Genel Sağlık Sigortası Kanunu Görüşmeleri-IV

Son güncelleme:17-04-2008

16 Nisan 2008 Çarşamba

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER:Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKCİ (Konya)

------ 0 ------

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşimini açıyorum.

YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Süre üç dakika.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz.

Şimdi gündeme geçiyoruz. Alınan karar gereğince sözlü soru önergelerini görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve bu tasarıyla birleştirilen İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin aynı konudaki kanundaki kanun teklifleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

1.- X Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Devlet Memurları Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 19 Milletvekilinin; 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun; Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın; 3201 Sayılı "Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 12 Milletvekilinin; Sanatçıların Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/465, 2/30, 2/31, 2/37, 2/64, 2/71, 2/79, 2/136, 2/147, 2/149) (S. Sayısı: 119)(X)

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Geçen birleşimde çerçeve 73'üncü maddeye yeni bir geçici madde eklenmesine dair Niğde Milletvekili Mümin İnan ve arkadaşlarının önergesi işleme alınmış ve Komisyon ve Hükûmetin katılmadığı önergenin oylamasında kalınmıştı.

Şimdi önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Karar yeter sayısı da arayacaksınız ama değil mi Sayın Başkanım?

BAŞKAN - Arayacağım efendim.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 73. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerden sonra aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Mümin İnan (Niğde) ve arkadaşları

"GEÇİCİ MADDE 23 - Ev hanımları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talep edilmesi hâlinde, 10 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla talep ettikleri ev hanımı olarak geçen sürelerini borçlanabilirler. Sigorta primi 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32'sidir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir."

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum ama karar yeter sayısı bakıyoruz…

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, oylama yapalım evvela.

BAŞKAN - Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.46

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.54

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER:Yusuf COŞKUN (Bingöl), Harun TÜFEKCİ (Konya)

------ 0 ------

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

73'üncü maddeye yeni bir geçici madde eklenmesine ilişkin, Niğde Milletvekili Mümin İnan ve arkadaşlarının verdiği önergenin oylamasında karar yetersayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yetersayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı da vardır.

Şimdi, geçici maddelerin bağlı olduğu 73'üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

74'üncü maddenin üzerinde iki önerge vardır.

Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 74 üncü maddesi ile değiştirilen 5510 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "1/4/2008" ibaresinin "bu Kanunun yayımı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Recep Taner Beytullah Asil Mustafa Kalaycı

Aydın Eskişehir Konya

Hakan Coşkun Mehmet Günal Mümin İnan

Osmaniye Antalya Niğde

BAŞKAN - Şimdi en aykırı önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 74 üncü maddesi ile düzenlenen 5510 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Ünal Kacır Agâh Kafkas

Kayseri İstanbul Çorum

Halide İncekara Yılmaz Helvacıoğlu

İstanbul Siirt

"Madde 108- Bu Kanunun;

a) Geçici 20 nci maddesinin son fıkrası 1/1/2008 tarihinde,

b) 72 nci ve 73 üncü maddeleri, Geçici 6 ncı maddenin yedinci fıkrasının (b) bendi, geçici 7 nci maddesinin son fıkrası, geçici 9 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkraları ile geçici 17 nci maddesi, geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrası 30/4/2008 tarihinde,

c) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ila (8) ve (10) numaralı alt bentleri ile (f) bendinde sayılanlar için genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak; 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (8), (9), (10), (16), (17), (20), (22), (23), (24), (25), (26) ve (27) numaralı bentleri, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79 uncu maddeleri, 80 inci maddenin dördüncü fıkrası, 81 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası, 82 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, 87 ila 89 uncu maddeleri, 97 nci maddenin son fıkrası, geçici 1 inci maddenin son fıkrası, geçici 3 üncü maddesi, geçici 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası, geçici 11 inci maddenin ikinci fıkrası, geçici 12 inci maddesi hükümleri 1/7/2008 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında,

yürürlüğe girer."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet katılıyor mu?

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU (İstanbul) - Katılıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım efendim?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçe…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, burada bir hata yapıyorlar. İç Tüzük'ün 87'nci maddesine göre burada bu metinde olmayan bazı maddelerde değişiklik getiriyorlar. 87'nci madde de diyor ki: Görüşülmekte olan kanunda olmakla beraber, eğer komisyon kararında yoksa onun gündeme alınabilmesi için komisyon çoğunluğunun orada oturması lazım.

Bakın, okunan birçok madde, metinde yok Sayın Başkan. Birçok madde buradaki komisyon metninde yok. Yeni maddeler şey ettiğine göre, Komisyon çoğunluğunun orada oturması lazım.

BAŞKAN - Şimdi 108'inci maddeyi bu önerge tümüyle değiştiriyor. Daha önceki sıra sayısında da 108'inci maddeyi tümüyle değiştirmiş. Şimdi buradaki önergeyle bu madde yeniden değiştiriliyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yeniden değiştiriliyor ama komisyon metninde olmayan maddeleri ilave ediyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 5510 sayılı Yasa'yı değiştiren bir düzenleme efendim. Sayın Milletvekilinin söylediği yanlış.

BAŞKAN - Bir sorun yok Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana göre orada komisyon çoğunluğunun…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: 5510 sayılı Kanunun yürürlük maddesi kademeli olarak ve Kanunun yayımlanacağı tarih dikkate alınarak gerekli alt yapı hazırlıkları itibarıyla yeniden düzenlenmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, biraz önce kabul edilen en aykırı önergeyle 74'üncü madde tümüyle değiştirilmiştir. Bu nedenle aynı maddede değişiklik öngören ikinci önergeyi işleme koyma imkânı da kalmamıştır. Önergeyi işlemden kaldırıyorum.

74'üncü maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 74'üncü madde kabul edilmiştir.

Bu oylamayla birlikte dördüncü bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Şimdi, beşinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Beşinci bölüm 75 ila 84'üncü maddeleri kapsamaktadır.

Beşinci bölümün tümü üzerinde söz isteyen gruplar Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisidir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Alaattin Büyükkaya.

BAŞKAN - Lütfen buraya bildirirseniz sırası gelince söz vereceğiz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Peki.

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili, söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakikadır Sayın Öztürk.

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 75 ve 84'üncü maddeleri içeren beşinci bölüm hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sunuyorum.

Bugüne kadar yasaları neden çıkardığımız, kim istediği için yasa çıkardığımız belli olmuştur. Barroso buraya geldiğinde Mecliste yaptığı konuşmalarda bizim hangi yasaları çıkarmamız gerektiğini,

neler yapmamız gerektiğini dikte ettirdi ama kendilerinin ne yapması gerektiği hakkında hiçbir şey söylemedi.

Bugün dünyada ekonomik kriz var. Ekonomik krizle birlikte gıda krizi de başladı. Halkın temel ihtiyaç ve gıda maddeleri aldı başını gidiyor. Pirinç, mercimek, bulgur gibi temel gıda maddelerinde yokluk başladı, yoksulluk başladı. Dünya ülkeleri bu ekonomik krizle ve gıda kriziyle kafa yormaya başladılar. Bunlar hakkında alınması gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar. Haiti'de 50 kilogramlık pirincin torbası 35 dolardan 70 dolara çıktığı için, yapılan gösterilerde 5 kişinin ölümü üzerine başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Bizim Başbakanımız ne yapıyor? Bizim Başbakanımız bunları hiç görmemezlikten geliyor. Medya medya, meydan meydan dolaşarak Cumhuriyet Halk Partisine ve diğer muhalefet partilerine sataşmayı sürdürüyor. Anlıyorum, Sayın Başbakanımız içine düştüğü durumun sorumlusu olarak kendi eylem ve işlemlerini görmüyor, bundan başkalarını sorumlu tutuyor. Bugün Başbakanımız diyor ki "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişinde kara leke var. O kara lekeyi temizlemesi gerekir." Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili olarak bundan çok alındım. Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişindeki kara lekenin ne olduğunu Sayın Başbakan açıklamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayımilliye sürecinde kan ve barut kokuları arasında, emperyalizme karşı mücadele sürecinde doğmuş, demokrasiyi bu ülkede yerleştirmiş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişinde kara leke yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlarının kimler olduğunu herkes biliyor: Atatürk'tür, İsmet İnönü'dür, Bülent Ecevit'tir ve Deniz Baykal'dır. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlarının hiçbirisi Afgan tarikat lideri Hikmetyar'ın önünde diz çökmemişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarının hiçbirisi siyaseti tarikat şeyhlerinden öğrenmemişlerdir. Onlar siyaseti emperyalizme karşı mücadele içinde öğrenmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal siyaseti İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten öğrenmiştir ama hiçbir zaman Yasin El Kadı'ya kefil olmamıştır değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar)

Biz, özgürlükleri sadece kendimiz için, kendimiz gibi düşünenlere istemiyoruz, halkımız adına istiyoruz, bize karşı olan, bizim düşüncelerimize katlanamayan insanların da düşüncelerinin yaşaması için çağdaş demokrasi istiyoruz.

Bugüne kadar, biz burada muhalefet partisi milletvekilleri olarak önerge veriyoruz, AKP Grubu kızıyor; soru soruyoruz, kızıyor. Burada yoklama isteniyor, AKP sıralarından yoklama isteyen -karar yeter sayısı olmadığı için toplantı sona ermek zorunda kalıyor- milletvekillerinin üzerine saldırılıyor. Bu ne biçim demokrasi anlayışıdır, bunu anlamak mümkün değildir. Parlamento konuşulan bir yerdir. İktidarın yasaları çıkarmak ne kadar meşru bir hakkı ve görevi ise muhalefetin de halkın yararına görmediği yasaları engellemek o kadar meşru hakkıdır. Yasal kurallar içerisinde muhalefet bunu yaptı diye kızmanın anlamı yoktur. Bu, aksine Parlamentoya kimlik kazandırır. Bu, aksine görüşülen konunun önemsendiği konusunda kamuoyuna mesaj verir.

Bugün, dünyada… Amerikan Kongresinde Senatör Huey Long tam on altı saat aralıksız konuşmuştur. Yine, Wayne Morse yirmi iki saat yirmi altı dakika konuşmuştur; yine, senatör Kilmer Corbin yirmi sekiz saat otuz dakika konuşmuştur. Bizde ise muhalefet partilerine verilen süre, düşen süre sadece iki dakikadır değerli arkadaşlarım.

Şimdi, Başbakanımız İstanbul'daki yaptığı bir görüşmede diyor ki: "Bu yasanın bir an önce çıkması için ben Meclise talimat veriyorum. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışacaklar; cumartesi, pazar günü çalışacaklar bu yasayı çıkartacaklar." diyor. Şimdi, yürütme organının başının Meclise talimat verdiği artık tescillenmiş olmaktadır ancak ben buradan AKP'li arkadaşlarımızı Sayın Başbakanımıza şikâyet ediyorum. Bu, Sayın Başbakanımızın söylediği gibi muhalefetin engellemeleri yüzünden olmamıştır, keşke engelleme gücüne sahip olsaydık, keşke muhalefet halkın yararına olmayan bu yasaları engelleyebilseydi de halk bu zulmün altında inlememiş olsaydı. Bakın, bu yasaların engellenmesinin tek sorumlusu AKP Grubudur. AKP 341 milletvekiliyle Meclise gelmesine rağmen, bu yasa görüşülmeye başlanıldığından bu yana deminki karar yeter sayısıyla birlikte tam on altı tane toplantıda karar yeter sayısı ve toplantı yeter sayısı olmadığı nedeniyle toplantıya ara vermek zorunda kalınmıştır. Barroso'nun buraya geldiğinde tam tekmil olan milletvekili arkadaşlarımız, Barroso Meclisten çıkar çıkmaz hemen dağılmışlar, arkasından bir karar yeter sayısı istenilmiş, çoğunluk sağlanamadığı için ara verilmek zorunda kalınmıştır. E, demin de aynı şekilde olmuştur. Bunun sorumlusu söylenildiği gibi muhalefet falan değildir değerli arkadaşlarım. Kaldı ki biz -demin de söyledim- bunu engellemekle görevliyiz.

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan bu yasa, bundan önceki konuşmacı arkadaşlarımızın da söylediği gibi, IMF'nin dayattığı bir yasadır. Bu yasa, AKP'nin ve Hükûmetin hastanelere, eczanelere bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu yasa… AKP öteden beri hastaneleri ve eczaneleri kâr evleri, kâr edilen yerler yani ticarethaneler olarak görmektedir, doktorları ve eczacıları da tacir olarak değerlendirmektedir. Bu yasa çıkartılırken yıllardır beklenilen reform yasası olarak ortaya sunulmuştur. Bu yasanın yıllardır beklenildiği doğrudur ama yıllardır bu yasayı bekleyen halkımız değildir, bu yasayı yıllardır bekleyen, egemen güçlerdir, IMF'dir, uluslararası sermayedir ve onların organize güçleridir. Bir yasanın reform yasası olması için yokluk ve yoksullukta birleşmek değil refah ve mutlulukta birleşmek lazım. Yokluk ve yoksullukta buluşturan yasa reform yasası olamaz değerli arkadaşlarım.

AKP'nin ve Başbakanın demokrasi anlayışı, bu yasada kendisini ortaya çıkartmıştır. Başbakanımız, bugüne kadar demokratlığını gazetelerin arka ve ön sayfalarında çıkan -ona göre- çıplak kadın resimlerine seslerini çıkarmayarak ispat etti ama esas demokratlığını bu yasada ispat etmeliydi. İnsanların en temel hakkı olan hak arama ve özgürlüklerinin polis copuyla, polis panzeriyle susturulduğu bir ortamda demokrasiden, özgürlüklerden bahsedemez değerli arkadaşlarım.

Bu yasa yıkım yasasıdır. Sosyal güvenlik, başta işçilerimize, çiftçilerimiz, köylülerimize lazım; çilek tarlasında, erik tarlasında çalışan köylülere lazım; fabrikalarının başında, tezgâhlarında ter döken işçilere lazım; yer altı madenlerinde çalışan işçilere lazım. Egemen sermayenin temsilcileri ve varlıklı insanların sosyal güvenliğe ihtiyacı yoktur değerli arkadaşlarım.

Bakın, sanatçılarla ilgili, ben, sosyal güvenliklerinin sağlanması adıyla bir kanun teklifi verdim Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla birlikte. Bunu bu yasayla birleştirdiler ama birleştirdiler de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Peki, sosyal güvenlikten yoksun bu sanatçılarımızın sosyal güvenlikleri sağlanmayacak mıdır?

Sosyal güvenlik ve iş hukuku değerli arkadaşlarım, çalışanların hukukudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, teoride her ne kadar işçi ve işveren bakanı olarak adlandırılırsa da uygulamada bu Bakanlık işçi bakanlığıdır. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku işçi yanında taraftır, çünkü ekonomik olarak, iktisaden güçsüz olan işçilerin korunması için, sosyal devlet olmanın gereği için böyle bir hukuk ortaya çıkmıştır. Şimdi, sosyal güvenlikteki bu yıkıntıların, bu açıkların kapatılması için bu yasanın getirildiği söyleniyor, ama bu sosyal güvenlikteki açıkların nereden kaynaklandığına ben Sayın Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin'in sözleriyle cevap vermek istiyorum: "Değerli arkadaşlarım, üstüne basa basa şu hususu belirtmek zorundayım: Bu Hükûmet ve Hükûmeti oluşturan siyasi partiler…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurunuz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - …sosyal güvenlik kurumlarının içinde bulunmuş olduğu şu acıklı durumun sorumlusu olarak, maalesef, işçilerimizi, vatandaşlarımızı, esnaflarımızı ve sanatkârlarımızı görüyor." demektedirler. Demek ki bunun sorumlusu sigortalılar, işçiler değildir arkadaşlar.

Bugün 11 milyon civarında kişi kayıt dışıdır. Bana son verilen bilgiye göre bir örnek vermek istiyorum: Tuzla'da tersanelerde sigortalı -bildirim yapılan- işçi sayısı 10.460. Tabii, bunların otuz gün sürekli prim ödeyip ödemedikleri de belli değil, ama orada 25-30 bin kişinin çalıştığı resmî ağızlardan ifade edildiğine göre, kayıt dışı çalışan insanların sayısını varın siz hesaplayın.

Önce, bu Sosyal Güvenlik Yasası'ndan önce iş güvencesi lazım, istihdam olanağı lazım; hepsinden önemlisi, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Güçlü sendikalar olmadığı müddetçe Sosyal Güvenlik Yasası'nın çalışanlara hiçbir faydası olmayacaktır. O nedenle, bu yasaya biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tümden karşıyız. Bu yasanın geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Erkan Akçay söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın beşinci bölümü üzerinde söz almış bulunuyorum. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısının 75'inci maddesine göre, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında başkasının yardımına ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile şehitlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıklarının üzerinden otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesinin ödeneceğinden bahsetmektedir. Ancak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 1995 yılında 4082 sayılı Kanun'la değiştirilmiş, bu Kanun yürürlüğe girmeden önce malul olanlarla şehitlerin aylığa hak kazanan dul ve yetimleri bu düzenlemeden yararlanamamıştır.

Bu Kanun'un 75'inci maddesi, bu düzenlemeleri yaparken 1995 yılından önce bu hakkı kazanamamış olanlara bu haklardan yararlanma fırsatı vermemiştir yani terörle mücadele kapsamında malul olanlarla şehitlerin dul ve yetimleri ile 1995 yılından sonra terörle mücadele kapsamında malul olanlarla şehitlerin dul ve yetimlerinin hakları arasında bir adaletsizlik söz konusudur. Bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Hükûmet, bu tasarıyla, çalışanlara ve sigortalılara yeni yük getirmediğini iddia etmektedir. Bu doğru değildir. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre sigortalılardan yüzde 30 oranında prim alınırken, bu tasarının 76'ncı maddesiyle tarım işçilerinden alınan prim oranı yüzde 32,5'a çıkarılmaktadır. Bu düzenlemede de görüldüğü gibi, genel sağlık sigortasının yükü sigortalıya ödettirilmektedir. Hâlbuki BAĞ-KUR sigortalısının ve tarım işçilerinin durumu ortadadır. Bu insanlar perişandır. İşçilerimizin pek çoğu asgari ücretle çalışmaktadır. Sosyal sigortalar kurumunun açıklarını kapatmak için fakirin fukaranın üstündeki prim yükünü artırıyorsunuz. 22 Temmuz seçimlerinden önce -sizin deyiminizle- fakire fukaraya oy almak için yardım

dağıtacaksınız, daha sonra da sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmak için fakiri fukarayı ezecek, üzerindeki yükü artıracaksınız. Seçim öncesi fakir fukara edebiyatı, seçim sonrası fakir fukaranın belini bükmek olmaz. Yurt dışından gelen sıcak paranın menkul sermaye üzerinden hiç vergi ödemediği, rant gelirlerinin vergi dışı kaldığı bir ortamda fakiri fukarayı ezmek, onlara yeni yükler getirmek, sigorta primlerini artırmak daha kolay mı geliyor?

Hükûmet bu tasarıyı önce Meclise getirmiş, sivil toplum örgütleri, işçiler ve sendikalar bu tasarıya tepki gösterince de sivil toplum örgütleriyle görüşmek aklına gelmiştir. Sivil toplum örgütleriyle ve sendikalarla görüşmeleri tasarıyı Genel Kurula getirdikten sonra yapıyorsunuz. Bu görüşmeleri niye önce yapmadınız? "Demokratikleşme", "hukuk devleti" diyeceksiniz, ama tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirdikten sonra sendikalarla görüşmeye çalışacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde bir yasama gücü ve faaliyeti mi var ki, siz kanun Genel Kurulda görüşülürken şaşkın bir şekilde davranıyorsunuz? Elbette bu tasarı sendika ve sivil toplum örgütleriyle mutlaka görüşülmelidir. Ama bizzat kanun tasarısı hazırlanırken görüşülmesinde ve onların görüşlerinin alınmasında büyük fayda vardır. Eğer kanun hazırlanmadan önce sivil toplum örgütleriyle, konunun taraflarıyla yeterince konuşmazsanız, kamuoyunda yeterince tartışmazsanız işte bu durumlara düşersiniz.

Bu kanun hazırlanırken ve yasalaşırken meselenin sadece ekonomik ve mali yönü dikkate alınmış, Anayasa'mızın 2, 5 ve 60'ıncı maddesi âdeta yok sayılarak sosyal güvenlik hakları daraltılmış, sosyal devlet ilkesiyle sosyal güvenlik hukukunun temel kuralları göz ardı edilmiştir.

Siz, getirdiğiniz bu tasarıyla çalışanlar arasında bir norm ve standart birliği getireceğinizi söylüyorsunuz. Norm ve standart birliği, aynı statüde çalışanlar için söz konusudur. Bu yasa aynı statüde çalışan memurları dahi "eski-yeni memur" olarak ayırmaktadır. Yasa yürürlüğe girdiğinde aynı işi yapan eski ve yeni memurlar farklı maaş alacak, farklı emekli maaşı bağlanacak ve farklı haklara sahip olacaktır. Bu durumda nasıl norm ve standart birliğinden söz edebiliyorsunuz?

AKP Hükûmeti tarafından çıkarılmakta olan bu kanunla çalışanlara hiçbir hak verilmezken, aksine çalışanların haklarının ellerinden alınması konusunda bir gerekçe ortaya konulamamaktadır. "Reform" diye adlandırılan bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin ana sorunu olan aktif-pasif dengesinin düzelmesini sağlayacak esaslı düzenlemeleri içermemektedir.

Sayın Başbakan kazanılmış hiçbir hak kaybı olmadığını söylemektedir, ama ortadaki yasa tasarısı kendisini tekzip etmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmak, çalışanların özlük, sosyal, sağlık ve hukuki hakları ellerinden alınarak yapılamaz. Finansman kaynağının esas olarak prime dayalı olduğu bir sosyal güvenlik sisteminde, istihdam yapısı ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir kaynakları arasında doğrudan bir etkileşim vardır.

Çalışanların yüzde 50'si kayıt dışıyken, resmî olarak 2 milyon 350 bin işsiz, 3 milyon ücretsiz aile işçisi varken ve bunlar için hiçbir önlem alınmamışken, nasıl olacak da sistemin aktüeryal dengeleri makul seviyelere indirilecektir? Tasarıyla getirilen ikramiye ve benzeri ödemelerden prim alınması kayıt dışı ödemeleri artıracaktır. Maalesef getirilen bu tasarı, âdeta kayıt dışı istihdamı teşvik etmektedir. Ülkemizde kayıt dışı istihdamın çok yüksek olması, doğal olarak ilgili sosyal güvenlik kurumunun çok ciddi gelir kaybını da beraberinde getirmiştir. Sosyal güvenlik sisteminin açığının asıl sebebini burada aramak gerekir. İşsizliğin önemli düzeylerde bulunması, ucuz iş gücü temininin yanı sıra sigortasız işçi çalıştırılmasını da kolaylaştırmakta, iş bulabilen ancak alternatifi her zaman hazır olan işçiler işini kaybetme kaygısıyla sigortasız olarak çalışmaya boyun eğmektedirler.

İşverenleri sigortasız işçi çalıştırmaya yönelten faktörlerden biri ise prim yüksekliğidir. Türkiye OECD ülkeleri arasında istihdam maliyeti en yüksek olan ülke konumundadır. Bu nedenle, kayıt dışı istihdamı teşvik edici nitelikteki uygulamalardan kaçınılmalı, bir projeksiyon dâhilinde prim oranları düşürülmelidir.

Sosyal güvenlik primi işveren payındaki 5 puanlık indirim durumunda, istihdam maliyetindeki bu düşüşün de teşvikiyle 8 milyona yakın kayıt dışı çalışandan 1,5 milyonunun asgari ücret üzerinden kayda alınması bile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının 4 milyar YTL olarak açıkladığı Kurumun indirimden uğrayacağı yıllık kaybı fazlasıyla telafi edecektir. Ücretli, yevmiyeli, aile işçisi olmak üzere toplam 8 milyon kayıt dışı çalışanın hepsinin kayda alınması durumunda ise, prim indirimine rağmen, SSK, vergi ve İşsizlik Sigortası Fonu olmak üzere devletin yılda toplam 25 milyar YTL dolayında bir ek gelire kavuşacağı görülüyor.

Devletin sosyal güvenlik sistemine tahsil edilen primlerin 1/4'ü oranında katkıda bulunması öngörülmüştür. OECD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında, devletin sisteme katkısı bu ülkelerin çok gerisindedir. Katkının neden tahakkuk eden prim tutarına göre değil, kurum tarafından tahsil edilecek prim tutarına bağlı olarak yapıldığı ise sosyal devlet ilkesiyle açıklanabilir bir düzenleme değildir. Devletin sisteme katkısının prim tahsiline bağlı olmaksızın, Avrupa Birliği ülkeleri düzeyinde belirlenmesi gereklidir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde 2007 yılında yaklaşık 50 milyar YTL'ye varan faize ve rantiyeciye faiz ödemesi yapılırken, bu ödemeler ekonominin zorunlu gideri diye açıklanmaktadır. 70 milyon vatandaşımızın sağlık ve sosyal güvenlik hakları için ödenen paralar ise "karadelik" olarak ifade edilmektedir. Bu son derece yanlış bir tanımlamadır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak, bütçeden sosyal güvenliğe transfer edilen sosyal güvenlik harcaması karadelik değildir. Kaldı ki,

sosyal güvenliğe bütçeden yapılan transferler ve sosyal güvenlik primlerinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki paylarına baktığımızda, buna ilişkin oranların Türkiye'de hiç de söylenildiği gibi yüksek olmadığını görürüz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurunuz.

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Türkiye'de bütçenin yüzde 16'sı nispetinde sosyal güvenlik transferi yapılırken, bu oran, örneğin Japonya'da yüzde 25'tir. Sosyal güvenlik primlerinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı Türkiye için yüzde 7,5 iken, bu oran Japonya için yüzde 10, Yunanistan için yüzde 12, İtalya için yüzde 12,5 ve Fransa'da yüzde 16'dır. Dolayısıyla, bu kara delik ifadesini bırakmak gerekmektedir. Kara delik bütçe açıklarıdır, kara delik cari açıklardır, kara delik dış ticaret açıklarıdır, kara delik kayıt dışılıktır, kara delik adaletsiz gelir dağılımıdır ve kara delik 450 milyar doları aşan iç ve dış borçlardır.

Sosyal güvenliğe kaynak aktarmayı kara delik ve sürdürülemez olarak ifade edenler acaba 22 Temmuz öncesi kapılara bırakılan ve ödemesi de 2008 yılı bütçesine aktarılan kömüre yıllık ne kadar kaynak aktarmaktadır? Bu ne kadar sürdürülebilirdir? Bu kaynak sosyal güvenlik kurumlarına aktarılınca kara delik oluyorsa makarna ve kömür dağıtmak ne oluyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız.

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Muhterem heyetinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Akçay.

Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal konuşacaktır.

Buyurunuz Sayın Birdal. (DTP sıralarından alkışlar)

DTP GRUBU ADINA AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın beşinci bölümünün 75 ile 84'üncü madde başlıkları üzerinde Demokratik Toplum Partisinin görüşünü sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Şimdi, bazı saptamalar yapmak istiyorum. Gerçekten, burada sosyal güvenlik adına konuşuyoruz ve emekçilerin güvenliği, sağlığı adına konuşuyoruz ama öte yanda hayat devam ediyor ve bunların güvenliğinin sağlanmadığını görüyoruz. Bu bizim anlayışımız aslında 2001'de New York'ta ikiz kulelerin saldırıya uğramasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya, insanlığa dayattığı güvenlik mi, özgürlük mü ikileminin güvenliğe öncelik verilmesi adıyla özgürlüklerin, hakların sınırlandırılması, yok edilmesinin karşılığıdır.

Şimdi bizde de böyle bir tartışma sürüyor. Gerçekten, örneğin güvelikten söz ediyoruz ve Tuzla'da işte, sekiz ayda 38 kişi yaşamını yitirdi ve bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda bir heyet oluşturuldu ve yerinde gidip inceledik ve sonra da dört partinin ortak önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu oluşturuldu ve o komisyona da perspektif sunabilmek için raporumuzda bir dizi öneriler getirdik, ama ne yazık ki AKP'nin hâlâ bu komisyona 10 değerli milletvekilinin adını bildirmeyişi sonucu komisyon oluşmamış ve çalışma da başlatılamamış ve orada da trajediler sürüyor.

Şimdi, böyle bir anlayışla olmaz. Bu demokrasi anlayışıyla ilişkilidir, insan hak ve özgürlüklerine bağlılıkla ilişkilidir ve bir de bunu içselleştirmekle ilişkilidir. Yoksa, Dünya Bankasının ve IMF'nin reçetelerini güvenlik ve özgürlük adına, ilerleme, kalkınma adına getirirseniz, işte, şimdi Dünya Bankası ve IMF çökertti ve insanlar açlıkla, kıtlıkla boğuşuyor, bunun önümüzdeki günlerde Türkiye'de de yansımalarını yaşayacağız, göreceğiz ve biz, hâlâ IMF'nin ve Dünya Bankasının reçetelerini buraya getiriyoruz. Ne adına? Güvenlik adına, özgürlük adına, refah adına.

Şimdi, dün, Sayın AKP Milletvekili, Grup Başkan Vekili, kendilerinin, halkımızın refahı ve mutluluğu için burada olduklarını söylüyorlar. Biz neden buradayız o zaman arkadaşlar, muhalefet, siyasi partilerimiz? Biz de bu halkın mutluluğu ve refahı için buradayız, ama onlarla bizim aramızdaki fark şu: Onlar bu halkın refahını ve mutluluğunu sağlamakla ve buna ilişkin düzenlemekle muktedirken yapmıyorlar, biz de muhalefet olarak bunun neden yapılmadığına karşı çıkıp, tarihe not düşmeye çalışıyoruz. Mesele budur.

MEHMET NİL HIDIR (Muğla) - Biz demokratik yollarla mücadele ediyoruz!

AKIN BİRDAL (Devamla) - Evet, ne kadar demokratik olduğunu görüyoruz.

Bakın, tenzih ediyorum ama, sizin yaptığınız neye benzer biliyor musunuz? Adam gece yarısı eline almış demir testereyi, kepenkleri keserken, oradan geçen bir meraklı sormuş: "Ne yapıyorsun?" demiş. Adam "Keman çalıyorum." demiş. "Yahu, nasıl keman çalıyorsun, bunun sesi çıkmıyor." demiş. "Onun sesi, yarın, gün doğduğu zaman, sabahleyin çıkar." demiş.

Şimdi, bu getirilmek istenilen sosyal güvenlik adı altında yasa tasarısının yarın çıkacak sesi. Emekçilere ne kadar sosyal güvenlik getirdiğini, ne kadar refah getirdiğini, ne kadar onların sağlıklı yaşam hakkını güvence altına alıp almadığını gösterecek hayat.

Bu nedenle, şimdi, yine de ben dikkate alınmayacağını bilerek, çünkü, baştan beri muhalefetin hiçbir önerisi dikkate alınmamıştır… Muhalefet dikkate alınmıyor Parlamentoda. Muhalefet, toplumsal

muhalefet hergün Güvenpark'ta, sokaklarda toplanıyor. Dün, yine Ankara'da, Güvenpark'ta… Emekçiler ne istiyor? Buna kulak veriyor musunuz? Dün İstanbul'da, yine, sokaklarda emekçiler, insanlar, sendikalar toplandılar. Ne istiyorlar? Buna kulak veriyor musunuz? O zaman, siz halkın söylediğine kulak tıkarsanız, onların gerçekten yoksulluğunu, açlığını görmemezlikten gelirseniz, burada da refah ve özgürlük adına konuşursunuz. "Konuş" deriz "Sen de konuş." konuşmaya kaldıktan sonra.

O nedenle, yine, ben dikkate alınmamasına karşılık 12.500 sığınmacı insanın bu yasa tasarıyla göz ardı edilen haklarına ilişkin bilgi sunmak istiyorum.

Şimdi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, aslında, resmî açıklamalarda 324 kişinin olduğunu söylüyor, ama, şu anda 12.750 kişi sığınmacı olarak… Ve örneğin, böyle bir tasarıda bunların haklarını gözeten bir düzenleme yok. Şimdi, nasıl olacak? Haklar ve özgürlükler evrenseldir, kimsenin diline, dinine, cinsiyetine bakılmazlığı esastır. Şimdi, onlar, örneğin geliyorlar doğu tarafından, zaten burada köprü olarak kullanılıyor. Sığınmacılık hakkına, biliyorsunuz, Cenevre Konvansiyonuyla çekince konulmuştur; Afganistan'dan, Irak'tan, Sudan'dan, İran'dan, bilmem gelinmez; buraya gelirler. Burada da büyük bir rantla ticarete dönüştürülür ve o insanlar başka bir ülkeye transfer edilir. Ne zaman gündeme gelir bu? Gemiler karaya vurduğu zaman ya da insanların cesetleri karaya vurduğu zaman. Bu mudur vicdan? Oysa, yoktur insanın dilinin, dininin, cinsiyetinin kimliğinin ne olduğu; haklar ve özgürlükler evrenseldir.

Örneğin, 301 tartışılırken şimdi bakıyoruz. Biz 301'e karşıyız, Demokratik Toplum Partisi olarak da karşı çıkacağız. Neden? Çünkü, 301 düşünce ifade özgürlüğüne karşıdır, insan haklarına aykırıdır, yasakçıdır, ırkçıdır ve en önemlisi de sabıkalı ve kanlıdır. Yüzükoyun yerde yatan Hrant Dink'i çağrıştırmaktadır. O nedenle yüce Meclisimiz "Değiştirilsin mi değiştirilmesin mi?"ne sığınmadan bu maddeyi kaldırarak, bu insanlığa karşı dramdan özür dilemelidir. Bu fırsat da işte size sunuluyor. Önümüzdeki günlerde umuyor ve diliyorum ki, bu da düzeltilir.

İşte, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerinin de yer aldığı Hrant Dink Duyarlılık Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir basın toplantısı düzenledi. Ee, şimdi, Hrant Dink demek… Bakın, gelmiyorlar tanıklar, İnsan Hakları Komisyonuna çağırıyoruz jandarmalar, albaylar. Gelmiyorlar. Şimdi, bunları getirebilecek iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi gösteriyor mu göstermiyor mu? Gerçekten şu anda darbe senaryoları yapılıyor. Bu darbelere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi hukukun üstünlüğünden, demokrasiden ve halkımızın barış içinde bir arada yaşamasından yana bir irade gösterecek mi göstermeyecek mi? Bunları tartışalım sayın milletvekilleri. Demokrasi hepimiz için, insan hakları hepimiz için ve insanlığın onuru da hepimiz için. Gelin, bu çatı altında ayrılıklarımız değil, bizi birleştirecek değerler için bir arada olalım ve bu konuda da çaba gösterelim.

Şimdi, bu nedenle biz bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Sayın Bakan geçtiğimiz günlerde "Mutabakat sağlanmıştır" dedi. Hayır. Mutabakat sadece TİSK, TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile sağlanmıştır. Ama gerçekten halk nedir, demokrasi nedir? Halkın yönetimidir. Halk nedir? Emeğiyle geçinenlerdir. Gerçekten biz şimdi gerçek demokrasiden yana mı olacağız, olmayacak mıyız? Halktan yana olacak mıyız olmayacak mıyız?

Şimdi, bakın, açlığın çanları çalıyor. Giderek bu Türkiye'ye de yansıyacak. Zaten açlık giderek derinleşiyor. İşte, yine birtakım sendikaların yaptığı kamuoyu araştırmaları, istatistikleri sonucunda açlık sınırında 11 milyon, yoksulluk sınırında da 22 milyon insan var. İnsanlığı açlığa terk eden bir sistem Şimdi toprağı da açlığa sevk etmektedir, hayvanları açlığa sevk etmektedir. O nedenle… Yine şimdi anıyorum bir ziraat mühendisi, yurtsever, halkın dostu bir arkadaşım Akın Özdemir'in Ziraat Mühendisleri Odası Başkanıyken söylediği bir söz vardır: "Bu ülkede, toprağı aç, insanı aç, hayvanı aç bir ülkede tarımsal öğrenim yıl dönümü kutlanamaz." Anılsa anılsa, gerçekten, bu halka karşı sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebilirizi sorgulamamız gerekir. Şimdi, biz de burada olmadık yerler, şeyler adına kutlamalar yapıyoruz ve sevinçler yaşıyoruz.

Değerli milletvekilleri, yine de 84'üncü maddeye bir not düşülsün istiyorum. Bu madde esasında yasa tasarısıyla doğrudan ilgili bir madde değildir. Gelir Vergisi Yasası'nın 41'inci maddesine 11'inci bent eklenmiş, 68'inci maddenin ikinci fıkrasıyla da değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin gerekçesi de kayıt dışını önleme olarak sunulmaktadır. Değişiklikler kimi iş kollarındaki çalışana yapılacak her türlü ödemelerin banka hesabı üzerinden yapılmasını ve böylelikle ödemelerin kayıt altına alınabileceğini öngörmekte, bu şekilde yapılmayan ödemelerin ise gider olarak kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. Değerli arkadaşlar, vergilerin nasıl tahsil edileceği…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız, buyurunuz.

AKIN BİRDAL (Devamla) - … nasıl tahakkuk ettirileceği ve hangi kalemlerin nasıl muhasebeleştirileceği açıkça bellidir. Şimdi, kalkıp "Banka üzerinden ödeme yapılmazsa ben bunları gider olarak kabul etmem." diyemezsiniz. Yetki sizdedir, denetim sizdedir. Kayıt dışının peşine düşerseniz, eğer niyetiniz varsa da bunu önlersiniz. Bu yöntemlerle kayıt dışılık önlenemez. Olsa olsa karmaşa biraz daha artar. Düşünün ki aynı iş için, yani ücret ödemeleri için iki ayrı usul ve iki ayrı sonuç, iki ayrı yöntem, iki ayrı ceza çekme söz konusu olabilecektir.

O nedenle, bence bırakın bu IMF'nin ve Dünya Bankasının getireceği sefaleti, açlığı, işsizliği ve yoksulluğu; halkımızla, onların dedikleriyle, gerçekten istekleriyle buluşalım, yeniden gözden geçirelim; halkın güvenliğini, sağlığını sağlayacak bir yasayı hep beraber çıkaralım. Bunu umut ediyorum. Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya söz almıştır.

Buyurunuz Sayın Büyükkaya. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA ALAATTİN BÜYÜKKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik yasasının beşinci bölümü için, AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik, bir ülkenin vatandaşları ile devlet arasında yapılmış en büyük mukaveledir. Öyle bir mukavele ki hemen hemen toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren bir mukavele. Vatandaş diyor ki: "Ben prim ödeyeceğim, bunun karşılığında da siz benim paramı iyi değerlendirin ve benim emeklilik maaşımı, sağlık harcamalarımı, sağlıkla ilgili meselelerimi ve bakmakla yükümlü olduklarımın da geleceklerini garanti edin." ve böyle bir mukaveleyle yola çıkılıyor. Burada, vatandaşın görevi primini zamanında ödemek, devletin en önemli görevi de bu paraları doğru değerlendirip doğru yerlerde kullanarak vatandaşa olan mükellefiyetini yerine getirmektir.

Bugün, çalışanlar ve bağlı olanları düşündüğümüz zaman, şu andaki sosyal güvenlik sistemimizden yaklaşık 59 milyon insan istifade etmektedir. Dolayısıyla, neredeyse toplumumuzun tamamına yakını bu sistemin içerisinde.

Peki, niçin böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk biz? Bir kere -mutlaka bazı şeyler söylendi ama tekrarda fayda var- nüfus yapısındaki değişim, demografik yapıdaki değişim. Evet, genç bir nüfusumuz olduğunu söylüyoruz ama unutmayın yaşlanıyoruz ve yaşlandıkça da hayatta kalma süresi uzadıkça da -bunlar memnuniyet verici şeyler ama- aktüeryal denge bozuluyor ve alınan primle yapılacak ödemeler arasındaki denge değişiyor.

Bir diğer, bugünkü sistemi bozan en önemli unsurlardan biri de, 1994 yılında çıkarılan erken emeklilik uygulaması. En büyük, sistemi tahrip eden husus bu. Bu sistemin maliyeti nedir bu ülkeye? Onu söylemekte fayda var. Bugünkü parayla açıkları değerlendirdiğimiz zaman, faizle değerlendirdiğimiz zaman, bugünkü gelir hesabında yaptığımız zaman, 2007 sonu itibarıyla 853 milyar YTL, yaklaşık 500 milyar dolardan daha fazla. "Çok iyi şeyler yaptık." diyenlerin sanıyorum ki en önemli hesabı budur. 500 milyarı bir tarafa koysunlar, diğerini bir tarafa koysunlar, neyi, ne kadar yaptıklarını çok iyi görürler. Tabii, bu devam ettirilebilir mi? Hayır ve onun için de bundan önce düzenleme yapılmış, elli sekiz, altmış yaşa çıkarılmış. Şimdi de, biz yeni düzenlemelerle konuyu kaldırılabilir bir hâle getirmeye çalışıyoruz.

Bir diğer konu da, prime esas kazancın düşük gösterilmesi. Vatandaşımız, maalesef yükler sebebiyle, burada farklı davranıyor. Kayıt dışı istihdam bir diğer sebep ve en önemli noktalardan biri de prim tahsilatının düşük olması, yani vatandaş görevini yerine getirirken, nasıl bir mukavelede iki taraf varsa, pirimin ödenmesindeki sıkıntı var. Tabii, bunu sadece vatandaşa yüklemenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Burada, bu sistemi yürüten kamu görevlilerinin de kusuru olduğunu açıkça söylemeliyiz. Çünkü bu paranın hesabını bilmek, parayı istemek, bugün için sadece bu dakikanın işi değil bu. Otuz senedir, kırk senedir devam eden problemin temelinde bir diğer husus da bu yatıyor. Şimdi, bu konuda da, önemli ki bu beşinci bölümde bir düzenleme yapıyoruz.

Ayrıca, bir diğer problem de, yine primlerin yatırıma yönlendirilmesi meselesidir. Çünkü vatandaş diyor ki: "Benim al bu primimi, ama yatırıma da yönlerdir, gelirlendir bunu." Bu konuda yine idarenin bence geri kalmasının, bu paraları biraz çarçur etmesinin de yine işin temelinde yatan diğer bir problem olduğunu görüyoruz.

Bir diğer problem de aylık bağlama oranlarının yüksekliği. OECD ülkeleri içerisinde en yüksek aylık bağlama oranı Türkiye'de: 2,6. Bunun mutlaka dengeli bir hâle getirilmesi lazım.

Bir diğer nokta, prim ödeme gün sayısının da düşük olması. Ki bizde yedi bin gün. Birçok ülkede, bizim gibi yaş ortalamasının, demografik yapının olduğu ülkelerde bu oranlar çok yüksekte. Biz şu anda yedi bin iki yüz güne getirdik, sadece iki yüz gün bir ilave yapabildik.

Evet, en önemle üzerinde durulan, kamuoyunun çoğu zaman dikkatinden kaçan bir diğer konu da sosyal güvenlik kuruluşları arasında hak ve yükümlülükler açısından norm birliğinin olmayışı. Bugün üç tane kurum var: SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı. Bunları bir masaya yatırdığımız zaman tablonun farklı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bugün yaklaşık 14 milyon 973 kişi aktif sigortalıdır, prim ödüyorlar; 58,8 milyon kişi de bağımlılarla beraber bu sistemden yararlanıyor. Peki, ne oluyor burada, ne kadar prim ödeniyor, açık ne kadar? Açığa baktığımız zaman 2007 sonu itibarıyla transferler manasında -bütçeden yapılan transfer manasındaki açıktan söz ediyorum- 33 milyar YTL. Bunun gayrisafi millî hasılaya oranı, eski millî gelir hesabı açısından söylüyorum 5,1; şu anda 3 civarında.

Peki, bu kurumlar arasında, norm birliği açısından baktığımız zaman Emekli Sandığı ne durumda? En fazla dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri bu. Emekli Sandığı, gelirde yüzde 17

paya sahip, açıkta ise yüzde 38. Yani, 33 milyar YTL'nin yüzde 38'ini, ki yaklaşık 30 milyar doların demek ki yarısına yakınını, 10 milyar dolarını biz Emekli Sandığına transfer ediyoruz.

Bu, hakkaniyete uygun bir durum mu? Hepimizin, oturup döne döne düşünmek zorunda olduğumuz hususlardan biri bu.

Memurlara sağlık harcaması yaparız ancak prim almıyoruz. Hiç kimse konuşmuyor bunu. Memurlara yaptığımız harcamalar için Emekli Sandığı mensupları herhangi bir prim ödemesi yapmıyorlar. Taban maaş üzerinden emeklilik primi ödüyorlar ancak emekli olmaya geldikleri zaman tazminatları, bütün diğer ödemeleri birleştirilerek hesap yapılıyor. Hatta bir görevde -ki sanıyorum bu heyete çok kişi gelmiştir "Efendim benim daire başkanı olmam lazım, genel müdür olmam lazım, genel müdür yardımcısı olmam lazım." diyerek "Hiç olmazsa birkaç ay kalayım." diye birçok insan sizlere de gelmiştir- bir gün kalsalar bile bu maaş üzerinden emeklilik hakkına sahip olmaktadırlar. Kaç kişi bunun sayısı biliyor musunuz şu anda? 69 bin bu tarzda emekli olmuş insan var ve ayrıca aylık bağlama oranları açısından da baktığımız zaman, SSK'da mesela yüzde 90'ken aylık bağlama oranı bunlarda yüzde 106'dır. Tabii ki verelim. Hiçbir zaman için burada… Bir devlet varsa kamu görevlileri olacaktır. Bundan aksini düşünmek mümkün değil. Ama, bunlar içerisinde imtiyazlı olanları konuşuyorum ben ve tablo budur ve daha birçok istisnayı da burada sayabiliriz.

Peki, bugün biz ne yaptık? Daha önce, bu norm birliğini sağlayalım diye bir düzenleme yapmıştık. Bu düzenleme ne oldu? Anayasa Mahkemesi, memurlar aleyhine düzenleme yaptığımız gerekçesiyle iptal etti. Kim götürdü bunu? Cumhuriyet Halk Partisi. Niçin götürdü?

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Takiye yapıyorsunuz.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Türkiye'de bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşit statüde olmalı, değil mi? Bunu savunuyoruz ama sonuç bu. Sanıyorum ki hep onlar için işçi, esnaf çok o kadar önemli mi, değil mi bilmiyorum, takdirinize sunuyorum ama kamu görevlileri konu olduğu zaman, bürokrasi konu olduğu zaman -bürokrasi bizim bürokrasimiz ama nedense -diğerlerini unuturlar, sadece bu nokta üzerinde gayret sarf ederler.

Tahmin ediyorum ki, yeni yasa, bu yasa da çıktığı zaman…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız sözlerinizi.

ALAATTİN BÜYÜKKAYA (Devamla) - Tamamlıyorum efendim.

Bazı yapılan düzenlemeler var. Mevcut durumuna dokunamadık biliyorsunuz, yüzde 48-50'sine dokunamadık ama bunlar için bazı ufak tefek dokunmalar var. Bunlar için bile Anayasa Mahkemesine götürebilir yine aynı anlayış.

Süremin dolduğunu da biliyorum ama şunu söylemeliyim sonuç olarak: Bu tasarının hazırlanmasında diğer gerekçelerden bütçe üzerindeki yükün azaltılması noktasındaydı. Bu noktada gereğini yapabildik mi? Hayır. Ama vatandaşımıza hak verme noktasında, gerçekten, eski yasaya göre birçok hakkı vatandaşımıza verdik.

Gerçekten, bu kanuna karşı çıkanlar, verilenlere iyi bakmalıdırlar. 18 yaşına kadar herkesin sağlık harcamalarından yararlanması sağlandı ve böyle bir şeyi bugüne kadar kimse hayal edemezdi.

Yasanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, inşallah, bu yasayla ülkemiz ve bütçemiz daha rahatlayacaktır.

Teşekkür ederim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Büyükkaya.

Şahsı adına Ankara Milletvekili Nesrin Baytok söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Baytok. (CHP sıralarından alkışlar)

NESRİN BAYTOK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun beşinci bölümü üzerinde görüşmeleri sürdürüyoruz. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, aslında görüştüğümüz yasa, sosyal güvensizlik yasası, IMF yasası veya teslimiyet yasası.

Sayın milletvekilleri, sizlerle bir kanaatimi paylaşmak istiyorum: Bence, bu yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçse de Sayın Cumhurbaşkanından dönecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir cuma günü, 13 Ağustos 1999'da bu yüce Meclisin çatısı altında emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeyi o dönemin iktidarına sormuştu. O zaman Kayseri Milletvekili, şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Refahyol bürokratlarının kadınlarda elli yaşı, erkeklerde de elli beş yaşı uygun bulduğunu belirtmişti. Şöyle devam etmişti: "Şimdi geçen iki sene içerisinde neler değişti, neler oldu ki Türkiye ekonomisinde, bu bürokratlarımız şimdi elli sekiz ve altmış yaşların ek aktuaryel dengeyi sağlayacağını söylüyor."

Sayın milletvekilleri, o gün elli sekiz, altmış yaşta emekliliğe karşı çıkan Sayın Cumhurbaşkanının bugün altmış beş yaşı kabul etmesi beklenemez herhâlde değil mi? Bir Cumhurbaşkanının sık sık fikir değiştirmesi beklenmemelidir. O gün öyle, bugün böyle davranmayı bir Cumhurbaşkanına yakıştıramam. O nedenle, diyorum ki, bu yasa Anayasa Mahkemesinden önce Sayın Cumhurbaşkanından dönecek bir yasadır.

Sayın milletvekilleri, böyle bir yasayı ele alırken her şeyden önce toplumun tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacak bir düzenleme yapılmasını bekliyor insan. Doğal olanın bu olması

gerekirken ne görüyoruz, toplumun belli kesimlerini dışlayan bir yasayla karşı karşıyayız. Üzerinde görüşme yaptığımız 5. Bölüme baktığımızda ne görüyoruz? Çeşitli eklemeler, düzeltmeler, ihtiyaç gidermeler, yeni madde düzenlemeleri falan.

Peki, sayın milletvekilleri, sormak gerekmez mi Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, bir önceki yasa bu kadar eksiklik, yanlışlık içererek mi yürürlüğe girmiş olacaktı? Yani, 2006 yılında çıkarılan 5510 sayılı Kanun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülüp mahkeme de bazı maddelerini iptal ederek yürürlüğü durdurma kararı vermemiş olsaydı, siz bu düzeltmeleri nasıl yapacaktınız?

Sayın milletvekilleri, bakınız, şu son aylarda çıkan pek çok yasa, Anayasa'ya aykırılık içerdiği gerekçesiyle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine taşındı. Bu hafta, bazı belediyelerin kapatılmasıyla ilgili yasayı ve mektupla oy kullanılmasını düzenleyen yasayı götürdük. Geçen hafta, Sağlık Bakanlığında şef ve şef yardımcılıklarının atanmasıyla ilgili kanunu götürdük. Vakıflar Kanunu, Anayasa'daki laiklikle ilgili son düzenlemeler, Tanık Koruma Kanunu, hâkimler ve savcılarla ilgili kanun, nükleer güç santrallerinin kurulmasıyla ilgili kanun gibi kanunlar şu anda hep Anayasa Mahkemesinin önünde. En son da Cargill yasasını götürdük.

Sayın milletvekilleri, Meclisimiz, Anayasa'ya aykırı bu kadar düzenlemeyi nasıl bu denli rahat ele alabiliyor? Neden koskoca hükûmet, bakanlıklar, bürokratlar, hukukçular bunca hata yapıyor? Neden? Daha seçimlerin üzerinden sadece aylar geçmişken neler oluyor, neden böyle oluyor?

Sayın milletvekilleri, üzerinde konuştuğumuz bu yasanın dikkat çekici yönlerinden birisi de, hiç kuşku yok ki, kadınlara yönelik yaklaşımda yatıyor. Yasa, bu hâliyle, Adalet ve Kalkınma Partisinin kadına bakışını yansıtıyor. Nasıl bakıyor diye bir gözlem yaptığımızda şunu görüyoruz: Kadının, sadece evinde çocuk bakan bir konumda olmasını öngörüyor sanki. Kadının, sosyal hayatın içinde iş yaşantısında bulunmasına pek de ihtiyaç olmadığı düşünülen bir varlık olarak anlaşıldığını görüyoruz. Bizzat Sayın Başbakanın "en az üç çocuk" diyerek başlattığı kampanyada kadının başka bir yeri olabilir mi?

Bu yasayla kadının emeklilik yaşı artıyor. Yani, ahrette emeklilik başta olmak üzere en çok haksızlık kadınlara yapılıyor. Bilindiği gibi, yasadaki diğer pek çok düzenleme de, yine kadınları mağdur edecek hak kayıpları içeriyor. Cenaze yardımından, emeklilikte aylık bağlama oranının düşürülmesine kadar bir dizi haksızlık.

Sayın milletvekilleri, Hürriyet Gazetesinde, geçen hafta, değerli köşe yazarı Şükrü Kızılot, yazısında, yukarıdaki…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız, buyurunuz.

NESRİN BAYTOK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

…hak kayıplarını sıralayarak sordu: "Kadınların suçu ne?" Ben de buradan, yüce Meclisin kürsüsünden soruyorum: Kadınlardan ne istiyorsunuz?

Bu düzenlemelerle görüyoruz ki iktidar partisi kadınlar aleyhine yasama faaliyetinden çekinmiyor. Ancak iktidar partisine mensup kadın milletvekilleri birlikte açıklama yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir "fırsat eşitliği komisyonu" kurulmasını istediklerini ifade eden basın açıklaması yapıyorlar. Bu ne yaman çelişkidir.

Kadınlar aleyhine olan bu düzenlemeleri tespit edip düzeltmek komisyon olmasa da mümkündür. Üstelik kurulması teklif edilen fırsat eşitliği komisyonu daha önce Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Birgen Keleş tarafından Meclise teklif edilmiş bir komisyondur; hem 2003 yılında hem de 2007 yılında yeni parlamento döneminde.

Sayın Keleş'in deyimiyle kendilerine akşam saatinde "günaydın" diyoruz. Yeni mi hatırladınız? Son günlerdeki bazı özel gelişmeler mi size kadın erkek eşitliğini hatırlattı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız.

NESRİN BAYTOK (Devamla) - Çok teşekkürler.

Bu yasadaki kadınlara yönelik haksızlıkları kapatmak, gözlerden gizlemek için mi bu telaş?

Sayın milletvekilleri, ben burada kadınlara yönelik başlıkları ele aldım; ancak esnafı hak kaybına uğratan, çiftçiyi de yok sayan bir yasadır bu, sosyal devlet ilkesini de hiçe sayan bir yasadır.

Sayın milletvekilleri, biz bu yasaya karşıyız. Bir kez daha kayıtlara geçiriyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Baytok.

Şahsı adına, Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Helvacıoğlu. (AK Parti sıralarından alkışlar)

M. YILMAZ HELVACIOĞLU (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın beşinci bölümü üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu nedenle hepinize saygılar sunuyorum.

Türkiye'nin şartları, sosyal güvenlik alanında dünyada geçerli örnekler ve ekonomimizin gerçekleriyle uyumlu sosyal güvenlik yasası tesis edilmesi gerekliliğine inanarak, reform niteliğinde olan yeni bir anlayışla, sosyal güvenlik sistemimizi sürdürülebilir, gerçekçi, akılcı bir yapıya

kavuşturmak arzusundayız. Türkiye'nin mevcut sosyal güvenlik yapılanmasıyla gelecekte çok büyük sıkıntılar yaşayacağı, sistemden kaynaklanan açıkların bütçe imkânlarıyla kapatılmasının mümkün olamayacağı gerçeği herkes tarafından bilinmektedir.

Çalışanlarımıza layık oldukları seviyede bir sosyal güvenlik standardı kazandıracak, sosyal güvenliğimizin sistemini ülkemiz imkânlarının kaldırabileceği bir yapıya kavuşturmak hepimizin asli görevlerinden biridir.

Değerli milletvekilleri, bu yasayla yapılacak değişiklikle, "2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 1985 tarihli 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına giren personelden, uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinin fiilen ifası sırasında başka birinin sürekli bakımına muhtaç olacak şekilde malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğer malullere ise mevcut aylıkları üzerinden, usul ve esaslar çerçevesinde, otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir." hükmü yer almıştır.

Yasanın ek 83'üncü maddesi, kendi isteğiyle emekliye ayrılanların ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet süresinin eksik olduğu, gerekli yaş şartına henüz haiz olmadığı tespit olunanlardan, emeklilik veya malullük aylığı alma süresi eksik hizmet süresinden veya yaş şartının yerine getirilmesi için tamamlanması gereken süreden fazla olanların emeklilik işlemlerinin iptal edilemeyeceği yer almıştır.

Yeni yasanın 79'uncu maddesiyle, Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi vatandaşlarımızın lehlerine uygun olacak bir şekilde değerlendirilmiştir. Türk vatandaşlarımızın yurt dışında on sekiz yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır.

Bu kanunun 1'inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri sigortalının Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye'de çalışması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu kanunla getirilen haklardan yararlanması sağlanmıştır.

Borçlandırılacak her gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 82'nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç sırasında seçilecek günlük kazancın yüzde 32'sidir. Borçlanılan süreler, yurda kesin dönüş yapılmış olması şartıyla, aylık tahsis için, yazılı talepleri hâlinde 5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinin son fıkrası hükümlerine göre değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ödenmesi öngörülmüştür. Tahakkuk ettirilen prim borçlarını tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı getirilmiştir. Borçlanmadan daha sonra vazgeçenler yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getiremezlerse, talep hâlinde yaptıkları ödemeler faizsiz olarak kendilerine iade edilebilecektir.

Yurt dışındaki sigortalılık sürelerinin tespitinde istek sahibinin ibraz edeceği belgeler ile kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye dönmek üzere gün sayıları esas alınacaktır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

M. YILMAZ HELVACIOĞLU (Devamla) - Yine bu yasayla sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 1/1/1989 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar zorunlu göçe tabi tutulan Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden, 1976 tarihli 2022 sayılı Kanun dâhil olmak üzere, sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almama koşuluyla yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri bu kanuna göre borçlandırılmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasında sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle, yasaya destek vererek, işçimizi, memurumuzu, esnafımızı, emeklimizi çok daha iyi standartlara ulaştıracağına inandığımız, Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bu yasanın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Helvacıoğlu.

Sayın milletvekilleri, şimdi, beşinci bölüm üzerinde -on beş dakika süreyle- soru-cevap işlemine geçiyoruz.

Sayın Genç, Sayın Varlı ve Sayın Köse söz istemişlerdir, sırayla söz vereceğim.

Buyurunuz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Efendim, 84'üncü maddeyle, banka şubesi yoluyla ödeme yapılmayan hallerde bu ödemelerin masraf yazılmayacağı ilkesi getirilmiş ama Türkiye'yi herhâlde bu Hükûmet pek tanımıyor. Birçok

beldede banka şubesi yok, yani oralarda PTT şubesi kanalıyla paralar gönderiliyor. Yani ben, özellikle Tunceli ilinden biliyorum da birçok yerlerde banka şubesi yok, paralar PTT ile gönderiliyor. O banka şubesi, ayrıca, yani resmî bir kurum, para kabul eden kurumu kabul edebilirler mi?

İkinci sorum: Efendim, yurt dışında ev kadını olan kişilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması hâlinde bunların kaç günü, sosyal güvenlik kapsamında ne kadar bir süre sayılacak? En azami kaç yıl olarak kabul edilecek ve bunlarda, bugün bu işlem yapılsa ne kadar bir sosyal güvenlik primi alınacak?

Ayrıca, biliyorsunuz, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye'de çok miktarda, hemen sosyal güvenlik kapsamına girmek üzere birçok insan kaydoluyor, hatta "bazıları da bebekleri kaydediyorlar" şeklinde söylentiler de var. Sayın Bakan geçen gün verdiği beyanatta "Efendim, biz bunları yakalarız. Kimse fuzuli sosyal güvenlik kapsamına alınmasın." diyor. Peki, Sayın Bakanın teşkilatında şu anda kadar kaç tane denetim elemanı var? Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni denetim elemanı alacaklar mıdır? Bunları nasıl kontrol edeceklerdir? Bunları belirtmek istedim.

Teşekkür ederim efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.

Sayın Varlı, buyurunuz.

MUHARREM VARLI (Adana) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakana sormak istiyorum: BAĞ-KUR primini ödemiş, yirmi beş yıl hizmet süresi dolmuş, yaştan da problemi olmayan ancak borcu olduğu için emekli olamayan birçok mağdur insanımız var. Bunlarla ilgili yeni bir düzenleme ve yeni bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Varlı.

Sayın Köse…

ŞEVKET KÖSE (Adıyaman) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakana sormak istiyorum: Susurluk'ta Yörsan işçileri, Anayasa'dan kaynaklanan sendikalaşma haklarını kullandıkları için bir gecede kapının önüne bırakıldılar. Toplu işten çıkarma yasak olduğuna göre, siz Bakan olarak ne yaptınız, hangi önlemleri aldınız?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Köse.

Sayın Öztürk…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana soru sormak istiyorum.

Tuzla'da fiilen çalışan işçi sayısının, hem kendilerince hem de diğer resmî makamlarca 25-30 bin civarında olduğu söylenildi. Oysa Tuzla bölgesindeki tersanelerde çalışan işçilerden sadece 10.460'ının sigorta girişinin yapıldığı söyleniyor. Bu durumda, bir o kadar kişinin kayıt dışı çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır.

Soru 1: Sigorta girişi yapılan 10.460 kişinin primleri aylık olarak tam otuz gün ödeniyor mu ödenmiyor mu?

Soru 2: Girişi yapılmayan, kayıt dışı olarak çalışan diğer işçilerle ilgili ve işverenler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, açıkça kayıt dışı çalıştığı belli olan bu işçileri niye kayıt içine alamamaktadır?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, bilindiği gibi, itfaiye personelinin çalışma saatleri, genellikle bayram ve resmî günler dâhil "yirmi dört saat çalışma, yirmi dört saat de istirahat" şeklindedir. Gerçekten bu çalışanlarımız, Türkiye genelinde ağır ve zor koşullarda çalışmakta olduklarını dile getirmekteler. Acaba, emniyet mensupları gibi görev sürelerinin yirmi beş yıldan yirmi yıla indirilmesi bu çalışanlarımız için mümkün olabilir mi? Bunu sormamı istirham ettiler, ben de size aktarıyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.

Sayın Çelik, buyurunuz efendim.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAĞ-KUR prim borçlarıyla ilgili bir soru var, yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Bu konuyla ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Ama şu kadarını ifade edelim: BAĞ-KUR prim borç alacaklarımız 32 katrilyon, SSK prim alacaklarımız 12 katrilyon, toplam 44 katrilyon civarında Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları var. Bu 32 katrilyonun da 14 katrilyonu işleyen dosyalar değil. Bunların tasfiyesiyle ilgili de şu anda atanmış olan kurum il müdürlerimiz yoğun bir çalışmayı başlatmış bulunuyorlar.

Susurluk'ta bir işyerindeki işten çıkarmayla ilgili: Konuyla ilgili gerekli müfettişler gönderildi, gerekli çalışmalar yapıldı. Fakat bu konuyla ilgili Bakanlığın yapması gereken -teftiş anlamında- bütün işlemler yapılmıştır. Mevcut sendikal yasa, örgütlenme çerçevesinde yaşanan sorunlar var. Bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Yani örgütlenme hakkının önündeki engellerden dolayı bu bahsettiğiniz firma ile ilgili yapılabilecek fazla bir şey yok. Ama 2821 ve 2822'yle ilgili düzenlemeler önümüzdeki ay içinde, umarım son… Bu hafta içerisinde sosyal taraflarla bir araya

geleceğiz. Yapacağımız değerlendirme neticesinde bir uzlaşı anlayışı içerisinde, yine 2821 ve 2822 buraya gelecek ve umarım ki örgütlenmenin önündeki engelleri de hep birlikte kaldırmış oluruz.

Tuzla'daki kayıt dışı çalışanlarla ilgili bir soru soruldu. Tuzla, bildiğiniz gibi, Türkiye'nin gündeminde yoğun bir şekilde, uzunca bir süredir yer alıyor. Bu denetimleri bir hayli gerçekleştirdik ve bu denetimlerin neticesinde de önemli tespitler var. Müsaade ederseniz, uygun bulursanız bunları biz size yazılı olarak takdim edelim, uygulanan cezai müeyyideleri de içeren bir cevabı yazılı olarak sizlere takdim etmiş olalım.

İtfaiyecilerle ilgili olarak, bizzat yangın söndürmede çalışanlarla ilgili, erken emeklilik yani fiilî hizmet zammı kapsamına ilk olarak bu yasayla girmiş olacaklar. Böylece itfaiye çalışanları daha erken emekli olma imkânını elde etmiş olacaklar.

Sayın Genç'in sorularına yazılı olarak cevap verelim. Yalnız, benim geldiğimde duyabildiğim, anlayabildiğim sorusu şuydu: Banka şubelerinin yetersiz olduğunu…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yok, bazı yerlerde hiç yok mesela. Onun için, Sayın Bakan, "bankaya" kelimesini "PTT" de yapabiliriz, yani oraya bir önergeyle koyabiliriz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Şimdi, geçenlerde bir protokol imzaladık. Bu geçici iş göremezlik ödeneklerini PTT Bank kanalıyla ödüyoruz. Bu konuda 84'üncü maddede kurum bir yetki alıyor, bu yetkiyi kullanma konusunda kurum tabii ki gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Bir sorunla karşılaşacağımızı zannetmiyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, madde 84'e göre banka kanalıyla ödenmezse masraf yazılıyor Sayın Bakan. Yani müessese işçi ücretlerini banka şubesine yatırmadığı zaman masraf yazılacak. Orada banka şubesi yok, PTT'ye…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Neticede yani kurum bunun uygulanmasıyla ilgili yetkiyi alıyor ve bunu kademeli olarak uygulayacağımızı ifade ediyorum.

Diğer sorular varsa -kalan sorulardan- yazılı olarak cevaplandıracağımı ifade ediyorum Sayın Başkan.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik.

Beşinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Yarım saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.13

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER:Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKCİ (Konya)

------ 0 ------

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi, Beşinci Bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Beşinci Bölüm 75 ilâ 84'üncü maddeleri kapsamaktadır.

75'inci maddenin birinci fıkrası üzerinde bir önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Gülşen Orhan Nurettin Canikli

Kayseri Van Giresun

Ayhan Sefer Üstün Agâh Kafkas

Sakarya Çorum

"1) 72 nci maddesinin son fıkrasında geçen "Bu Kanununun 64 üncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan" ibare ile Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "Bu Kanununun 64 üncü" ibarenin "5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen" şeklinde değiştirilmiştir.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Bu önerge ile harp malullüğü ve güvenlik ve asayişin korunması sebebiyle vazife malullüğü aylığına hak kazananların ana ve babalarına Kanunun yürürlük tarihinden sonra da memur olanlarında faydalandırılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilmiş önerge doğrultusunda 75'inci maddenin 1'inci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

75'inci maddenin 2'nci fıkrası üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Gülşen Orhan Nurettin Canikli

Kayseri Van Giresun

Ayhan Sefer Üstün Agâh Kafkas

Sakarya Çorum

"2) 40 ıncı, 65 inci, 72 nci, 103 üncü, ek 31 inci, ek 71 inci, ek 77 nci ila ek 79 uncu ve ek 81 inci maddelerinin sonuna "Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır." cümlesi eklenmiştir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

"Gerekçe: Bu Kanunla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun yürürlükten kaldırılmayan bazı maddelerinin, bu Kanunun birinci maddesinin (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılara da uygulanması amacıyla yapılmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 75'inci maddenin 2'nci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…Kabul edilmiştir.

3'üncü fıkra üzerinde bir önerge vardır önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin (3) numaralı çerçevenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mehmet Şandır İsmet Büyükataman Abdülkadir Akcan

Mersin Bursa Afyonkarahisar

Ali Torlak Recep Taner

İstanbul Aydın

"3) Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinde yer alan "Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar" ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükseltilir." ibaresinin eklenmiş, "ve uzman" ibaresi "Uzman" şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "yedek subay " ibaresi çıkarılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu maddeye göre yükseltilenlerin dereceleri, 15/07/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendindeki hükümlere göre de ayrıca dikkate alınır.

Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Gerekçenin okunmasını istiyorum.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Yapılan önerge ile astsubayların birinci dereceye yükseltilmesi ve bu maddeye göre yapılan derecelerdeki yükselmelerinin Pasaport Kanunundaki hükümden de yararlanmaları imkânı getirilmektedir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda üçüncü fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4'üncü fıkra üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan "altıncı fıkrasının" ibaresinden sonra gelmek üzere "birinci cümlesinde geçen '1000', '1500' ve '2000' ibareleri '1500', '2250've '3000' şeklinde değiştirilmiş ibaresi' eklenmiş ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Mehmet Günal K. Erdal Sipahi Mustafa Kalaycı

Antalya İzmir Konya

Recep Taner Ahmet Orhan Erkan Akçay

Aydın Manisa Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Erdal Sipahi efendim…

BAŞKAN - Buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Evet, dün terör konusunda bir değişikliği, bir ilaveyi gündeme getirmiştik. AKP'li milletvekili arkadaşlarımızın oylarıyla reddedildi. Bununla ilgili hikâyeyi biraz sonra anlatacağım. Onun arkasından, şehit ve malul çocuklarına yapılan eğitim ve öğretim yardımlarının yüzde 50 oranında göstergelerine ilave yapılması, ki, bu, pratikte 30'la 50 lira arasında bir eğitim yardımını kapsıyor, son derece mütevazi bir eğitim yardımı. Kusura bakmayın, dünkü zihniyeti gördükten sonra bu kabul edilseydi şaşardım. Son derece üzgünüm sayın milletvekilleri.

Dün neyi gündeme getirmiştik? Dün, MHP Grubu adına hepinizin bir noktada ortak duygularını ve maruz kaldığınız şikâyetleri, dilekleri, tepkileri dile getirmiştik ve terör yasası gereğince yargılanıp hüküm giymiş kişilere maaş bağlanmamasını, bağlanmış maaşların kesilmesini önermiştik. Sanıyorum seçim çevrenizde birçok vatandaşımızın tepkilerine maruz kaldınız. Şehit cenazelerinde, dün bahsettiğim gibi, şehit ailelerinin tepkilerine maruz kaldınız. Yakanıza yapışıldı.

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Ne ilgisi var?

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Ve benim vergilerimi siz terörden hüküm giymiş insanlara ne yüzle verirsiniz diye…

ERTEKİN ÇOLAK (Artvin) - Demagoji yapıyorsunuz!

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Demagoji yapmıyorum!

MEHMET EMİN TUTAN (Bursa) - Bağırma, bağırma!

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Demagoji yapan sizsiniz. Teröriste maaş vermeyi kabul eden sizsiniz. Şimdi de şehit ailesinin çocuğuna zam yapmayı reddeden gene sizsiniz. Biraz önce basın toplantısı yaptım ve sizleri milletin vicdanına, insafına, şuuruna havale ettim.

Beyler, sabahtan beri şehit ailelerinden…

MURAT YILDIRIM (Çorum) - Bağırma, bağırma!

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Niye müdahale ediyorsunuz efendim hatibe?

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Müdahale etmeyin lütfen.

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Bağır, rahatsız oluyorlar!

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - O zaman milletin ortak tepkilerini burada Meclisin şuuru olarak dile getirin, milletin arzusu neyse burada yasalaştırın.

Biz sizden fazla bir şey istemedik sayın milletvekilleri. Terörden yargılanmış, terörden hüküm giymiş kişiler devlet kasasından nasıl besleniyorlar? Bunun hesabını size de soruyorlar, bize de soruyorlar. Elimize bir şans geçti. Bu yasa bahanesiyle bir iki cümle ilave edelim buraya dedik ve bu konuda yargılanmış olan kişilerin, hüküm giymiş kişilerin aldığı maaşlar kesilsin veya maaş bağlanmasın dedik. Ve ben açıkçası bu öneriyi ortaya koyarken hepinizin bu konudaki desteğinden o kadar emindim ki böyle bir sukutuhayale uğramayı kesinlikle beklemiyordum. Çünkü, eminim, hepinizin seçim çevresinde hepinizin yakasına yapışanlar oldu. "Benim paramı terör yandaşına, terörden hüküm giymişe, benim oğlumun katiline nasıl verirsiniz?" diyen şehit ailesine, şehit anasına, şehit eşine, küçücük yavrulara hiç mi rastlamadınız sayın milletvekilleri? Ben hepinizin ortak dileği nedir, burada terörü bizzat yaşamış birisi olarak seslendirmeye çalıştım. Ben sizin arzularınızı da burada dile getirdim, sizin yakanıza yapışanların arzularını da burada dile getirdim. Yaşadığım bazı örnek olayları anlattım. Yani 1994 Cizre'sinde belediye kayıtlarına el konduğunda, Cudi Dağı'ndaki Mehmetçiğin kanına susamış birtakım teröristlerin Cizre Belediyesinden nasıl maaş aldıklarını

anlatmaya çalıştım. Hâlâ ben sizin vicdanınıza seslenemediysem daha ne yapayım, bilmiyorum. Dün akşamdan itibaren şehit ailelerinden, şehit analarından, o bölgede görev yapmış gazilerden, kolu bacağı kopmuş insanlardan telefonlar alıyorum. Cevap veremiyorum, cevabı size havale ediyorum. Lütfen siz söyleyin! Bundan sonra böyle bir yasada da bu şansı kaçırdık Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Mehmetçiğin arkasında durmayı beceremedik, şehit ailesinin arkasında durmayı beceremedik, gazinin arkasında durmayı beceremedik. Bundan sonra aynı sorulara muhatap olduğumuzda lütfen cevabı siz verin! Ne cevap vereceğim? Siz söyleyin de o cevabı vereyim sayın milletvekilleri!

CEVDET ERDÖL (Trabzon) - Biraz yavaş, burası bağırılarak konuşulacak yer değil.

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Kusura bakmayın! Bu konular milletin heyecan duyduğu, milletin bağırdığı, milletin heyecanlandığı, milletin yakamıza yapıştığı konular. Heyecanlanmayıp da ne yapacaktım? Ben milletin heyecanını dile getiriyorum burada!

Bakın, terörle mücadele sadece askerin, polisin işi değildir. Terörle mücadele topyekûn mücadeledir. Bu mücadelede sınır boylarında, Kuzey Irak dağlarında, güneydoğu dağlarında mücadele eden Mehmetçik, devletin bütün organlarını, bütün erklerini, bütün kurumlarını ve en başta da Türkiye Büyük Millet Meclisini yanında, arkasında ve desteğinde görmek ister. Siz işte dün böyle bir desteği reddettiniz sayın milletvekilleri. Bakın, henüz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

RECEP KORAL (İstanbul) - Saçmalama!

KAMİL ERDAL SİPAHİ (Devamla) - Sizsiniz!

Sayın milletvekilleri, henüz zaman geçmiş değil. Oldu, belki yanlış anlaşıldı. Belki olayın vahametinin tam olarak farkına varamadınız. Belki size de benim gibi telefonlar yağmaya başlayacak şehit ailelerinden, kolu bacağı kopuk gazilerden. Size de telefonlar yağmaya başlayacak… Gelin hep beraber, Sayın Bakan da evet desin, dünkü hatayı hep beraber telafi edelim. Bakın, Mecliste şu milletvekili bu milletvekili yok. O cami avlusuna gittiğimiz zaman hepimizin yakasına birlikte yapışıyorlar sayın milletvekilleri. Bunun AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi yok. Lütfen bu ayıptan bu Meclisi kurtarın ve terör yandaşlarına para verirken şehit çocuklarına, gazi çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı için yüzde 50 zam yapmayı reddettiğimizin hesabını lütfen bu yüce millete, şehide, gaziye, onun çocuğuna siz verin.

Ben sizi kendi vicdanlarınızla baş başa bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sipahi.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Dördüncü fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Aferin, yakışır! [MHP sıralarından alkışlar (!)]

Teröriste maaş ödeyin, şehit çocuğuna üç kuruş para ödemeyi reddedin! Yakışıyor size! Bir de hatibe nutuk atın oradan!

BAŞKAN - Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

KADİR URAL (Mersin) - Yakışıyor size! Helal olsun! Devam edin… Devam edin böyle, devam edin…

BAŞKAN - 75'inci maddenin beşinci fıkrasına bağlı ek madde 82'de bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 75 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen Ek 82 nci maddenin 1 numaralı fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Mehmet Günal Recep Taner Mustafa Kalaycı

Antalya Aydın Konya

Hakan Coşkun Erkan Akçay Ahmet Orhan

Osmaniye Manisa Manisa

"g9 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri olmakla birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre aylık bağlandığı sırada son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında çalışmakta olanlara, zorunlu olunması gereken bir işte çalışmayanlara veya çalışmış olanların ölüm aylığı bağlanan veya ölüm toptan ödemesi yapılan hak sahiplerine,"

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım, konuşacak mısınız?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Hakan Coşkun Konuşacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Coşkun.

HAKAN COŞKUN (Osmaniye) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 75'inci maddesinin 5 numaralı bendindeki önergemiz hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Önergemizle, son defa uzun vadeli sigorta kolları açısından, hangi statüde olursa olsun, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmasını, kamu idaresinde geçen hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödemelerinin ödenmesini amaçlamaktayız.

Mevcut durumda, kamu görevlilerinin emeklilik için gerekli olan süre eksik kaldığında, emeklilik hakkında, diğer sigorta kollarında tamamlasa dahi kanunda geçen sürenin emekli ikramiyesinden faydalanamamaktadırlar. Bu önergemize destek verirseniz, çalıştıkları, kamu görevlilerinin emekliliğini tamamlamadığı kısımdan da emekli ikramiyelerinden faydalanmış olacaklardır.

Değerli milletvekilleri, daha önce görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 73'üncü maddesinin geçici 16'ncı maddesine eklenmek üzere kazaya uğramış bir önergemiz var. Bu önergemiz tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin ve muhtarlarımızın yaşlılık, malullük ve ölüm aylığını düzenlemekte idi, bununla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum değerli milletvekilleri. Çiftçilerimizin sorunları büyüktü ama buna fazla değinmeden -diğer milletvekilleri de çiftçilerimizin problemlerini anlatıyorlar- bir cümleyle özetlemek istiyorum: Türk milletinin bitkisel ve hayvansal gıda ihtiyacını karşılamak için inadına çiftçilik yapan vatandaşlarımız ne yazık ki kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hâle gelmişlerdir.

Yine bu önergemizde, değerli milletvekilleri, bir de muhtarlarımızın konusu vardı. Köyde her türlü hizmetin yürütülmesini sağlayan, vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını çözen, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören kamu görevlileri muhtarlarımız, bu kadar yükümlülük ve sorumluluk taşıyan ama maaşları, yerine getirdiği vazife ve taşıdığı sorumluluk oranında olmayan bir kesimdir. Muhtarlarımızın aldığı maaş sadece 290 YTL, 10'uncu basamaktaki bir muhtarın BAĞ-KUR pirimi ise 300 YTL'dir. Yani muhtarlarımızın çoğu aldığı maaş ile BAĞ-KUR primini dahi ödeyememektedir. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit İbrahim Kundakçı Mahalle Muhtarımız Mustafa Çetin bir mektup göndermiş bana, genelde bu muhtarların bütün sıkıntılarını özetliyor, onu kısaca özetleyerek size okumak istiyorum: "Üç dönemdir aynı mahallede muhtarlık hizmeti yürütmekteyim. Geçimimi, aldığım 290 YTL'lik muhtar maaşı ile ve günlük işlerde çalışarak temin etmeye çalışıyorum. BAĞ-KUR'a 42 bin YTL civarında borcum bulunmaktadır. Üç çocuk babasıyım, hiçbir sosyal güvencem bulunmamaktadır. Eşim böbrek rahatsızı, tedavi giderlerini karşılayamaz duruma geldim. Yeşil kart almak için müracaat ettim ancak muhtar olmam gerekçesiyle talebim reddedildi. Şu an hakikaten çok zor durumdayım. Kendi adıma hiçbir talebim yok ancak eşim ve çocuklarım adına tedavi giderlerinin karşılanmasına ihtiyacım var. Aksi takdirde eşim eksik tedavi nedeniyle gözlerimin önünde günden güne eriyor. Eğer eşim ve çocuklarıma yeşil kart düzenlenmesi talebime olumlu yanıt alamazsam muhtarlıktan istifa etmeyi bile düşünüyorum."

MUHARREM VARLI (Adana) - İki torba kömür, iki torba erzak alır!

HAKAN COŞKUN (Devamla) - "Büyük şehirlerde statüleri, yerleri nedeniyle birçok büyük il muhtarlarının tasdik, onay ve mühürlerden para aldıkları, alınan bu paraların büyük meblağlar oluşturduğu hepimiz tarafından bilinmektedir. Ancak, benim yaşadığım ilçenin geçimi tamamen tarıma dayalı olup ne bir fabrika ne de başka bir iş alanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ilçe nüfusunun büyük bir kısmı fakir ve muhtaç ailelerden oluşmaktadır. Bahsedilen iş ve işlemlerden dolayı ücret almak bir tarafa, evrak, yapıştırıcı, kâğıt gibi kırtasiye giderlerini de kendim karşılıyorum.

Buna göre, şahsi durumumun ve ülkemin genelindeki muhtarların bu durumunun değerlendirilerek, kendime olmasa bile eşim ve çocuklarım adına yeşil kart düzenlenmesi, ülke genelinde de muhtarların eş ve çocuklarına yeşil kart verilmesiyle ilgili düzenlemenin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim." diye bir mektup göndermiş. Bu, bütün muhtarlarımızın durumunu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

Buyurun.

HAKAN COŞKUN (Devamla) - Teşekkür ederim Başkanım.

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım; çiftçilerimizin ve muhtarlarımızın durumunu düzenleyecek olan bu aksaklığa uğrayan önergemizin, görüşülmekte olan kanun tasarısının diğer maddesinde düzenlenmesini takdirlerinize sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, kamu görevlilerinin kamuda çalıştığı süre için emeklilik ikramiyesinden faydalanmasını sağlayan önergemizi desteklemeniz dileğiyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Coşkun.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

KADİR URAL (Mersin) - Muhtarlar seyrediyordur sizi bugün.

BAŞKAN - 75'inci maddenin 5'inci fıkrasına bağlı ek madde 82'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Karar yeter sayısı istiyorum. (AK Parti sıralarından "Geç kaldın." sesleri)

BAŞKAN - Karar yeter sayısı istiyorsunuz.

AYHAN SEFER ÜSTÜN (Sakarya) - Geçti Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Bir sonraki maddede.

Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

75'inci maddenin 5'inci fıkrasına bağlı ek madde 83 üzerinde önerge yok.

Oylarınıza sunuyorum…

H. TAYFUN İÇLİ (Eskişehir) - Karar yeter sayısı…

BAŞKAN - Kabul edenler…

BİLGİN PAÇARIZ (Edirne) - Sayın Başkanım, karar yeter sayısı istendi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, oylamaya geçildikten sonra istendi.

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arıyorum.

Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.12

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.19

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER:Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKCİ (Konya)

------ 0 ------

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

75'inci maddenin 5'inci fıkrasına bağlı ek madde 83'ün oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi maddeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

75'inci maddenin 6'ncı fıkrasına bağlı geçici madde 221 üzerinde önerge yoktur.

75'inci maddenin 6'ncı fıkrasına bağlı geçici madde 221'i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler Madde kabul edilmiştir.

Şimdi, 75'inci maddeye yeni geçici madde eklenmesini öngören iki önerge vardır, ilk önergeyi okutup işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 75. maddesinin (b) numaralı bendinde yer alan "geçici madde" ibaresinin, "geçici maddeler" şeklinde değiştirilmesi ve bendin sonuna aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederim.

Ali Torlak Erkan Akçay Mustafa Kalaycı

İstanbul Manisa Konya

Emin Haluk Ayhan Mehmet Günal

Denizli Antalya

"Geçici madde 222 - 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinin, 28/2/1995 tarih ve 4082 sayılı Kanunun 6. maddesi ile değiştirilen birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen emekli ikramiyesi hükümlerinden, durumları anılan madde hükümleri kapsamında olup, 4082 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri de yararlandırılır. Ancak, bu maddeye göre hesaplanarak ödenecek emekli ikramiyesinden, bu maddenin değiştirilmeden önceki hükümlerine göre varsa ödenen emekli ikramiyesi tutarı indirilir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Konuşacak mısınız, yoksa…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ali Torlak konuşacak efendim.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Torlak. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ TORLAK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanunun 75'inci maddesinin altıncı bendinde değişiklik yapılmasına ilişkin önergemizle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerine 1 Ocak 1968 yılından geçerli olacak şekilde emekli ikramiyesi verilmesini içeren 21'inci maddesi, 28 Şubat 1995 tarih ve 4082 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Terörle Mücadele Kanunu'nun söz konusu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile şehitlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, otuz yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesinin verilmesini öngörmektedir. Burada maksat, vatanı için hayatlarını ortaya koyan gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınlarına bir nebze olsun destek olmaktır.

Ancak 1995'te çıkarılan ve birçok kanunda düzenleme getiren 4082 sayılı Kanun, emekli ikramiyesi ödemesini Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih olan 28 Şubat 1995'ten sonraki durumlarda geçerli olacak şekilde değiştirmiştir. Yani yeni Yasa ile 1995'ten önce malul olanlar ile şehitlerin dul ve yetimlerine bu ikramiyenin verilemeyeceği anlamına gelir. Oysa temel kanun olan 3173 sayılı Kanun'un geçici 8'inci maddesi, emekli ikramiyesi için 1 Ocak 1968 tarihinden itibaren şümulüne girenleri kapsamaktadır. Bu durum yasa koyucu olarak Meclisimiz tarafından bir an önce düzeltilmelidir.

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısında önerge doğrultusunda yapılacak bu değişiklikle vefa borcunu ödeme fırsatını yakalamış olacağız. Önergemizde, kendilerine ne yapılsa az olan gazilerimize ve şehitlerimizin yakınlarına kanunla verilen haklarda eşitsizliği gidermek amaçlanmıştır.

Anayasa'mızın 10'uncu maddesi "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." demektedir. Eşitlik temeline dayanan adil bir hukuk düzeni kurmak hukuk devletinin en önemli işlevlerinden biridir. Hukuksal eşitlik sağlanmadan hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmeyeceği de açıktır. Bu nedenle yüce Meclisimiz yaşanan eşitsizliği giderecek düzenlemeler yapmalıdır. Ülkemiz, kutsal vatan topraklarının bölünmesine karşı canını seve seve feda eden evlatlarına her türlü fedakârlığı yapmak zorundadır.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'mızın 61'inci maddesi "Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." demektedir.

3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, işte bu maddeye istinaden ve ülkemizdeki terörist faaliyetlerin başladığı 1960'lı yılların sonu baz alınarak ve kanundan herkesin eşit olarak yararlanmasını temin maksadıyla hazırlanmıştır. Bunu sağlamak üzere de Yasa'ya geçici 8'inci madde konmuş ve uygulama tarihi belirtilmiştir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ve bizlerin rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaya çalışırken, terör illetinin kurbanı olan kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin yakınlarını çıkardığımız kanunlarla mağdur etmemeliyiz. Temel kanun olan Terörle Mücadele Kanunu'ndaki esasları bozarak, emekli ikramiyesi ödeme tarihini ileri çekmekle çok da kazanılacak bir şey yok. Ancak, şehidinin geride bıraktığı dul ve yetimlerine sahip çıkmayan, şehit ve gazilerine eşit muamele yapamayan Meclisin üyesi durumunda olmak bizleri üzüyor. 1995'te yapılan bir hatayı düzeltme şansımız şimdi ayağımıza gelmiştir. Sayıları çok olmayan, bu Yasa kapsamındaki yararlanmayı hak edenleri mağdur etmemeliyiz.

Sayın Başkan, bu önergemizin büyük Türk milletinin bekası için hayatlarını feda edenlere, tüm şehitlerimize yapmamız gereken bir görev olarak değerlendirilmesi ve kabul edilmesini ümit ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Torlak.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 75 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 5434 Sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 221 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddenin Geçici 222 nci madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz.

İsa Gök Bülent Baratalı Rasim Çakır

Mersin İzmir Edirne

Selçuk Ayhan Ali Rıza Ertemür

İzmir Denizli

"Geçici Madde 222- A- 12.03.1971 tarihi ile 26.01.1974 tarihleri arasında ve 12 Eylül 1980 gibi parlamentonun ve siyasi partilerin kapatıldığı olağanüstü dönemlerde yargı kararı olmaksızın üçlü kararname ile silahlı kuvvetlerden re'sen emekliye sevk edilen subay, astsubay ve askeri personelden;

a) Emekli aylığı bağlananların, emekliye ayrıldıkları tarih ile bu Geçici Maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki sürenin her üç yılına bir derece ve artan her yılına bir kademe verilmek suretiyle intibakları düzeltilir.

b) Bu Kanun hükümlerine göre göreve başlamış ve halen görevleri devam edenlerden 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelmiş olanlardan; ek göstergesi bulunmayanlar ile kıdemli albaylar ile kıdemli başçavuşlara uygulanan ek göstergelerden daha az ek gösterge alanların ek göstergeleri emeklilik yönünden subaylarda, kıdemli albaylara, astsubaylarda intibak ettirildiği derece ve kademeye

uygulanan ek göstergesine yükseltilir. Yükseltilen ek göstergeye göre belirlenen emekli kesenek ve karşılık farklarının tamamı aylıklarından kesilmek suretiyle iştirakçiler tarafından ödenir.

c) Bu Geçici Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanun hükümlerine göre göreve başlamış ve halen görevleri devam etmeyenlerden fiili hizmeti 30 yıldan az olanlar (30) yıldan eksik hizmet sürelerini müracaat tarihindeki emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının o tarihteki kesenek ve karşılık oranları dikkate alınarak yürürlükte olan kat sayı ile çarpımı sonucu hesaplanmak suretiyle borçlandırılarak hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir.

ç) Ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır.

B) Bu Geçici Maddeye göre yapılan intibaklardan dolayı geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez.

C) Disiplin bozucu hareketlerde bulunanlar, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmayanlar, hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyemeyenIer, aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün içkiye, kumara düşkün olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı derecede borçlanmaya düşkün olanlar ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunanlar hariç olmak üzere kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmaksızın üçlü kararname ile re'sen emekliye sevk edilenler yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Ç) 12.03.1971 tarihi ile 26.01.1974 tarihleri arasında ve 12 Eylül 1980 ara döneminde yargı kararı olmaksızın üçlü kararname ile re'sen emekliye sevk edilmiş bulunan subay, astsubay ve askeri personelden, bu kanuna göre emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ulaşanların emekli aylıkları, subaylarda kıdemli albaylara, astsubaylarda intibak ettirildiği derece ve kademeye uygula-nan ek gösterge rakamları dikkate alınarak bulunacak emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar üzerinden düzeltilerek ödenir.

Yukarıda sözü edilenlerden emekliye tabi görevlerde bulunmuş ve bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-rihten önce emekliye ayrılmış olanların aylıklarının düzeltilmesinde de aynı işlem uygulanır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, kısa bir açıklama yapmam gerekiyor çünkü vatandaşlarımızı ilgilendiren hassas konulara arka-daşlarımız temas ettiler, eğer müsaadeniz olursa tabii.

BAŞKAN - Buyurunuz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Efendim, şehit ve gazile-rimizle ilgili değerlendirmeler oldu. Tabii, bu bizim hepimizin ortak konusu, ülkenin ortak sıkıntısı. Bu-nunla ilgili, bu yasada, şu düzenlemeyi yaptığımız yasada önemli düzenlemeler var, onları arz etmek istiyorum kısaca.

Birincisi: Gazilerimiz tekrar çalışırlarsa, primlerini ciddi şekilde düşürdük. Uzun vadede 304 YTL prim ödemesi gerekirken gazimize 121 YTL'ye indirdik, kısa vadede 183 YTL ödemesi gerekirken 12 YTL'ye indirdik.

İkincisi: Terörle mücadele gazisi memur olarak çalışmaya devam ederse emekli aylığı kesilmeye-cek.

Üçüncüsü: Genel sağlık sigortasından katılım payı gazilerimizden alınmayacak.

Dördüncüsü: Gazilerimize protez, ortez, özürlü aracı alınırken fiyat ne olursa olsun ödenecek. Hiçbir sınırlamada bu konuda getirmiyoruz. En iyi ortez, protez ve en iyi araç hangisiyse gazilerimize onlar verilecek, alınacak, bedeli de hiç dikkate alınmayacak. Özel hastaneye sevkli giderlerse fiyat farkı alınamayacak gazilerimizden. Terör gazisi asteğmenler kıdemli albay gibi maaş alacaklar. Lise mezunu astsubaylar 1'inci dereceye kadar yükselebilecekler. Emekli olduktan sonra derece ilerlemesinden yararlanacak 1'inci dereceye inenlere sanki görevdeyken 1'inci dereceye inmiş gibi yeşil pasaport verilecek.

Şimdi, şehit ve gazilerimizle ilgili derneklerimizle sürekli Kurum olarak da Bakanlık olarak da temastayız. Az önce burada değerli bir milletvekili arkadaşımız bir önerge verdi şehit çocuklarına eğitim yardımı çerçevesinde. Bu konuyla ilgili tabii önergeler yoğun bir şekilde geliyor. Bu önergelerin bir maliyet hesabını yapma şansımız yok. Ben gruplardan bunu özellikle rica ediyorum. Verdiğiniz önergeleri önden bir değerlendirme imkânımız olursa bunu… Birlikte, burada 10'u aşkın önergeyi, belki 15'e yakın önergeyi birlikte kabul ettik. Bunun yanında belki 20'yi aşkın önergeyi de biz yine sosyal problemlerin çözümü açısından yine değerlendirme yaparak kabul ettik ve az önce burada şehit çocuklarına eğitim öğretim yardımı çerçevesinde ortaya konan önerge doğrultusunda bizim oturup bunu değerlendirme imkânımız var ve tekriri müzakere bölümüne de bunu almakta bir mahzur yok ama takdir edersiniz ki, şimdi bir maliyet hesabı yapmadan, önergenin neyi kapsadığını bilmeden "E, onu verelim, onu alalım." gibi saniye içerisinde bunları değerlendirme konusunda bize hak vereceğinizi düşünüyorum.

Tekrar, Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Önergeye katılmadığımız ifade ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Gerekçeyi okutacak mıyım, yoksa…

Efendim?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Rasim Çakır efendim, Edirne Milletvekili.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Çakır. (CHP sıralarından alkışlar)

RASİM ÇAKIR (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 221'inci maddeden sonra gelmek üzere 222'nci ek madde ilavesiyle ilgili önergem hakkında söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, verdiğimiz önerge şudur: 12 Mart ve 12 Eylül gibi Türkiye'de parlamentonun kapatıldığı, siyasi partilerin kapatıldığı, olağanüstü ara rejimlerin yaşandığı dönemlerde çocukların yaşı büyütülerek idam edildiği "Asmayalım da besleyelim mi" zihniyetinin bu ülkeyi yönettiği dönemlerde yargı kararı olmaksınız birtakım subay, astsubay ve askeri personelin üçlü kararnameyle Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesildi.

İlişiği kesilen bu insanlar, Anayasa'nın geçici 15'inci maddesi dolayısıyla ilişik kesildikten sonra mahkemelere gidip haklarını arayabilme şansına da sahip olamadılar. Sadece ilişiği kesilen subay, astsubay askeri personel değil, onlarla beraber onların eşleri, onların çocukları o ara dönemde çok haksız bir şekilde cezalandırıldı. Hatta dönemin Konsey Başkanı "Bunlar için üzülmeyin. Bunlar vatan hainidir" diyerek, toplumun içine bu insanlar bu şekilde atıldılar. Aradan otuz yıla yakın bir süre geçti. Maalesef, bu otuz yıllık süre o günlerde Silahlı Kuvvetlerden resen emekli edilen subay, astsubay ve askeri personeli haklı çıkardı, üçlü kararnameye imza atanları haksız çıkardı. Çünkü, bu otuz yıllık süre içerisinde üçlü kararnameyle resen emekli edilen personelin istisna bir iki tanesinin dışında hiçbirisinin bu otuz yıllık süre içerisinde devletle, silahlı kuvvetlerle en ufak bir mahkemesi, sorgusu, çelişkisi olmadı ve bu insanlar bu otuz yıllık sürede devletiyle barışık, silahlı kuvvetlere küsmeden ama inançlarına da sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi verdiler.

Şimdi, tabii ki 12 Eylül'ün sarılması gereken çok yaraları var. 12 Eylül'de mağdur olmuş, haksız yere mağdur edilmiş birçok yurttaşımız, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir yurttaşı olarak bizlerle beraber yaşamaya devam ediyor. Bunların, gönül arzu eder ki tamamının uğramış olduğu haksızlığı telafi etmek, gidermek ve bir nebze olsun bu insanların onurlarını, itibarlarını iade etmek…

Benim bu önergem tabii ki bütün mağdur olan insanları kapsamıyor ama en azından, benim de içinde bulunduğum, benim de mağdur olduğum ve benim durumumda olan ve 12 Eylül döneminde üçlü kararnameyle silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay ve askerî personelin, aradan geçen zamandaki prim ödeme farkını ceplerinden ödemek kaydıyla, hangi kurumdan emekli olurlarsa olsunlar emekli maaşlarını, albay ve astsubaylarda kıdemli başçavuş noktasına yükseltmeyi öngören bir tasarıdır. Bu tasarı bir anlamda, yapılan haksızlıkların tamamının değil ama en azından bir bölümünün yaralarını saracak, o insanların çoluğunun çocuğunun ve kendilerinin toplum içerisinde daha saygın, daha onurlu bir biçimde bundan sonraki yaşamlarını devam ettirebileceği bir önergedir, bir tasarıdır.

Ben yüce Meclisin benimle aynı duygu ve düşünceler içerisinde olduğuna inanmak istiyorum ve önergeme destek bekliyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çakır.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, 75'inci maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

76'ncı maddenin 1'inci fıkrası üzerinde önerge yoktur.

Birinci fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

76'ncı maddenin 2'nci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

76'ncı maddenin 3'üncü fıkrasında iki önerge vardır, sırayla okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 76. maddesinin 3 üncü fıkrası ile değiştirilen, 2925 sayılı Kanunun 30. maddesinde yer alan "% 12,5'i" ibaresinin "%10'u"; "%32,5" ibaresinin de "% 27" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla,

Recep Taner Erkan Akçay Mustafa Kalaycı

Aydın Manisa Konya

Emin Haluk Ayhan Mehmet Günal

Denizli Antalya

TBMM Başkanlığı'na

119 Sıra Sayılı kanun tasarısının 76. Maddesinin 3 numaralı bendi ile değiştirilen 2925 sayılı yasanın 30. Maddesindeki "% 12,5" yerine "%10" "%32,5" yerine "%30" ibaresinin konulmasını arz ve teklif ederiz.

Sevahir Bayındır Selahattin Demirtaş Hamit Geylani

Şırnak Diyarbakır Hakkâri

Akın Birdal Mehmet Nezir Karabaş

Diyarbakır Bitlis

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önergeniz hakkında kim konuşacak efendim.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Sevahir Bayındır konuşacak.

BAŞKAN - Sayın Bayındır, buyurunuz efendim. (DTP sıralarından alkışlar)

SEVAHİR BAYINDIR (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz maddeye ilişkin verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Üçüncü haftasına giriyor, bu yasa üzerine tartışıyoruz ve bu yasanın esasına ilişkin itirazımızın olduğunu her seferinde ifade ettik. Bu esası teşkil eden en temel yönlerinden biri de kadına ilişkin pozitif ayrımcılık ilkelerinin gözetilmemesidir.

Şimdi, bu yasa tasarısı sunulurken Sayın Bakan şunu diyordu: "Bu, elli yıllık perspektifimizi içeriyor." Ben de ILO'nun 2010'da öngördüğü kadınlara ilişkin perspektif düşüncelerini paylaşmak istiyorum sizlerle ve şunu söylemek istiyorum: Yani 2010 yılı 2060'dan sonramı geliyor acaba? Nasıl bunu kapsama alacağız? Uluslararası Çalışma Örgütü, ev işleri, temizlik, bebek ve yaşlı bakıcılığı gibi işlerde hizmet verenlerin insan onuruna yakışır iş koşullarına kavuşması için yeni bir sözleşme hazırlığındadır. Alınan bilgiye göre, ILO Yönetim Kurulunun son toplantısında konunun 2010 yılında gerçekleştirilecek olan 99'uncu Uluslararası Çalışma Konferansı'nın gündemine alınması ve bu işlerle ilgili yeni bir sözleşme oluşturulmasını kararlaştırıldı.

Konfederasyonun tespitlerine göre özellikle kadınların yoğun olduğu bu işlerde çalışanlar, düşük ücret, sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışma, cinsel taciz, zorla çalıştırma ve fazla çalıştırma gibi uygulamalara maruz kalıyor. Çok sayıda ülkede bu konuda bir yasal düzenleme bulunmuyor. Türkiye'de ise özellikle ev işlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamında değerlendirilmiyor. TÜRK-İŞ, söz konusu sektörlerde çalışanların İş Kanunu'nun koruyucu hükümleri kapsamına alınmaları ve çalıştıkları süreler oranında sosyal güvenlik haklarından yararlandırılmaları gerektiğini belirtiyor.

Biz buradan şunu sormak istiyoruz: Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık şart, diyoruz. Bu, Avrupa Birliği kriterlerinin değişmez görevlerinden, ödevlerinden biridir. Bugüne kadar Meclisin ele aldığı yasal düzenlemelerde ne yazık ki bu ilkenin ihlal edildiğine, yani toplumun yarısının bu konuda göz ardı edildiğine, ihmal edildiğine her seferinde şahit oluyoruz. Bunun için, bu ihmaldir ki, bu yaklaşımdır ki her gün gazete sayfalarında tacize uğrayan, katledilen, intihar eden, intihar süsü verilen kadın cinayetleriyle karşı karşıya kalıyoruz ya da bunları okuyup geçiştiriyoruz. En son İtalyan "barış gelini" kadının başına gelenlerde olduğu gibi ibretle bu konuyu izlemiş olduk.

Şimdi, bir de şunu söylemek istiyorum: Kadının gelişmişlik düzeyi bu toplumun gelişmişlik düzeyiyse eğer, o zaman kadını erkeğe bağımlı kılmaktan vazgeçeceksiniz. Yani bu işinize gelmiyor biliyorum, bin yılların alışkanlığıdır, edinmişsiniz biliyorum; ama eğer değişim ve gelişim iddianız varsa mutlaka ve mutlaka kadına dönük bu pozitif ayrımcılığı, her alanda olduğu gibi çalışma alanında da uygulamak zorundasınız. Ne yapmak gerekiyor bu konuda?

Bir: Yeni kadın işçilerin SSK primlerinin bir kısmı devlet tarafından mutlaka üstlenilmeli, yani ödeme koşulları olmayanlar mutlaka devlet tarafından gözetilmeli.

Yine, gelir vergisinden istisna tutulan ücretliler arasına kadın emeğine dayalı olan çeşitli ücret tipleri dâhil edilebilinir.

Kurumlar vergisi açısından hesaplanan kurum kazancının tespitinde mükelleflerin indirebileceği giderler arasına kadın istihdamının artırılmasına katkı sunan sosyal hizmetlere yapılan destekler de dâhil edilebilinir.

Yine, kamuda kadın girişimcilerine bir süre alım garantili uygulamalar yapılmalı, ihalelerde kadın girişimcilere öncelik verilmelidir.

Geçici ve yevmiyeli olarak ev hizmetlerinde çalışan kadınlar İş Kanunu kapsamına alınmalı ve ayrı bir kanun çıkarılmalıdır. Ev hizmetlerinde kaçak olarak çalışan göçmen kadınlar yasallaştırılmalıdır. "Eş değer iş eşit ücret" ilkesi için nesnel bir iş değerlendirme sistemi geliştirilmelidir. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında eşitliği sağlamak ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek için kadın-erkek eşitliği büroları kurulmalı, büroların işleyiş kuralları bir yönetmelikle belirlenmelidir.

Bu çerçevede özellikle şunu da söylemek istiyorum: Bir zihniyeti değiştirmezsek eğer, bizim, kadınları sosyal yaşamda dezavantajlı konumdan, erkek egemenlikli şiddetin pençesinden kurtarmamız mümkün değildir.…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Teşekkür ederim.

Bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün sabah Kon TV izledim, hayretle izledim. Bir imam vaaz veriyor: "Kadını dinleyin ama dediklerini yapmayın. Ne ile cezalandırılacaksınız? Cehennemle." Peki, ben

soruyorum: Sayın Bakanım, bu tür yayınlar yapılıyorken, bu tür vaazlar veriliyorken, insanlara bugün cehennem yaşatılıyorken ahiretteki cehennem ve cennet tehdidi kime ne? Kime ne?

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Yarım hoca dinden eder…

SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Kime ne? Kime ne?

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Bildiğin konuda konuş!

SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - "Kime ne?" diyorum.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ (Diyarbakır) - Müsaade edin de konuşsun.

SEVAHİR BAYINDIR (Devamla) - Ama her konu… Bu, kadınla ilgili bir ayrımcılıktır, seni ilgilendirmiyor. Burada benim söz hakkım var, ben nasıl kullanmak istiyorsam öyle kullanırım.

Bu da bir şiddettir. İşinize gelmiyor. Kadına dönük bu ayrımcılık sizin temel prensibinizdir. İşinize gelmiyor. O nedenle, tabii ki haykıracaksınız, tabii ki çığlık atacaksınız yani!

O nedenle, bu ayrımcılık mutlaka bir an önce kadın üzerinden kaldırılmalıdır. Burada da "muhalefet söylesin ama iktidar yapsın" zihniyetiyle ne farkı var diyorum ve saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bayındır.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 76. maddesinin 3 üncü fıkrası ile değiştirilen, 2925 sayılı Kanunun 30. maddesinde yer alan "% 12,5'i" ibaresinin "%10'u"; "%32,5" ibaresinin de "% 27" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Recep Taner (Aydın) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçe mi…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Recep Taner konuşacak Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Taner, buyurunuz efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

RECEP TANER (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, tüm Türk İslam âleminin Kutlu Doğum Haftası'nı kutluyorum.

Görüşmekte olduğumuz 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 76'ncı maddesinin üçüncü fıkrasıyla ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, vermiş olduğumuz değişiklik önergesi, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 30'uncu maddesindeki prim oranlarının düşürülmesi hakkındadır.

Değerli milletvekilleri, yürürlükteki mevzuata göre, bir işverene bağlı çalışan normal sigortalılar yüzde 5 hastalık sigortası, yüzde 9 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, yüzde 1 işsizlik sigortası primi olarak toplam yüzde 15 prime tabi tutulurken, tarımda süreksiz çalışanların isteğe bağlı kapsamında ödedikleri prim oranı yüzde 30'dur. Kısacası, normal işçilerin asgari ücret üzerinden otuz gün için ödedikleri kesinti, 2925'e tabi tarım çalışanlarının onbeş gün için ödedikleri primle aynıdır. Şu anda yapılmaya çalışılan yeni düzenlemeyle, bu oran yüzde 30'dan yüzde 32'ye çıkarılmakta, yani tarım işiyle uğraşanlar gelir kaybına uğrarken, isteğe bağlı olarak ödedikleri tarım sigortası primleri yüzde 2,5 artırılmaktadır. Vermiş olduğumuz önergeyle, prim oranını -yüzde 10 sağlık primleri dâhil- toplamda yüzde 27 seviyesine düşürülmesini önermekteyiz.

Görüşmekte olduğumuz madde, tarım kesimini ilgilendiren bir madde olduğuna göre tarım kesiminin durumunu gözden geçirmekte fayda var. TÜİK verilerine göre, 2007 yılı genelinde Türkiye'deki yurt içi gayrisafi hasılanın yüzde 4,5 arttığı bir ortamda, yani düşük de olsa bir büyüme olduğu bir ortamda, tarım gelirleri eksi 7,5'tur, yani gerilemiştir. 1989 yılından bu yana son kırk yılda yaşadığımız en büyük gerileme maalesef geçen yıl olmuştur.

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanımızın konuşmalarında devamlı söylediği bir tabir vardır : "Nereden nereye." Gerçekten, tarım kesiminin nereden nereye geldiğini bilmekte fayda var. Zira, milat olarak ele aldıkları 2002 yılındaki mazot, gübre, ilaç, tohum gibi temel girdi fiyatları ile şu andaki fiyatların arasında geçtiğimiz altı yılda gelen zam yüzde 100 ile yüzde 400 arasındadır veya kısa vadede baktığımızda, 22 Temmuz seçimlerinden bu yana geçen sekiz aylık dönemde gelen zamlara baktığımızda da yüzde 45 ile yüzde 100 arasında zam olduğunu görmekteyiz. İşte, üre gübresinde 31 liradan 41 liraya, triple 30 liradan 60 liraya, dap gübresi 41 liradan 76 liraya, nitrat 19 liradan 30 liraya, süt ve besi yemi 25 liradan 32 liraya veya mazottaki fiyat artışı olarak 2 milyon 150 bin liradan 2 milyon 970 bin liraya yani yüzde 73 zam.

Ürün satış bedelleri ürün maliyet bedellerini bile karşılayamazken, çiftçiye desteklemek amacıyla verilen prim ve diğer desteklerin de düşmekte olduğunu görmekteyiz. 2006 yılına göre artış olmaması, hatta, mısırda olduğu gibi, 6,7 yeni kuruş olan desteklemenin 2 yeni kuruşa düşürülmesi

veya bir yıl geriden ödediğimiz doğrudan gelir desteklerinde normalde 2007 yılında verilmesi gereken destek olan 20 YTL yerine sadece 7 YTL olarak doğrudan gelir desteği verilecek olması manidardır.

Yine aynı şekilde, kuraklıktan en fazla etkilenen bölge Ege Bölgesi ve özellikle Aydın ili olmasına rağmen, kuraklık desteklemelerinden faydalanmayan il de maalesef Aydın'dır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

RECEP TANER (Devamla) - Teşekkür ederim.

Böylesine zor durumdaki çiftçinin primini artırmak değil düşürmek gerektiği düşüncesindeyiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz yasanın genel gerekçesinde, aktif-pasif dengesini artırmak amaçlanmaktadır. 2000 yılında 180 bin olan tarımda aktif sigortalı sayısı, aradan geçen sekiz yıla rağmen hâlâ 180 bindedir. Bu sayının artırılması için prim oranlarının ödenebilir bir orana çekilmesi gerekir.

Dün, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, BAĞ-KUR borçlarının, verilmeyen sağlık primleri düşülerek yeniden yapılandırılmasını talep etmiştik. Temennimiz, ileriki maddelerde, ihtilaflı vergiler konusunda holdinglere sağladığınız desteğin veya şu anda spor kulüplerine sağlamaya çalıştığınız desteğin bir benzerini BAĞ-KUR'lulara da sağlamanızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlıyorum, önergemize destek bekliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Taner.

Önergeyi…

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Evet, karar yeter sayısına bakacağım efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir.

76'ncı maddenin üçüncü fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 76'ncı maddenin üçüncü fıkrası kabul edilmiştir.

76'ncı maddenin dördüncü fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

76'ncı maddeye yeni bir geçici madde eklenmek üzere bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 76. Maddesi ile değiştirilen 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki Geçici Medde 2 nin eklenmesini arz ve teklif ederiz .

Mehmet Ali Susam Sacid Yıldız Ali Koçal

İzmir İstanbul Zonguldak

Eşref Karaibrahim Özlem Çerçioğlu Derviş Günday

Giresun Aydın Çorum

Ali İhsan Köktürk

Zonguldak

"Geçici Madde 2- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla, prim asıllarına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1/1/2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle yeniden yapılandırılır. Ancak, bu suretle hesaplanan borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla olamaz. Tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları, yeniden yapılandırılan borca eklenerek 36 eşit taksitte tahsil edilir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçe mi…

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Mehmet Ali Susam konuşacaklar efendim.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Susam. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Sosyal Güvenlik Reform Tasarısı'yla ilgili olarak vermiş olduğumuz ilave madde, bugün görüştüğümüz yasanın belki de çok önemli bir kısmını oluşturuyor.

Biliyorsunuz, bu yasayla Hükûmetin elde etmek istediği sonuçlardan bir tanesi de sosyal güvenlik sistemine bütçeden aktardığı kaynakları azaltmak ve bütçe dengelerine sosyal güvenlik anlamında bir yük gelmesini önlemek. Ancak şu an sosyal güvenlik sistemi içerisindeki bağımsız çalışanların, BAĞ-KUR'luların ile Sosyal Sigortalar Kurumuna dâhil işverenlerin ödediği sigorta primlerinin borçları, benim aldığım bilgilere göre 41 milyar YTL, az önce Bakanın bir soru üzerine açıkladığında 42 milyar YTL civarında. Yani Sayın Bakan bu anlamıyla bir kaynak yaratma fırsatına da sahip. Bunların tahsil edilebilmesi için yapılması gereken, bu tahsilatın vatandaşların ödeyebileceği noktada bir taksitlendirmeyle onlara yeniden bir imkân sağlanmasından geçiyor.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bağımsız çalışanlarda ciddi bir birikmiş borç var. Biz, burada, kanunun diğer maddelerinde, bağımsız çalışanlara, son beş yıllarıyla ilgili olarak primlerini ödemek için altı aylık bir süre verdik. Bu süre yetmez. Bugün toplumun ciddi bir şekilde ekonomik sıkıntısı var. Tarım kesimi kan ağlıyor. Esnaf ve sanatkâr ciddi bir şekilde sıkıntı içerisinde. Bir gazetemiz bugün esnafı konuşturmaya başladı, orada diyor ki: "Bir dokunuyoruz bin ah işitiyoruz. Siftah yapmadan kepenk kapatıyoruz, iş yerlerimizi kapatmak durumunda kaldık."

İşveren ve üreten kesimlerde aynı sıkıntı var. Çünkü Türkiye ciddi bir şekilde ekonomik zorluklar yaşıyor, üretim maliyetleri çok yüksek, işverenlerin üzerindeki -başta Sosyal Sigortalar primi olmak üzere- enerji ve istihdamın üzerindeki yüklerle ciddi bir şekilde üretim yapan kesimler, yani reel sektör dediğimiz ekonomi çok ciddi bir şekilde sıkıntıda. Mikro yeniden çözümlere ihtiyaç olduğunu herkes net bir şekilde söylüyor. Buna rağmen Hükûmet, gündemi ekonomik problemlerin çözülmesine yoğunlaştırmak yerine, farklı konulara dikkat çekerek, farklı konularda gündem yaratarak ve bu gündemlerin peşinden Türkiye'yi koşturarak maalesef ekonomik gündemi unutturmak noktasında kalıyor. Ama ekonomik gündemi unutmak mümkün değil, hayat çünkü ekonomik gündem üzerine oturmuş. Çarşılar, pazarlar, sanayi siteleri, üretimler ciddi sıkıntı içerisinde. İzmir Limanı'nda ithalattan gelen gemileri boşaltmak mümkün değil, kuyrukta bekliyorlar ve Türkiye ithalat cennetine dönmüş durumda.

Bakın arkadaşlar, tarım kesiminde ciddi bir şekilde sıkıntı var ve bu sıkıntının sonucu köylü miting yapma kararı aldı. Haber veriyorum: 28 Nisan Pazartesi günü Tire'de süt üreticileri, damızlık üreticileri, ziraat odaları miting yapıyor. Neden? Tarım artık SOS verdi, üretim yapamıyorlar; mazota, gübreye gelen zamlar tarım kesimini üretim yapamaz hâle getirdi. Esnaf, sanatkâr aynı şekilde. İş adamlarımız bugün ciddi bir şekilde bu sıkıntıyı dile getiriyorlar. İstanbul Ticaret Odası Başkanı bile ekonomideki ciddi sıkıntıları dün dile getirmek durumundaydı.

Değerli arkadaşlarım, demek ki ekonomi çok zorda. Bu zorda olan ekonomiyle bir reform yaparken, eğer siz, bu kesimlerin derdini anlayıp onlara prim ödemelerinde bir zaman tanımazsanız, bir süre vermezseniz, gerçekten, bu primleri ödemeleri veya yeni gelecek yükleri karşılamaları mümkün değil.

Onun için, Sayın Bakandan bir kez daha bu konuda bir talepte bulunmak istiyorum: Sayın Bakan, birçok konuda BAĞ-KUR'la ilgili iyileştirmelere destek verdi -ona da teşekkür ediyorum- ama BAĞ-KUR'lunun, işverenin, esnaf, sanatkârın bekleyen sorunları için bu vadeyi yapıp otuz altı ayda onlara ödeme süresi vermemiz lazım. Çünkü önergemizde, TÜFE oranında gecikme faizinin de uygulanmasını kabul ediyoruz, onu talep ediyorum.

İkincisi, son söz olarak: Bu yasaların, Mecliste bekleyen yasaların, Meclise sevk edilmeyen yasaların, özellikle de perakende piyasasını düzenleyen hipermarket yasasının, Başbakanlıktan bu Meclise indirileceği ocak ayında söz verilmişti; şu ana kadar indirilmemişse çok ciddi şekilde üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bunu da dikkatlerinize çekiyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Susam.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Kabul edilen diğer fıkralarla birlikte 76'ncı maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 76'ncı madde kabul edilmiştir.

77'nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 77 nci maddesi ile değiştirilen 3294 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "katılım payları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin anılan Kurumca karşılanmayan kısmı" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla,

Beytullah Asil Mehmet Günal Recep Taner

Eskişehir Antalya Aydın

Mustafa Kalaycı Ahmet Orhan Erkan Akçay

Konya Manisa Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Gerekçe mi?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Beytullah Asil konuşacak efendim.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Asil.

BEYTULLAH ASİL (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 119 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı'nın 77'nci maddesiyle ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, dünyada "özürlülük" konusu evrensel normlara oturtulmuş ve devletlere bu alanda önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Türkiye'de nüfusun yüzde 12,29'unu oluşturan yaklaşık 8,5 milyon özürlü vardır. Bu özürlü vatandaşlarımızın hakları, başta Anayasa'mız olmak üzere çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. Ama bu hakların engelli vatandaşlarımızca yeterince kullanıldığı, bir başka deyişle, kullandırıldığı söylenemez.

Değerli milletvekilleri, insan haklarına dayalı, ayrımcılıkla mücadele eksenli bir sosyal politikanın ruhunu, fırsat eşitliği, insan hakları ve ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri oluşturmaktadır.

Bu esaslar doğrultusunda, Özürlüler Kanunu ile ulaşılabilirlik, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü, özürlü bireylerin her bakımdan gelişmeleri, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılması yasal çerçeveyle belirlenmiştir. Böylelikle, yasayla getirilen çağdaş düzenlemenin uygulanması sağlanarak özürlü bireylerin önündeki engellerin kaldırılması yönünde atılması gereken önemli adımlar maalesef atılamamıştır.

Yüzyıllardan beri toplumda var olan özürlülük sorunu insanlık tarihi kadar eskidir. Özürlülük, sadece özürlü bireyi değil ailesini, yakın çevresini ve ait olduğu toplumsal yapıyı da ilgilendiren bir olgudur. Bu sebeple, özürlülük alanındaki sorunlar her çağda toplumsal sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, çıkarılan Özürlüler Kanunu'nun yeteri kadar takip edildiğini söylemek mümkün değildir. Halk diliyle niyet hayır, ama maalesef akıbet hayır olmamıştır.

Değerli milletvekilleri, son yıllarda yapılan çalışmalar şunu göstermiştir: Özürlülüğün ve engelliliğin yaygınlaşmasında yoksulluğun doğrudan büyük bir etkisi vardır. Yoksulluk, özürlülüğün neden ve sonucundaki etkendir. Yoksulluğun oluşturduğu engeller, özürlü insanların ayrımcılık içinde tutulmalarına, olumsuz davranış ve uygulamaların güçlenmesine de neden olmaktadır. Özürlülerin gelişmelerini sağlamak için, onlar iyi eğitilmeli, beceriler ile donatılmalı, fırsat ve elverişli ortamlar yaratarak sağlık sorunları sorun olmaktan mutlaka çıkarılmalıdır. Özürlülere iş yaşamlarında diğer çalışanlara verilen imkânların adil ve eşit verilmesi ve kullandırılması yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunacak, ülkemizde yaşayan özürlülere çalışma yaşamında yer verilmesi yoksulluğun azaltılmasında olumlu etki yapacaktır.

Değerli milletvekilleri, bu önergeyle amacımız, çok zor şartlar altında hayatlarını sürdüren engelli vatandaşlarımızın tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumca karşılanmayan kısmı bu kanun kapsamında değerlendirmektir. Çünkü, özürlü vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli harcamaların büyüklüğünü o çileyi çekmeyenlerin hayal bile etmesi zordur.

Değerli arkadaşlarım, burada sözlerimi bir hatıramı anlatarak bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Eskişehir İşitme Engelliler Derneğini ziyaret ettik. Bu ziyaret esnasında bize işaret dili ile anlamamızı sağlayacak bir tercüman arkadaş bulundu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız.

BEYTULLAH ASİL (Devamla) - Eşinin işitme engelli olduğunu, kayınpederiyle birlikte oturduklarını, 1 çocukları olduğunu ama çocuklarının -elhamdülillah- engelli olmadığını, işitebildiğini ifade etti. Ancak, kendisinin yoğun çalışma şartları nedeniyle çocuğunu çok az gördüğünü ve dedesi ve annesinin işitme engelli olması nedeniyle, üç yaşına gelmesine rağmen henüz çocuğun konuşamadığını ifade etti.

Değerli arkadaşlarım, bu engelliler üzerinde o kadar çok sorun var ki, bunları saymakla bitirmek mümkün değil. O nedenle, geçmiş Yasa'da olduğu gibi, bu engelli arkadaşlarımızın bu tür cihazların alımında kurumlarınca ödenmeyen bedelin bütçeden ödenmesiyle ilgili önergemizin desteklenmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Asil.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

77'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 77'nci madde kabul edilmiştir.

78'inci madde üzerinde önerge yoktur. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin birinci fıkrası üzerinde önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 79'uncu maddenin birinci fıkrası kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin ikinci fıkrası üzerinde de önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin üçüncü fıkrası üzerinde önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin dördüncü fıkrası üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 79 uncu maddesiyle değiştirilen 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan "% 32'sidir" ibaresinin "% 27'sidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Günal Recep Taner Mustafa Kalaycı

Antalya Aydın Konya

Ahmet Orhan Erkan Akçay Cemaleddin Uslu

Manisa Manisa Edirne

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 79 uncu maddesinin (4) numaralı bendi ile değiştirilen 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Ancak, prime esas asgari günlük kazancın altında olmamak üzere borçlanma tutarına esas alt sınırı farklı bir miktarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Gülşen Orhan Nurettin Canikli

Kayseri Van Giresun

Agâh Kafkas Ayhan Sefer Üstün

Çorum Sakarya

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana)- Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Önerge ile yurtdışı hizmet borçlanma tutarının hesabına esas alt sınır miktarının prime esas asgari günlük kazanç tutarından farklı olarak belirlenebilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 79 uncu maddesiyle değiştirilen 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan "% 32'sidir" ibaresinin "% 27'sidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

Saygılarımla.

Mehmet Günal (Antalya) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu yasa ile bütün borçlanmalarda oran yüzde 32, bunu biz yüzde 27'ye çektiğimiz zaman buradaki standart birliği ciddi şekilde yara almış oluyor.

Ayrıca, az önce görüştüğümüz önergede de kurumdan gelir, aylık alan özürlülerin ortez, protezle ilgili tüm giderleri kurum tarafından karşılanmaktadır. Yani, böyle bir sıkıntının yaşanmadığını burada ifade etmek istiyorum. Yani hastanelerde, bu anlamda tedavi gören, ortez, protezle ilgili ihtiyaçları kurum tarafından karşılandığını da bu vesileyle ifade etmek istiyorum ve önergeye katılmadığımı ifade ediyorum.

BAŞKAN - Evet, gerekçe…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Cemaleddin Uslu.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Uslu.

CEMALEDDİN USLU (Edirne) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 79'uncu maddesi kapsamında verdiğimiz değişiklik önergesi ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kanun tasarısının genel gerekçesinde de belirtildiği üzere, başka ülkelerden ve daha ziyade Balkan ülkelerinden ve özellikle Bulgaristan'dan göç edip Türkiye'ye yerleşen vatandaşlarımızın geldikleri ülkelerdeki çalışma süreleri Türkiye'deki hizmet sürelerine ilave edilmediğinden ve yok sayıldığından emekli olabilmeleri mümkün olamamaktadır. Bu madde ile bu konumdaki yurttaşlarımıza geriye dönük süreler için borçlanabilme ve emekli olabilme imkânı sağlanacaktır ve bu suretle borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı 5510 sayılı Yasa'nın 82'nci maddesinde belirtilen günlük kazancın yüzde 32'sidir.

Değerli milletvekilleri, biz önergemiz ile bu konumdaki yurttaşlarımıza bir nebze kolaylık sağlamak açısından borç tutarını günlük kazancın yüzde 27'si olarak tespit edilmesini öneriyoruz. Bilindiği gibi, cumhuriyetin kurulmasını izleyen yıllarda Anadolu'ya ikinci büyük göç dalgası Bulgaristan'dan gelmiştir. Bulgaristan'dan göçler aralıklarla 1989 yılına kadar sürmüştür, cumhuriyet döneminde ülkeye gelen toplam göçmenlerin yüzde 48'ini oluşturan 790.717 Bulgaristan göçmeninin göç hareketi dört aşamada gerçekleşmiştir. Bulgaristan'dan bu son dönemde gerçekleşen göç hareketi 1989 yılında Türk kökenli soydaşlarımızın Bulgar Hükûmeti tarafından Türkiye'ye göçe zorlanmalarıyla başlatılmıştır. Göçmenler kitleler hâlinde trenlerle Türk sınırına bırakılmışlardır. Böylece, Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da görülen en yoğun ve zorunlu göç akımını yaklaşık üç aylık bir süre içinde kabul etmek durumunda kalmıştır. Bu dönemde 64.295 aileye mensup 226.863 kişi serbest göçmen olarak Türkiye'ye gelmiştir. Bu tarihten itibaren 1995 yılına kadar da aralıklı olarak gelen serbest göçmenlerin sayısı 27.224 ailede 73.957 kişiye ulaşmıştır. 1989 yılında Bulgaristan'dan gelen serbest göçmenlerin büyük bir bölümü daha önce Türkiye'ye göç eden akraba veya komşularının yoğun olduğu bölgelere kendi imkânlarıyla yerleşirken, bir bölümü de devlet tarafından on dört il merkezi ile yirmi üç ilçe ve beldede göçmen ailelerin parasal katkısı ve borçlandırılması esasına dayalı bir yöntemle yapılan toplam 21.438 konuta beş yıllık süreç içinde yerleşmişlerdir. Söz konusu konutlar kentlerin dışında siteler hâlinde planlanmıştır.

Değerli milletvekilleri, 1968-78 döneminde göç eden 300 bin civarında vatandaşımızın Bulgaristan'daki çalışmaları karşılığı kendilerinden kesilen sigorta primleri o ülkede kalmış, hiçbir vatandaşa prim iadesi yapılmadığı gibi emeklilik hakkını da tanımamıştır. Bu insanlarımızdan büyük bir kısmı Türkiye'den emekli olmuş ve bir kısmı da vefat etmiştir. Ancak hâlen bu kapsamda 5-6 bin civarında mağdur vatandaşımızın olduğu da tahmin edilmektedir. Bu vatandaşlarımızın ellerinde Bulgaristan makamlarınca verilmiş tasdikli çalışma belgeleri mevcuttur. 1989 zorunlu göçüyle gelen 258 bin kişi Türk soylu olduklarından dolayı kısa süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmıştır. Bu soydaşlarımızdan Bulgaristan'dayken emekli olanların ve sonradan Bulgaristan şartlarına göre emekliliklerini hak edenlerin aylıkları 1/3/1999 tarihinden itibaren Türkiye'de ödenmektedir.

İki ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması olmadığından, göçten sonra yaşları emeklilik çağına geldiği hâlde hizmet birleştirilmesi yapamadıklarından dolayı, sayıları 55-60 bin civarında tahmin edilen çifte vatandaşlık hakkına da sahip olan göçmenlerimiz, ne Türkiye'den ne de Bulgaristan'dan emekli olamamaktadır.

Ayrıca, 89 göçü esnasında Türkiye'ye gelen, burada belirli bir süre çalıştıktan sonra bazı nedenlerden dolayı Bulgaristan'a dönerek çalışmalarına orada devam eden soydaşlarımızın da, Türkiye'deki hizmetleriyle Bulgaristan'daki hizmetleri birleştirilememektedir.

Sayıları Türkiye genelinde 20 bin civarında olduğu tahmin edilen bir kısım göçmenimiz, 3201 sayılı Kanun'a göre sigorta primlerini kendileri ödeyerek emekli olabilmek için dava açmıştır. Bu davalardan bir kısmı kazanılmış, Yargıtayca onanmış ve şahıslar emekli olabilmişlerdir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

CEMALEDDİN USLU (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16/11/2005 tarihli kararı uyarınca benzer davalar reddedilmekte olup, bu konuda göçmenlere yönelik aleyhte bir tutum izlendiği soydaşlarımızca dile getirilmiştir.

Bu suretle ifade ettiğim bu hususlardaki önergemizi bilgilerinize sunuyor, sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Uslu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bu değerli milletvekili arkadaşımızın vermiş olduğu önerge, ana madde üzerinde bir önerge. Yani yüzde 32'den primleri yüzde 27'ye indirdiğiniz zaman bütün sisteme dönük bir değişikliği içeriyor demektir yurt dışı borçlanmasıyla ilgili. Oysa bahse konu geçici 6'ncı madde, 1989 yılında zorunlu göçe tabi tutulan, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımızı da kapsamaktadır.

Diğer, tabii ki, zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımız da geçici 6'ncı maddede konu edilmektedir. Dolayısıyla önerge ana madde üzerinde, talep ise zorunlu göçle ilgili olduğu için dikkate alma durumumuz yok.

Ayrıca şunu ifade edeyim: Gerçekten de 1989 yılında soydaşlarımıza dönük Bulgaristan'da yaşanan sorunlar ve zorunlu göç neticesinde yüz binlerce soydaşımız Türkiye'ye gelmiştir ve onların yıllardır beklediği bu sosyal haklarla ilgili, Bulgaristan devletiyle, iki devlet arasında bir sosyal güvenlik anlaşması yapılamadığı için bu mağduriyet devam etmiştir. Bu yasa ile de bu soydaşlarımızın Bulgaristan'daki çalışma sürelerini borçlanma imkânını getiriyoruz ve bu mağduriyetlerine son veriyoruz.

Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Daha önce kabul edilmiş olan önerge doğrultusunda 79'uncu maddenin 4'üncü fıkrasını…

HASAN ERÇELEBİ (Denizli) - Karar yeter sayısı istiyorum.

BAŞKAN - …oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkan, karar yeter sayısı istediler.

BAŞKAN - 79'uncu maddenin 5'inci fıkrası üzerinde önerge yoktur.

5'inci fıkrayı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Karar yeter sayısı bakacağım. Sayınız lütfen.

Yerlerinize oturmuyorsunuz sayın milletvekilleri, lütfen. Yani ayakta duruyorsunuz ve burada Genel Kurulun genel adabına uygun davranmıyorsunuz. Çok rica ediyorum.

Kabul etmeyenler… 5'inci fıkra kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin 6'ncı fıkrasında da önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin 7'nci fıkraya bağlı geçici 5'inci maddesinde önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin 7'nci fıkraya bağlı geçici madde 6'sını oylarınıza sunuyorum…

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkan, bir düzeltme var.

BAŞKAN - Hangisinde efendim?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 6'ncı maddede küçük bir değişiklik var, onu arz etmek istemiştim.

BAŞKAN - Tabii, buyurunuz efendim.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 79'uncu maddenin 7 numaralı fıkrayla düzenlenen geçici 6'ncı maddesinde yer alan "Sosyal güvenlik kuruluşlardan." ibaresi "Sosyal güvenlik kuruluşlarından." şeklinde düzeltilmelidir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Bu düzeltmeyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79'uncu maddenin 7'nci fıkraya bağlı geçici madde 7 üzerinde bir önerge var. Bu önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanuna geçici maddeler ekleyen (7) numaralı fıkrasında yer alan geçici 7 nci maddeye aşağıdaki iki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz

Mustafa Elitaş Gülşen Orhan Nurettin Canikli

Kayseri Van Giresun

Ayhan Sefer Üstün Agâh Kafkas

Sakarya Çorum

"5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yurtdışı borçlanma süreleri de, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilir. Bunların aylıklarının hesabında 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır."

"Bu Kanun uygulamasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, 82 nci maddesi, 106 ncı maddenin birinci fıkrasının (24) numaralı bendi ve geçici 7 nci maddenin dördüncü fıkrası bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş sayılır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

GEREKÇE: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların Kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önceki yurtdışı borçlanma sürelerinin hangi statüde değerlendirileceği ve bunların aylıklarının hesabında hangi mevzuatın uygulanacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

Ayrıca, Kanun Tasarısının 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle 5510 sayılı Kanunda yer alan 3201 sayılı Kanunla ilgili diğer düzenlemelerin aynı tarihte yürürlüğe girmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 79'uncu maddenin yedinci fıkraya bağlı geçici madde 7'sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

79'uncu maddeyi kabul edilen önergeler doğrultusunda ve bütün fıkraları doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 79'uncu madde kabul edilmiştir.

80'inci madde üzerinde önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

81'inci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 81. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Akın Birdal Selahattin Demirtaş Osman Özçelik

Diyarbakır Diyarbakır Siirt

Aysel Tuğluk Sebahat Tuncel İbrahim Binici

Diyarbakır İstanbul Şanlıurfa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçe mi konuşacak mısınız?

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Akın Birdal. (DTP sıralarından alkışlar)

AKIN BİRDAL (Diyarbakır) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, 119 sıra sayılı görüşme doğrultusunda 81'inci maddenin metinden çı-karılması yolunda söz almış bulunuyorum, saygıyla selamlarım.

Şimdi, bir Taraf gazetesi var. Taraf gazetesinin son sayfasında her gün bir siyasetçi, sanat, kültür insanı… Yirmi soru var, o sorulardan biri şu:

"Kendinizden memnun musunuz? Kendiniz olmasaydınız, kim olmak isterdiniz?" Yanıtların yüzde 99'u: "Kendimden memnunum." Valla herkes kendinden memnun olduğu için bu hâldeyiz. Şimdi, örneğin ne getirilirse, ne diyorsanız, reddediliyor. Gerçekten yani şimdi ben baştan beri söylüyorum arkadaşlar: Muhalefetin bu değişiklik önerilerinden hiçbiri bu toplumun, ülkenin, çalışma yaşamının yararına dikkate alınabilecek bir öneri değil mi?

Şimdi, cumhuriyetin ilan edildiği gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 29 Ekimde ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de Cumhurbaşkanı olduğunun ilan kararından bir önceki madde şu: Doktorların mecburi hizmet yasa önerisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin o günkü değerli üyelerince kabul ediliyor. Çünkü yurttaşların sosyal devlet, hukuk devleti, demokratik, laik bir devlet, en kalın çizgileriyle, halkının, yurttaşlarının sağlığını, eğitimini, ulaşımını ve barınmasını güvence altına alan devlettir.

Şimdi, gerçekten o günle bugün arasında bir nitelik farkı var. Biz sosyal devletin gerekliliği üzerinde söz ediyoruz. Demokratik devlet diyoruz, özgürlükçü, eşitlikçi yasa önerilerine karşı çıkıyoruz. Demokratik bir devlet diyoruz, çoğunluğu, farklılığı reddediyoruz, farklı kimliklerin, dillerin, kültürlerin, tarihlerin oluşumunu yok sayıyoruz. Laik devlet diyoruz sadece bir inanç özgürlüğüyle ya da devlet ve inanç arasında bir ilişki olarak kuruyoruz ve yasakçılığı ve baskıcılığı yine esas alıyoruz. Şimdi de sosyal devlet diyoruz, gerçekten paran varsa eğitim hakkın var, paran

varsa sağlığın var, paran varsa barınma hakkın var, paran varsa işte ulaşımdan ya da başka nimetlerden yararlanma hakkın var. Peki, burada devletin rolü ne? O zaman, bugün getirilmek istenen yasa tasarısı devletin ve sermaye çevrelerinin yükünü emekçilere sırtlamaktır ve kendi yüklerini emekçilere yüklemektir. Bu mu şimdi sosyal devlet? Ve bunu söylediğimiz zaman buna itiraz ediliyor ve kabul görmüyor.

Şimdi, gerçekten, değerli diğer sayın milletvekillerinin de haberli olduğu gibi, bu tarım meselesi işte hep buna benzer. Şimdi, örneğin, bir tarım politikamız var mı? Kırsal alandaki toprak-insan ilişkilerini düzenleyen, üretim güçlerini geliştiren, üretim ilişkilerini emekçiler yararına düzenleyen bir politikamız var mı? Hayır. Ama yarın göreceğiz, bakın, dün buğdayda, bugün pirinçte. Şimdi 2,5 milyar dolar devletin yükü var, fındıklar stok hâlinde. Böyle bir politika olur mu? Bunun neresi sosyal devlet, neresi demokratik devlet?

Bu nedenle, bir hikâyeyle bağlayayım ben. Günlerdir zaten geç saatlere kadar çalışıyoruz. Hikâye öyle başlar ya, "Adamın biri." diye. Köyden kasabaya inerken, bakmış yan tarafta bir mezarlık var. "Şunlara okuyayım da geçeyim." demiş. Gitmiş mezarlığa bakmış, mezar taşlarının üzerinde "Üç gün yaşadı öldü, dört gün yaşadı öldü, beş gün yaşadı öldü…" Fakat mezarlıkların boyu öyle üç günlük beş günlük değil. Merakını gidermek için "Bu en yakın köye aittir." demiş ve köye gitmiş. Köy kahvesine girmiş, "Selam" filan dedikten sonra, bakmış orada da orta yaşlı, yaşlı başlı insanlar. "Bu mezarlık size mi ait?" demiş. "Evet" demişler. "Nasıl oluyor? Bakın sizler yaşlı başlı insanlarsınız. Orada da mezar taşlarında 'Üç gün yaşadı öldü, dört gün yaşadı öldü…' Ama mezarların boyu uzun." "Beyim, onlar elli yıl, altmış yıl, yetmiş yıl yaşadılar ama gördükleri gün sayısı…" demişler. Şimdi emekçilere sizin reva gördüğünüz üç günü, beş günü de "Çok görmek" demiş.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen tamamlayınız.

AKIN BİRDAL (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Adam o zaman "Benim için de yazın: Geldi ve geçti…" Ama, emin olun, gelip geçmeyecek emekçilerin mücadele tarihini kendileri yazacaklar. Başkaları gelip geçecek ve unutulacaklar. Ama, emekçiler ve onların yaşama kararlılığı ve mücadelesi tarihe yazılacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Birdal.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

81'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 81'inci madde kabul edilmiştir.

82'nci madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 82 nci maddesi ile değiştirilen, 818 sayılı Kanunun 323 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan" ibaresinden sonra gelmek üzere "kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktardan" ibaresinin eklenmesini ve "banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla.

Mustafa Kalaycı Recep Taner Mehmet Günal

Konya Aydın Antalya

Ahmet Orhan Erkan Akçay

Manisa Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Mustafa Enöz konuşacak.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Enöz. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA ENÖZ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 82'nci maddesi ile ilgili vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemimizin genel durumu irdelendiğinde sisteme kaynak sağlayan aktif sigortalıların oranı düşük, kaynak tüketen pasif ve bağımlı sigortalıların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Finansman kaynağının esas olarak prime dayalı olduğu bir sosyal güvenlik sisteminde istihdam yapısı ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir kaynakları arasında doğrudan bir etkileşim söz konusudur. Ülkemizde kayıt dışı istihdamın yaygın bir seyir izlemesi doğal olarak ilgili sosyal güvenlik kurumunun çok ciddi gelir kaybını beraberinde getirmiştir. Buna yüksek

işsizlik oranı da eklenince, sosyal güvenlik sistemimizin finansman darboğazına girmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye İstatistik Kurumunun son verilerine göre -ki bugün basın organlarına da yansımıştır- ülkemiz genelinde işsiz sayısının 2007 Aralık ve 2008 Ocak-Şubat ayları döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi artarak 2 milyon 567 bin kişiye yükseldiği açıklanmıştır. Yine aynı dönemde işsizlik oranı hareketli ortalaması ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesine yükselmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 13, kırsal yerlerde ise 0,7 puanlık artışla yüzde 8,6'ya çıkmıştır. Buna göre, Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 13,8 seviyesine gelmiştir. Yine TÜİK'in verilerine göre, on beş yirmi dört yaş arasını oluşturan genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemler itibarıyla yüzde 20,6'dan yüzde 21'e yükselmiştir. Bizce en önemli sorunlar bunlardır ve acil çözüm beklemektedirler. Ama büyümenin gerilediği, üretimin durma noktasına geldiği ülkemizde bunları nasıl çözeceksiniz?

Yine aynı şekilde, sigortasız işçi çalıştırılması çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. İşverenleri sigortasız işçi çalıştırmaya yönelten faktörlerden biri prim oranlarının yüksekliğidir. Türkiye OECD ülkeleri arasında istihdam maliyeti en yüksek olan ülke konumundadır. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda etkin yapısal tedbirler alınmalı, bilgi işlem teknolojisinden de yararlanılarak ilgili kamu kurum kuruluşları ve meslek odaları arasında sağlıklı bir bilgi akış sistemi ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu arada, kayıt dışı istihdamı teşvik edici nitelikteki uygulamalardan kaçınılmalı, bir projeksiyon dahilinde prim oranları düşürülmelidir. Günümüzde bir ülkenin çağdaşlık, gelişmişlik ve yaşanabilirlik seviyesi millî gelirin yüksekliğinden önce sosyal bir hukuk devleti olmasıyla ölçülür. İnsan onuruna yaraşır bir yaşamı mümkün kılan bir sosyal güvenlik sistemi çağımızın vazgeçilemez temel değerleri olarak görülmektedir.

Sayın milletvekilleri, verdiğimiz değişiklik önergesiyle, görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 82'nci maddesi ile değiştirilen 818 sayılı Kanun'un 323'üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan" ibaresinden sonra gelmek üzere "kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktardan" ibaresinin eklenmesini ve "banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını talep etmekteyiz. Bu suretle ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın ödeme zamanı ile kanuni kesintilerin ödeme zamanının farklılık arz etmesi nedeniyle banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar olmasını amaçlamaktayız.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulü yönünde oy kullanmanızı bekler, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Enöz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

82'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 82'nci madde kabul edilmiştir.

83'üncü maddenin birinci fıkrası üzerinde iki önerge vardır, sırayla okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 83 üncü maddesinin (1) numaralı bendinin çerçevesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Fatma Şahin Ayhan Sefer Üstün Mustafa Elitaş

Gaziantep Sakarya Kayseri

Mustafa Hamarat Enver Yılmaz

Ordu Ordu

"1) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 83 üncü maddesinin 1 numaralı bendi ile değiştirilen, 5953 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının" ibaresinden sonra gelmek üzere "üzerinden kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktarının" ibaresinin eklenmesini ve "banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla.

Mustafa Kalaycı Recep Taner Mehmet Günal

Konya Aydın Antalya

Ahmet Orhan Erkan Akçay Alim Işık

Manisa Manisa Kütahya

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Konya) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Alim Işık konuşacak.

BAŞKAN - Sayın Işık, buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygılarımla selamlarım.

Bu önerge de 82'nci maddede grubumuzun madde vermiş olduğu çalışan işçilerin durumuyla ilgili önergeye benzemekte olup gazetecilerin durumunu düzenlemeye yönelik bir önergedir. Söz konusu önerge, tasarıda geçen "Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının" ibaresinden sonra gelmek üzere, "üzerinden kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktarının" ibaresinin eklenmesini ve tasarıdaki bu konuyla ilgili olan brüt ya da net miktar üzerinden olup olmayacağının belirlenmesine yönelik kısmının çıkarılmasını öngörmekte. Böylece, işverenin özel olarak açtıracağı banka hesabına yatıracağı paranın, doğrudan, çalışan gazetecinin eline geçecek para olması sağlanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığının birlikte kararlaştıracağı uygulama ile, zaman kaybedilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır. Aksi takdirde zor şartlarda çalışan gazetecinin banka hesabına yatırılacak brüt ücretten ayrıca kesinti yapılarak işi zora sokmaktan başka bir anlamı bulunmayacaktır, eğer bu hâliyle bu madde geçerse. Diğer yandan, ücret ödeme zamanıyla kesintilerin ödeme zamanları da farklı olabilmektedir. Bu hâliyle düzenlenmesi durumunda bu farklılık da ortadan kalkmış olacaktır.

Değerli milletvekilleri, zaman zaman dile getirildi benden önceki konuşmacılar tarafından da, ancak bir kez daha Sayın Bakanımıza bu konunun aktarılmasında yarar görüyorum. Evine götüreceği ekmeğin parasını helalinden kazanmak için, Ankara'nın merkezinden Anadolu'nun en ücra köşesindeki yerleşim birimine kadar gece gündüz demeden her türlü zorluğa rağmen çalışan gazetecilerimizin yıpranma payına ilişkin düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesinde büyük yarar olduğu inancındayım. Tasarının yasalaşmasından önce yapılacak bir iyileştirme, Türkiye genelinde hem yerel hem de ulusal basında görev yapan çok sayıda gazetecimizi memnun edecek ve bunların çalışma motivasyonlarının artırılmasına sebep olacaktır.

Hepimizin yakından tanıdığı ve bizimle birlikte çalışarak, gerektiğinde sabahlara kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında haber peşinde koşan gazetecilerimizin yıpranma ödeneğinin geri verilmesi onları memnun edecek ve daha zevkle işlerini yapmalarına sebep olacaktır. Çok daha ağır şartlarda çalışan yerel gazetecilerin de daha fazla kişiye ulaşarak çok daha fazla haber yapmasının yolu da bu vesileyle açılmış olacaktır.

Bu yasayı ülkemizin IMF'den alacağı 3,7 milyar dolarlık kredinin hızlandırılması amacıyla Hükûmetimizin tavizsiz bir şekilde çıkarmaya çalışması da ne yazık ki toplumumuzun birçok kesiminde rahatsızlık yaratmaktadır. Hiç olmazsa gazeteciler gibi düşük ücretlerle çalışan kesimlerimiz ile emeklilerimizin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin bazı düzenlemeler yapılarak bu rahatsızlıkların azaltılması sağlanabilir, henüz vakit geçmiş değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle, önergemizin desteklenmesini diler, hepinize tekrar saygılarımı sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 83 üncü maddesinin (1) numaralı bendin çerçevesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları

"1) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

BAŞKAN - Komisyon?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçeyi okutun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Kanunların hazırlanmasında uygulanan esas ve usuller çerçevesinde bu değişikliğin yapılmasına ihtiyaç vardır. Önerge bu amaçla verilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilmiş olan bu önerge doğrultusunda 83'üncü maddenin 1'inci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

83'üncü maddenin ikinci fıkrası üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla,

Mehmet Şandır Mustafa Kalaycı Recep Taner

Mersin Konya Aydın

Mehmet Günal Ahmet Orhan Erkan Akçay

Antalya Manisa Manisa

"2) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Gazetecinin ücret, prim ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, işverene her bir gazeteci ve her ay için yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası uygulanır." ibaresi eklenmiştir.

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu önergemizle aslında kanun tasarısının amacına hizmet etmek, katkı vermek için böyle bir önerge düzenlemiştik.

Önergemizin kanun tasarısındaki yerini arz etmeden önce bir hususu ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanım; hep birlikte ifade ediyoruz: Sosyal güvenlik sisteminin yaşatılabilmesi için, sürdürülebilmesi için bu sistemin değiştirilmesi, sosyal güvenlik sisteminin gelirlerinin artırılması bir şekilde sağlanmalıdır. Bunun tedbirinin alınması için böyle bir düzenleme yapılıyor, amaç bu. Fakat kanunun bütünü incelendiğinde -ümit ediyorum ki Sayın Bakan aldığı tedbirleri derli toplu bir biçimde burada muhterem heyete, halkımıza anlatacaktır ama- görüldüğü kadarıyla sosyal güvenlik sisteminin açıklarının kapatılması için bulunan tedbir, yani gelirleri artırma tedbiri, giderleri azaltmak mantığıyla hareket edilerek düzenlenmiş. Yani, emekli maaşlarını azaltabilmek, çalışma süresini uzatabilmek, sağlık hizmetlerine de katkı payı alarak gelirleri artırmayı öncelikleyen, düşünen bir sistem getirilmiş. Ben bunun yeterli olmadığı kanaatindeyim. Gelirleri artırmanın -hep birlikte ifade ediyoruz; birçok şekilde, birçok konuşmacı buradan ifade etti- sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini artırabilmenin yolu, kayıt dışı ekonomi dediğimiz, kayıt dışı istihdam dediğimiz, gizli kayıt dışılık dediğimiz konuyu çözebilmekten geçer. Önergemizin amacı bu.

İç Tüzük'ün talihsiz bir şekli, önergenin gerekçesi anlatılmadan Komisyona ve Sayın Bakana katılıp katılmadığı soruluyor. Şimdi, nasıl dönülecek bilemiyorum ama bu önergeyle biz bir şey söylüyoruz, diyoruz ki: Sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini artırabilmek için kayıt dışılığı önlemek açısından, çalıştırdığı gazetecinin primini ödemeyen, geç ödeyen veya banka üzerinden ödemeyen işveren cezalandırılsın.

Şimdi, bunun için mevcut kanundaki düzenleme şu: Ben anlamadım, Sayın Bakanımız bunu bize bir anlatsın; 83'üncü maddenin ikinci fıkrasında 27'nci maddeye, işte, şunların eklenmesi isteniyor ve deniliyor ki: Zamanında ödemeyen veya işte, bankaya yatırmaksızın açıktan ödeyenlere her bir gazeteci için ibaresi eklenir diyor. Kanunun aslını buldum. Eklenen maddenin devamındaki husus şu: "İşverene 1.500 Türk lirası idari para cezası verilir." 1.500 lira… Yani, 1.500 lirayla mı geliri artıracaksınız, kayıt dışılığı önleyeceksiniz?

Şimdi burada bir talihsiz durum veya anlaşılmaz durum daha var. Demişsiniz ki: "Bu maddede yer alan 1 milyar 200 milyon lira ibaresi 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 148'inci maddesiyle 1.500 Türk lirası şeklinde değiştirilerek metne işlenmiştir." 1.500 lira, yani 1.500 lirayla mı kayıt dışılığı önleyeceksiniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 1.500 YTL anlamında.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Efendim, kanunlar lafzıyla anlaşılır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kanunda düzeltme var Sayın Başkan.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Yani burada 1.500 YTL değil, 1.500 Türk lirası. Buradaki ifade bu.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ceza Uyum'da böyle bir şey geçmişti hatırlarsanız!

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Şimdi ben tekrar ediyorum. Bir defa özellikle demokrasi hepimizin en önemli ortak paydası. Demokrasi bu toplumun, bu ülkenin sorunlarının çözümü için toplumun katılımını temin eden en önemli husus. Demokrasilerde gazete ve gazetecilik çok değerli bir görev üstleniyor. Eğer gazetecilik yapan insanlarımızın haklarını koruyucu, sosyal güvenlik haklarını koruyucu alınan tedbirlerde caydırıcılık olmazsa hem Sosyal Güvenlik Kanunu'nun amacına uygun bir davranış olmaz hem de demokrasi için…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - …olmazsa olmaz şart olan gazetecilik

fonksiyonunu, işlevini yerine getiren insanların görevlerini yapabilmelerinin sağlanması mümkün olmaz.

Bu sebeple, biz bu önergeyle bu cezanın artırılmasını, bunun her gazete için ve her ay şerh edilerek caydırıcılık anlamında artırılmasını gerekli görüyoruz. Özellikle kayıt dışılığı önleyici bir tedbir olarak -bir örnek olarak- bu önergemizin kabul edilmesini veya Hükûmetin bu tasarıda böyle bir tedbir geliştirmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bu arada, özellikle yerel gazetelerin yöneticilerinden çok sahiplerinin de üzerindeki yükler alınarak daha çok gazeteciyi, daha çok prim ödeyerek kayıt dışında çalıştırarak gazetecilik yapmalarının tedbirinin de alınması gerektiğini, bu yönde de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuyu da gündeme getiren bir kanun teklifi hazırlığı içerisinde olduğumuzu da burada ifade ediyorum. Bu konudaki hem anlaşmazlığı hem bu yöndeki sizin kanun tasarınızın amacına katkı verecek böyle bir desteklemeyi kabul edeceğinizi umuyor, önergemizi takdirinize sunuyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, kısa bir açıklama…

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Şimdi, Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Para cezalarının, tabii, caydırıcı bir yönü vardır ama "Kayıt dışılığı önlemek için tek unsur, tek araçtır." demek doğru değil. Bu yasada, biz, kayıt dışı çalıştırılan işçilerle ilgili önemli düzenlemeler getirdik. Yani, bugüne kadar kayıt dışılığa karşı bir asgari ücret mesabesinde olan cezaları iki, beş katına kadar yükselten düzenlemeleri önergelerle burada gerçekleştirdik. Ama bahse konu burada yanlış mı anlaşılıyor, onu bir tahsiste fayda var. Basında çalışanlarımız ücretlerini veya ücretliler ücretlerini banka kanalıyla alsın diyoruz. Böyle bir yetkiyi biz kuruma almış bulunuyoruz bu düzenlemeyle. Bu, prime esas kazanç açısından bakacağımız zaman, gerçek ücretlerin banka kanalıyla yatırılmasını sağlayacaktır ki çalışanlar açısından son derece önemlidir bu. Ücretler banka kanalıyla yatınca ve gerçek değerleriyle bu bankaya yansıyınca, emekli aylıklarına da aynı şekilde, olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

Ayrıca, SSK'lılar açısından bakacak olursak, şu anda, SSK kapsamında çalışan vatandaşlarımızın yüzde 60'ının primleri asgari ücretten yatmaktadır. Oysa, biz biliyoruz ki, yüzde 18-20 civarında asgari ücretle çalışan SSK'lı vatandaşımız var, yüzde 60'ının primleri asgari ücretten yatmaktadır ve burada, çalışanlarımız, çok ciddi bir hak kaybıyla karşı karşıyadır. Burada, gazetecinin eğer ücreti banka kanalıyla yatarsa bir prime esas kazançtan dolayı uzun vadede emekliliğine ciddi bir şekilde yansıma olacak, yatmadığı zaman ise biz 1.500 YTL müeyyide uyguluyoruz, sizdeki önergede 100 YTL yanılmıyorsam. Burada bir çelişki mi var, onu birlikte bir değerlendirelim. Yani, biz aynı zamanda idari para cezası olarak bu meblağı yüksek tuttuğumuz gibi, prime esas kazanç üzerinden yatırılmasını da esas kabul ettiğimiz için burada gerek gazetecilerin gerekse çalışanların lehine bir düzenleme, uzun vadede onların lehine olacak bir düzenlemedir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Bakanım, 5510'da mı o?

ÜMİT ŞAFAK (İstanbul) - Öyle bir şey yok Sayın Bakanım.

BAŞKAN - Şimdi önergeyi geri çekiyor musunuz, oylamaya sunuyor muyum?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Efendim, işte bu kanun, sizin değiştirdiğiniz kanunda, rakamı değiştirmiyorsunuz, 1.500 TL yazıyor, o da 1,5 kuruş demek, yani, 1 YTL falan da değil, 1.500 TL yazıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani, teknik bir şey varsa ona bakabiliriz ama bir onu değerlendirelim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Efendim, kanun burada. Yani, sizin değiştirdiğiniz kanunun metni "…işverene 1.500 Türk lirası idari para cezası verilir."

ÜMİT ŞAFAK (İstanbul) - "YTL" olması lazım Sayın Bakanım.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani, teknik olarak bir şey varsa onu değerlendirelim ama amaç aynen ifade ettiğim gibidir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Doğru, ama işte yani buradaki rakam Türk lirası. Bunu YTL anlamamız gerekiyor mu, var mı böyle bir hukuk onu bilmiyorum.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime yirmi dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.04

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.30

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER:Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKCİ (Konya)

------ 0 ------

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

83'üncü maddenin 2'nci fıkrası üzerinde verilen Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

83'üncü maddenin 2'nci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 83'üncü maddenin 2'nci fıkrası kabul edilmiştir.

83'üncü maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

84'üncü maddenin 1'inci fıkrası üzerinde üç önerge var.

Önergelerin her üçü de aynı mahiyettedir.

Önergeleri ayrı ayrı okutup, birlikte işleme alacağım, istemleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim.

Önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 84 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Fatma Şahin

Kayseri Sakarya Gaziantep

Mustafa Hamarat Enver Yılmaz

Ordu Ordu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Tasarı'nın 31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-nu'nun 41 ve 68'inci maddelerinde değişiklik öngören çerçeve 84 maddesinin birinci fıkrasının tasarı met-ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

M. Akif Hamzaçebi Ferit Mevlüt Aslanoğlu Mustafa Özyürek

Trabzon Malatya İstanbul

Esfender Korkmaz Birgen Keleş

İstanbul İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının 84 üncü maddesinin 1. fıkrasının tasarı metninden çıkarılmasını ve bundan sonra gelen madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla.

Ertuğrul Kumcuoğlu Erkan Akçay Mustafa Kalaycı

Aydın Manisa Konya

Emin Haluk Ayhan Mehmet Günal

Denizli Antalya

BAŞKAN - Komisyon?..

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz.

BAŞKAN - Çıkarılması yönündeki bu üç önergeye katılıyor musunuz katılmıyor musunuz?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Hangi önerge Sayın Başkan ?

BAŞKAN - Üç önerge de 84'üncü madde üzerinde, birinci fıkrası üzerinde üç önerge var; üçü de maddenin çıkarılmasıyla ilgili.

Bu konuya Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Takdire bırakıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım "Birinci fıkrası" ibaresi olmadığı için biz katılmamıştık.

BAŞKAN - Birinci fıkrası…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - "Birinci fıkrası" ibaresi konduğu için katılıyoruz.

BAŞKAN - Peki, önergelerin üzerinde konuşmak istiyor musunuz, yoksa gerekçeleri mi okutacağım?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Murat Sönmez konuşacak.

BAŞKAN - Sayın Sönmez, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

FEHMİ MURAT SÖNMEZ (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 84'üncü maddesi hakkında vermiş olduğumuz önerge nedeniyle söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Tasarı ile çalışanların her türlü ücret, prim, ikramiye ve diğer hak edişlerinin banka üzerinden ödenmesi kuralı getirilmektedir. 84'üncü madde bu kurala uymayanlar yani çalışanların ücretlerini banka üzerinden ödemeyen işverenler için yapılacak, uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir. 84'üncü madde hükümlerine göre banka kanalıyla ödenmeyen ücretler gider kabul edilmeyecek, işletme bu amaçla gider indiriminden yararlanmayacaktır. Madde kayıt dışını azaltmayı amaçlamaktadır. Bize göre bu düzenleme kayıt dışının önlenmesine ya da azaltılmasına hizmet etmekten uzaktır.

Sosyal güvenlik sistemi açısından kayıt dışı üç şekilde ortaya çıkıyor: Bu işverenler işçileri ya kuruma hiç bildirmiyor ya çalışılan gün sayısını eksik bildiriyor ya da sigorta primine esas kazançlarını eksik bildiriyor. Bu açıdan baktığımızda tasarı aslında kayıt içinde olan ancak prime esas kazanç tutarının eksik gösterildiği durumlarda cezalandırmayı amaçlıyor. Elbette kayıt dışı istihdamın bu boyutu ile de mücadele edilmesi gerekir. Ancak bu mücadele, zaten sisteme kayıtlı çalışanların kayıt dışına itilmesini sağlayacak bir etki yapmamalıdır.

Değerli milletvekilleri, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ülkemizde kronik hâle gelmiş sorunların başında gelmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki kayıtlı istihdam kadar kayıt dışı istihdam da bulunmaktadır yani oran yüzde 50'yi bulmaktadır.

Kuşkusuz, kayıt dışı istihdamdan en büyük zararı çalışanlar ve sosyal güvenlik sistemi görmektedir. Kayıt dışı çalışanlar kayıtlı çalışanlara oranla pek çok haktan ve korumadan mahrum kalmaktadırlar. Kayıt dışı çalışan işçi hastalandığında bakımını yaptıramamakta, yakınları hastalandığında sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Sakatlanırsa malullük aylığı alamamaktadır. Yaşlandığında emeklilik aylığı alamamaktadır. Bu saydıklarım sadece kayıt dışı istihdamın çalışan açısından yarattığı olumsuzlukların bir bölümüdür.

Kayıt dışı istihdam aynı zamanda sendikal örgütlenmenin de önüne büyük bir engel olarak çıkmaktadır. Kayıt içine giremeyince sendikaya da üye olmaları imkânsız hâle gelmekte, böylece sendikalar da maalesef güçlü bir görüntü verememektedirler.

Kayıt dışı istihdamdan, haksız rekabet nedeniyle, kayıtlı faaliyet gösteren, vergi ve sigorta primlerini düzenli ödeyen işletmeler de zarar görmektedir. Örneğin Eskişehir'de sırf bu yüzden on-on beş tane tuğla ve kiremit fabrikası kapatılmıştır. Çünkü, Eskişehir genellikle pilot bölge ilan edilmekte ve bu yüzden de Eskişehir'de maalesef kayıt dışı istihdam hiçbir zaman olmamaktadır, bütün çalışanlar kayıt içinde gösterilmektedir. Buna karşılık Eskişehir'in hemen yakın çevresindeki benzer işletmelerde kayıt dışılık çok rahatlıkla sağlandığı için, maalesef ürün aynı fiyata mal olmamakta, bu yüzden de rekabet şansı kalmamaktadır. Böyle olunca da Eskişehir'de son on yıl içinde belki beş-on tane kiremit fabrikası kapanmıştır.

Kayıt dışı istihdamla mücadele her boyutuyla olmalıdır. Sosyal güvenlik sisteminin sorunları ve sıkıntıları olduğu gerekçesiyle emekliliği imkânsız hâle getirecek düzenlemeler yapmak yerine daha etkili önlemler alınmalıdır. Sistem normalde 4 çalışana 1 emekliyi öngörmekte, ideali bu şekilde olmasına rağmen, ülkemizde maalesef 2 çalışana 1 emekli şeklindedir.

Kayıt dışı istihdamı teşvik eden unsurların başında da işsizlik gelmektedir. TÜİK'in nisan ayı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 11,3 olmuştur. Genç nüfustaki işsizlik ise daha vahim bir durumdadır, yüzde 21'dir ve aslında gerçek işsizlik oranı da bundan daha fazladır. Çünkü, TÜİK bu araştırmayı yaparken bazı kesimleri ve iş aramayan fakat işsiz olanları bu oranın içine katmamaktadır. Bu oran katıldığı zaman işsizlik oranı yüzde 17'yi bulmaktadır. AKP iktidarı döneminde ekonominin hep, büyüdüğünden söz edilmektedir. Maalesef, bu büyüme sadece sanaldır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

FEHMİ MURAT SÖNMEZ (Devamla) - Çünkü, eğer hakikaten ekonomimiz büyümüş ise istihdam kaynaklarının da yaratılması lazımdı ama biz bakıyoruz ki işsizlik artıyor.

Yine, AKP Hükûmetinin uyguladığı tarım politikalarının sonucu, çiftçinin bitme noktasına gelmesiyle birlikte, üretimden kopan yaklaşık 1,5 milyon köylümüz şehre göç etmiştir ve maalesef ki, bunlar da işsizler ordusuna dâhil olmuştur. Bugün, istihdam üzerindeki vergi ve prim yükünün yüksekliği bakımından OECD ülkeleri içinde Türkiye ön sıralarda yer almaktadır. Tüm bu gerçekler dikkate alınarak 84'üncü maddeyle getirilen bu düzenlemenin kayıt dışıyla mücadelede etkili olmayacağını görmekteyiz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama, müsaadenizle…

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Şimdi, Sayın Başkanım, kayıt dışılıkla mücadele sık sık gündeme geliyor. Bununla ilgili yalnız bir rakamı vermeyi

yeterli buluyorum. 2004 yılında kayıt dışılık yüzde 53. Şu anda, 2007 sonu itibarıyla kayıt dışılık oranı yüzde 47. Öyle tahmin ediyorum ki, bu rakam bile çok önemli şeyleri ifade ediyor diye düşünüyorum. Ayrıca, sigortalı sayısında 3 milyon 386 bin artış var. Geçmiş dönemlerle mukayese ettiğiniz zaman 2 katında olduğunu görürsünüz. Kayıt dışılıkta, istediğimiz ölçüde olmasa bile, önemli mesafelerin alındığını görmek açısından bunları ifade ediyorum.

Fakat bir gerçeği daha görmemizde fayda var. Türkiye'de yapısal, ciddi bir dönüşüm var. Bu, kırsaldan kente, köyden kente yoğun bir göç söz konusu. Son üç aylık yapılan açıklamalarda, aralık, ocak, şubat dönemiyle ilgili yapılan açıklamalarda da tarımdan 527 bin kişi ayrılmıştır ama 244 bin kişi de tarım dışı istihdam imkânı sağlamıştır, istihdam imkânı bulmuştur. Yani bu rakamları detaylandırmak mümkün. Çizilmeye çalışılan kara tabloların olmadığını da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çelik.

Şimdi, Sayın Elitaş…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

854, 4857 ve 5953 sayılı Kanunlar kapsamında çalıştırılan hizmet erbabına yapılan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak ödemelerinin banka aracılığı ile yapılmamasının vergi boyutuyla yaptırıma bağlanması gereği nedeniyle, söz konusu ödemelerin banka aracılığıyla yapılmaması durumunda gider olarak kabul edilmemesi hususu Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenmiş, ancak getirilen bu yaptırımın, vergileme tekniğine, ticari ve ekonomik teamüllere uygun düşmeyebileceği ve bu yaptırımın yerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci ve 355 inci maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası yaptırımı tatbik edilebileceği değerlendirildiğinden, madde tasarı metninden çıkarılmaktadır.

BAŞKAN - Sayın Şandır, gerekçeyi mi okutayım?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Evet Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Çalıştırılan hizmet erbabından ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka hesabından yapılması zorunluluğu getirilenlerin banka aracılığıyla ödenmeyen ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının gider kaydedilmemesi uygun görülmemektedir. Zira, bu durumda olanlara idari para cezası öngörülmüştür.

BAŞKAN - Aynı mahiyette olan üç önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmiş ve 84'üncü maddenin 1'inci fıkrası çıkarılmıştır.

84'üncü maddenin 2'nci fıkrası üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 84 üncü maddesinin (2) numaralı bendinin tasarı metninden çıkarılmasını ve takip eden maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Ayhan Sefer Üstün Fatma Şahin

Kayseri Sakarya Gaziantep

Mustafa Hamarat Enver Yılmaz

Ordu Ordu

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkanım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçe Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

854, 4857 ve 5953 sayılı Kanunlar kapsamında çalıştırılan hizmet erbabına yapılan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak ödemelerinin banka aracılığı ile yapılmamasının vergi boyutuyla yaptırıma bağlanması gereği nedeniyle, söz konusu ödemelerin banka aracılığıyla yapılmaması durumunda gider olarak kabul edilmemesi hususu Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenmiş, ancak; getirilen bu yaptırımın, vergileme tekniğine, ticari ve ekonomik teamüllere uygun düşmeyebileceği ve bu yaptırımın yerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci ve 355 inci maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası yaptırımı tatbik edilebileceği değerlendirildiğinden, madde, tasarı metninden çıkarılmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiş ve 84'üncü maddenin 2'nci fıkrası da çıkmıştır.

Biraz önce de kabul edilen önergelerle 84'üncü maddenin 2'nci fıkrası da tasarı metninden çıkarıldığından çerçeve 84'üncü madde tasarıdan çıkarılmıştır.

Böylece, beşinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Şimdi, altıncı bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Altıncı bölüm 85 ila 96'ncı maddeleri kapsamaktadır.

Altıncı bölüm üzerine, gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Meral.

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA BAYRAM ALİ MERAL (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sayılı yasanın altıncı bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, geçmişe bir göz atarsak, AK Parti, ilk başlangıçta işsize iş, aşsıza aş, vurguna talana son… Çok güzel üslupla iktidar oldu. İktidar olduktan sonra, ne yazık ki işsizliği unuttu, yolsuzluğu unuttu, talanı unuttu, hatta yeri geldi yol gösterdi.

Değerli arkadaşlarım, biraz önce bir milletvekilimiz burada konuştu. "Emeklinin yüksek ücret aldığını" söyledi. Daha önce IMF Başkanı gelmişti "Öğretmenlerin ücretlerinin yüksek olduğunu" söylemişti. Bu kadar benzerlik olmaz. Hani, bir zamanlar "İktidar olursak IMF'nin bütün anlaşmalarını yırtıp atacağız." diyen siz değil miydiniz değerli arkadaşlarım? Ne oldu bugün? IMF ne istiyorsa onu yapıyorsunuz.

Adı Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, keşke öyle olsaydı değerli arkadaşlarım. Kim istemiyor bu Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı "reformu" daha doğrusu sizin adınızla? İşçi istemiyor, memur istemiyor, emekli istemiyor, esnaf istemiyor, çiftçi istemiyor, işverenin büyük bölümü istemiyor, muhalefet partileri istemiyor, kim istiyor değerli arkadaşlarım? IMF istiyor, Dünya Bankası istiyor ve bazı sermaye kesimi istiyor.

Neden istiyor, ne istiyor değerli arkadaşlarım? "Özelleştirmeyi bütün gücünüzle yapacaksınız." diyor. Binlerce işçiyi kapı dışına bırakacaksınız. Bir kez daha söylemek istiyorum Sayın Bakanım: Burada, Ulaştırma Bakanımız "Özelleştirmeden dolayı Tekeldeki işçileri kamuya aktaracağız." demişti. Hangi kamuya aktaracaksınız, bunu buradan açıklamanızı istiyorum.

"Tarımı, hayvancılığı çökertin, destek vermeyin." dedi. İşte, biraz önce Sayın Bakanımız göçten bahsediyordu, köyler boşalıyor. Sen, köylünün tarımını çökertirsen, hayvancılığı çökertirsen köylü de büyük şehirlere akın eder, işsizlik had safhaya gelir.

Yatırımları durduracaksın…İşbaşına geldiniz geleli, Allah aşkına, bir yerde bir müessese kurduğunuzu söyleyebilir misiniz? İşsizlik nasıl aza inecek? Yani istihdama yönelik bir yatırımınız var mı? Al borcu, ye borcu. Dört sene, beş sene içerisinde, seksen dört yıllık borcu ikiye katladınız.

Daha söylüyor değerli arkadaşlarım, "Emeklinin, memurun, işçinin ücretlerini donduracaksın" diyor IMF. İşte şimdi bunu yapıyorsunuz, yaptığınız budur. Bir şey daha söylüyor: "Kadınlarda yaşı en az altmışa, erkeklerde altmış beşe çıkaracaksınız." İşte adına "Mezarda emeklilik" dediğimiz budur değerli arkadaşlarım.

Bir kez daha iddia ediyorum, bunu siz de biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, tarımda çalışan, şeker fabrikalarında çalışan, turizm sektöründe çalışan o büyük kitle, inşaatlarda çalışan, temizlik şirketlerinde çalışan, ormanda çalışan, çay fabrikalarında çalışanların muhterem arkadaşlarım, hiç birisi, hiçbir zaman emekli olamayacaktır ve olamaz. İşte, bu mu reform soruyorum size muhterem milletvekilleri? Bunun neresi reform? Ne olacaktır şimdi? Türkiye'nin şartları var, elli yaşındaki, elli beş yaşındaki, hatta hatta kırk yaşındaki bir işçiyi kim çalıştırabilir muhterem arkadaşlarım?

Geldiniz geleli elinizi fakirin cebinden çıkarmadınız. Çalışanların da kazanılmış haklarını elinden almak için ne gerektiyse yaptınız. 57'nci Hükûmet döneminde iş güvence yasa tasarısı çıkmıştı. Yetersiz de olsa bayağı tatmin ediciydi; bunu budadınız değerli arkadaşlarım.

30 kişiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerini İş Yasası kapsamı dışında koydunuz. Emeklilik hayal oldu.

Avrupa Birliğinden bahsediyorsunuz. Avrupa Birliğinde polislerin, değerli arkadaşlarım, sendikası var. İskandinav ülkelerinde genelkurmay başkanı hariç subayların bile sendikası var. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? "Özelleştirme" adı altında sendikalı işçilerin -657 sayılı Kanun'a 4-C maddesini eklediniz- sendikal haklarını ellerinden aldınız, yıllık izin hakkını elinden aldınız, bunun adı mı reform sayın milletvekilleri? Reformunuz bu mu?

Daha yaptınız, çağrı üzerine işçi çalıştırmayı çıkardınız ve bir sürü işçiyi kapının dışına koydunuz. İşte sizin reformlarınız bunlar değerli arkadaşlarım.

Bir konu daha var: Bakınız, hep söylersiniz, "Güvence veriyoruz dışarıdan kaynak geliyor, yatırımlar yapılıyor." Yatırımların yapıldığı yerlere bakın değerli arkadaşlarım: Tekeli Amerikalılara sattınız, Telekomu Araplara sattınız, Telsimi İngilizlere sattınız, çimento fabrikalarını Fransızlara sattınız, şeker fabrikalarını Fransızlara sattınız, PETKİM'i Kazak-Ermeni ortaklığına sattınız, Kuşadası'nı İsraillilere sattınız, İzmir limanlarını Hong Konglulara sattınız, araç muayene istasyonlarını Almanlara sattınız, hangi birini sayayım. Bankaları yabancılara sattınız.

Ne oluyor biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bak neler oluyor bak. Akbankı Kuveytlilere sattınız, Başak Sigortayı Fransızlara sattınız, İETT garajını Dubai Şeyhine sattınız, o da ne oldu parası, geldi mi gelmedi mi öyle sallantıda duruyor, Finansbankı Yunanistanlılara sattınız, Oyakbankı Hollandalılara sattınız, Denizbankı Belçikalılara sattınız, Türk Finansı Kuveytlilere sattınız, Garanti

Bankasını Amerikalılara sattınız, Eczacıbaşı İlaç'ı Çek firmasına sattınız, Yapı Krediyi İtalyanlara sattınız. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz? Çoğu Avrupa ülkeleri. Bunlar ne yapıyor? Bakınız, üzücü bir taraf muhterem arkadaşlarım, Allah hiç kimsenin düzenini bozmasın ve bunu unutmayın ki, biz, partinizin kapatılmasına hiçbir zaman, burada oturan hiçbir milletvekili gönül getirmez, razı olmaz, ama, siz, ayağınıza balta vurmaya alışmışsınız. Ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Bazen, Avrupa Parlamentosunda zatlar var, isimlerini vermiyorum, onlar bazen zıpçıktılık yapıyor, zıpçıktıyı bilirsiniz. Ne diyor Türkiye'de? Genelge yayınlayacağız, vesair bilmem ne yapacağız, AK Partinin kapatılmaması için tavır koyacağız. Niye? Bunu yapmazlarsa Avrupa Birliğine giremezler.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, 2001 yılında Avrupa Birliği Türkiye'den ne istiyor? TÜRK-İŞ olarak, kayıtlı, detaylı bilgi topladık. Siz, Kıbrıs'ı, Avrupa Birliğine girmek için Rumlara verecek misiniz?

Ermeni soykırımı ki Ermeni, benim dedemi de öldürmüştür, ebemi de, amcamı da, amcamın hanımını da öldürmüştür. Şimdi bizim ölülerimizin hiçbir değeri yok. Ermeniler "Soykırımı kabul edin, bilmem bu kadar hak verin bize…" Bunları kabul edecek misiniz?

Roma'daki gibi, orada Patrik'i, Fener'i de ikinci bir devlet olarak kabul edecek misiniz?

Hangi birini sayayım değerli arkadaşlarım? Hangi birini sayacaksınız? Bunları kabul etmedikten sonra, siz Avrupa Birliğine mi gireceksiniz?

Adım, adım, adım Türkiye'yi buduyorlar ve söz hakları var. Neden söz hakları var? Türkiye'nin bir bölümünü sattınız onlara, Türkiye'nin bir bölümünü sattınız. Adamın Türkiye'den malı var, Türkiye'nin üzerinde konuşuyor. Bu eser de sizin sayın milletvekilleri. Partinizin işte eserlerinden biri bu. Adam talimat veriyor şimdi size: "Bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın." Ben inanıyorum ki sizin içinizde birçok milletvekili arkadaşım, bunların bu tavrından bizim kadar rahatsız olmuştur. Peki, bu rahatsızlık olacaksa, niye yapıyoruz bu rahatsızlığı, gerekçelerini niye ortaya koyuyoruz? Biraz daha derli toplu olsanız, demokratik, laik cumhuriyetin ilkelerine sadık olsanız, zararınız ne oluyor? Sonradan, kapı çalındıktan sonra, Atatürk'e sarılıyorsunuz, cumhuriyete sarılıyorsunuz, demokratik, laik cumhuriyetin bizden daha fazla savunucusu oluyorsunuz.

