cihazları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir. Eczaneler kan şekeri ölçüm cihazları için fark alabilir, ancak kan şekeri ölçüm çubukları için fark alamaz.” 01.03.2011

Kan şekeri ölçüm cihazları bedelleri 20 TL olarak SUT a girdi. İki yılda bir eczanelerden alınacak. Hastalardan fark alınabilecek.

Kan şekeri ölçüm çubukları için Tip 1 DM ayda 100, Tip 2 DM insülin kullanan üç ayda 100 gibi verilme şartları değiştirildi.

Sağlık raporunda belirtilen tedavi protokolündeki adetler esas alınıp 3 aylık miktarda yazılabilecek.

EK: SGK 02.03.2011 tarihli duyurusu ile 01 Mart 2011 öncesi raporlarla ilgili açıklama yaptı.

01 Mart 2011 öncesi düzenlenmiş ve tedavi protokolü bulunmayan şeker strip raporları için hekim tarafından reçeteye yazılan dozlar tedavi protokolü olarak kabul edilecek ve bu dozlar üzerinden işlem yapılacaktır.

01 Mart öncesi düzenlenmiş ve üç ayda elli adet, üç ayda yüz adet gibi tedavi protokolü yazan raporlar için bu adetler bağlayıcı olacak.

Birim fiyatı 32 kuruş olacak. Yaklaşık 17 TL lik ödeme için hastadan fark istenemeyecek?

Şu anki duruma göre eczacı yaklaşık 50-60 kuruşa alıp,32 kuruşa verecek.Fark almayıp büyük sevap işleyecek???

Firmalar kan şekeri ölçüm cihazlarını kuruma satma garantisi aldıklarından, şeker strip fiyatlarını 30 kuruşlara geri çekme anlaşması yapmış olabilirler.

Geçerlilik Tarihi:1 MART 2011

 

 

EK-2/A listesinde yapılan değişiklikler

Geçerlilik Tarihi:11 MART 2011

 

 

 

Piperasilin-Tazobaktam

Tikarsilin Klavulanat

Sefoperazon-Sulbaktam

Sefepim

İmipenem

Meropenem

Ertapenem

Doripenem

Tigecycline

İsepamisin

Vankomisin

Teikoplanin

 

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi

 

 

 

Sefiksim

Sefditoren (SPECTRACEF)

Sefdinir (CEFTINEX)

Sefpodoksim Proksetil (INFEX)

Seftibuten (CEFLONG)

UH-P :Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçetelenir.

SUT a göre Aile Hekimleri, Aile Hekimi Uzmanlarının yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler.UH-P şartı olan ilaçları aile hekimleri kısıtlamasız reçete edebilir.  

 

Telitromisin (KETEK)

Levofloksasin Oral (CRAVİT)

Moxifloksasin Oral (PİTOXİL)

Gemifloksasin oral (FACTIVE)

K-AB (Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır)

 

K-AB ( Kültür - Antibiyogram) : Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.

PNÖMONİ teşhisinde kültür sonucu aranmaz ve pratisyen hekimlerde reçete edebilir.

Diğer teşhislerde kültür sonucu reçeteye eklenir ve uzman şartı aranır. Aile hekimi uzmanlarının yazabildiği tüm ilaçları aile hekimi de reçete edebildiğinden bu grup ilaçları da yazabilir

 

4

Finasterid, dutasterid (PROSCAR-AVODART)

Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Raporsuz olaraksSadece Üroloji uzmanı reçete edebilir. Rapor süresi 6 ay.

5

Metil Fenidat HCl (RİTALİN)

 

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca  25 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir

 

10

Üre içeren preparatlar (EXCIPIAL LIPO-HYDRO)

Cilt hastalıkları uzmanı (Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir)

 

23

H. Pylori eradikasyon tedavi paketi (HELİPAK)

 

Yılda 14 günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimlerince reçetelenir.

 

16

Demir III hidroksit Sükroz (VENOFER)

Hematoloji ve nefroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

 

 

 

23

Çinko preparatları (Kombine olanlar hariç)

Yalnızca 2.veya 3.basamak sağlık tesislerinde reçete edilir.

 

Çinko preparatları 23.madde EK-2/A listesinden çıkarıldığından 2.veya 3 basamak kısıtlaması kaldırıldı.


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim