Tıbbi Malzeme Temini

Son güncelleme:14-05-2017

Ecz. Nurdan ŞAHİN
 
TEB ile SGK arasında imzalanmış olan "Eczanelerden Tıbbi Malzeme Temini sözleşmesine ilişkin notlar... 

 

 • PROTOKOLDE 3 GRUP REÇETE SÖZ KONUSU;

I.Grup reçete:Tıbbi malzemelere ilişkin reçeteleri,

II.Grup reçete: Örnekleme yöntemine tabii reçeteleri (Hasta alt bezi reçeteleri),

III. Grup reçete: Hazır protez/ortez reçetelerini,
 

 • 3 GRUP MALZEME SÖZ KONUSU;

a) Tıbbi sarf malzemesi: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat bu fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi amacıyla üretilmiş tek başına veya birlikte kullanılabilen her türlü malzemeyi, 

b) Ortez: İnsan vücudunun herhangi bir organının hareketlerine yönelik olarak kolaylaştırma, kısıtlama, sabitleme, yardımcı olma, önleme veya düzeltme amacıyla kullanılan araç, alet ve cihazları,

c) Protez: Olmayan bir organın yerini alabilecek araç, alet ve cihazları,
 

 • Eczane, hizmet verdiği hastalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri en az 10 (on)  yıl süreyle saklamak zorundadır.

    .  Reçetelerde;

Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/veya MEDULA tesis kodu, 

Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

Reçete tanzim tarihi, 

Teşhis ve/veya ICD-10 tanı kodunun eklenmesi,

MEDULA takip numarası veya protokol numarası, 

Hekimin adı soyadı, Sağlık Bakanlığınca verilen hekim diploma ve/veya uzmanlık tescil numarasını içeren bilgiler ile ıslak imzası,  

Malzeme adı, taraf bilgisi olan malzemelerde, vücudun hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi,

Malzemenin adedi,

Hekim, hasta, tarih, protokol no, malzeme ile ilgili bilgilerde değişiklik, iptal veya karalama var ise değişikliğe ilişkin hekim onayının (kaşe ve imza) bulunması, 
 

 • Hasta müracaatında reçetelerin arka yüzüne;

Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi, 

Malzemenin SUT eki listelerde yer alan kodu, 

Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası, 

Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri, 

Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve / veya adresi, 

Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası, 

MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistem çıktısı

yazılması/eklenmesi gerekmektedir.
 

 • İki adet provizyon çıktı alınır, bir kopya teslim edildiğine dair reçete arkasına eklenir, diğer kopya hasta/hasta yakınına bilgi amaçlı verilir.

 

 • Prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri ile (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler (yurt dışı) de dahil olmak üzere tıbbi malzeme için Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.

 

 • Prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

 

 • İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde; iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu gerekli.

 

 • Trafik kazaları ile ilgili reçetelerde; SUT ve konu ile ilgili diğer Kurum mevzuatında yer alan belgeler  gerekli.

 

 • Özürlü sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi yazan hekim ve/veya hastane başhekimi tarafından raporun onaylı fotokopisi gerekli.

 

 • MEDULA sistemindeki gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandığında uygulamaya geçilecektir.

 

 • Reçeteye başvuru tarihi yazılır, eczane kaşesi basılarak eczacı tarafından imzalanır.

 

 • Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler hariç olmak üzere reçete ve sağlık raporunun aslı ile başvuruda bulunulacaktır.

 

 • Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler için raporun reçetesini yazan hekim veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz edilir.

 

 • RAPORU HEKİM YADA BAŞHEKİM ONAYLIYOR!

 

 • Sürekli kullanım gerektiren rapor takipli malzemeler için tıbbi uygunluk aranması zorunlu olmayıp, ihtiyaç duyulması halinde tıbbi uygunluk aranabilecektir.

 

 • Kullanım adetleri günlük/haftalık/aylık vb. olarak reçetelendirilebilen malzemelerin, SUT’ta belirtilen kullanım adetleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

 

 • REÇETELER 5 İŞ GÜNÜ GEÇERLİ !

 

 • Reçetelerin düzenlenme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde yapılan hasta müracaatları kabul edilecektir.

 

 • REÇETELER  KABULUNDEN İTİBAREN 10 GÜN  İÇİNDE HASTAYA TESLİM EDİLECEK!

 

 • Kabul edilen reçetenin sisteme kaydı yapılacak ve 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanarak hastaya teslim edilmiş olacaktır

 

 • Eczanenin, üretici ve/veya distribütör firmalarca TİTUBB kayıt bildirim işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 • Malzemeye ait TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Malzemenin adı barkodu ve SUT listelerinde eşleştiği SUT kodunun belirtilmesi gerekmektedir. İbraz edilen barkod ve varsa etiket bilgisi TİTUBB’dan kontrol edilmelidir.

 

 • Katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden belirtilen oranlarda katılım payı eczane tarafından tahsil edilir.

 

 • Katılım payı alınmayacak kişilerden katılım payı alınması halinde, alınan tutar eczanenin alacağından mahsup edilerek hastaya ödenir.

 

 • Hasta bezi reçeteleri  (II. grup reçeteler) hariç olmak üzere örnekleme yapılmaksızın incelenir.

 

 • Eczanenin bu sözleşmeden doğan kuruma olan borcu son altı aylık fatura ortalamasını aşıyorsa  O  eczane ile sözleşme yapılmaz.

 

 • Hasta/hasta yakınına orijinal ambalajından garanti belgesi çıkan malzemeye ait kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilir.

 

 • HASTA YÖNLENDİRME YAPILAMAZ !

 

 • Reçeteler, düzenlendiği il dışındaki Kurum ile sözleşmeli eczane tarafından da karşılanabilir.

 

 • Reçete içeriği malzemeleri hastaya temin eden eczane ile fatura eden eczane aynı değilse malzeme bedeli ödenmez.

 

 • Tıbbi malzeme ve sarf malzemesinin aynı raporda yer alması halinde, raporun aslı malzemeye dair reçete ekine, raporun reçeteyi yazan hekim tarafından onaylı örneği ise sarf malzemesine dair reçete ekine konulur.

 

 • Reçetede hekimce yapılması gereken düzeltmeler reçeteyi yazan uzman hekim, ilgili hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim tarafından yapılır.

 

 • Uzman hekim raporlarında raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim)

 

 • Sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından gerekli düzeltme yapılır.

 

 • Malzeme temini için başvurunun yapıldığı tarihin reçete ve raporun arkasına yazılmadığının tespiti durumunda, Ek-6/4 Hasta İşlem Formunun reçete ekinde ibraz edilmesi halinde reçete bedeli ödenir.

 

 • Reçete muhteviyatının tesliminde reçete arkası bilgilerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde eksiklik tamamlatılmak üzere reçete eczaneye iade edilir.

 

 • Fatura üzerindeki ilave düzenleme/düzeltmelerde ise eczane mesul müdürünün imza ve kaşesi aranacaktır.

 

 • Sözleşmenin (5.1.3) maddesinde belirtilen icmal listesinde veya faturada mesul müdürün imzasının olmaması halinde belgeler eksiklik tamamlatılmak üzere iade edilir.

 

 • İşveren tarafından düzenlenmiş olan iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun eksik olması halinde, eksik belge tamamlatılmak üzere fatura iade edilir.

 

 • Bayilik belgesinin eksik olması halinde eksik belge  tamamlatılmak üzere reçete iade edilir.

 

 • Eczanenin eksik olan bayiliğine ilişkin belgeyi tamamlamaması halinde reçetelerdeki ilgili bayiliğine ilişkin malzeme bedeli ödenmez. Ödenmiş ise yersiz ödeme kabul edilir. Kurum tarafından tahsil edilir.

 

 • Reçete ekinde bulunması gereken barkod veya fiyat etiketi bilgilerinin eksik olması durumunda eksik olan barkod veya fiyat etiketi bedelleri ödenmez.

 

 • Reçete düzenleme tarihinin ve teslim tarihinin, hasta T.C. Kimlik numarasının hatalı girilmesi hastanın hak kayıplarına neden olması halinde bu gibi durumlarda reçete iptal edilerek hastaya hakları iade edilir, eczaneye reçete bedeli ödenmez.

 

 • İade edilen reçeteler, eczane tarafından, teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak Kuruma teslim edilir.

 

 • Kurum, sözleşme şartlarında ek sözleşme ile; tıbbi malzeme listesinde, TIBBİ MALZEME BEDELLERİNDE VE GERİ ÖDEME KURAL VE/VEYA KRİTERLERİNDE İSE EK SÖZLEŞME GEREKTİRMEDEN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR

 

 • Her grup için ayrı fatura düzenlenir

 

 • Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında her hasta için ayrı fatura düzenlenir

 

 • “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere (yurt dışı) (ülke bazında ayrı fatura) dair ayrı faturaların manuel olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 • Reçetede yer alan malzemenin adedi kadar barkod numarası ve etiket aslının reçete ekinde ibraz edilmesi esastır

 

 • Ancak, ambalajı üzerindeki barkodların çıkarılamadığı/çıkarıldığı zaman sterilizasyonun bozulacağı steril ambalajlı malzemeler/cihazlar için reçete arkasına barkod numarasının yazılması ve “barkod çıkarıldığında sterilizasyonu bozulur” ifadesinin bulunması gereklidir.

 

 • Eczanenin TİTUBB’a kayıtlı bayilikleri ile ilgili belgelerin bir örneğinin fatura ekinde Kuruma ibrazı zorunludur.

 

 • Kesilen faturalar takip eden ayın 15’ine (on beş) kadar Kuruma teslim edilir.

 

 • SUT’ta yer alan malzeme fiyatları tavan fiyatlardır. Eczane SUT fiyatları üzerinden ilgili kanunlarda tanımlanan KDV oranlarını ilave ederek fatura düzenler.

 

 • Hasta alt bezi fatura ve eki belgeler (Sözleşmenin 5.1.4 numaralı maddesindeki faturalar hariç olmak üzere) % 10 örnekleme yapılarak incelenir.

 

 • Faturalar teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde incelenerek, SUT’ta yer alan fiyatlar üzerinden ödenir.

 

 • Ancak 60 (altmış) günün sonunda Kurum taşra teşkilatı tarafından inceleme işlemlerinin sonuçlandırılamaması sebebiyle ödenmemiş olan fatura bedellerinin tamamı, eczaneye avans olarak ödenir. Fatura ve eki belgeler, fatura teslim tarihinden itibaren üç ay içinde incelenerek avans hesabı kapatılır.

 

 • Bu Sözleşme kapsamında eczaneye yapılacak ödemeler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Kurumca durdurulabilir.

 

 • Eczanenin, bayisi olmadığı ve/veya bayilik süresi dolduğu halde malzemeleri karşılaması halinde reçete tutarının 2 (iki) katı kadar ceza koşulu uygulanır.

 

 • CEZALAR:


Katılım payının eksik tahsil edildiğinin ve/veya tahsil edilmediğinin tespit edilmesi - yazılı olarak uyarılır. 500 (beşyüz) TL tutarında ceza -  tekrarı halinde 1 (bir) ay süreyle sözleşme askıya alınır. 


Katılım payı alınmaması gereken kişilerden katılım payı tahsil edilmesi -  tahsil edilen katılım payı eczaneden tahsil edilerek ilgili hasta/hasta yakınına iade edilir, eczane yazılı olarak uyarılır ve 500 (beşyüz) TL tutarında ceza - tekrarı halinde 1(bir) ay süreyle sözleşme askıya alınır. 

Reçete arkasında bulunması gereken hasta/hasta yakınına ait imzanın hasta/hasta yakınına ait olmadığının tespiti -  reçete bedelinin 2 (iki) katı tutarında cezai - yazılı uyarı -  tekrarı  malzeme bedelinin/bedellerinin 5 (beş) katı tutarında cezai - 1(bir) ay süreyle sözleşme askıya alınır. Ancak, hastanın reçete muhteviyatı malzeme/malzemeleri aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

Eczane tarafından reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya hastalara ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşıldığının tespiti halinde, ilk tespitte yazılı olarak uyarılır, ikinci tespitte 2 (iki) ay süreyle sözleşme askıya alınır.

Belirtilen sürelerin sonunda malzemenin teslim edilmemesi - malzeme bedelinin 2 (iki) katı kadar ceza - yazılı uyarı - tekrarı halinde malzeme bedelinin 10 (on) katı kadar ceza - 6(altı)  ay süreyle sözleşme askıya alınır.

Kurallara uygun yazılmış reçete ve raporunda yer alan malzemenin hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde -  malzeme bedelinin 5(beş) katı kadar ceza -  Reçete içeriği malzemenin hastadan bedeli alınıp aynı zamanda Kuruma fatura edilmesi halinde malzeme bedelinin 10(on) katı ceza -  sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Sözleşmesi feshedilen eczanenin karşılamaya devam ettiği reçetelerin, Kurum ile sözleşmeli bir başka eczane tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde fatura eden eczaneye söz konusu reçete/reçetelerinin 10(on) katı ceza - ilgili eczane yazılı uyarılır - tekrarı halinde söz konusu reçete/reçetelerinin 20(yirmi) katı ceza -  eczanenin sözleşmesi 6 (altı) ay süreyle askıya alınır.

Reçetelerdeki ıslak imzanın eczacıya ait olmadığının  tespiti -  eczacı uyarılır - reçete bedelinin 10(on) katı ceza - tekrarı halinde reçete bedelinin 20(yirmi) katı ceza -  sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından reçete/reçete eki belgede tahrifat yapıldığının tespiti - reçete tutarının 10 (on) katı ceza - eczane uyarılır-  tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza -  sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura ettiğinin tespiti -   reçete tutarının 10(on) katı tutarında ceza - tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza - sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. 

Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti -  reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai -  eczane uyarılır - tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai - sözleşme feshedilir ve 2 (iki) yıl süre ile sözleşme yapılmaz.

Cezalarda 20 (yirmi) iş günü içinde eczaneden yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde eczane savunmasını verir.

İtirazlar, mücbir sebepler dışında 15 (onbeş) iş günü içinde Kurum taşra teşkilatınca karara bağlanır. Ceza koşulu, uyarı ve feshe ilişkin işlemlerde tebliğ tarihi esas alınır.
 

 • Sözleşme için TEB tarafından eczanelerden herhangi bir sözleşme ücreti alınmaz.


 

 • Reçete Arkası Kaşe Bilgileri:……………….  ECZANESİ
Malzeme Vücut Tarafı (varsa) :
SUT Kodu :
Müracaat Tarihi: 
Hasta T.C. Kimlik No :
Tel No veya Adres:
İmza:

……………. tarihinde teslim aldım.
Adı Soyadı:
İmza:
T.C. Kimlik No:


Ecz. Nurdan ŞAHİN


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.