2006 MALİ REHBERİ

Son güncelleme:06-04-2006

 

• 2006 Mali Rehberi

***Asgari Ücret

Karar No

R.G.
Tarih-Sayı

Uygulama Süresi

16 Yaşını Doldurmamış

16 Yaş ve Üstü

2005/1

23.12.2005-26032

01.01.2006-31.12.2006

450.00 YTL

531.00 YTL

 

***SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Prime Tabi Aylık Kazancın

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2006-31.12.2006

531.00 YTL

3.451.50 YTL

 

***Kıdem Tazminatı Tavanı

Yılı

Dönem

  Kıdem Tazminatı Tavanı

2006

01.07.2006 – 31.12.2006

1.815,30 YTL

2006

01.01.2006 – 30.06.2006

1.770,64 YTL

 

***Çalışanların asgari yıllık izin süreleri

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara

Yılda 14 iş günü

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara

Yılda 20 iş günü

c) 15 yıl ve daha fazla olanlara

Yılda 26 iş günü

d) 18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilere

Yılda en az 20 iş günü

e) Analık izni

Doğumdan önce 8 hafta

Doğumdan sonra 8 hafta

Ücretsiz izin 6 ay

f) Süt izni

1 yaşından küçük çocukların emzirilmesi için günde 1,5 saat

g) Evlilik izni

Azami 3 gün

h) Ana, baba, eş, kardeş veya çocukların ölümü

Azami 2 gün

I) Yıllık ücretli iznini geçirmek için yol izni

(yalnız bir kez kullanılır)

Ücretsiz azami 4 gün

NOT: Cumartesi günü izin süresine dahildir.

İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta

tatili ve genel tatil günleri izin süresinden

sayılmaz.

 

 

 

 

 

***İhbar tazminatı tutarları

HİZMET SÜRESİ

TUTAR

6 aydan az çalışanlar için

2 haftalık ücret

6 ay – 1,5 yıl arası çalışanlar için

4 haftalık ücret

1,5 yıl – 3 yıl arası çalışanlar için

6 haftalık ücret

3 yıl ve üzeri çalışanlar için

8 haftalık ücret

 

***Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi:

Kanun-BKK-GT

Sınır

Yürürlük

17/12/2005/VUK GT 354

520 YTL

2006

 

 

***Fatura Düzenleme Sınırı

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki hadleri geçmesi veya bedeli bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK. 232 md.)

BKK/GENEL TEBLİĞ

Maktu Had

17.12.2005 (VUK GT 354) 2006 yılı için

520 YTL***Defter Tutma Hadleri

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorun da olanlar: 01/01/2006 ‘dan itibaren

VUK Md. 177-1.Bent ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükellelerin:

• Yıllık Alış tutarı 96.000.YTL yi (354 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 130.000.YTL yi (354 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

 

 

***Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (Her bir sigortalı çalışan için)

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2006 dan itibaren

2005/9826 BKK

8,25 YTL

  

***Gelir vergisi tarifesi (GVK Md. 103)

01/01/2006 Tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

7.000 YTL'ye kadar

 

% 15

18.000 YTL'nin

7.000 YTL'si için 1.050 YTL,

fazlası % 20

40.000 YTL'nin

18.000 YTL'si için 3.250 YTL,

Fazlası % 27

40.000 YTL'den fazlasının

40.000 YTL'si için 9.190 YTL,

fazlası % 35

 

 

***Geçici Vergi Oranları

 

KVK Mük. Mad.40

GVK Mük. Mad. 120

01.01.2006

?

%15

 

 

***Bildirim Süreleri

BİLDİRİM SÜRELERİ

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

 

***Sosyal sigorta uygulamalarında kesilecek idari para cezaları

 CEZAYI GEREKTİREN FİİL

01.01.2006
31.12.2006
YTL

İşyeri Bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma verilmemesi halinde

1.593.00

Sigortalı işe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi içinde Verilmemesi

531,00

Aylık, Dört Aylık, Sosyal Güvenlik ve Destek Primi Bildirge ve Bordrolarının Yasal Süresi içinde Verilmemesi Halinde

1.062,00

İşyeri Kayıtlarının Yasal Süresi içinde ibraz Edilmemesi

 

- Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara

6.372,00

- Bilanço Esası Dışında Defter Tutanlara

3.191,00

- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara

1.593.00

 

 

 

***Usulsüzlük cezaları (VUK Md. 352)

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

01.01.2005
Tarihinden itibaren

01.01.2006
Tarihinden itibaren

01.01.2005
Tarihinden itibaren

01.01.2006
Tarihinden itibaren

1- Sermaye şirketleri

66.00 YTL

70.00 YTL

38.00 YTL

40.00 YTL

2- Sermaye şirketleri dışında kalanlar
Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

42.00 YTL

46.00 YTL

21.00 YTL

23.00 YTL

 

***Özel usulsüzlük cezaları (VUK Md. 353 / Mük. Md. 355)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyenlere ve almayanlara; (her bir belge nevi için) 129 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 60.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın,

%10'u

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaiyesi,yolcu listesi,günlük müşteri düzenlemeyenlere, kullanmayanlara ve bulundurmayanlara; (her bir belge nevi için) her tespitte 6.000 YTL, yıl çinde de 60.000 YTL'yi aşmamak üzere,

129 YTL

 

3- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,

25,8 YTL

 

4- Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterleri işyerinde bulundurmayanlara, bu defterlere yazılması gereken işlemleri günü gününe deftere kayıt etmeyenlere veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz etmeyenlere her bir tespit için,

129 YTL

 

5- Vergi levhası bulundurmayan ve asmayanlara,

129 YTL

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması,

2.900 YTL

 

7-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara (her bir işlem için),

150 YTL

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine,

460 Y TL

 

9- Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ödevlerini yerine getirmeyenlere,

600 YTL

 

10- MB'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

460 YTL

 

11-ilgi vermekten çekinenler, bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile VUK 256,257,ve mük.257.madde hükümlerine uymayan:

 

 

Birinci sınıf tüccarlarda

1.290 YTL

 

Serbest meslek erbabı hakkında

1.290 YTL

 

İkinci sınıf tüccarlar hakkında

600 YTL

 

Defter tutan çiftçiler hakkında

600 YTL

 

Kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600 YTL

 


Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar

290 YTL

12-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 1.290 YTL' den az olmamak üzere işleme konu tutarın

% 5'i

 

***Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme zammı, Gecikme faizi ve Pişmanlık zammı günlük olarak hesaplanır.

Yürürlülük

Oran

BKK

04.03.2005'den itibaren

%3

Tahsilat Genel Tebliği 434

 Ecz. ERTAN ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim