SON TEBLİĞDEKİ GÖZE ÇARPAN DEĞİŞİKLİKLER...

Son güncelleme:29-05-2007

SON TEBLİĞDEKİ GÖZE ÇARPAN DEĞİŞİKLİKLER

(15.06.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR)

Poliklinik muayene katılım payı tahsil edilecek kişilerden;

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları için gelir ve aylıklarından,

  • Diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşme yapmış serbest eczaneler tarafından,

tahsil edilir.

YENİ TEBLİĞE GÖRE , SSK LI SİGORTALILAR GİBİ, BAĞKUR LU SİGOTALILARIN MUAYENE KATILIM ÜCRETİDE , ECZANELER TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK. EMEKLİ SSK VE EMEKLİ BAĞKURLULARIN MAAŞINDAN KESİLECEK.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene sonucunda reçete düzenlenmemesi veya düzenlenen reçete muhteviyatının sözleşmeli eczanelerden alınmaması hallerinde, bu muayenelere ilişkin poliklinik muayene katılım payları, sözleşmeli eczanelere ilk müracaatta toplu olarak tahsil edilir.

TEBLİĞDE Kİ PROBLEMLERDEN BİR TANESİ. HASTALARLA TARTIŞMAYA HAZIR OLUN. HASTA SEVK YAPTIRMIŞSA , REÇETE DÜZENLENMEMİŞSE YADA İLAÇLARINI ALMAMIŞSA , DAHA SONRAKİ REÇETESİ İÇİN İLK GİDECEĞİ ECZANEDE BİRİKMİŞ MUAYENE ÜCRETİ KARŞISINA ÇIKACAK, HASTAYA NASIL ANLATIRSAN ANLAT.

İlaç katılım payları;

Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babaları için gelir ve aylıklarından

TEBLİĞE GÖRE , SSK EMEKLİLERİN İLAÇ KATILIM PAYLARI , BAĞKUR EMEKLİLERİ GİBİ ,MAAŞLARINDAN KESİLECEK

Teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilaçlar ile teşhis arasında, Tebliğde teşhise dayalı düzenleme yapılan ilaçlar hariç endikasyon uyumu aranmayacaktır.

KÖTÜ HABER, RAPORLAR GİBİ TEŞHİSLERDEDE KISALTMA YAPILMAYACAK. KOAH TEŞHİSİ NASIL AÇIK YAZILIR.

İYİ HABER, KABUS SONA ERDİ. İLAÇ ENDİKASYON UYUMU KALKTI. SADECE TEBLİĞDE TEŞHİS ZORUNLULUĞU OLAN İLAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK DEVAM EDİYOR.(EXCİPİAL İÇİN İHTİYOZİS YADA KSERODERMA ARANDIĞI GİBİ


İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir

REÇETE ÜZERİNE DR ADI UZMANLIK DALI YADA HASTAHANE ADI GİBİ BİLGİLER EL İLE YAZILABİLİYOR


Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur. Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında yapılan yatarak tedavilere ait faturalarda yer alan ilaç bedelleri, ayrıca belirtilmek kaydıyla faturaların Kuruma teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde avans olarak ödenir. Bu avans, tedavi faturalarının kesin ödemesi sırasında mahsup edilmek suretiyle kapatılır.

Sağlık kurumlarında yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların sağlık kurumunca temin edilme zorunluluğu, resmi sağlık kurumları için Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra uygulamaya konulacaktır.

Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre imalatçı/ithalatçı indirimi ile % 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir.

TEBLİĞE GÖRE 120 GÜN SONRA YATAN HASTA REÇETELERİNİN TAMAMI, HASTAHANELER TARAFINDAN KARŞILANACAK. İLAÇ PARALARINIDA, 15 GÜN İÇERİSİNDE AVANS OLARAK ALACAKLAR ! YÜKSEK CİROLARINA BİLE % 3,5 TEK İSKONTO !

ECZANELERE 70 GÜNDEN ÖNCE ÖDEME OLMAZ DİRETMESİ! , KADEMELENDİRMELİ % 4,5 LARA VARAN İSKONTO !

İlaç kullanım raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz.

RAPORLARDA 2/C HARİÇ YİNE SADECE ETKEN MADDE YAZILACAK. AMA RAPORDA ETKEN MADDE MİKTARI VE KULLANIM DOZU YAZILMIŞSA , BAĞLAYICI OLACAK. YANİ AMLODİPİN 5 MG 1*1 YAZILMIŞSA , 10MG VEYA 2*1 VERİLEMEYECEK.

Hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen ilaç kullanım raporlarında, teşhis ve ICD-10 kodu yer alacaktır. Teşhislerde ve etken madde isminde kısaltma yapılmayacaktır.

Bu raporlar, Tebliğde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla 9.1 inci madde doğrultusunda uzman hekim tarafından düzenlenecek olup 9.2 nci maddeye göre düzenlenen sağlık kurulu raporları da geçerli kabul edilecektir.

Tebliğin yürürlük tarihinden önce Kurum bilgisayar kayıtlarına süresiz olarak girilen tüm raporlar, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli kabul edilir.

ARTIK RAPORLARDA TEŞHİS VE ICD-10 KODU YER ALACAK. BUDA RAPORLARIN SİSTEME GİRİLMESİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK. MESELA İSKEMİK KALP ,HANGİ RAPOR BAŞLIĞINA GİRİYORDAN KURTULACAĞIZ.HEYET RAPORU DÜZENLENMİŞSE ODA GEÇERLİ

EMEKLİ SANDIĞININ ÖMÜR BOYU RAPORLARI BİTİYOR. 15 HAZİRAN 2007 YE KADAR GİRİLEN ÖMÜR BOYU RAPORLAR,15 HAZİRAN 2009 A KADAR GEÇERLİ . Mİ?Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için 2 adet sağlık raporu düzenlenir. Sağlık raporuna dayanılarak düzenlenen ilk reçete ile birlikte sağlık raporunun biri ilaçların temin edildiği sözleşmeli eczanenin faturası ekinde Kuruma gönderilir. Sağlık raporunun bir nüsha düzenlenmesi halinde fatura ekinde ilgili sağlık kuruluşu tarafından aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi Kuruma gönderilecektir

RAPORLAR 2 ADET HAZIRLANACAK. 1 TANESİ RAPORA GÖRE DÜZENLENEN İLK REÇETE EKİNDE KURUMA GÖNDERİLECEK.

HASTAHANE TEK NÜSHA RAPOR DÜZENLEMİŞSE, RAPOR FOTOKOPİSİNİ ,ASLI GİBİDİR YAPACAK VE O FOTOKOPİ KURUMA GÖNDERİLECEK. RAPORLAR SİSTEM TARAFINDAN ONAYLANACAĞI İÇİN HER REÇETEDE RAPOR EKLENMESİ BİTİYOR. ( BU SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI NI KAPSAYAN SGK İÇİN GEÇERLİ )


16,2 İlaç bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait sağlık kurulu raporu fotokopisi onay aranmaksızın eklenecek, bu reçetelerden hiç bir şekilde hasta katılım payı alınmayacaktır.

SGK DIŞINDAKİ, KONSOLİDE BÜTÇEDE VE YEŞİL KARTLARDA BU MADDE GEÇERLİ. YANİ HER REÇETEYE RAPOR FOTOKOPİSİ EKLENECEK VE ONAY ŞARTI YOK.

Menopozda ve/veya disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar, Tebliğ ve eki listelerdeki özel düzenlemeler hariç olmak üzere, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri veya aile hekimliği uzman hekimleri tarafından en fazla üç aylık tedavi dozunda.

Yanıklar,anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS

MENOPOZ İLAÇLARINI YAZABİLME ŞARTLARINDA, İÇ HASTALIKLARI,ORTOPEDİ VE FİZİK TEDAVİ UZMANLARI ÇIKARILMIŞ.

MANTAR İLAÇLARINIDA 1 AYLIK YAZABİLME İMKANI GELMİŞ.Tebliğ eki EK-2 listesinde yer alan tüberküloz, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, disritmiler, arteriyel hipertansiyon, kardiyomiyopati, solunum sistemi hastalıkları, diabetes mellitus, kronik nörolojik hastalıklar ve glokom tedavisinde kullanılan ilaçlar, etken madde adının belirtildiği ilaç kullanım raporuna dayanılarak, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla herhangi bir hekim tarafından reçete edilmesi ve eczane tarafından reçete bilgilerinin (reçetenin tarihi, protokol no, ilaç adı, dozu ve kullanım miktarı) rapor arkasına işlenmesi halinde, işlenen reçetede belirtilen etken madde dozu ve günlük kullanım dozu esas alınarak rapor süresi boyunca tekrar reçete edilmesine gerek olmaksızın, en fazla üçer aylık miktarda sözleşmeli eczanelerden temin edilebilir. Etken maddenin miktarı ve/veya kullanım dozu değişikliği gereken hallerde yeniden reçete düzenlenecektir. Eczaneler, reçete olmaksızın vermiş oldukları ilaçların veriliş tarihini, adını ve miktarını rapor arkasına işleyeceklerdir. Ayrıca rapor arkasına, hastanın ilaçları aldığına dair imzasının alınması ve eczane kaşesinin basılması zorunludur. Bu işlem müracaat edilen her eczane tarafından, rapor süresince, her ilaç verilişinde tekrarlanacaktır. Raporun ön ve arka yüz fotokopisi reçetenin bilgisayar çıktısına eklenecektir.

EMEKLİ SANDIĞINDAKİ SÜREKLİ KULLANIM VE DEVAM REÇETESİ UYGULAMASI, SSK VE BAĞKUR İÇİNDE BAŞLAMIŞ. RAPOR ARKASINA İŞLENME VE ONAY İSTENİYOR.


12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri

a) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir.

SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri

ARTIK PAXİL,LUSTRALPROZAC,CİPRAM GİBİ İLAÇLARI PRATİSYEN HEKİMLERDE YAZABİLECEK. DİĞER GRUP ANTİDEPRESANLARI SADECE PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ YAZABİLİYOR. FİZİK TEDAVİ,ÜROLOJİ DAHİLİYE AİLE HEKİMİ, KADIN DOĞUM GİBİ UZMANLAR ÇIKARILMIŞ.


12.7.15. Klopidogrel kullanım ilkeleri

c) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan ve gastrointestinal intoleransı olduğu raporda belirtilen hastalarda

İLAÇLI STENT VE 6 AY OLAYI ÇIKARILMIŞ. AYRICA KORONER ARTERE, ANJİOGRAFİK OLARAK BELGELENME ŞARTI GELMİŞ, ASETİLSALİSİLİK ASİT VE DİĞER ANTİAGREGANLARIN KULLANILAMAMASI DURUMU ÇIKARILMIŞ.

12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri

Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.

Aktif D vitaminleri osteoporoz teşhisinde ödenmez.

1) Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde L1–4 veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda,

B. Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopenide (T-skorunun -1 ile

-2.5 arasında olması)

Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı veya organ nakli uygulanmış hastalara sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete edilir.Osteoporozda ilaç tedavisi son 6 ay içinde yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. 75 yaş ve üzerindeki hastalarda KMY ölçümüne gerek yoktur.

KOMBİNE TEDAVİ KALDIRILMIŞ. D VİTAMİNLERİNE TEŞHİS KISITLAMASI GELMİŞ. L2-L4 LER KALDIRILMIŞ. SADECE L1-L4 LERE BAKILIYOR. PATOLOJİK KIRIKTA, FEMORAL BÖLGEDE, FEMUR BOYNU YADA TOTAL FEMUR ŞARTI ,YA KALDIRILMIŞ ,YADA UNUTULMUŞ. OSTEOPENİ BAŞLIĞI AÇILMIŞ VE BELİRTİLEN HASTALIKLARDA -1 İLE -2,5 ARASI VERİLEBİLME SEÇENEĞİ GELMİŞ. KMY ÖLÇÜMÜ RAPOR ARASINA 6 AY ŞARTI GELMİŞ. 75 YAŞ ÜZERİNE KMY ÖLÇÜM ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞ. KMY ÖLÇÜMLERİNE ONAY ŞARTI YOK.3. Mevsimsel alerjik rinit tedavisinde:

Montelukast kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerinden biri tarafından

YAZILABİLME ŞARTLARINA, YENİ UZMANLAR EKLENMİŞ.12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

Aşağıda belirtilen hastalıklardan birini gösteren belgenin reçete veya ilaç kullanım raporuna eklenmesi ile;

A- Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda ilaca başlanma kriterleri:

a) Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) LDL düzeyinin 160 mg/dl’ın (Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 100 mg/dl, 65 yaş ve üzerindeki hipertansiyon hastalarında 130 mg/dl) üstünde olduğu durumlarda;

b) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (Fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin) trigliserit düzeyinin 300 mg/dl’ün (Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 200 mg/dl) üstünde olduğu durumlarda;

B- İlaç kullanım raporu iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenir ve rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. İlk ilaç kullanım raporuna son 6 ayda yapılmış, kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenir. 01x01 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.C- Raporsuz reçete edilmesi; A bendinde belirtilen şartlarda son 6 ayda yapılan tetkik sonucunun, yazılacak her reçeteye eklenmesi kaydı ile tüm hekimler tarafından 01x01 dozda reçete edildiğinde bedeli ödenir ve bu hastalarda, LDL veya trigliserid düzeyi 100 mg/dl’nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez.

İLK DEFA STATİNLERE BAŞLAMA ŞARTLARI:

NORMAL HASTALARDA, LDL 160 ÜSTÜ

DM, AKUT KORONER SENDROM,MI VE YENİ EKLENEN KORONER ARTER VE DİĞER HASTALIKLARDA, LDL 100 ÜSTÜ

65 VE ÜZERİ YAŞTAKİ HİPERTANSİYON HASTALARINDA, LDL 130 ÜSTÜ OLDUĞUNDA BAŞLANIR VE SON 6 AYDA YAPILMIŞ TETKİK SONUCU, HER REÇETEYE VEYA RAPORLU İSE BİR SEFERE MAHSUS RAPORA EKLENİR. RAPOR SÜRESİ BOYUNCA TEKRAR TETKİK ARANMAZ.

İLK DEFA STATİN DIŞINDAKİ LİPİD İLAÇLARINA BAŞLAMA ŞARTLARI:

NORMAL HASTALARDA, TRİGLİSERİD 300 ÜSTÜ

DM, AKUT KORONER SENDROM,MI VE YENİ EKLENEN KORONER ARTER VE DİĞER HASTALIKLARDA, TRİGLİSERİD 200 ÜSTÜ OLDUĞUNDA BAŞLANIR VE SON 6 AYDA YAPILMIŞ TETKİK SONUCU, HER REÇETEYE VEYA RAPORLU İSE BİR SEFERE MAHSUS RAPORA EKLENİR.RAPOR SÜRESİ BOYUNCA TEKRAR TETKİK ARANMAZ.

HER İKİ DURUMDADA LDL VE TRİGLİSERİD DEĞERİ 100 ÜN ALTINA DÜŞÜNCE İLAÇ KESİLİR. DM ,KORONER ARTER GİBİ HASTALIKLARA GÖRE VERİLMİŞSE ,HASTALIĞI GÖSTEREN BELGENİN HER SEFERİNDE RAPORA YADA REÇETEYE EKLENMESİ GEREKİR. EKLENECEK BELGELERE ASLI GİBİDİR ONAY ŞARTI YOK.Ç- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil);

a) En az 3 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dl’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji yada kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

b) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT yada ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması yada,

c) Kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması,

durumlarında, b) ve c) alt bentlerinde belirtilen nedenler ile statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji yada kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

YA 3 AY STATİN KULLANIP, LDL DEĞERİ 100 ÜZERİNDE KALAN VE BUNU BELGELEYEN RAPORLA,

YADA B VEYA C SEÇENEĞİNDEKİ NEDENLERDEN DOLAYI, STATİN KULLANAMADIĞINI BELGELEYEN RAPORLA VERİLİR.İlaç kullanım raporuna dayanılarak yazılan reçetelerde, Tebliğ eki EK-2 Listesinde bulunan veya bulunmayan (kür ve tedavi planı olan ilaçlar hariç) ilaçlar, ilaç bitim tarihinden 7 gün öncesinde verilebilir.

BİR İYİ HABERDE BU.Bu Tebliğ 15/06/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

01.07.2007 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2006 yılı satış hâsılatı

240.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından %3,

240.000 YTL ile 480.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %3,5,

480.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %4,

600.001 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4,5,

150

Esomeprazol,

NEXİUM

  1. Gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

  2. İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanmayan hastalarda iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

  3. Endoskopi raporuna göre gastroözofagial reflü veya peptik ulkus görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi veya,

  4. Yukarıda belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi,

halinde bedeli ödenir.YUKARIDAKİ ŞIKLARDAN HERHANGİ BİRİSİNİ SAĞLAYANAN REÇETELER KARŞILANIR151

Rabeprazol

PARİET

AYAKTAN TEDAVİDE UZMAN HEKİM YADA RAPORLA TÜM HEKİMLER


İLK DEFA MALİYE BAKANLIĞI VE SGK AYRI AYRI TEBLİĞ YAYINLADILAR. TEBLİĞLERDE İŞLEMLERLE İLGİLİ AZDA OLSA FARKLILIKLAR VAR. MALİYE BAKANLIĞININ TEBLİĞİ 657 DEVLET MEMURLARINI-YÜKSKÖĞRETİM , HAKİMLER VE SAVCILAR, TSK PERSONEL,YEŞİL KARTLILARI KAPSIYOR.


SGK NIN TEBLİĞİ İSE BAĞ-KUR , SSK VE EMEKLİ SANDIĞINI KAPSIYOR.


Ecz. METİN SEVAL

ECZACININ SESİ

www.eczacininsesi.com

 Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim