GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (ALFABETİK FİHRİST)

Son güncelleme:02-11-2007

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
(ALFABETİK FİHRİST)
 

 
  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H-İ-K-M-N-O-Ö-P-R-S-T-U-Ü-V-Y-Z  
A    
  Konu

Madde

 
  Acil haller 71  
  Açıktan vekil atananlar 4  
  Afet durumu 91  
  Aile hekimi 3  
  Alt işveren 12  
  Amaç 1  
  Analık 15,16  
  Asgari işçilik 85  
  Asgari ücret 3  
  Askerlik 24  
  Atıflar 104  
  Avans 97  
  Ay 3  
  Ayakta Tedavi 68  
  Aylık bağlama oranı 28  
  Aylık ve gelirlerin birleşmesi 54  
  Aylık 3  
B [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Başbakan 43  
  Bildirim 42  
  Bilgi ve belge isteme 100  
  Bilirkişi 58  
  Borçlanmalar 41  
C [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Cenaze ödeneği 20,37  
  Ceza infaz kurumları 5  
  Ceza Sorumluluğu 22  
  Cumhurbaşkanı 43  
Ç [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Çalışma gücü 25,28  
  Çalışma gücü kaybı 3  
  Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 4  
D [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Denetleme yetkisi 59  
  Devir 93  
  Devlet katkısı 81  
  Doğal afetler 75  
  Dul Eş 34  
E [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Elektronik Altyapı 8  
  Emekliye sevk onayları 48  
  Emzirme ödeneği 16  
  Esnaf ve sanatkar sicili 7  
  Evlenme ödeneği 20,37  
F [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Fesih 103  
  Fiili hizmet süresi zammı 40  
  Fiyatlandırma Komisyonu 72  
G [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Gecikme cezası 89  
  Gecikme zammı 89  
  Geçici işgöremezlik ödeneği 18  
  Gelir Bağlama Oranı 19  
  Gelir ve aylıkların düzeltilmesi 55  
  Gelir ve aylıkların ödenmesi 55  
  Gelir ve aylıkların yükseltilmesi 55  
  Gelir Vergisi Mükellefi 4,7,9  
  Gelir Vergisinden Muaf Olanlar 7,9  
  Gelir 3,4,6  
  Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı 61  
  Genel sağlık sigortalılığının bildirimi ve tescili 61  
  Genel sağlık sigortalısı 60,67  
  Görevden uzaklaştırılanlar 45  
  Görevine son verilenler 45  
  Grev 24  
  Güncelleme katsayısı 3,17,31, g1,g2,g5  
  Gündelik 65  
  Günlük kazanç 17,82  
H [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Hakkın düşmesi 97  
  Haksahiplerine gelir bağlanması 20  
  Harp malullüğü 47  
  Hastalık 14,16  
  Hizmet akdi 3  
  Hizmet basamakları 70  
  Hükümlü ve tutuklular 5  
İ [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  İdari para cezaları 8,23,24, 25,27,47, 54,57,58, 63,64,67, 69,70,76, 81,83,95, 97,102, g6,g13  
  İdari yaptırımlar 103  
  İhya 31,36  
  İkamete dayalı sosyal yardım 30  
  İlişiksizlik belgesi 90  
  İİnşaat İşyerleri 8  
  İsteğe bağlı sigorta başlangıcı 51  
  İsteğe bağlı sigorta primleri 52  
  İsteğe bağlı sigorta 50,51,52  
  İsteğe bağlı sigortanın sona ermesi  51  
  İşgöremezliğin artması 22  
  İşgöremezlik derecesi 47  
  İşkazası 3,5,13, 14,15,16, 17,18,19, 20,21,22  
  İİşsizlik Sigortası Kanunu 5f  
  İşveren vekili 12  
  İşveren 12  
  İşyeri kayıtları 86  
  İşyeri 11  
  İşyerinin bildirilmesi 11  
  İşyerinin devri 11  
  İşyerinin intikali 11  
  İşyerinin nakli 11  
  İtibari hizmet süresi primi 49  
  tibari hizmet süresi 49  
  İtiraz 42  
K [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Kaçınılmazlık ilkesi 21  
  Kamu Görevi 58  
  Kamu İdaresi 3  
  Kapsam 2  
  Kasdi Hakaret 22  
  Katılım payı 3,68,69  
  Kısa vadeli sigorta prim tarifesi 83  
  Kimlik tespiti 71  
  Kontrol muayenesi 94  
  Kontrol yetkisi 59,78  
  Koruyucu sağlık hizmeti 3  
L [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Lise ve Dengi Öğrenim 34  
  Lokavt 24  
M [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Maden İşyerleri 28  
  Malul sayılma 25  
  Malullük aylığının başlangıcı 27  
  Malullük aylığının hesaplanması 27  
  Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 27  
  Malullükten sağlanan haklar 26  
  Malullükten yararlanma şartları 26  
  Meslek hastalığı 14,16,17  
  Mesleki Eğitim Kanunu 5  
  Meslekte kazanma gücü  3,25  
  Muhtarlar 4  
  Mütekabiliyet esası  4  
N [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak.Kanun 5  
O [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Organ,Doku ve Kök Hücre Nakli 63  
  Ortalama Aylık Kazanç 29  
  Ortez, Protez 68  
Ö [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Ödeme dönemi 3  
  Ölüm aylığının başlangıcı 35  
  Ölüm aylığının hesaplanması 33  
  Ölüm aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 35  
  Ölüm aylığının paylaştırılması 34  
  Ölüm sigortasından sağlanan haklar 32  
  Ölüm sigortasından yararlanma şartları 32  
  Ölüm toptan ödemesi 36  
  Özel sigortalar 98  
P [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Peşin sermaye değeri 3,21  
  Prim belgeleri 86  
  Prim oranları 81  
  Prim ödeme gün sayısı 29  
  Prim ödeme yükümlüsüi 87  
  Prim tarifesi 83  
  Prime esas kazanç  46,79,80  
  Primlerin ertelenmesi 91  
  Primlerin ödenmesi 87  
R [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Refakatçi giderleri 65  
  Rücu

21

 
S [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Sağlık giderlerinin ödenmesi 73  
  Sağlık hizmeti sunucusu 3  
  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 72  
  Sağlık hizmetleri ve süresi 63  
  Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları 67  
  Sağlık kurulu 3  
  Sağlık raporları 95  
  Savaş hali 75  
  Serbest muhasebeci ve mali müşavirler  59  
  Sevk zinciri 70  
  Sığınmacı 3  
  Sigortalı bildirimi ve tescili 8  
  Sigortalı sayılanlar 4  
  Sigortalı sayılmayanlar 6  
  Sigortalılığın başlangıcı 7  
  Sigortalılığın sona ermesi 9,92  
  Sigortalılığın zorunlu oluşu 92  
  Sigortalılık hallerinin birleşmesi 53  
  Sigortalılık süresi 38  
  Sosyal güvenlik destek primi 5d,30,81e,88  
  Sosyal güvenlik sicil numarası 92  
  Sosyal güvenlik sözleşmeleri 98  
  Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu 58  
  Sürekli işgöremezlik geliri 19,47  
  Süresinde bildirilmeyen sigortalılıkta sorumluluk 23  
Ş [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Şirket ortakları 7,9  
T [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Tarımsal faaliyet 3,4,6  
  Tarımsal ürün bedelleri 88  
  TBMM Başkanı 43  
  Tebligat ve bildirim 99  
  Tedavi süresinin uzaması  22  
  Tehlike sınıf ve dereceleri 83,84  
  Temlik  93  
  Terörle Mücadele Kanunu 5,60  
  Tutukevleri 5  
  Tutuklananlar 24  
  Tutukluluk 45  
  Türkiye İş Kurumu 5e  
  Türkiye Ziraat Odaları Birliği 6  
U [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 4  
  Umumi kadınlar 4  
  Usta öğretici 4  
  Uyuşmazlık 101  
Ü [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Ücret 3  
  Ücretlerden kesinti 98  
  Üçüncü kişilerin sorumluluğu 21,39,76  
V [başa dön]  
  Konu

Madde

 
  Vatansız 3  
  Vazife malullüğü zammı 47  
  Vazife malullüğü 47  
Y

[başa dön]

 
  Konu

Madde

 
  Yaş 57  
  Yaşlılık aylığının başlangıcı 30  
  Yaşlılık aylığının hesaplanması 29  
  Yaşlılık aylığının kesilmesi 30  
  Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar 28  
  Yaşlılık sigortasından yararlanma şartları 28  
  Yaşlılık toptan ödemesi 31  
  Yeminli mali müşavirler 59  
  Yersiz ödemeler 96  
  Yeşil kart 60  
  Yıl 3  
  Yoklama işlemleri 55  
  Yol gideri 65  
  Yurt dışında tedavi 66  
  Yüksek öğrenim 34  
Z

 

 
  Konu

Madde

 
  Zamanaşımı 93,97


sgk.gov.tr


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim