E.S ve BAĞ-KUR MUAYANE İLE TEDAVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Son güncelleme:23-05-2007

22 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26529

YÖNETMELİK

      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

EMEKLİ VE MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN

KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ,

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYANE İLE TEDAVİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

        MADDE 1 – 6/9/2003 tarihli ve 25221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri,  Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      "c) Talimat: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,"

        MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "MADDE 7 – Muayene ve tedavinin yapılacağı sağlık kurum ve kuruluşları Kurumca belirlenir."

        MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "MADDE 8 – Birinci ve ikinci basamak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işler Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki usul ve esaslara göre belirlenir."

        MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      "Kaplıca ve içmece tedavisi için ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

        MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "MADDE 24 – Kan ve kan ürünlerine ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

        MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "sağlık kurulu raporuyla" ibaresi "sağlık raporuyla" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "MADDE 30 – Çeşitli ortez, tıbbi malzeme ve cihazlar için ödenecek bedeller ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir."

        MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "diploma numarası yazılacak kurum ve kuruluş yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir" ibaresi "diploma numarası yazılacaktır" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer alan "Sağlık Kurulu Raporuna" ibaresi "Sağlık Raporuna" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "sağlık kurulu raporları süresiz olarak geçerlidir" ibaresi "sağlık raporlarının süresi Kurumca belirlenir" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde geçen "T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 31 inci maddesi, 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 38 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 41 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

22 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26529

YÖNETMELİK

      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

        MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      "Sağlık sigortası yardımlarından faydalanan sigortalı ve hak sahiplerinin Kurumla sözleşme veya protokol yapmamış sağlık kurumunda tedavi altına alınmaları halinde, vakanın aciliyeti raporla belgelenmek şartıyla, bu sağlık kurumlarında yapılan tedavi giderleri "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" esas alınmak suretiyle ödenir."

        MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "resmi sağlık kurumu sağlık kurulu raporu" ibaresi "sağlık raporu" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında" ibaresi ile 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki "Bütçe Uygulama Talimatında" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde" olarak, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumları Muayene-Tetkik-Tahlil-Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi (Mali Yıl Bütçe Uygulama Talimatı Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi)" ibaresi ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Sağlık Bakanlığı Tedavi Kurumları Muayene-Tetkik-Tahlil-Müdahale-Ameliyat ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi (Mali Yıl Bütçe Uygulama Talimatı Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi)" ibaresi, "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde geçen "Bağ-Kur Genel Müdürü" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrası, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

        MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 


Ecz. Özlem DEMİR


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim