MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HUKUKU VE ETİĞİ

Son güncelleme:25-03-2008

25 Mart 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26827

YÖNETMELİK

             Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HUKUKU VE ETİĞİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE  1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezinin  yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına,  faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             d) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: Marmara Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hukuku alanına giren tıp hukuku, adli tıp, ilaç hukuku, tıp etiği ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda faaliyetlerde bulunur:

             a) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer,  panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, sertifika programları düzenlemek,

             b) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

             c) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek,

             ç) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmi kurumlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek,

             d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kişilerle uygulamalı çalışmalar yapmak,

             e) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

             f) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek,

             g) Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurt dışındaki çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu,

             ç) Çalışma grupları ve uygulama birimleri.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı  Müdürünün vereceği işleri yürütür ve  Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek,

             c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

             d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

             e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

             f) Araştırma ve çalışma gurupları kurmak,

             g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek,

             h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilecek yedi öğretim üyesinden oluşur. Bu yedi öğretim üyesinden üçü; her biri değişik birimlerden olmak üzere, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Eğitimi Fakültesi ve sağlıkla ilgili yüksekokul müdürlüklerinde görevli öğretim üyeleri arasından, dördü de Hukuk Fakültesinden seçilir. Hukuk Fakültesinden seçilecek öğretim üyelerinden ikisinin özel hukuk, diğer ikisinin de kamu hukuku bölümünde görevli olması esastır.  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır, Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

             (3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

             b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

             c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

             ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

             (2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

             b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

             Çalışma grupları ve uygulama birimleri

             MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

             (2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim