s.g.k

Son güncelleme:20-05-2007

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ
ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL


I- TARAFLAR, KONU, KAPSAM, DAYANAK

Taraflar: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğidir.

Konu, kapsam ve dayanak:

Konu ve kapsam: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık yardımları karşılanan ve oto-kopi reçeteli sağlık karnesini eczaneye ibraz eden hastalar için temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak 6197 sayılı yasada tarif edilen serbest eczanelerle yapılacak sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
Dayanak: Bu protokol; 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi (Değişik: 7/2/1972-1517/1 Md.),
1479 sayılı Kanunun Ek-11 inci maddesinin son fıkrası, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun
Geçici 139 uncu maddesi, 5502 sayılı Kanun, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun 30 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası ile 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39-
j maddesi hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

II-TANIMLAR

Bu protokolde geçen;
Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
Kurum bölge temsilcilikleri: Kurumla sözleşmeli eczanenin reçetelerini teslim ettiği, ödemelerini aldığı birimi, sözleşme süresince yeni açılan temsilcilikler kurum tarafından web sayfasında duyurulur,
TEB: 6643 sayılı Kanunla kurulan Türk Eczacıları Birliğini,
Eczacı: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde tarif edilen eczane sahibi ve mesul müdürü olan eczacı ile verese eczanelerde eczane sahibi,
Hasta ve reçete sahibi: Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişileri,III- UYGULANACAK ESASLAR

1.     Bu protokol kapsamına giren SGK çatısı altındaki hastaların ayakta tedavilerinde tabi oldukları her türlü mevzuat hükümleri çerçevesine uyarak serbest eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için serbest eczaneler sadece reçetede yazılı olan ilaçların 3.9 uncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyla aynısını vermekle yükümlüdür.     .

    2. Kamu ve/veya özel sağlık kurum ve kuruluş doktorları tarafından, e-reçete uygulaması başlama tarihine kadar oto-kopili reçetelere yazılacak ilaçların verilmesinde;
    a) Oto-kopi reçeteli sağlık karnesinin eczaneye ibraz edilmesi,
    b) İlaçların sağlık karnelerindeki kendinden kopyalı özel reçetelere yazılmış olması,
c) Eczaneye gelen SGK kapsamındaki hastalara ait oto-kopili reçeteyi düzenleyen hekimin ve hekimin çalıştığı kamu ve/veya özel sağlık kurumunun ve kuruluşunun SGK ile sağlık hizmeti sunma anlaşması olup olmadığının kontrol edilmesinden ve sorumluluğunun üstlenilmesinden eczane hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
d) Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Talimatı hükümlerine ve bu hükümlerin reçete yazılım kurallarına ve ilaç yazım kurallarına ait tıbbi bilgilere göre reçeteleri düzenleme,bu kurallara uygun ilaçları yazma yetki, sorumluluk ve görevi kamu ve/veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarının hekimleri ile sorumlu yetkililerine aittir. Yine bu kurallara aykırı ve/veya eksik yazıldığı kurumca yapılacak reçete kontrolleri sırasında belirlenen reçetelerdeki ilaçların bedeli her halûkarda eczanelere tamamen ve eksiksiz ödenir.
Kurum, talimata aykırı ve/veya eksik yazıldığını tespit ettiği bu tip reçetelerde ki ilaçların bedelinin reçete kontrolleri sırasında kurumca ödenmeyeceğinin tespiti halinde, kurum eczanelere ödemiş olduğu bu bedeli müteselsilen sorumlu olan kamu ve/veya özel sağlık kurumu ve kuruluşlarının hekimleri ile sorumlu yetkililerinden tahsil eder.
e) Serbest eczaneler, reçetelerin kurumlarca tespit edilen ve bu protokolün kapsamında ve de eki olmayan uygulama talimatı gibi kurallara uygun olarak hekimlerce yazılıp yazılmadığını kontrol etmekle mükellef değildirler.Bu nedenle reçete ekinde olması gereken rapor, ölçüm belgeleri v.b. gibi belge ve evrakların usulüne uygun düzenlenmiş olup olmadığı, reçetedeki ilaçların kurumlarca ödenip ödenmediği, reçetelerin reçete ve ilaç yazım kurallarına uygun olup olmadığı gibi ve benzeri konularda eczanelere hiçbir sorumluluk yüklenemez. Eczane hekimlerin ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından özel ve genel hukuk mevzuatlarına göre yapılmış işlemleri kontrol etmeden reçetedeki ilaçları aynen veya 3.9 uncu madde şartları doğrultusunda farmasotik eşdeğerlerini vermekle yükümlüdürler. Sadece bu yükümlülüklerinden doğacak zararları karşılamakla mükelleftirler.
f) SGK kapsamında ki hastaların kuruma veya kurumun hizmet satın aldığı sağlık kuruluşlarına ödeyeceği ücretlerin hangi isim altında olursa olsun eczanece kurum adına tahsil edilmesi yasaktır.
3- serbest eczanelerin 1 nci ve 2 nci maddelere göre belirlenen mükellefiyeti ile ilgili kurallar;
    3.1. Reçetelere ilacı alan kişinin(hasta veya yakını olduğunu beyan edenin) adı, soyadı ve ?.... kalem .... kutu ilacı aldım? ibaresi olan kaşenin basılarak imzasının alınması (imza atamıyorsa yazılar eczane çalışanlarınca yazılır ve parmak izi alınır), sağlık karnesinin o reçete ile ilgili sayfasına eczane kaşesi basılarak imzalanması, bu işlemler tamamlandıktan sonra sağlık karnesinin ilgili kişiye geri verilmesi,gerekmektedir. Reçete arkasına basılacak olası kaşeler bir bütün halinde tek bir kaşe şeklinde hazırlanarak reçete arkasına basılabilir.
    3.2. Reçetenin eczaneye ibraz edilmesi üzerine, reçetenin bilgisayar ortamında kurumun ilgili sayfasına girilerek on-line provizyon alınması esastır. Provizyon sistemine,hastanın sicil ve karne numarası veya TC kimlik numarası, reçeteyi yazan hekimin çalıştığı özel veya resmi sağlık kurumunun adı (veya reçetede belirtilen kurum kod numarası), reçetenin tarihi ile verilen ilaçların barkod numaraları ve ilaçların kaç adet verildiği ile kullanılış dozları eczanece girilir. Reçeteye hekim tarafından ?raporludur? kaşesi basılmış olan ilaçlar için, provizyon sayfasında ki rapor giriş bölümüne girilerek,daha önce başka eczanece girilmemişse hastanın verdiği raporun başlangıç ve bitiş tarihleri ile rapor numarası,raporda belirtilen hastalık kod numarası ve raporu veren sağlık kurumunun adı (veya raporda belirtilen kurum kod numarası) eczanece girilir ve raporun nüshası reçeteye eklenir. Rapor ile beraber veya rapor haricinde eklenebilecek diğer belgeler için doktorun reçeteye ibare koyması gereklidir. ?Raporludur? ve/veya ?belge eklidir? ibarelerinin reçetede olmaması nedeniyle rapor ve/veya belge eklenmeden raporsuz ve/veya belgesiz verilen ilaçlardan eczane sorumlu tutulamaz. Eczanelerce provizyon sistemlerine sadece bu bilgiler girilir. Bu bilgiler sonucu provizyon sistemi onay verir ise ilaçlar hasta veya yakınına verilir.Bu provizyon onayının, kurumca tekrar kontrolü yapılamaz.Onaydan sonra provizyon sayfasından bilgisayar çıktısı alınır.Bu çıktıda hasta bilgileri,eczanenin ve eczacının adı soyadı ile verilen her kalem ilacın (veya yerine verilen farmasotik eşdeğer ilacın); ticari ismi, KDV dahil perakende satış fiyatı, bu fiyat üzerinden hesaplanmış hasta katılım payı alt alta yazılır.
Hastaların ödeyeceği veya maaşlarından kesilecek katılım payları, sadece ilgili kurumu bağlayan Uygulama Talimatı ve bu talimata göre çıkarılmış Tebliğ gibi düzenlemelerin kuralları doğrultusunda ve sadece kurumun sorumluluğunda olarak provizyon çıktısında belirtilir. Eczanelerce de provizyon çıktısında kurumca hastadan alınması belirtilen katılım payı hastadan istenir ve katılım payı düşülmüş tutar eczaneye ödenecek son toplam tutardır. Bu tutar provizyon çıktısında gösterilir ve çıktı reçeteye eklenir.
Maaştan kesilecek katılım payı ise eczaneden kesilmez. Katılım payı maaşlarından kesilecek hastalara ait ilaçların KDVli perakende satış fiyatlarının tamamı eczaneye ödenecek son toplam tutardır. Bu tutar provizyon çıktısında gösterilir ve çıktı reçeteye eklenir.
Eczaneler verdikleri ilaçlara ait reçetelerin bedellerini almak için kurumlara tek bir fatura keserler.Bu faturada karşıladıkları reçetelerin son toplam tutarlarının toplanmasından oluşan KDV dahil nihai tutar belirtilir.
    3.3. Kurumlardan reçete bedellerinin tahsilatı için, bilgisayar ortamında provizyon sistemlerinden alınan reçete çıktıları bilgileri esas alınarak hazırlanmış reçete döküm ve fatura örneği listesi alınır.Faturaya da eklenecek bu listelere göre eczanelerce açık fatura kesilir ve tahsilatı için kurum adına bölge temsilciliklerine reçetelerle birlikte gönderilir.Kurum eczanelerce açık kesilmiş faturalar için ödediği miktar kadar makbuzu bölge temsilcilikleri vasıtasıyla kesmek zorundadır. Eczaneler, hastalara verdikleri ilaçların bedelini almak için 10 günden az olmamak üzere istedikleri zaman biriktirdikleri reçeteleri kurum bölge temsilciliklerine gönderebilirler. Kurum il bazında bölgelerde her 400 eczane için reçete ve fatura teslim bürosu açarak eczanelerin çalışma günleriyle uyumlu olarak bu büroları çalıştırır.
    3.4. Reçetelerde yer alan ilaçların dış ambalajlarının üzerindeki ilacın adını (ticari ismini) içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapıştırılacaktır. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapıştırılacaktır.
    Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumların ve majistral ilaçların fiyatları el ile yazılacak, kupürü olmadığı belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan majistral tarife programından çıktı alınarak reçeteye eklenecektir. Majistral ilacın terkibine giren ilaç varsa, bunlara ait kupürler de reçeteye yapıştırılır.    
3.5. Barkod okuyucu marifetiyle ile reçete kontrolünü yapacağını sözleşme aşamasında veya daha sonradan yazılı olarak eczaneye bildiren kurumlar için, eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgi-kod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.Böyle bir uygulaması olduğunu bildirmeyen kurumlar için eczanelerce reçeteye sadece fiyat kupürü yapıştırılıp, barkod(çizgi-kod) diyagramları yapıştırılmayacaktır.
        3.6. Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip, sadece kimyasal adı yazıldığı takdirde, eczacı 3.9 uncu maddeye göre eşdeğer ilaç uygulaması kapsamına giren ilaçlardan birini tercih ederek verdiği ilacın ticari adını reçeteye işleyecektir.
    3.7. Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi şarttır.
    3.8. Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj şekilleri (sayı veya ünite veya mg.) doktor tarafından belirtilmemiş ise, eczacı hastanın yaşını, durumunu göz önüne alarak tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük sayıdakini ve en küçük mg.?ını, uygun doz ve ünitede olanı verecektir. Büyük veya hastane ambalajlı olanların verilmesi halinde bedelleri ödenmeyecektir.
3.9. Tüm kurumlar farmasotik eşdeğer ilaç uygulamasında en ucuz eşdeğer ilacın satış fiyatının %22 fazlasına kadar olan fiyat aralığındaki ilaçları dikkate alarak ucuz eşdeğer ilaç kapsamında ödeme yapacaklardır.
Bu doğrultuda doktor tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine, farmasotik eşdeğerinin
verilip bedelinin alınması için,bu skalanın içindeki ilaçlar verilebilecektir.Ancak, eczacı ilaçla ilgili oluşacak farkı hastadan alması halinde reçetede yazan veya daha pahalı farmasotik eşdeğer ilacı verebilir.Eczacı tarafından reçete üzerine "........................ ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasotik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum." İbaresini içeren kaşenin reçete arkasına basılarak imzalanması şartı bilgisayar ortamında on-line provizyon ile karşılanamayan reçeteler için geçerlidir. Bilgisayar ortamında on-line provizyon alınarak karşılanan reçetelerde bu şart aranmaz.
Fiyat farkını hastaların ödeyeceği ilaçların hastaların tercihine sunulması için provizyon sisteminde bulunacak ?fiyat farkı ilaçlar? bölümünden faydalanılır.
    3.10.. 3.1.inci ile 3.10.nuncu fıkralar arasında belirtilen hususların eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye iade edilir. Eksikliklerin 30 gün içinde tamamlanmaması halinde reçete bedeli ödenmez.
    3.11. Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmaksızın sehven doktorun yazdığı miktardan fazla veya reçeteye yazılabilecek 4 kalem ilaçtan sonraki fazla ilaçların fiyat kupürü ve/veya barkod diyagramı yapıştırıldığı anlaşılan reçetelerde yer alan bu fazla ilaç kupürleri ve/veya barkod diyagramları iptal edilir ve kalan reçete bedeli eczaneye ödenir.Raporludur kaşesi olan reçetelerde rapor kapsamında verilecek ilaçlar 4 kalem ilaç sınırlamasına tabi değildirler.
    3.12. Reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde müracaat eden hak sahiplerine ilaçları verilecek, bu süreden sonra yapılan müracaatlarda, reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. Bu reçetelere eczanece kullanılamaz kaşesi basılacaktır.
3.13. Eczanelerce provizyon sisteminden onay alınarak karşılanmış reçetelerin, provizyon sisteminde ki hasta ilaç bilgileri bölümünde hangi eczaneden verildiği yer alacaktır. Yine provizyon sisteminde verilen her reçetenin toplam tutarlarının üst üste kayıt altına alınarak izleneceği bir bölüm bulunacaktır. Sadece reçete tarihi, hekimin kaşesi ve imzası ile çalıştığı kurumun adı (veya kurum kod numarası) olmayan reçeteler eczanece karşılanamaz. Bu tip reçeteleri yazan hekimlerin uyarılabilmesi için reçete sayfa numaraları ve karne seri numaraları ile hasta sicil numaraları provizyon sistemindeki eksik reçete bölümüne kaydedilir.
3.14. Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti, kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili hekim tarafından yapılmış reçete tashihinin imzalanması ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri muhasebe yetkililerince ödenmeden reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
    3.15. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler tarafından reçeteye yazılan ampul adedi kadar "ml.sine uygun plastik tek kullanımlık enjektör" bedeli raiç fiyatla ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun plastik tek kullanımlık enjektör verilir, alındığına dair reçeteye bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır.
    3.16. Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu fiyatı değişen ilaç bedelleri ilgili mevzuatı çerçevesinde duyurulur ve ödemelere esas olacak olan provizyon sisteminin ilaç bedeli çıktıları eczanenin ilaç stoklarını zarara uğratmayacak şekilde kurumca düzenlenir.
    3.17. Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan uygulama paralelinde kapsam içinde ki diğer hak sahiplerinin de reçeteleri için bilgisayar ortamında on-line reçete kabul etme ve kontrolünün yapılması esastır. Reçete muhteviyatı ilaçlar, bu protokol ve sözleşme hükümlerine göre verileceği gibi, reçete kontrolü de yine bu protokol ve sözleşme hükümlerine göre yapılacaktır.Bilgisayar ortamında reçetelerin on-line karşılanması ve kontrolü ile ilgili olarak hazırlanacak provizyon sistemi, ilgili kurum ve TEB Merkez Heyeti ile birlikte protokol ve sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlanır ve protokol bitimine kadar serbest eczane aleyhine değiştirilmeden uygulanır. Provizyon sistemi ile eczanelerce karşılanan reçetelere, sistem tarafından verilen provizyon onayı geçerlidir.Bu onay, ilgili kurumca tekrar kontrol edilerek sorgulanamaz. Protokol ve sözleşme hükümlerine aykırı uygulamalar içeren provizyon sisteminden dolayı eczanelerin uğradığı zarar, müteselsilen ilgili kurum yetkilisi ve TEB Merkez Heyeti üyeleri tarafından faizi ile karşılanır.


IV- SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR
   
    1- Aşağıda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleşmeleri ilgili kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve fesih süresince eczane ve/veya eczacısı ile sözleşme yapılmaz.
                                    Fesih Süreleri
Fiilin Niteliği                 (Fesih Tarihinden İtibaren)
a)
    Doktor numunesi olan veya kamu kuruluşlarına ait olan ilaçların verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanılması ????????????.?????.    
3 yıl
b)     Reçetelere orijinal ambalajdan kesilmiş ilaç fiyat kupürleri ve/veya barkodu yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımların kesilerek veya herhangi bir kartona sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi ??????????????????????????..    3 yıl
c)     Bilgisayar ortamında on-line verilen kurum reçetelerinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine başka pahalı ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yıl içinde ilgili kurum tarafından yazılı 2 uyarıya rağmen tekrarı (Farmasotik Eşdeğer ilaç verilmesi bu uygulama kapsamında değerlendirilmez)    


3 yıl
d)     Reçeteler üzerinde eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından ilaç eklemesi, adet değişikliği veya tarih değişikliği suretiyle tahrifat yapılması............................................    
3 yıl
e)     Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapıştırılmak v.b. şekillerde fatura edilmesi ...................................................................................................................    

3 yıl
f)     İlaç sahte fiyat kupürlerinin kullanılması, ( ancak, mesleki faaliyeti süresince sadece bir adet ilaç sahte fiyat küpürünün kullanılması halinde 1 yıl ) eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete tanzimi ve kullanılması ????????????    

3 yıl
g)     Eczanede ve ruhsatnameye esas olan sınırlar dahilinde, eczacının, eczane çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık karneleri hariç, Bütçe uygulama talimatı Tebliği kapsamındaki hak sahiplerine ait sağlık karnesi bulundurulduğunun ve bu sağlık karneleri kullanılarak kurumun zarara uğratıldığının kurumlarca tespiti halinde?????????????    


3 yıl
h)     Sağlık karnelerinin otokopili sayfalarında ki reçetelere kayıtlı olmayan reçete bedellerinin fatura edilmesi (Sağlık karne yaprakları biten hastalar için düzenlenen ve reçeteyi yazan hekimin kaşesi ve hekimin görev yaptığı özel veya resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından kurumun mühürü ile onaylanan reçeteler hariç)????????????    
2 yıl
i)     Eczanede, Kurum ve TEB Merkez Heyetinin tayin ettiği eczane eczacılarınca birlikte yapılan incelemeler sonucunda reçete karşılığı bulunmayan ve kime ait olduğu ispatlanamayan ilaç kupürünün ve/veya kupürü kesilmiş ilaçların fesih fiili oluşturacak inandırıcı sayıda bulunması ..?    
2 yıl
j)     Eczane; eczanede bulunan bir ilacı karşılamakla yükümlüdür ve eczanede bulunan ilaca ait reçeteye hiçbir gerekçeyle ?Yoktur? kaşesi basamaz. Reçete karşılamada reçete ve hasta seçimi yapamaz. Haksahibinin, provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilaç var olduğu halde, hastaya bedeli karşılığında satılamaz. Bu durumlarda eczane, ilk tespitte yazılı olarak ikaz edilir, aynı sözleşme döneminde tekrarı halinde?????????????????????????    
2 yıl
k)     Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde, kupürü bulunan ve bedeli kurumdan talep edilen ilaçların hak sahibine teslim edilmemesi durumunda..........????????????????????.....    
2 yıl
l)     Sözleşmesi feshedilen veya anlaşması olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi????????????????????????..................... ................................................................................................................................    
1 yıl
m)     Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçeteye yazılan ilaç yerine farmasotik eşdeğer olmayan ilaç verilmesinin tekrarı (Bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ........................................................    


1 yıl

n)     Eksik yazılmış reçetelerin 3.13 maddesi uyarınca provizyon sisteminde ki bölüme işlenmesini 3 kez yapmayanlar kurum ile birlikte bölge eczacı odasınca uyarılır. Tekrarında????????????????????.....
   

1 yıl
o)     Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi (Zamanı geçmiş ilaç verilmesi halinde aynı sözleşme döneminde tekrar şartı aranır. Bu durumda kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B.?e durumu bildirir, T.E.B.?de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir.) ?????????    


1 yıl
p)     Reçete kapsamı ilaçlara ait fiyat kupürlerindeki sürşarjların üzerinde ki eczane ismi ile provizyon sisteminden alınarak reçeteye eklenen çıktıda ki eczane ismi ve bilgilerinin ve/veya reçetede bulunan eczane kaşesinin ve/veya faturada bulunan eczane bilgilerinin farklı olması durumunda,bu reçetenin kuruma fatura edilmesi ???????..    

1 yıl
r)     Eczanenin Kuruma fatura ettiği reçetelerde reçete muhteviyatı ilaçların teslim edildiğine ilişkin atılı bulunan imzanın, haksahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi durumunda, ( Bu hallerde eczane yazılı olarak bir kez uyarılır, tekrarı halinde söz konusu reçete bedelleri ödenmez )???????????    


1 yıl

    2- Katılım paylarının maaşlardan kesilmek suretiyle tahsil edilmesi nedeniyle, eczacı tarafından hastaya ilaç katılım payının iade edildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Tespit işlemi ilgili kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazılı olarak başvurulması halinde ilgili kurumca fesih yapılabilir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının ve ilgili kişilerin uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan ilgili kurum veya eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.
    3- Eczacı sözleşme yapmak istediği kuruma ve bu kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Tespit işlemi ilgili kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazılı olarak başvurulması halinde ilgili kurumca fesih yapılabilir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan ilgili kurum veya eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.
    4- Muvazaalı olarak işletildiği tespit edilen eczane ile sözleşme yapılmaz, sözleşme yapılmış ise süresiz feshedilir. Tespiti yapılan muvazaalı işlem taraflarının başka adlar altında eczane açması veya aynı eczanenin bir başka eczacı tarafından muvazaalı bir şekilde devir alınması veya satın alınması veya yeniden açılış yapılması veya aynı yere muvazaalı eczane nakli yapılması durumlarında feshi yapan kurum veya kuruluşça anılan müeyyideler uygulanır.
5- Yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, feshi yapan kurum tarafından, eczacının T.C. kimlik numarası da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adres bilgileri diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilir.
    Diğer sosyal güvenlik kurumları ile tüm kamu kurum ve kuruluşları kendisine bildirilen fesih uyarınca eczane ile mevcut sözleşmesini fesheder. Sosyal güvenlik kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi feshedilen eczane ile fesih süresince sözleşme yapılmaz . Fesih işlemine maruz kalan eczanenin ismini değiştirmesi ve/veya başka bir eczacı tarafından muvazaalı bir şeklide devir alınması veya satın alınması veya yeniden açılış yapılması durumlarında sosyal güvenlik kurumlarınca aynı fesih müeyyideleri uygulanır.
    Sözleşmeleri feshedilen eczaneler; eczacının T.C. kimlik numarası da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adresi belirtilmek suretiyle feshi yapan kurum tarafından Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilir. Türk Eczacıları Birliği de bu eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının aynı yerde veya başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde fesih süresi sonuna kadar sözleşme yapılmaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından sözleşme onayı verilmez.
6- Protokolde iki ayrı fiil için öngörülen süre farklı ise daha uzun olan süre esas alınır. Fesih süresi dolduğunda, yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi halinde sözleşme yapılır. Eczacının beraat etmesi veya takipsizlik kararı alınması halinde fesih süresi dolmasa da kurum eczane ile yeniden sözleşme yapar.
    7- Eczane bir ay önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Fesih tarihine kadar karşıladığı reçete bedelleri yine ödeme kuralları doğrultusunda aynı şekilde eczaneye ödenir.
8- Bu protokolün yürürlük tarihinden önce yukarıda sayılan fiillerden dolayı sözleşmesi feshedilen eczaneler ve eczacılar için de yukarıdaki süreler ve bu protokol hükümleri geçerli olup, bu sürenin dolması halinde yeniden sözleşme yapılır.
9- Gerek görüldüğü hallerde Kurum Yetkilileri ve TEB Merkez Heyetinin tespit edeceği eczane eczacıları ile birlikte, eczane nezdinde protokolün uygulanmasına ilişkin inceleme yapmaya ve inceleme sonucuna göre, Protokolün sözleşmenin feshini gerektiren hususlar kısmında belirtilen fiillerin tespiti halinde ise yukarıda belirtilen fesih süreleri uygulanır.
10- Eczacının vefatı, milletvekilliği veya belediye seçimleri nedeniyle mesul müdür değişikliğinin zorunlu olduğu hallerde, hizmetin aksamaması için sözleşmeye taraf ilgili kuruma bilgi verilmek kaydıyla ve Bölge Eczacı Odasının sorumluluğu kapsamında 15 (onbeş) gün süre ile ilgili eczane ilaç vermeye devam edebilir.

V- ÖDEME ZAMANI:

Sosyal Güvenlik Kurumu, reçetelerin bedellerini, reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kurumun bölge temsilcilikleri vasıtasıyla ödemek zorundadırlar. Kan ürünü ve hemofili reçeteleri tek tek fatura edilir ve öncelikli olarak her fatura en geç 15 günde kurumun bölge temsilcilikleri vasıtasıyla ödenir. Eczanece reçetelere ait faturanın kuruma ibrazı ile eczacıya reçete cinsine göre ödeme süresini belirten vade tarihli kıymetli evrak niteliğinde fatura tutarı kadar Hazine Bonosu ve/veya kıymetli evrak statüsünde ekli belge verilir ve bu ödeme kurumun düzenleyeceği makbuzda belirtilir. Eczane sahibi ve aynı zamanda mesul müdürü olan eczacı tarafından (verese eczanelerde eczane sahibi) bu hazine bonosu her türlü vergi borçları dahil tüm borçları için kullanılabilinir.
Eczanenin kuruma karşı sorumlu olduğu tek şart olan reçete muhteviyatı ilaçların veya eşdeğerlerinin aynen verilmesinde yapılan hata nedeniyle kurumca yukarıda ki kurallara göre ödenmeyen ilaç bedelleri, bu ilaçları içeren reçetelerin tesliminden daha sonra teslim edilen diğer reçete bedellerinden düşülür ve ortaya çıkan bedel üzerinden hazine bonosu ve/veya kıymetli evrak eczacıya verilir.

VI- İHTİLAF:

1-     Bu protokol esaslarına göre yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde kurumun bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.Bu mahkemelerde çözülemeyen anlaşmazlıklar için taraflardan her biri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kabul ettiği diğer uluslararası mahkeme ve/veya tahkim kurullarına müracaat edebilirler.
2-     Yine bu protokol esaslarına göre kurumla eczaneler arasında yapılacak sözleşme şartları ve bilhassa eczanelere yapılacak reçete bedeli ödeme taahhütleri ve şekli için doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili yasal düzenlemeleri ile uluslararası antlaşmaların ilgili hükümleri uygulanır.

VII- SÖZLEŞME:

1-Sosyal Güvenlik Kurumuyla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre sözleşme yapılır. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczaneye ait olacaktır.
2- Kurumla sözleşme imzalayan eczaneye bilgisayar ortamında reçete kabul edeceğini sözleşmede beyan eden kurumca provizyon şifresi teslim edilir. Sözleşmeli eczane aynı sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir gerekçe ile tekrar şifre talebinde/taleplerinde bulunduğunda bu talebi bedelsiz karşılanır.
3- Eczaneler, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış, imzalanan bu Protokole uygun ?Tip Sözleşmeleri? kullanırlar.
4- Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayımlanan elektronik sözleşmenin kullanılmasıyla, eczacılar ve SGK arasında uygulama sözleşmesi konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik olarak da yapılabilir. Bu sözleşme ile uygulama içinde olan eczaneler, kamu kuruluşları ile de elektronik sözleşme yapabilir. Yapılan elektronik sözleşme neticesinde ilgili eczacı odasına sözleşme yapılan eczanelerin listesi verilir. Elektronik sözleşme yapılabilmesi için sözleşmenin seri numarasının elektronik ortamda kaydedilmesi zorunludur. Yapılan elektronik sözleşme neticesinde ilgili eczacı odasına sözleşme yapılan eczanelerin listesi ve sözleşme seri numaraları verilir.Bu listeye göre sözleşme yapmış eczanelerce imzalanmış olan sözleşme kağıtları toplu olarak ilgili eczacı odasınca kuruma gönderilir.Eczaneler tarafından imzalanarak ilgili eczacı odasına teslim edilmiş sözleşmelerde ki tarih, SGK ile yapılan sözleşmenin başlangıç tarihidir.Kurum tarafından da imzalanan sözleşmelerin eczanede kalacak nüshaları, eczanelere ulaştırılması için ilgili eczacı odasına kurumlar tarafından geri gönderilir.
    5- Bu sözleşmenin eczacı ve SGK arasında imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesinleşen yargı kararı sonucu sözleşmesi feshedilen eczane, sistem dışı kalacağından, bilgisayar ortamında reçete kabul ve kontrolünün yapıldığı kurumların personeline ait reçeteleri de veremeyecektir
    6- Sosyal Güvenlik Kurumu sözleşme formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapacaklardır.
    7- Mahkeme kararları hariç olmak üzere SGK?ya devredilmiş kurum veya kuruluşlar yukarıda belirtilen fiillerden dolayı bir yıldan daha uzun süreli olarak sözleşmesi feshedilen eczanelerle bu protokolde belirtilen sürelerle sınırlı olarak sözleşme yapamaz.

    VIII- YÜRÜRLÜK:

Bu protokol; imza tarihinden itibaren yeni bir protokol düzenleninceye kadar geçerlidir.Bu protokol her iki tarafın karşılıklı rızası ile yürürlükten kaldırılsa dahi, kaldırılma tarihinden itibaren 3 ay daha tüm şartları ile taraflar için geçerliliğini devam ettirir. Bu protokolün yürürlüğe girdiği imza tarihinden itibaren 3 ay içinde taraflar ayaktan tedavide hazırlanacak reçetelerin SGK ile sözleşme yapmış serbest eczaneler arasında her il için eczanelerin son üç yıldaki kamu ciroları baz alınarak belirlenecek parasal limitli reçete karşılama sınırlaması dahilinde adaletli dağıtılması için her eczanenin reçete dağılımından hakkaniyet ölçüsünde belirlenecek asgari faydalanmasını sağlayacak olan parasal üst limitler dahilinde eczanelerce karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını mutlaka sağlarlar.Bu 3 aylık süre içinde reçetelerin eczaneler arasında parasal limitli dağılımı sağlanmadığı takdirde bu protokol hükümleri ve bu protokol esas alınarak SGK ile eczaneler arasında imzalanmış sözleşme hükümleri 3 ay daha geçerliliğini korur ve 3 ay sonunda eczanelerce SGK mensuplarına, haksahiplerine ve tedavileri kurumlarca üstlenilen kişilere ait reçeteler protokol ve sözleşme hükümleri şartlarında karşılanmaz.Ancak, anlaşması olmayan eczane statüsünde ücreti mukabilinde fatura, fiş karşılığı reçetede ki ilaçlar karşılanır. İki örnek olarak düzenlenen bu protokol, taraflar arasında kabul edilerek imzalanmış ve taraflara birer örneği verilmiştir. Ankara, 01/ 01 / 2008

Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim