Gider pusulası yazmayan işyeri kiracısına ceza

Son güncelleme:21-10-2013

Maliye, özelgesinde; “İşyeri kirası ödeyen, banka dekontunu ‘kira ödemesinin belgesi’ olarak, defterlerine gider yazamaz, gider pusulası imzalatması gerekir” dedi.

Aksini yapanlar geçmişe dönük 12 bin TL ile 483 bin TL arasında ‘ceza’ ile karşı karşıya.

İŞYERİ kirası ödeyenler, “ceza şoku” ile karşı karşıyalar!
Geriye dönük 5 yıl 10 ay yani 70 aylık kira ödemeleri nedeniyle, 12 bin TL ile 483 bin TL arasında değişen “ceza yağmuru” her an yağmaya başlayabilir.
Ceza, sadece kira ödeyenlere değil, kiraya verenlere de var!

OLAY NE?

Şu anda işyeri kirası ödeyen, “milyonlarca kişi ve kurum” var.
-Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan (bakkal, manav, kitapçı, kırtasiyeci, konfeksiyoncu, çantacı, gözlükçü, ayakkabıcı, otel, motel işletenler yedek parçacı, lokantacı, kebapçı, bar, gazino, avukat, doktor, mimar vs.).
-Basit usulde mükellef olan esnaf ve sanatkârlar,
-Limited, anonim ve kollektif şirketler,
-Dernek ve vakıflar
Özetle milyonlarca kişi ve kurum, “işyeri kirası” ödüyor. Bunlar, işyeri kirasının “net tutarını” bankaya yatırıyor, banka dekontuna istinaden kira ödemesini, defterlerine “gider” yazıyorlar.
Maliye, yakın tarihli bir özelgesinde;
“İşyeri kira ödemesi yapanlar, banka dekontunu ‘kira ödemesinin belgesi’ olarak, defterlerine gider yazamazlar. İşyerini kiraya verene ayrıca gider pusulası imzalatmaları gerekir” diye açıklama yaptı (Gelir İdaresi Başkanlığı, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi, 16.05.2013 tarih ve 70280967-105-89 sayılı. Özelgenin tam metni için Bkz. www.yaklasim.com). İşyeri kirası ödeyen milyonlarca kişi ve kurum, “gider pusulası” düzenlemedikleri için cezalı duruma düştüler.

CEZASI NE?

2013 Yılı:
Gider pusulası düzenlemeyen işyerlerine, 2013 yılında düzenlemedikleri her gider pusulası için, 190 liradan aşağı olmamak koşuluyla, aylık kiranın yüzde 10’u oranında “özel usulsüzlük cezası” kesilebilecek. Cezanın tutarı 2013 yılı için 94 bin TL’den fazla olamayacak.
2012 ve önceki yılların cezası da;
Gider pusulasına yazılması gereken aylık kiranın yüzde 10’u oranında;
-2012 yılı için 180 TL’den aşağı olmayacak şekilde 88 bin lirayı,
-2011 yılı için 170 TL’den aşağı olamayacak şekilde 80 bin lirayı,
-2010 yılı için 160 TL’den aşağı olamayacak şekilde 77 bin lirayı,
-2009 yılı için 160 TL’den aşağı olamayacak şekilde 76 bin lirayı,
-2008 yılı için 149 TL’den aşağı olamayacak şekilde 68 bin lirayı,
aşamayacak.

KİRAYA VERENLERİN DURUMU

Kiraya verilen işyerinin, bir işletmenin aktifinde kayıtlı olması durumunda, kiraya verenin “fatura” düzenlemesi gerekir.
Düzenlemediği takdirde, 12 bin lira ile 483 bin lira arasında değişen “özel usulsüzlük cezası” kesilir.
İşyerinin, bir işletmenin aktifinde kayıtlı olmadığı durumlarda, bu durumun vergi incelemesine yetkili kişilerce yapılması halinde, asgari özel usulsüzlük cezasının 1/5’i oranında (örneğin 2013 yılında bir ay için 190/5=38 TL ) ceza kesilir.

ÇÖZÜM YOLU VAR

Yukarıdaki açıklamalar, kiracılar için tek kelimeyle “şok” niteliğinde.
Nedenine gelince, gerçek kişilerden yapılan işyeri kiralamalarında, kira bankaya yatırılıyor. O kadar..
Ayrıca, her ay kiraya veren kişiye “gider pusulası” imzalattırılmıyor.
Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. maddesine dayanarak, “gerçek kişilere ödenen kiralarda banka dekontunun, fatura yerine geçen belge olarak” kabul etmesi, sorunu çözer.
Aksi halde milyonlarca kişi geriye dönük 70 ay dahil “çıra gibi” yanar.

Şükrü Kızılot - Hürriyet Gazetesi 21.10.2013

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24948844.asp

 

Özelge:

 

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

70280967-105[234-2012/14]-89

16/05/2013

Konu

:

İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı

 

         

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz belirtilerek, mali müşavirlik faaliyetinizle ilgili olarak bankaya ödediğiniz kira bedellerini gider kaydedebilmeniz için banka dekontu yanında ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü bulunmaktadır. Söz konusu kayıtların ise anılan Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu şeklindeki belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Mezkur Kanunun "Gider Pusulası" başlıklı 234 üncü maddesinde, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

            ...

            3. Vergiden muaf esnafa;

            Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

            Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur..." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı; "Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye" yetkili kılınmış, bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

            Buna göre, 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk kapsamında tahsilat ve ödemelerin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması suretiyle tevsik edilmesi, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işlemin mükellefler bakımından Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerle tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler işlemi (hizmeti) değil buna ilişkin tahsilat ve ödemeyi tevsik etmekte, bu işleme ilişkin olarak borçlanılan tutarın ise kiraya verenin mükellef olması halinde düzenleyeceği fatura, mükellef olmaması halinde ise tarafınızca düzenlenecek gider pusulası ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.

Kaynak: http://www.yaklasim.com/SliderDetails.aspx?sliderId=8473

 

 


Şükrü Kızılot


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim