2008 SUT DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Son güncelleme:09-01-2009

01.01.2009 tarihinden itibaren, Kamu personeli ve aile fertlerinden de  muayene katılım payı tahsil edilmeye başlanacak olup, muayene ücretleri bu hak sahiplerinin maaşlarından, çalıştıkları kurumları tarafından tahsil edilecektir.

                                                  

                                                        * * *

 

01.01.2009 tarihinden itibaren Yeşil Kart sahiplerinden de Muayene katılım payı tahsil edilmeye başlanacak olup, muayene ücretleri reçeteyi karşılayan eczaneler tarafından tahsil edilecektir.  Eczaneler tarafından tahsil edilen bu tutarlar, daha sonra kurum tarafından eczane alacaklarından mahsup edilecektir.

 

Yeşil Kart hak sahipleri eczaneye ödedikleri Muayene katılım payı tutarı karşılığında, eczanelerden fiş veya fatura talep etmeyeceklerdir.

 

Eczaneler, Yeşil Kartlılara ait Muayene katkı paylarını, alttaki formu doldurarak kuruma bildireceklerdir.

 

 

YEŞİL KART MUAYENE KATILIM PAYI TAHSİLAT LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcama Birimi Kodu

:

 

Ay

 

Harcama Birimi Adı

:

 

Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

TL

SIRA NO

 

TEDAVİ OLAN

TAHSİLAT TUTARI

TCKNO

ADI

SOYADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA: Tedavi Olan Sütununa Kendisi için 1, Eşi için 2, Çocukları için 3, Anne için 4, Baba için 5 ve Diğerleri için 6 Rakamı girilecektir.

 

                                                 * * *

 

Memurlar ve Yeşil Kartlılar içinde sadece Bayburt, İsparta, Gümüşhane ve Denizli illerinde olmak üzere ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Bu illerde acil haller dışında aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına müracaat edilemez.

 

                                                * * *

SGK lı sigortalılar için Aile hekimliğine geçen tüm illerde sevk zinciri uygulama başlangıç  tarihi 01.01.2009 tarihinden 01.09.2009 tarihine ertelenmiştir.

 

                                                 * * *

 

3.3. Provizyon işlemleri

 

Sağlık yardımları, yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın ve/veya prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın Kurumca karşılanacak olan 18 yaşını doldurmamış kişiler için, nüfus cüzdan fotokopisi faturaya eklenir.

 

                                               * * *

6.5. Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler;

 

(6.5.6) numaralı madde “Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-2) yer alan ilaçlardan katılım payları alınmaz.

 

Tepkiler üzerine, tetkik ve tahlillerde kullanılan ilaçlar, tekrar katılım payı alınmayacak ilaçlar listesine eklenmiş.

 

 

                                                  * * *

 

12.1.1. Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

 

SUT 12.1.1.(2) Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis, ilgili hekimin ıslak imzası ve bilgileri yer alacaktır. SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.

 

Reçetede yazılı ilaçlar ile teşhis arasında, Tebliğde teşhise dayalı düzenleme yapılan ilaçlar hariç endikasyon uyumu aranmayacaktır.

2007 SUT da yazan  ve hiç bir yorum karmaşasına neden olmayan bu  net cümle, 2008 SUT dan gereksizce yada bilinçli olarak çıkarılmıştı. Şimdi yerine en üstteki yoruma açık cümle yerleştirildi.

 

 Şimdi ne olacak? Teşhisler için tamamen kontrolör eczacılarının insiyatifine kalacağız.

 

* H.L. teşhisi yazılmış bir reçetede bulunan Apranax tb için yada Terramycin merhem için ayrı ayrı teşhis istenir.

 

*D.M. teşhisi yazılmış bir reçetede bulunan Otrivin sprey için yada Voltaren jel için ayrı ayrı teşhis istenir.

 

Çünkü bu ilaçlar o teşhislerde, NE YAN ETKİLERİ ÖNLER, NE DE TEDAVİYİ DESTEKLER. O zaman herbir ilaç için ayrı ayrı teşhis istenir, sonucu çıkarki bu da  yine karışıklıklara ve kesintilere neden olur.

 

TEB ile SGK arasında imzalanan 2008 Protokolünün 3.2.15. maddesinde ise,  

REÇETE DE KULLANIMI ENDİKASYON UYUMUNA BAĞLI İLAÇLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, TEK TEŞHİS YAZILMASI YETERLİDİR yazmaktadır.

 

Yine 2008 Protokolünde yazmayan, Rapora aslı gibidir onayı, 2008 SUT unda istenmektedir.

 

SUT da yapılan ve sürekliş 2008 protokolü ile çelişen değişikliklerin tek amacı olabilir, 2008 protokolünü yok saymak ve işlevsiz hale getirmek...

 

                                                 * * *

 

12.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi

 

SUT 12.1.3.“(8) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı; raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır.

 

2008 Protokolünde yazmayan, ama 2008 SUT da protokolle çelişip  istenen, ama kimlerin onay yapabileceği konusu unutulan SUT maddesi sonunda tamamlandı.

 

                                                * * *

 

 12.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi

 

SUT 12.1.3 (9) SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, bu SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir (Bu maddenin 5. fıkrası saklıdır). Bu SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un (12.1.3) numaralı maddesi kapsamında bu SUT hükümlerine uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır.”

 

(5). Kurum bilgisayar kayıtlarına süresiz olarak girilmiş sağlık raporları, 15.6.2007 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli kabul edilir.

 

5. madde ye göre provizyon sisteminde kayıtlı bulunan ve kurum tarafından teyit edilmiş eski Emekli Sandığı ÖMÜR BOYU raporları oldukları haliyle yani ilaç etken madde adı, ICD-10 kodu,TC Kimlik no aranmadan, 14.06.2009 (dahil) tarihine kadar ilaçlarını alabilecekler.

 

2008 SUT a göre raporlarda neler olacak?

 

TC KİMLİK NUMARASI,

TANI (SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan kısaltmalar hariç kısaltma yapılamaz)

ICD-10 KODU,

İLAÇ ETKEN MADDESİ (Kısaltma yapılmayacak)

UZMAN DOKTOR KAŞE VE İMZASI

BAŞHEKİM MÜHRÜ-ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA MESUL MÜDÜR KAŞESİ

ISLAK İMZA

 

                                   * * *

 

12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

 

12.2. “(1) Ayaktan yapılan tedavilerde, 12.3 üncü maddede belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral ve topikal formları ile 12.5 inci maddede belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir. Parenteral formlar ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir. Majistraller en fazla 10 günlük tedavi dozunda reçetelendirilebilecek olup, bu durum ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilecektir.

 

Lavmanların bir kutudan fazla verilebileceği SUT dan çıkarılmış. Majistral ilaçlara da 10 günlük kısıtlama gelmiş. Ayrıca reçete üzerine Hekim tarafından kaç günlük olduğu ve tedavi amaçlı olduğunun yazılması şartları gelmiş.

 

                                   * * *

12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

 

12.2.(3) Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda, aynı dozda bir veya birden fazla formu olan ilaçların/ eşdeğer ilaçların 30 günlük tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.”

 

ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup bölümü SUT dan çıkarılmış. Karmaşaya neden olan 4 Haftalık tedavi dozu, SUT da 30 günlük tedavi dozu olarak düzeltilmiş.

Ama SGK yine yapacağını yapmış, daha önce 4 hafta yada eşdeğer kelimeleri ile yaptığı karmaşayı, şimdi ise bir kelimesini ekleyerek yapmış.

 

Tam, aynı dozda birden fazla formu olan eşdeğer ilaçların, 30 günlük tedavi dozunu geçen ambalaj formları için Sağlık Raporu istendiğini çözmüşken,

şimdi de aynı dozda bir veya birden fazla formu olan eşdeğer ilaçların çözümüyle uğraşacağız.

 

 SGK nın SUT da yazdığı mantık ile gidilirse,

Glucohage 100 tb yada eşdeğeri olan Glukofen 100 tb 3*1 kullanım dozu ile bile 30 günlük tedavi süresini aştığından sadece raporlu satılabilir.

Meteospasmyl 40 cap 1*1 dozu ile 30 günlük tedavi süresini geçtiğinden sadece raporla verilebilir.

 

Bu uygulamalar yine karmaşaya neden olacağından,bir süre sonra SGK daha önceki biz 4 haftayı 30 gün farzetmiştik açıklaması gibi, aynı dozda bir formu olan ilaca da güzel bir açıklama bulurlar.Mesela ''bir''  virgül niyetine kullanılmıştır gibi.

                                                    

                                                 * * *

 

12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri

 

A. Senil osteoporoz, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporozda:

uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

 

B. Senil,  postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopenide sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.

 

2-Paget, Uzun süreli kortikosteroid kullanımına bağlı osteoporoz ve juvenil osteoporoz:

Uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir. Rapor süresi 1 yıldır.”

 

SGK , eczacı için daha yeni yerine oturmuş, problemsiz osteoporoz kurallarını, bütçe rakamlarını daha altlara çekebilmek için değiştirmeye devam ediyor.

2005 Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı Madde 33 şartlarına geri dönülmüş.

Raporla tüm hekimlerce reçete edilebilme şartı, rapora dayanılarak uzman hekimce reçete edilebilmeye dönüşmüş.

 

Eczacılar Hastalarla sıkıntı yaşamaya hazır olun. Çünkü provizyon sistemi hala  eski SUT a göre, yani rapor ve pratisyen hekim ile sorunsuz ödüyor.Bir eczanenin SUT un kuralına uyarak karşılamadığı reçeteyi, bir başka eczane provizyonun sorunsuz ödediği gerekçesiyle karşılayabilir.

                     

                                                         * * *

 

12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

 

SUT 12.7.28 1. Birinci cümlesi “Aşağıda belirtilen hastalıklardan birini gösteren sağlık raporuna istinaden;” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Lipid düşürücü ilaçların, DM ,Koroner Arter Hast.,65 yaş üstü H.T.vb gibi hastalıklarda, daha küçük LDL veya Trigliserit sonuçlarıyla verilebilmesi için, bu hastalıkların raporlada belgelenmesi isteniyor. Daha önce reçeteye teşhisin yazılması bile kabul ediliyordu.

.

SUT 12.7.28.“B-Uzman hekim raporu iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi veya nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenir ve rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. İlk uzman hekim raporuna son 6 ayda yapılmış, kan lipid düzeylerinin yüksek olduğunu gösteren tetkik eklenir veya bu tetkik sonuçları raporda belirtilir. 01x01 dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

 

Pratikde yapılan uygulama SUT içerisine girmiş. Lipid düşürücü ilaçlar için düzenlenmiş rapor üzerinde, LDL yada Trigliserit tetkik sonucunun yazılı olmasının da kabul edildiği, raporda tetkik sonucunun yazılmadığı durumlarda ise tetkik belgesinin eklenmesi gerektiği açıklanmış.

       

      

                                                * * *

120

Lamivudin 100 mg(ZEFFİX)

Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak

121

Ribavirin(VİRON)

Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak

 

EK-2/A listesinde üstteki değişiklikler yapılmıştır.

 

                                                      * * *

Tebliğin yürürlük tarihi

01 Ocak 2009

                                                                          Ecz. Metin SEVAL

                                                                          ECZACININ SESİ


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim