2013 Mali Rehberi

Son güncelleme:08-01-2013

• 2013 Mali Rehberi

***Asgari Ücret

01.01.2013 - 30.06.2013 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT       : 978,60 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET         : 774,00 TL

01.07.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);

ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT       : 1.021,50 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET         :    804,70 TL

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2013 yılı için aylık brüt 978,75 TL olarak dikkate alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

73,41

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

73,41

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU

84,42

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

95,43

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

102,77

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

110,11

   

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

88,09

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

99,10

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

110,11

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

117,45

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

124,79

 

***SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Prime Tabi Aylık Kazancın

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2013–30.06.2013

978,60 TL                             6.360,50

TL

01.07.2013–31.12.2013

1.021,50 TL                          6.639,90

TL

 

***Kıdem Tazminatı Tavanı

Yılı

Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı

2013-2

01.07.2013 – 31.12.2013

3.218,78 TL

2013-1

01.01.2013 – 30.06.2013

3.125,01 TL

 

***İhbar tazminatı tutarları

HİZMET SÜRESİ

TUTAR

6 aydan az çalışanlar için

2 haftalık ücret

6 ay – 1,5 yıl arası çalışanlar için

4 haftalık ücret

1,5 yıl – 3 yıl arası çalışanlar için

6 haftalık ücret

3 yıl ve üzeri çalışanlar için

8 haftalık ücret

***Çalışanların asgari yıllık izin süreleri

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara

Yılda 14 iş günü

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara

Yılda 20 iş günü

c) 15 yıl ve daha fazla olanlara

Yılda 26 iş günü

d) 18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilere

Yılda en az 20 iş günü

e) Analık izni

Doğumdan önce 8 hafta

Doğumdan sonra 8 hafta

Ücretsiz izin 6 ay

f) Süt izni

1 yaşından küçük çocukların emzirilmesi için günde 1,5 saat

g) Evlilik izni

Azami 3 gün

h) Ana, baba, eş, kardeş veya çocukların ölümü

Azami 2 gün

I) Yıllık ücretli iznini geçirmek için yol izni

(yalnız bir kez kullanılır)

Ücretsiz azami 4 gün

NOT: Cumartesi günü izin süresine dâhildir.

İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta

tatili ve genel tatil günleri izin süresinden

sayılmaz.

 
   

Yıllık ücretli izin hakkı; işçinin gereken hizmet süresini doldurduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır.

Kullandırılan izinler, tarihleri ile yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

***Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi:

Kanun-BKK-GT

Sınır

Yürürlük

VUK GT 422

800 TL

2013

 

***Fatura Düzenleme Sınırı

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki hadleri geçmesi veya bedeli bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK. 232 md.)

BKK/GENEL TEBLİĞ

Maktu Had

31.12.2012 (VUK GT 422) 2013 yılı için

800 TL***Defter Tutma Hadleri

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorun da olanlar: 01/01/2013 ‘den itibaren

VUK Md. 422–1.Bent; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:

• Yıllık Alış tutarı 150.000,00 TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 200.000,00 TL yi (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

 

 

***Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (Her bir sigortalı çalışan için)

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2013 dan itibaren

GVK GT 284

12,00 TL

 

***Gelir vergisi tarifesi (GVK GT 284)

2013 Takvim yılı için uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

10.700 TL’ye kadar

 

% 15

26.000 TL’nin

10.700 TL’si için 1.605 TL,

fazlası % 20

60.000 TL’nin

26.000 TL’si için 4.665 TL,

Fazlası % 27

60.000 TL’den fazlasının

60.000 TL’si için 13.845 TL,

fazlası % 35

 

***Geçici Vergi Oranları

 

KVK Mad.32

GVK Mük. Mad. 120

01.01.2012

%20

%15

 

***Bildirim Süreleri

BİLDİRİM SÜRELERİ

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

 

***Usulsüzlük cezaları (VUK Md. 352)

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

 

01.01.2013
Tarihinden itibaren

 

01.01.2013
Tarihinden itibaren

1- Sermaye şirketleri

 

110.00 TL

 

60.00 TL

2- Sermaye şirketleri dışında kalanlar
Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

 

70.00 TL

 

35.00 TL

 

***Özel usulsüzlük cezaları (VUK Md. 422 / Mük. Md. 353)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyenlere ve almayanlara; (her bir belge nevi için) 190 TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 94.000 TL’den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın,

%10’u

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaiyesi, yolcu listesi, günlük müşteri düzenlemeyenlere, kullanmayanlara ve bulundurmayanlara; (her bir belge nevi için) her tespitte toplam 9.400 TL, bir takvim yılı içinde de toplam 94.000 TL’yi aşmamak üzere,

190 TL

 

3- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,

TL

 

4- Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterleri işyerinde bulundurmayanlara, bu defterlere yazılması gereken işlemleri günü gününe deftere kayıt etmeyenlere veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz etmeyenlere her bir tespit için,

190 TL

 

5- Vergi levhası bulundurmayana,

190 TL

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması,

4.300 TL

 

7-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara (her bir işlem için),

230 TL

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine,

700 TL

 

9- 4358 sayılı yasa uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanında yerine getirmeyenlere,

940 TL

 

10- 127.nci maddenin d bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700 TL

 

Bilgi vermekten çekinenler, bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile VUK 422, 256, 257 ve mük. 257.nci madde hükümlerine uymayan:

 

 

Birinci sınıf tüccarlarda

1.200 TL

 

Serbest meslek erbabı hakkında

1.200 TL

 

İkinci sınıf tüccarlar hakkında

600 TL

 

Defter tutan çiftçiler hakkında

600 TL

 

Kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600 TL

 


Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar

300 TL

12-Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 1.200 TL’ den az olmamak üzere işleme konu tutarın (Toplamda 940.000 TL’nı aşmamak şartı ile)

% 5’i

Özel usulsüzlük cezaları uygulanır.

***Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme zammı, Gecikme faizi günlük olarak, Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır.

Yürürlülük

Oran

BKK

19.10.2010’dan itibaren

%1,40

TAHSİLAT G.T./C-2

 


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim