Kontrole Tabi ve Mor-Turuncu Reçeteler

Son güncelleme:04-08-2014

Kontrole Tabi ve Mor-Turuncu Reçete İlaçları 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliği (TEB)’ne yazılan Kontrole tabi ilaçlar ile mor ve turuncu reçeteye yazılan ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı

Türk Eczacıları Birliği’ne Afyon Eczacı Odası tarafından iletilen 26.06.2014 tarih ve 2014/300 sayılı yazı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ile kontrole tabi ilaçlar ve kan ürünü ilaçları konusundaki uygulamalarda görüş ayrılığı yaşandığı bildirilmekte olup, aşağıda belirtilen üç konuyla ilgili resmi bilgi istenmekte idi.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na TEB tarafından resmi yazı yazılmış olup, gelen cevabi yazı ile;

**Concerta tabletin tüm formlarının 1 kutudan fazla reçete edilmesi durunda sağlık kurulu raporu istenmesi ile ilgili olarak,

1) Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığı altında yer alan 5. maddesinde; “Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. “ denildiği, bu nedenle Metil Fenidat HCl içeren ilaçların farklı formlarının ilk defa reçete edilmesinde (raporlu olsa dahi) bir kutu bedeli ödenir denildiğinden ilk karşılandığında bir kutu bedelinin raporsuz ödendiği,

2) Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesinde “…Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. “ denildiği,

3) SUT’ta Metil Fenidat HCl içeren ilaçlar ile ilgili yapılan özel düzenlemede ise; “Ek-4/E: Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi” 13- Diğerleri başlığı altında “Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 25 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir.” şeklinde bir hükmün yer aldığı,

4) Rapor düzenlenmesine ilişkin özel düzenlemede herhangi bir hüküm yer almadığından Metil Fenidat HCl içeren ilaçların raporlanmasının Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen genel düzenlemelere göre yapılacağı,

5) Söz konusu ilaçların kırmızı reçete kapsamında karşılanması ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.10- Güvenlik ve endikasyon formu ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar başlığı altında yer alan 2.maddesinde “Güvenlik ve endikasyon formu olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları, varsa rapor süreleri ve koşulları ile reçeteleme koşulları konusunda, SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla TİTCK’ca belirlenen kurallara uyulacaktır.” denilmesi sebebi ile düzenlenecek raporların süreleri ve koşulları ile ilgili Sağlık Bakanlığınca belirlenen kuralların ayrıca aranacağı bildirilmekte olup,

**Mor ve Turuncu reçeteye yazılan ilaçlar için sağlık kurulu raporu aranıp aranmayacağı hususu ile ilgili olarak ise,

1)Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.7- Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu başlığı altında yer alan 3.maddesinde; “Hemofili hastaları için en az bir hematoloji uzman hekiminin imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji uzman hekimi ibaresi mutlaka belirtilecektir. Hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde sağlık kurul raporu üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından da düzenlenebilir.” denildiği,

2)Yine aynı başlığın altında yer alan 6. maddesinde ise; “Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak, acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız tetanos ve anti D immünglobulinleri ile larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörleri için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır. Hastanelerde yatan hastalarda, faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir.” denildiğinden mor reçeteye yazılan kan ürünleri için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerektiği, hastanelerde yatan hastaların tedavisi için düzenlenen mor reçeteli ilaçların temini sırasında sağlık raporu şartı bulunmadığı,

Tüm kontrole tabi ilaçların bedellerinin Kurum tarafından ödenebilmesi için, reçete yazımında ve rapor düzenlemesinde SUT’ta belirtilen hususların aranacağı ve bu ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen düzenlemelere de uyulacağı belirtilmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Eczacının Sesi


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.