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Cumhuriyet sizin tekelinizde mi?

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - İşte bunu baştan düşünün değerli arkadaşlarım.

Bakınız, bir insanın askere gitmeden önce tavrı, hareketi farklıdır, askerden geldikten sonra tavrı, hareketi farklıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız Sayın Meral.

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Geçen dönem belki biraz acemiliğiniz vardı, bazı şeylerinize göz yumuluyordu, hoşgörülüyordu. Şimdi ikinci dönemdir hükûmet olmuşsunuz değerli arkadaşlarım, hükûmet olmuşsunuz.

ALİ KOYUNCU (Bursa) - Yasa üzerinde konuş, biraz da yasaya gel.

BAYRAM ALİ MERAL (Devamla) - Yasada şunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım: Bizim hak sahibine hak verin, fakire yardımcı olun, onların sorunlarını çözün, ama yeşil kartta olduğu gibi, seçimden önce on beş milyon yakına yeşil kart dağıtın, seçim bittikten sonra beş milyonunu İptal etmeyin, adil iş yapın, biz de sizi destekleyelim. Umarım aklınız başınıza gelmiştir, sorun üzerine sorun koymazsınız, vatandaşın sıkıntılarını aza indirirsiniz, biz de ondan mutlu oluruz. Ama gördüğüm o ki değerli arkadaşlarım, istikameti tutmuşsunuz, burnunuzun hizasında gidiyorsunuz, umarım bir başka yere daha çarpmazsınız.

Yüce Genel Kurula saygılar sunuyorum.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Meral.

Altıncı bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Ümit Şafak söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Şafak. (MHP Sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ÜMİT ŞAFAK (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın altıncı bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi istihdam ve işsizlik olgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK'in son beş yıllık göstergelerine göre toplam iş gücü içindeki işsizlik oranı AKP iktidarları döneminde hep yüzde 10'larda seyretmektedir, ki bu rakam, TÜİK tarafından dün yüzde 11.3 açıklanmıştır.

2008 yılının başında tarım kesimi hariç olmak üzere 2 milyon 600 bin kişi işsiz ve ümitsiz gezmektedir.

Yine TÜİK verilerine göre 15-34 yaş grubundaki genç işsiz sayısı 1 milyon 700 bin kişiyi aşmıştır ve gençler yüzde 71 işsizlik oranıyla en büyük işsizler ordusunu teşkil etmektedir.

İşsiz kitleler içerisinde eğitimli sayılan ortaokul, lise, meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarının toplam işsizler içindeki payı yüzde 57'dir.

Son beş yıldır, her yıl yüzde 7,5 büyüdüğü söylenen bir ekonomide işsizliğin âdeta çakılmış gibi yüzde 10'larda seyrediyor olmasının hükûmet tarafından bir açıklaması da yapılamamaktadır.

5510 sayılı Yasa hazırlanırken devletin sosyal sorumluluğu arka planda tutulmuştur. Yasa, gelir gider dengesi hesabı yapılarak hazırlanmıştır. Nitekim 80'inci maddede prime esas kazançların tespiti düzenlenirken yüksek prim tahsilatı hesabının yapıldığı açıkça görülmektedir. 5510 sayılı Yasa'nın kabul edilmesi hâlinde çalışanların ve emeklilerin önemli hak kayıpları olmaktadır. Bunların bir kısmı Emek Platformu ile yapılan görüşmeler sonucunda Mecliste düzeltilme yoluna gidilmiştir. Buna rağmen memurlar, işçiler ve emekliler bu yasa ile önemli hak kayıplarına uğramaktadır.

Sayın Başbakan "Yasada hak kaybı var." diyenleri yalancılıkla suçlamıştır. Hak kaybı yoksa, Sayın Çalışma Bakanı Emek Platformu ile hangi sebeple yeniden uzlaşma yoluna gitti ya da Komisyonun kabul ettiği metnin bazı maddelerini neden Genel Kurulda değiştiriyorsunuz?

Sayın milletvekilleri, kamuoyu doğru bilgilendirilmemektedir. Sayın Başbakana da 5510 sayılı Yasa'da "Hak kaybı yok." diyerek yanlış bilgi verildiği anlaşılmaktadır. Sayın Başbakan, grupta yaptığı bir konuşmada yatarak tedavi görenlerden alınan yüzde 1'lik katkı payının kaldırıldığını açıklamıştır. Sayın Başbakana hâlen böyle bir katkı payının olmadığını, bu katkı payını görüşülmekte olan 5510 sayılı Yasa'ya kendilerinin koyduğunu ve tekrar kendilerinin çıkarttığını mutlaka birileri söylemeliydi. SSK primlerinin indirilmesi konusu da böyledir. Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, 4 Eylül 2007 tarihinde SSK primlerinin 5 puan indirileceğini açıklamıştır. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Şimşek ise 27 Ekim 2007 tarihinde Hükûmetin SSK primlerinde 5 puanlık indirim yapamayacağını söylemiştir. Bir bakanın söylediği SSK primlerinin indirilmesi konusunda da diğerini tutmamıştır.

Sayın milletvekilleri, bu yasa ile sosyal güvenlikteki açıkların kapatılması uğruna emeklinin aylığına göz dikilmiştir. 5510 sayılı Yasa'nın 3'üncü maddesinin yirmi dokuzuncu fıkrasına göre, yaşlılık aylıklarının artışında, her yıl için, TÜFE artı gayrisafi hasılanın yüzde 30'u güncelleme kat sayısı olarak alınmıştır. Oysaki mevcut sistemde güncelleme kat sayısı TÜFE artı gayrisafi hasılanın tamamı olarak uygulanmaktadır. Yapılan yeni düzenlemeyle, yaşlılık aylıklarının artışında büyümenin yüzde 70'i, yeni başlayan işçilerden, emekliden geriye alınmaktadır.

Gene yasanın 29'uncu maddesiyle yaşlılık aylığının hesaplanması düzenlenmektedir. 1/1/2009 tarihinde işe ilk defa başlayan bir işçi, yedi bin iki yüz gün prim ödemesi hâlinde, yaş şartını da doldurduğu takdirde emekliliği hak etmektedir. Yedi bin iki yüz gün prim ödeyen bu sigortalı, yeni düzenlemeye göre yüzde 40 aylık bağlama oranıyla emekli olmaktadır. Oysa mevcut 506 sayılı Yasa'ya göre aynı sigortalı aynı şartlarda emekli olursa yüzde 55 aylık bağlama oranıyla emekli olmaktadır. Burada da yüzde 15'lik bir hak kaybının söz konusu olduğunu görmekteyiz.

Gene 5510 sayılı Yasa'ya göre, yeni başlayanlar için emeklilik yaşı altmış beşe çıkarken prim ödeme gün sayısı da yedi bin iki yüz güne çıkartılmıştır. Yedi bin iki yüz gün prim ödemek için yirmi yıl fiilen çalışmak gerekmektedir. İşsizliğin sürekli arttığı ülkemizde, inşaat ve turizm sektörü başta olmak üzere birçok sektörde çalışanların yedi bin iki yüz günü doldurarak emekli olmaları çok zordur.

Türkiye'de ortalama ömür altmış sekiz yıl olduğuna göre emeklilik yaşının altmış beşe çıkartılması ülke şartlarına da uygun düşmemiştir.

Sayın milletvekilleri, kayıt dışı istihdam çalışma hayatının çok önemli bir sorunudur ve bu iktidar döneminde de sorun olmaya devam etmektedir, TÜİK verilerine göre yüzde 48'lerde seyretmektedir. 5510 sayılı Yasa'nın 86'ncı maddesi kayıt dışı istihdamı teşvik etmektedir. Yasa'nın 86'ncı maddesine, yani 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 50'nci maddesine göre bir işçi bir işyerinde sigortasız çalıştırılır ve bu da denetim elemanları tarafından tespit edilirse geriye doğru en çok bir yılı sigortalı sayılmaktadır. Sayın Bakan sık sık kayıt dışıyla mücadele ettiklerini söylemektedir. Oysa, iddia ediyorum, bu yasanın bu maddesi kayıt dışılığı teşvik etmektedir.

AKP iktidarları Sosyal Güvenlik Kurumundaki bozuk olan gelir-gider dengesini daha da bozmuştur. Kurum açıkları her yıl katlanarak büyümektedir. 2002 yılında 5 milyar yeni Türk lirası civarında olan sosyal güvenlik açıkları altı yılda 6 kat artmıştır. Sosyal güvenlik açıklarına 2008 yılı için 32 milyar 224 milyon yeni Türk lirası ayrılmıştır. Sosyal güvenlikteki delik, tabiri caizse, altı yılda kara delik hâline getirilmiştir. Bu yasayla sosyal güvenlikte verilen açıkların cezası da çalışanlara ve emeklilere kesilmiştir.

Tam burada Sayın Bakana ve Bakanlığın bürokratlarına, belki sosyal güvenlikteki geliri artıracağını düşündüğüm bir konuyu hatırlatmak istiyorum: SSK primine esas tavan ücreti asgari ücretin 6,5 katı olarak uygulanmaktadır. Bu da 3.954 yeni Türk lirası 60 kuruştur. Geçmiş dönemde yaşlılık aylığı son üç buçuk yılın ortalaması alınarak hesaplanırdı. Kademeli geçişten sonra emeklilikte maaş hesabı bütün çalışma süresinde aldığı -ödenen- ücretler olarak yapılmaktadır.

Şimdi yaptığınız düzenleme ile emekli yaşını altmış beşe çıkartmış bulunuyorsunuz. Altmış beş yaşında emekli olan bir kişi, ortalama ömrün altmış sekiz yıl olduğu dikkate alınırsa, üç yıl yaşlılık aylığı alacaktır. Bu durumda, SSK primine esas tavan ücretinin üzerinde prim ödemeyi serbest bırakmak emekliye yüksek emekli aylığı bağlama imkânı verirken, Sosyal Güvenlik Kurumu için çok önemli bir prim gelir kaynağı olacağını da düşünüyorum. Sayın Bakanıma da böyle bir düzenlemenin sosyal güvenlikteki açıkların düzeltilmesi yolunda bir adım olacağını söylemek istiyorum.

Gene, Sayın Bakanım "Biz kayıt dışı ile mücadeleyi en fazla, ücretlerin bankaya yatırılmasını temin etmekle sağlayacağız." dedi. Ben meslekten geliyorum ve bu meslekten de emekli oldum, kendi mesleğim mali müşavirlik. Evet, piyasada yüzde 60'ın üzerinde asgari ücretten SSK primine esas …

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız, buyurunuz.

ÜMİT ŞAFAK (Devamla) - ... ücretten prim ödenmektedir. Fakat, Sayın Bakanım, bu maaşı bankaya yatırma yoluyla engellenemeyecektir. Bunu engellemenin yolu -Hükûmet söz vermiştir- SSK primlerini düşürmek olacaktır. Bankaya da asgari ücretten ücreti yatırıp, farkını çalışan işçisine elden ödeme yoluyla yasal şartı işverenler yerine getirmiş olacaktır.

Son söz olarak -söylenecek çok söz var ama zaman sınırlı- Türk çalışma hayatını düzenleyecek olan yasa böyle hazırlanmamalıydı. Yasanın hazırlanışında teknik açıdan sorun vardır. 5510 sayılı Yasa hukukun temel prensiplerine aykırıdır. Yasanın hazırlanılışı sırasında tarafların rızası alınmamıştır. Aktüeryal denge devletin sosyal niteliğini öldürmüştür ve gelir gider hesabı öne çıkmıştır.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Şafak.

Altıncı bölüm üzerinde Demokratik Toplum Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Karabaş. (DTP sıralarından alkışlar)

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı'nın altıncı bölümü üzerinde Demokratik Toplum Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, üç haftadır Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı üzerinde tartışmalar yürütüyoruz. Ben, bu kanunu ve benzeri diğer kanunları değiştirirken veya yeni bir kanun çıkarırken sadece bu Meclis döneminde değil, on yıllardır, Türkiye'de hükûmetlerin, Türkiye'de iktidarların ve birçok zaman muhalefette bulunan siyasi partilerin hangi ihtiyaçlardan kaynaklı kanun değişikliği veya yeni kanun çıkardığı üzerinde biraz durmak istiyorum.

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana oluşan yapı, devletin, devleti yönetenlerin esas olduğu, birlik-bütünlüğün esas olduğu; sınıfsız, tabakasız, grupsuz bir millet olduğumuz şeklinde değerlendirmeler ve sloganlarla gelmişiz ve toplumun değişik kesimlerinin, değişik grupların, değişik sınıfların talepleri doğrultusunda değişiklik yapma, o doğrultuda bu Meclisi çalıştırma yerine, biz, ya devletin birliğini-bütünlüğünü sürdürme adı altında belli kesimlerin çıkarları veya içeride ve dışarıda ağırlığı olan, gücü olanların baskısı doğrultusunda yasalar çıkarmışız. Şimdi, meclisinde sınıfların, grupların, tabakaların, yine inançların, kültürlerin kabul edilmediği; tek millet, tek toplum, tek devlet ve yine, sınıflar anlamında, sınıfların, tabakaların kabul edilmediği bir Meclisten çok sağlıklı, toplumun değişik kesimlerinin beklentisini yerine getirecek yasalar çıkarmak mümkün müdür?

Bugün bu yasayı tartışırken, bu yasa Meclise indirildiği zaman, Sayın Bakan ve diğer Hükûmet yetkilileri birçok sendika, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini, mutabakat sağladıklarını ve bu yasayı öyle getirdiklerini söylediler ancak, bu yasa, öncelikle IMF'nin talebi doğrultusunda bir an önce çıkarılmak amacıyla Meclise getirilmiş; ikincisi, sermaye çevreleri ve onların odaları ve sendikaları dışında hiçbir kesimin onayını almamıştır.

Şimdi, hiçbir işçi sendikası, hiçbir kamu emekçisi sendikası, hiçbir çalışanlara ait oda veya sendika bugüne kadar çıkıp, kendi üyesine, tabanına, yeni sosyal güvenlik yasası geldi, biz ona destek veriyoruz, geçmişteki haklarınızı koruyor ve artı, şu iyileştirmeleri getiriyor diyebildi mi? Nitekim, en son, işçi sendikalarından Hak-İş ve TÜRK-İŞ bu yasağa karşı eylem yapmayacağını açıklamasına rağmen, bu yasanın bir çok maddesinin, çalışanların haklarını, şimdiye kadar elde ettikleri kazanımları geriye götürdüklerini, ancak, biz Mecliste siyasi partilerle ve hükûmetlerle ilişkilenerek işçinin, memurun, çalışanların haklarını geriye götüren bu yasa maddelerinin düzeltilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz dediler.

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu yasa çıkarılırken, şu söyleniyor, işte bize: "Türkiye'nin gelecek elli yılını dikkate alarak, Türkiye'nin mevcut ihtiyaçlarını dikkate alarak ve tüm kesimlerin çıkarlarını koruyan ve geliştiren bir yasa çıkardık" diyor. Şimdi, peki, bu toplumun çoğunluğu, çalışanların, emekçilerin çoğunluğu zaten örgütlü değil. Kamu emekçilerinin, birçoğu, yasal anlamda sendika kurma hakları yok.

Diğer taraftan, kamuda ve bazı yerli ve uluslararası büyük sanayi işletmelerinde çalışan işçilerin dışında işçinin çoğunluğu örgütlü değil, çiftçi hiç örgütlü değil, yine küçük esnaf örgütlü değil ve bu yasa tüm bu kesimleri ilgilendiriyor. Bu kesimlerin geniş mutabakatı alınmadan, örgütlü olanları örgütlü olan sendikaları ve odalarıyla görüşülmeden bu yasa getirilmişken hangi mutabakattan bahsediliyor? Eğer gerçekten çalışanlara, toplumun geniş kesimlerine bu yasa geleceklerini güvence altına alınıp çıkar sağlıyorsa neden Hükûmet bu yasayı toplumda, toplumun önünde, meydanlarda tartışma yerine bir an önce komisyonlardan geçirip buraya getirdi? Neden sendikacılarla ve çalışan kesimlerin temsilcileriyle sokağa dökülüp iki saatlik iş bırakma eyleminden sonra görüşüldü? Eğer, gerçekten söylenenler doğru olsaydı, eğer iddialar doğru olsaydı bu Hükûmet hem bugün hem gelecekte halkın, çalışanların lehine yaptığı bu düzenlemeleri halka götürüp bir taraftan onu kabul ettirirdi, onun düşüncesini alırdı bir taraftan da propagandasını yapardı. Ancak, bu yasanın getiriliş biçimine de baktığımız zaman aslında Bakanın da, Başbakanın da, diğer Hükûmet yetkililerinin ve iktidar partisi milletvekillerinin de buna inanmadıklarını görüyoruz. Eğer gerçekten bu yasanın çok önemli olduğunu

söyledikleri doğru olsaydı, eğer gerçekten buna inansalardı, bu yasa çıkıncaya kadar 340 kişilik AK Parti Grubunun en azından zorunlu olarak görev nedeniyle dışarıda bulunanların dışında sürekli 200-300 tanesinin burada olması gerekirdi. Çünkü bu yasa karar verilmiş… Hükûmet, bakanlıklar karar vermiş, IMF'yle anlaşılmış, tarih bırakılmış, bu süre içinde çıkarılacak. Onun için, AK Parti Grubunun milletvekillerinin bu salonda olması, düşüncelerini muhalefetin dile getirdiği gibi düşüncelerini dile getirmesi de bir şeyi değiştirmeyecek. Buna inanmadıkları için bu konuda bir çaba da sarf etmiyorlar.

Şimdi bu yasaya baktığımız zaman Türkiye'nin esas sorunu olan kayıt dışılıkla ilgili aslında bazı maddelerde getirilen, Bakanın da biraz önce ifade ettiği, işte birkaç asgari ücret tutarındaki cezanın dışında çok detaylı kayıt dışını ortadan kaldıracak bir düzenleme de yok. Burada daha çok kurumun kendisine ait olan sigorta primini mümkün olduğunca tahsil etme ve devletin maliyesinin, çalışanlar için ücretliler için hazineden bir yardım yapmasını engellemeye yöneliktir. Onun dışında bu yasada çok önemli değişiklikler yok. Tam tersine birçok alanda da geriye giden sadece primi tahsil etmeye yönelik bir uygulamadır bu yasa.

Şimdi, kayıt dışılıkla ilgili bir düzenleme yapmayan, kayıt dışılığı kayıt altına almayı hedeflemeyen hiçbir Hükûmet, hiçbir Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bir siyasi parti, Türkiye'de eşitliği, Türkiye'de…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

MEHMET NEZİR KARABAŞ (Devamla) - Teşekkür ederim Başkan.

…emeğin karşılığını vereceğini, Türkiye'de gelir grupları arasındaki uçurumu azaltacağını iddia edemez çünkü dünyanın her yerinde kötülüklerin kaynağı, vurgunun, talanın kaynağı kayıt dışılıktır. Her türlü halka ait olan, ülkenin gelirlerinin, kaynaklarının birilerine aktarıldığı ortamı sağlayan kayıt dışılıktır. Vurgunla, soygunla… Gelir grupları arasındaki eşitliği sağlamayı hedefleyen tüm dünyadaki demokratik ülkeler öncelikle kayıt dışılıkla mücadele etmişler ama hem geçmişteki hükûmetler hem de bugün AK Parti Hükûmeti mevcut gücü, sayısı olmasına rağmen bu konuda hiçbir çabası yoktur. Onun için, biz, bu yasanın, Anayasa tarafından geri gönderilmeden bu Meclis tarafından geri alınmasını talep ediyoruz.

Saygılar sunuyorum. (DTP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Karabaş.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Kinay. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 119 sıra sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu üzerine AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Evet, ülkemiz açısından son derece önem arz eden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yasa tasarısıyla ilgili Genel Kurul safhasına kadar Plan ve Bütçe Komisyonunda ve burada çok sayıda önergeyle gerek daha önce Emek Platformu kapsamında gerekse burada siyasi partilerin katkılarıyla bu yasa tasarısını olgunlaştırıyoruz. Uzlaşma sağlanan maddelerin yasayı daha sağlam bir zemine taşıyacağı konusunda kuşku yoktur.

Değerli arkadaşlar, yasayla ilgili temel dikkat çekilmesi gereken üç husus olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, sosyal güvenlik sisteminin, ulusal ekonomik güvenliğimizi tehdit eder bir boyutta gelişmesini önlemektir. Diğer taraftan ikinci olarak, sağlık hizmetlerini sosyal güvenliğin bir parçası olarak görmekle birlikte sağlık sigortasını ayrı bir sistem çevresinde geliştirmektir. Üçüncüsü, dağınık yapıdaki sosyal güvenlik kurumlarının uygulama birliğini sağlamak üzere aynı bir rejim altında toplamaktır.

Evet, yasa tüm Türkiye'yi ilgilendirmektedir, 70 milyon yurttaşımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu doğrultuda çok iyi anlatılması gerekmektedir. Ne yazık ki, birçok muhalefete mensup, bu konuyla ilgili, Sosyal Güvenlik Kurumuyla ilgili deneyimi olan, yasa hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan değerli milletvekillerimiz, burada birçok konuyu değerlendirmişlerdir ama yasayla ilgili, yasanın özüyle ilgili asıl değerlendirilmesi gereken konulara ne yazık ki uzak kalmışlardır.

Altıncı bölümü müzakere ediyoruz. Bu bölüm kayıt dışı ekonomiyle ilgili bazı yeni düzenlemeleri getiren bir bölümdür. Özellikle maaşların bankalar üzerinden yatırılması, Türkiye'yi ilk kez böyle bir düzenlemeyle, iş dünyasını ve çalışan kesimleri ilk kez böyle bir düzenlemeyle tanıştıran bir yasayı değerlendiriyoruz. Büyük bir yeniliktir ve kayıt dışı ekonomiyle ilgili olarak son yıllarda almış olduğumuz mesafeyi pekiştirecek bir gelişmedir. Bazı arkadaşlarımız, kayıt dışı ekonomi konusunda iktidar olarak yetersiz kaldığımızı ifade ettiler. Bazı arkadaşlarımız, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi sosyal güvenlik sistemindeki açıkların giderilmesi yönünde kullanılması gereken önemli bir araç olarak ifade ettiler. Doğrudur, kayıt dışı ekonomiyle ilgili mücadele her safhasıyla takip edilmesi gereken devlet politikası olmalıdır. Bu doğrultuda yaşanan gelişmeleri göz ardı edemeyiz. Özellikle 2002 sonrasında çok çarpıcı gelişmeler yaşanmıştır. Ekonomideki mevcut değişim ve dönüşüm süreci

tarım kesiminde çalışan istihdamı diğer sektörlere aktarırken, aynı zamanda, kayıt altına alınma konusunda da önemli bir fırsatı ortaya çıkartmıştır.

Bakın, Değerli Bakanımız, gerek önergeler gerekse burada yapılan değerlendirmelere her fırsatta cevap vererek çok anlamlı katkılar sağladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Zira, muhalefet partilerine mensup milletvekili arkadaşlarımız önerge vermek suretiyle burada yasa üzerinde birçok değerlendirmelerde bulundular, çoğunlukla da vatandaşlarımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle bir karamsarlığa ittiler.

Oysa 1993 ve 1998 yıllarında Türkiye'de 3 milyon 300 bin civarında istihdam artışı sağlanmışken, ancak bunun yüzde 50'si kayıt altına alınabilmiştir. Şu anda, 2002 ile 2007 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 700 bin civarında istihdam artışı sağlanmış, ancak, bunun neredeyse üç katı kadar da kayıt altına alınan istihdam olmuştur. Bu, çok çarpıcı bir gelişmedir, kayıt dışı ekonomiyle ilgili verilen mücadelenin bir göstergesidir; aynı zamanda, ekonomideki değişim ve dönüşümün de bir göstergesidir değerli arkadaşlarım.

Tabii ki, bu yasayı değerlendirirken biz AK Parti olarak, temelde, bir ilkeyle politika yapıyoruz. Geçmişle ilgili bir hesaplaşma içerisine girmedik. Ancak Sosyal Güvenlik Yasasını, özellikle de bu kadar açığın ortaya çıkmasıyla birlikte bunu nasıl başaracağımızı değerli arkadaşlar gerçekten ifade etmekte zorluk çekiyorum. Yani geçmişle ilgili değerlendirme yapmadan sosyal güvenlik sistemini anlatmak ve bugün geldiğimiz noktada neden bu reforma ihtiyaç duyduğumuzu ifade etmek gerçekten müşküldür.

Çalışma Bakanımız Sayın Faruk Çelik gerek yasalaşma sürecinde… Ki, bu, Hükûmet kurulur kurulmaz ele alınan yasalardan biridir, hatta 22'nci Dönem Parlamentosunda yasalaştırdığımız 5510 sayılı Yasa'da değişiklik yaptığımız bir çalışmadır. Bunun da gerisinde Bakanlığımız tarafından yıllar önce en az beş yıldır üzerinde çalışılan bir yasadır. Sanki böyle apar topar ortaya çıkartılmış bir yasa olarak takdim edilmesi fevkalade yanlıştır, eksiktir değerli arkadaşlarım.

Evet, bir sistem kurmuşuz, sosyal güvenlik sistemini kurmuşuz. Burada öyle şeyler vaat etmişiz ki, öyle sistemin zaten sürdürülemeyeceği ortada bir düzen kurulmuş ki… Ben şuna benzetiyorum: Nasreddin Hoca'nın kazan fıkrası gibi, biz kazanın doğuracağına herkesi inandırmışız. Evet, sosyal güvenlik sisteminde, şimdi bizim AK Parti olarak yapmaya çalıştığımız şey, kazan ölmeden bu işin içinden çıkmak. Aksi halde, bir süre sonra denecek ki, evet kazanın doğurduğuna inanmıştınız, yani sistemde bir gün kalacaksınız, üç gün size emeklilik hakkı vereceğiz, yatırmış olduğunuz primlerden bağlantısız olarak sizlere refah payı vereceğiz, ücretleriniz de çalıştığınız dönemde aldığınızdan daha fazla olacak, bütün bunlara inandırmışız, sistem artık gelmiş tıkanmış. Toplanan primler yetmemiş ve toplanan her yüz liralık verginin yirmi lirasını sosyal güvenlik açıklarına aktarmak zorunda kalmışız ve bu gittikçe de artacak. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Gayrisafi millî hasıla şimdi yüzde 5'ler seviyesinde, ama ileride yüzde 10'lara yaklaşan seviyelerde, sadece sosyal güvenlik açıklarına kaynak aktarmak zorunda olacağımız bir sürece gideceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi bu, kazanın ölmemesi için, kazan öldü dememek için, bugünden alınmış olan bir tedbirdir.

Evet, Sosyal Güvenlik Yasası yirmi yıl önce ele alınıp, tartışılması gerekirdi. Biz de zaten bugünü ilgilendiren düzenlemelerden çok, Yasa'nın -en çok eleştirilen noktaları için bu ifadeyi kullanıyorum- birçok yeni yaklaşım, Türkiye'deki çalışma hayatına, endüstriyel ilişkilere sağlayacağı birçok katkı var. Ülkemizi sağlık sistemi açısından çok önemli bir noktaya taşıyacağız, ama şu sosyal güvenlikle ilgili temeldeki açıkları gidermek noktasında yirmi yıl, otuz yıl sonrasına ilişkin düzenlemeleri konuşuyoruz değerli arkadaşlarım. Mesela bir örnek vereyim, en rijit, en keskin noktalarından biri: Aylık bağlama oranlarındaki düşme. Şimdi, eğer bugünkü asgari ücret noktasında bunu değerlendirmeye kalkarsak, bu doğrultuda çok ciddi bir yanlış yapmış oluruz. Bakınız, 2002 yılında asgari ücret 120 dolarlar seviyesindeyken, bugün 360 dolarlar seviyesine, daha da yükseklere çıktı, neredeyse, 4 kat arttı. Bundan sonra, yirmi yıl sonra asgari ücretle ilgili yapılan projeksiyonlar 10 bin doların üzerinde olacağını gösteriyor. Şimdi, bugünkü yüzde 2 ile… Bugün isterseniz yüzde 3 verin, bugün vereceğiniz yüzde 3'ün de bir kıymeti yoktur emeklilik maaşını hesaplama noktasında. Ama gelecekte vereceğiniz yüzde 3 ile yüzde 2 arasında çok ciddi farklar vardır değerli arkadaşlarım. Bugün, gelişmiş olan bütün ülke ekonomilerinde uygulanan aylık bağlama oranları da bu seviyededir.

Şimdi, tabii ki, burada çok ciddi bir muhalefet ortaya konmaya çalışıldı. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi yasayla ilgili ciddi eleştiriler ortaya koydu. Fakat, 22 Temmuz seçimlerine giderken tabii ki, bir parti ciddiyeti içerisinde -önemli bir partimizdir- 22 Temmuz seçimlerindeki beyannamesinde aynen şunları söylüyor, diyor ki: "Sosyal güvenlik sisteminin bir kere finansman sorununu çözeceğiz." Yani bunu, bir finansman sorunu yarattığı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi de ortaya tespit olarak koyuyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen, sözlerinizi tamamlayınız.

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

"Sürdürülebilir kılacağız sistemi." diyor. "Yaşam güvencesine katkı sağlayacağız. Güncel politikaların dışına çıkaracağız, bir devlet politikası hâline getireceğiz. Tek çatı altında

birleştireceğiz. Tüm yurttaşlarımızın sadece nüfus cüzdanını göstererek gerekli her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız." diyor. Değerli arkadaşlarım, biz ne yapıyoruz?

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Ne alakası var? Ne alakası var?

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Şurada 22 Temmuz seçimlerinde CHP'nin seçim beyannamesine koymuş olduğu bu değerlendirmelerden farklı biz ne yapıyoruz?

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Ne alakası var tasarının onunla?

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Yani, bunu, bu doğruları seçimlere giderken tespit ediyorsunuz, seçimlerden sonra muhalefete düşüyorsunuz.

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Doğruyu söylemiyorsun.

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Bu doğrultuda, iktidar olarak bizler bu çalışmaları yaparken, bu sefer oradan, buradan hiç alakası olmayan noktalara değinmek suretiyle, yasayla bağlantısız konuları işlemek suretiyle…

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep)- Doğru söylemiyorsunuz.

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Maalesef, ben doğru söylüyorum. Doğru söylediğim için de, herhâlde siz oradan her zaman olduğu gibi itiraz ediyorsunuz ne yazık ki.

Değerli arkadaşlar, artık önemli bir yasayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) - Bilerek inkâr ediyorsun.

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi bağlayınız Sayın Kinay.

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum.

Genel Kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum, yasanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kinay.

Altıncı bölüm üzerinde şahısları adına Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık söz istemiştir.

Buyurunuz Sayın Işık. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tasarının son bölümü olan altıncı bölüme geldik. Görünen o ki, inşallah bugün veya en geç yarın bu tasarı yasalaşacağa benziyor. Öncelikle, çalışanlarımızın lehinde olacak bazı düzenlemelerin yer almasına katkıda bulunan, başta perde arkasında çalışan bürokratlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ancak, bu vesileyle de, birkaç konunun daha, vaktimizin de olması nedeniyle, tekrar dile getirilmesinde yarar görüyorum. Henüz tasarının sonuna gelmediğimiz için düzeltme şansımızın olduğunu düşünerek, Sayın Bakanımı da özellikle bir kez daha bu konulara zaman ayırması konusunda çalışmaya davet etmek üzere, BAĞ-KUR'lu esnafımızın durumunun yeniden bir gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Esnafımızın büyük bir bölümü ya kendisi bankadan ya da bankalardan kredi almış ya da komşusuna, arkadaşına, kredi alabilmesi için kefil olmuş ve şu anda ciddi oranda bunların borçlarını zamanında ödeyememeleri nedeniyle bankalar nezdinde hacizlik duruma düşmüş olanların sayısı çok fazla. Bu insanlarımızın sosyal güvenlik prim borçlarını ödeme şansları kalmamış. Dolayısıyla, prim borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kendisi, eşi ya da çocukları, hastalanmaları hâlinde sağlık güvencesinden yararlanma şanslarını da yitirmiş durumdalar. Bu insanlarımızın göz göre göre ölüme terk edilmesi ya da ağır hasta olarak yaşamaya terk edilmesi herhâlde hiç kimsenin hoşuna gidecek bir durum değildir. Sayın Bakanım, bu durumda olan insanlarımızın dürüstçe yaşayabilmeleri ve hastalarını tedavi ettirebilmeleri için mutlaka bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Bu insanlar borcumuzu ödemeyelim demiyorlar ancak bunlara bir kolaylık getirilmesi gerekiyor ve mutlaka onların da bu borçlarını rahat ödeyerek, insanca yaşama kavuşturulmasının gerektiğine inanıyorum.

Örneğin, BAĞ-KUR'lu kamyon ve otobüs şoförleri perişan durumda. Gerçekten dertleri çok büyük, kamyonu hacizli. Maliyeye olan vergi borcunu zamanında ödeyemediği için fennî muayenesini yaptıramamış, dolayısıyla herhangi bir nakliye işinde çalışmak istediğinde ve kara yoluna bu amaçla çıktığında mutlaka ya polis ya da jandarma bölgesinde kamyonuna el konuyor ve daha perişan duruma geliyor. Normal olan esnafımız da kamyonuna ya da yeni aldığı otobüse maalesef mazot koyarak ulaştırma hizmetini yürütemiyor. Bunun yerine 10 numara yağ kullanıyor, sebebi şu: Mazotun litresi 3 YTL ama 10 numara yağın litresi 1,7 YTL. Oradan kazanacağı yaklaşık 1,3 YTL'lik tasarrufla hayatını geçirmeye çalışıyor. Yarın faturalarının tahlilinde eğer bu kamyon ya da otobüs esnafı mazot yerine yağ kullandığı ortaya çıktığında başına gelecek belaları şimdiden düşünemiyor dahi çünkü gerçekten bu sıkıntı yaratıyor. Bu konunun mutlaka dikkate alınacağına inanıyorum.

"Emekli olmak için prim borcumu ödemek istiyorum." diye giden esnaf 30 ya da 40 bin YTL'lik borçlarla karşılaşabiliyor. Bu insanların bu parayı ödeyerek emekli olma şansını yakalaması yok görünüyor.

Ben Bakanıma sormak istiyorum: Şu anda kayıtlı toplam BAĞ-KUR'lu esnaf sayımız kaçtır? Bunların içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak derecede borçlu olan esnaf sayımızın oranı nedir? Bir baksın, buna göre elini vicdanına koyarak değerlendirmesini yapsın istiyorum.

Bu tasarıyla, özellikle tarımda ve ormancılık işlerinde çalışanların, geçici işçi olarak çalışanların emekli olma şansı ortadan kalkmıştır. Yılda dört ay, yani yüz yirmi gün sigortalı çalışan

bir geçici işçinin emekli olabilmesi için yedi bin iki yüz iş gününe ulaşması ancak altmış yıl prim ödemekle mümkün. Bu arkadaşın emekli olabilmesi için beş yaşında sigortalı olması gerekiyor, altmış beş yaşında emekli olabilsin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

ALİM IŞIK (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Bunu da yüce Meclisin siz değerli üyelerine ve Sayın Bakanımıza iletmek durumundayım. Hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyor, yasanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.

Şahsı adına ikinci söz Tokat Milletvekili Osman Demir'e aittir.

Buyurun Sayın Demir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

OSMAN DEMİR (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

2002 yılı sonunda Acil Eylem Planı'nda ortaya konulan bir niyet ve o günden bugüne sürdürülen yoğun çabalar sonucu ülkemizin çok ciddi bir alanında, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası alanında bir kanunu tamamlamak üzereyiz.

Çıkarmakta olduğumuz kanunun üç temel amacının olduğunu söyleyebiliriz: Bunlardan birisi, birliktelik; ikincisi, kapsayıcılık ve üçüncüsü, sürdürülebilirliktir.

Birliktelik kapsamında üç tane kurumumuz var bilindiği gibi, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR. Bu üç kurumun gerek emeklilik gerek iş göremezlik gerekse sağlık alanında farklı uygulamaları vardır, tabiri caizse mevcut sistem kırk yamalı bohça gibidir. Burada bir birliktelik sağlamak istiyoruz.

İkincisi, dedik ki kapsayıcılık. Çıkarmakta olduğumuz kanun 70 milyon vatandaşımızı kapsamaktadır, on sekiz yaşa kadar olan herkes sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. Sigorta primi ödemeye gücü olmayanların primleri de devletimiz tarafından ödenecektir.

Ancak bu iki ilkeden daha önemlisi, kanunun amacı olarak sürdürülebilirlik ilkesidir, bu son derece önemlidir. Mevcut yapı sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Sürdürülebilir olmaktan çıkmasında şu faktörler etkili olmuştur: Birincisi, geçmişte yapılan politik hatalardır. Bu hataların başında 1991 yılında çıkarılan düzenleme ile kadınlarımızın otuz sekiz, erkeklerimizin kırk yaşında emekli olabilmeleri gelmektedir. İkincisi, nüfusumuzun yapısı değişmiştir. Ortalama yaşam düzeyi, yaşam sınırı yükselmektedir. İnsanlarımız artık geçmişte olduğundan daha uzun ömürlü yaşamaktadırlar. Buna bağlı olarak 2007 yılında yaşlı bağımlılık oranı yüzde 10'ken 2050 yılına vardığımızda bu oranın yüzde 30'a çıkacağı tahmin edilmektedir. Yani altmış beş ve üzerindeki yaşlı nüfusun, on beş ve altmış dört yaş arasındaki çalışan nüfusa oranı bugün yüzde 10 civarındadır, 2050 yılına vardığımızda yüzde 30'a ulaşması beklenmektedir. Üçüncü sorun, sosyal güvenlik kapsamında aktif-pasif dengesi bozulmuştur. Emekli Sandığında 1960 yılında 1 emekliye 6,6 çalışan düşerken 2006 yılına geldiğimizde bu oran 1,6'ya düşmüştür yani 1 emekliye karşılık 1,6 çalışan düşmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunda, yine 60 yılında, 1 emekliye karşı 24,3 çalışan düşmekteyken 2006 yılında bu oran 1,8'e düşmüştür. Bu sistemin mevcut hâliyle sürdürülme imkânı kalmamıştır. BAĞ-KUR'da durum daha da vahimdir. Bu istatistikleri vererek zaman geçirmek de istemiyorum. Oysa, OECD standardında, 1 emekliye karşı 4 çalışanın düşmesi gerekmektedir. Türkiye'deki durum, görüldüğü gibi 4'ün yarısından daha azdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şayet bugün bu düzenlemeyi yapmıyor olsaydık, 2007 yılında, 33 milyar YTL, genel bütçeden sosyal güvenlik sistemine kaynak transfer etmekteyiz. Bu düzenleme yapılmamış olsa, yakın gelecekte bütçe kaynaklarımızın çok önemli bir kısmını sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferler alıp götürecek ve bütçe dengesini sağlamamız bir daha mümkün olmayacaktır. 1994-2007 döneminde bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferin, hazinenin cari faiz oranlarıyla güncelleştirilmiş değeri 853 milyar YTL'dir. 2007 yılı yeni seriye göre gayrisafi millî hasılamız 856 milyar YTL'dir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OSMAN DEMİR (Devamla) - Görüldüğü gibi, bir yılın gayrisafi millî hasılasını yutan bir açıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla, bugün bu önlemleri almak zorundayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa kapsamında en çok eleştirilen konu altmış beş yaş sınırıdır. Konuşmamın başında belirttiğim gibi ortalama ömür uzamaktadır. 2048 yılında altmış beş yaş sınırı orada devreye girecektir. 2048 yılına vardığımızda altmış beş yaşındaki bir vatandaşın hayatta kalma beklentisi seksen beş yıldır. Dolayısıyla bugün altmış beş yaş sınırı bize yüksek gelmektedir, bu doğrudur, ama 2048 yılına vardığımızda bu yaş sınırı normal karşılanabilir. Şayet o günün şartlarında da bu yaş sınırı çekilemez bir hâl alırsa, sorunları çözecek olan kurum nasıl bugün sorunlarımızı çözüyorsa, o gün de rahatlıkla çözebilecektir.

Tekrar yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Demir.

Buyurunuz Sayın Çelik.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Şimdi, özellikle yoksullukla ilgili ve BAĞ-KUR'lularla ilgili, esnafımızla ilgili bazı değerlendirmeler yapıldı.

Değerli arkadaşlar, tabii önemli bir yasayı görüşüyoruz. Türkiye gerçekleri ortadadır, yılların ihmalleri ortadadır. Bu çerçevede olaya da samimi bir şekilde bakıp bu düzenlemeye katkı sağlamak gerekiyor. Şimdi, Türkiye'deki yoksulluk oranı en yüksek kesimler hangileridir diye baktığımız zaman birinci sırada ücretsiz aile işçiliği geliyor, ikinci sırada yevmiyeliler geliyor, maalesef üçüncü sırada da BAĞ-KUR kapsamındaki esnaflarımız geliyor ve oran olarak da, yoksulluk oranı olarak da yüzde 22 oranında bir yoksulluk oranı söz konusu. Şimdi, bu bir gerçek mi? Bu bir gerçek. Bu, yılların ihmalinin neticesi mi? Evet, yılların ihmalinin neticesi. Bu iş böyle devam etsin mi arkadaşlar? Bunun böyle devam etmemesi gerekiyor. Onun için bu düzenlemeleri ele alırken, yoksulluk oranını düşürecek, minimize edecek bir bakış açısını sergilememiz gerekiyor.

Şimdi, 3 milyon 382 bin 768 BAĞ-KUR esnafımız var ve bunların oranına baktığımız zaman -"Ne kadarı prim borcu ödememiştir?" diye oran soruldu- yüzde 63'ü prim borcunu ödeyemiyor, ödeyememiş. Ödeyemeyince ne oluyor? Sağlık hizmetinden de istifade edemiyor. Nereden kaynaklanıyor bu sıkıntılar? Bu sıkıntıların kaynağı şu: Şimdi, bir taraftan BAĞ-KUR'lu esnafın bu şekilde bir yoksulluk oranı olacak, diğer taraftan siz ona diyeceksiniz ki: "Zorunlu sigortalı olmak zorundasın ve ikinci olarak da, basamak sistemine tabi olmak zorundasın." Yoksulluk oranı yüzde 22 olan kesimi siz basamak sistemine tabi kılar, geliri artmadığı hâlde sürekli primini artıran bir uygulamayı gerçekleştirirseniz onu daha da yoksullaştırırsınız, 22'leri 32'lere çıkarırsınız. Sigortalı olmaması gerekirken, bir baraj, bir kayıt, belirleyici bir unsur, nokta belirlemeniz gerekirken, şu kadar geliri olanların zorunlu sigortalılığı söz konusu değildir gibi bir uygulama getirmeniz gerekirken, böyle bir uygulama da getirmiyorsunuz, geliri hangi seviyede olursa olsun, bir bakkal dükkânı mı açtınız, o hâlde siz bu sisteme, daha üst düzey gelir grubu olanlarla aynı sisteme tabisiniz şeklinde bir uygulamayı getirirseniz tabii ki bu kesimi daha da yoksullaştırırsınız. Şimdi biz ne yapıyoruz el birliğiyle, hep beraber? Basamak sistemini kaldırdığımız gibi, gelir düzeyine göre de zorunlu sigortalılık durumunu kaldırıyoruz. Böylece çok sağlıklı bir düzenleme yaptığımız inancındayım.

Bakınız bir çarpıcı örnek daha vermek istiyorum: Hiç prim ödemeyen, ödememiş olan BAĞ-KUR'lu sayısı 716.324 değerli arkadaşlar. Şimdi, nereden kaynaklanıyor bu? Uygulanan sistemden kaynaklanıyor. Bunun devamı mümkün değildir. Bu, yoksulluğu daha da artıran bir sistemdir, mevcut sistem. Onun için bu düzenlemeyi BAĞ-KUR'lular için yapıyoruz; basamak sistemini kaldırıyoruz, belli bir gelirin altında geliri olanlara zorunlu sigortalı olmayı kaldırıyoruz. Bu şartları taşıyamadıkları için milyonlara varan BAĞ-KUR'lu esnafımız sağlıktan istifade edemezken, bugün bunların tümünün primini yüz yirmi gün ödemese de, dört ay ödemese de sağlıktan istifade etme imkânını BAĞ-KUR'lu esnafımıza getiriyoruz.

Bu düzenlemede tabii ki yüce Meclisin iradesi tartışılmaz. Ben teşekkür ediyorum ve bütün BAĞ-KUR çalışanlarımıza, bütün esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Şimdi altıncı bölüm üzerine soru-cevap işlemine geçiyoruz.

Süremiz on beş dakika.

Sayın Akkuş, Sayın Tankut, Sayın Işık, Sayın Taner ve Sayın Bal söz istemişlerdir, sırayla söz vereceğim.

Buyurunuz Sayın Akkuş.

AKİF AKKUŞ (Mersin) - Sayın Başkan, Sayın Bakanım; biraz önce belirttiğinizle ilgili bir soru sormak istiyorum: Bir vatandaş sınırlı imkânlarını kullanarak bir işyeri açıyor ve ticaret odasına kaydını yaptırıyor. Bu kişi otomatik olarak BAĞ-KUR'lu da oluyor ve BAĞ-KUR primlerinin yatırılması gerekiyor. Ancak işyeri beklendiği gibi iş yapmıyor hatta herhangi bir para kazanması söz konusu olmuyor ve aylar geçiyor. Bu arada BAĞ-KUR primlerini de ödeyemediği için sağlık hizmeti dâhil alamıyor. Ancak primler faizlerle birlikte şiştikçe şişiyor. Zaten vatandaş ödeme güçlüğü içinde, bir de faiz bu primleri ödeyemez hâle getiriyor. Bu vatandaşlarımız ödeme yapamadığı süre içerisinde ya sağlık hizmetlerinden istifade etmeli ya da primlerine faiz eklenmemeli diyorum.

İkinci sorum: Biz şimdi şöyle bir eksiklik içerisindeyiz gibime geliyor. Diyoruz ki, daha önceki yıllarda 6,6 kişiye karşılık bir emekli düşerken, bugün 1,6 kişiye emekli düşüyor" diyoruz. Ancak, bu sağlık kurumları başta olmak üzere, sosyal güvenlik kurumlarına, sanıyorum, akaryakıt vergilerinden de bir pay ödeniyor. Bugüne kadar kullanılan akaryakıt miktarı da günbegün arttı ve bugün çok büyük boyutlara ulaştı. Dolayısıyla, bunun bu şekilde de değerlendirilmesini ve şu anda sosyal güvenlik kurumlarına akaryakıt katkısının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Akkuş.

Sayın Tankut.

YILMAZ TANKUT (Adana) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, az önce de ifade ettiniz, özellikle BAĞ-KUR'luların prim borçlarından ve yüzde 63 oranında BAĞ-KUR'lumuzun ödeme yapamadığından bahsettiniz. Bu hususlar çerçevesinde şu sualleri sormak istiyorum:

1) Bugüne kadar işverenlerin SSK'ya toplam ne kadar prim borcu birikmiştir? Ana borç ve gecikme faiz ve ceza borçlarının ayrı ayrı miktarı nedir?

2) Esnaf ve diğer bağımsız çalışanların BAĞ-KUR'a olan toplam prim borçlarının miktarı nedir?

3) Yine, bu çerçevede, çiftçilerimizin toplam prim borcunun miktarı nedir?

4) Bu miktarlar bugünkü ekonomik şartlar göz önüne alındığında size göre ödenebilecek bir düzeyde midir?

Son olarak, bütün bu borçlar neticesinde işveren, esnaf ve çiftçilerimizin biriken bu borçlarını tahsil edebilmek için herhangi bir düzenleme düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Tankut.

Sayın Işık.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, günümüz değerleriyle 4-C ve 4-B kapsamında toplam ne kadar çalışanımız vardır? Bunların herhangi bir sendikaya üye olma haklarının verilmemesinin gerekçeleri nelerdir? Bu insanlarımıza, herhangi bir sendikaya, istedikleri bir sendikaya üye olma hakkını ne zaman vereceksiniz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Işık.

Sayın Taner.

RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakanım, devletin asli görevi sağlık hizmetlerini sunmak. 3816 sayılı Yasa'ya göre yeşil kartlılara sağlık hizmetini verirken, SSK primlerini yatıramayan işverenlerin yanında çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalandırırken, borcu olduğu için sağlık hizmetini vermediğiniz BAĞ-KUR'lulardan, vermediğiniz sağlık hizmetlerinin primlerini hangi adalet duygusuyla istemektesiniz?

Bir de, biraz önceki konuşmanızda, 2004-2008 aralığında 3 milyon yeni sigortalı sayısının arttığını söylediniz. Bu, tescil olan sigortalı sayısı mıdır, fiili olarak çalışan sigortalı sayısı mıdır? Eğer ki tescil olan sayıysa, bunun birçoğu, bu sosyal güvenlik yasalarından dolayı kendilerini güvenceye almak için kayıt yaptıran insanlardır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Taner.

Sayın Bal.

ŞENOL BAL (İzmir) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, vermiş olduğumuz bir önerge çerçevesinde bir mağdur gruptan bahsetmiştik. Bu mağdur grup uzman erbaşlarla ilgiliydi. Ben size orada bazı sorular yöneltmiştim ama bir cevap alamamıştım. Uzman erbaşların çok sayıda faks ve telefonlarıyla karşılaştım. Şimdi ben tekrar soruyorum, daha önce çıkarmış olduğunuz kanun gereğince, işe başlayan, kırkbeş yaşına girdikleri hâlde emekliliğe hak kazanamayan uzman erbaşların sözleşmelerinin yeniden uzatılması için bir çalışmanız var mı veya bunların başka devlet dairelerinde kadrolarına geçişleri sağlanacak mı veya ortada mı kalacaklar? Çok sıkıntılı ve yüzlerce insan bu konuda mağdurdur.

İkinci sorum, yine, 73'üncü madde çerçevesinde verdiğimiz bir önerge, terörden hüküm giymiş, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı terör suçu işlediği kesinleşmiş olan eli kanlı hainlerle, onların işbirlikçilerine devlet kasasından maaş almamaları konusunda vermiş olduğumuz önerge reddedildi, vicdanınız rahat mı? Bunu, dul ve yetimlerin, bebeğin sütünden, emeklilerin maaşlarından kesinti yerine, bu tür konularda çalışma yapmayı düşünmüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bal.

Son olarak Sayın Ünlütepe'ye veriyorum sözü, buyurunuz.

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, Anayasa'mızda yer alan bir hüküm gereği yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması hüküm altına alınmıştır.

Bildiğiniz gibi yurt dışında çalışan işçilerimiz emeklilik dönemi sonucunda Türkiye'ye gelip borçlanıyorlar ve Türkiye'den de emeklilik hakkını sağlıyorlar. Fakat bu yurttaşlarımız genellikle yılın altı ayı yurt dışında kalmakta, yılın altı ayında ise Türkiye'de kalmaktadırlar. Bu yurttaşlarımızın emeklilikte maaşlarını alırken sağlık hizmetlerinden faydalanamadıklarını ve bunlara sağlık karnesi verilmediğini görüyoruz. Bu olay, Anayasa'mızın 62'nci maddesinde yer alan "sosyal güvenliklerinin sağlanması" ilkesiyle nasıl bağdaşabiliyor veya bu yurttaşlarımız niçin sağlık hizmetlerinden faydalandırılmıyorlar? Bu, yurttaşlık haklarını ortadan kaldıran bir işlem değil midir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Ünlütepe.

Buyurunuz Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Teşekkür ediyorum.

Bu yurt dışında kalan BAĞ-KUR'lular bundan sonra sağlıktan istifade edebilecek, diğerleri zaten şu anda istifade ediyorlar.

Diğer bir konu uzman erbaşlarla ilgili bir soru geldi. Bu konu doğrusu bizim alanımızla ilgili değil, Genelkurmayla ilgili bir sorun ama Maliye ile bir çalışma yapıldığı bilgisini aldık. Konunun Genelkurmayla ilgili olduğunu ifade etmek istiyorum.

ŞENOL BAL (İzmir) - Sayın Bakanım, Emekli Sandığı ile ilgili, ilgilendiriliyor kanuna göre de.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Yani arkadaşlar sizin daha önceki talebiniz doğrultusunda bir çalışma yaptılar fakat konunun Genelkurmayla ilgili olduğunu ifade ettiler. Tekrar bir değerlendirelim, yani imkân dâhilinde bir şeyse memnuniyetle konuyu ele alabiliriz.

Bu primlerin yapılandırılmasıyla ilgili yoğun soru geliyor. Bu konuyu da tekrar ediyorum, bu hassas bir konu, alacakların limitlerini ben size takdim ettim, yeni bir yasa, yeni bir düzenleme, bu konuda bir yapılandırma talepleri var, fakat…

YILMAZ TANKUT (Adana) - Zaten kangren hâline gelmiş.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - İşte yapısal sorunlardan kaynaklanıyor. Aslında bu yasa, şu çıkardığımız yasa bu sorunları çözüyor, yoksulluğu ortadan kaldırıcı çok önemli düzenlemeler getiriyor. Bu konuyla ilgili bir çalışmamızın olmadığını ben şu anda ifade ediyorum.

Terörle ilgili bir soru soruldu. Bu konuda hukuki olarak… Yani buraya bir önerge geldi -bu önergeleri az önce de ifade ettim- bu önergeleri kabul edelim, reddedelim tarzında değil, bunun hukuki boyutunun tartışılması, önden bir hazırlığın yapılması ve o değerlendirme çerçevesinde ele alınması gereken konular diye değerlendiriyorum.

Sendikal haklarla ilgili bu cuma günü üçlü Danışma Meclisimizi topluyoruz, sivil toplum örgütleriyle… Bu yasa, umuyorum, yarın Parlamentodan geçmiş olur. Hemen akabinde, hiç ara vermeden, 3821, 22'yle ilgili cuma günü sosyal taraflarla bir araya geliyoruz. Umarım, o yasayı da bu dönem içerisinde Meclisten geçirmiş oluruz.

Prim borçları… BAĞ-KUR'lularla ilgili yüzde 63 -doğrudur- prim borcu var. Sistemin arızalarını ortaya koyma açısından, bu rakamlar, bizim için, yani sistemi rehabilite etme açısından, BAĞ-KUR'luların önündeki engelleri kaldırmak açısından bu rakamlar ve bu mevcut durum, sürdürülemez durum bizim için rehber olmuştur ve inanıyorum ki önemli düzenlemelerin sağlanmasında katkı sağlanmıştır.

Borçların, tüm BAĞ-KUR'lular açısından söylüyorum, 32 katrilyon olduğunu bir önceki konuşmamda ifade etmiştim. Diğer işverenlerin prim borcu ne kadardır? Onunla ilgili 12 katrilyon, toplam 44 katrilyon bir borcu bu şekilde ifade edebiliriz.

Şimdi, BAĞ-KUR'lu vatandaşımız iş yeri açıyor, bir esnaf vatandaşımız iş yeri açıyor, prim ödemediği için sağlıktan istifade edemiyor. Bu, işte, bu sistemin hastalıkları. Bunu kaldırmak için bu düzenlemeyi getiriyoruz. Yani, bir aylık prim yatıran bir vatandaşımız dört ay sağlıktan istifade edebilecek. Olur ya, iş yeri açması demek, hemen sabahleyin imkânların yağması anlamına gelmez. Bir ay olumlu çalışır ama işlerinde bozulma olabilir, işi rast gitmeyebilir: Bu vatandaşın sosyal devlet çatısı altında sağlıktan istifade edememesi gibi bir durumu oluşturmamız gerekiyor bugün olduğu gibi. Bunu kaldırıyoruz. Bu şekilde, eğer işi bozulan bir vatandaşımız varsa, istediği gibi ticari faaliyetlerini yürütmekte zorlanan bir vatandaşımız varsa, dört aylık bir süre içerisinde bu vatandaşımız sağlık kapsamında sağlık imkânlarından istifade etmiş olacak.

Akaryakıtla ilgili bir şey soruldu, bunun da bizim düzenlemelerle bir ilgisi olmadığını ifade ediyorum.

RECEP TANER (Aydın) - Sayın Bakanım, 1 milyonun üzerinde prim borcu olan vatandaşımız var şu anda BAĞ-KUR'da. 1 milyon BAĞ-KUR'lunun prim borçlarını yapılandırmadan nasıl sağlık yardımından faydalandıracağız?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Şimdi, bakınız, yasa yürürlüğe girince, bu vatandaşımızla, yani, borçlarla ilgili bir değerlendirmenin yapılması gerektiğine inanıyorum ama bununla ilgili bir çalışmamızın olmadığını söylüyorum ben, o ayrı bir şey. Ama bu sistem gelmiş, bu kesimi yoksullukla karşı karşıya bırakmış diyorum. Önce bu yoksulluk anlayışını ortadan kaldırmamız gerekiyor ve sürdürülebilir bir yapıyı kurmamız gerekiyor. Bizim yaptığımız şu anda bu. Daha sonra, sistem yürürlüğe girdikten sonra karşımıza çıkacak olan sorunlar neyse, onları önümüzdeki süreç içerisinde değerlendirme imkânımız olacaktır.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

Altıncı bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Kırk beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.04

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 20.57

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKCİ (Konya)

-----0-----

57


BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi, tasarının altıncı bölümünde yer alan maddeleri sırayla oylarınıza sunacağım, önergeler varsa da işlemlerini yapacağım.

85'inci maddenin birinci fıkrası üzerinde önerge yok.

85'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Karar yeter sayısını arayacağım.

Kabul edenler…

Sayınız. (AK Parti sıralarından "var, var" sesleri)

Biliyorsunuz, karar yeter sayısı 139 kişi.

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, on beş dakika mı verdik karar yeter sayısı için? Yarım saat veriniz karar yeter sayısı için!

BAŞKAN - Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır.

85'inci maddenin ikinci fıkrası üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 85 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile değiştirilen, 854 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "Çalıştırılan gemi adamına ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın" ibaresinden sonra gelmek üzere "üzerinden kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktarının" ibaresinin eklenmesini ve ", banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla,

Mehmet Günal Recep Taner Mustafa Kalaycı

Antalya Aydın Konya

Ahmet Orhan Erkan Akçay

Manisa Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, şimdi burada, ücretlerin brüt üzerinden ödenmesini öngörüyoruz. Bu, şu açıdan önemli: Yani bir işveren bu konudaki ödemelerini brüt olarak, net olarak yaptığında… Yani böyle, işverenleri itham etmek anlamında söylemiyoruz ama elinde yetkiyi tutma, yetkiyi bulundurma anlamında çalışandan kestiğini kuruma ödemesi açısından önem arz ettiği için, brüt olarak ödeme yetkisini elimizde tutmayı öngörüyoruz bu düzenlemeyle. Onun için önergeye katılmıyoruz efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım…

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın ödeme zamanı ile kanuni kesintilerin ödeme zamanının farklılık arzetmesi nedeniyle, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar olması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

85'inci maddenin ikinci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Başkanım, izninizle, bir düzeltme var, o düzeltmeyi yapmak istiyoruz.

BAŞKAN - Peki, buyurunuz, oylamadan önce.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Birinci fıkradaki "banka özel hesap numaraları şeklinde değiştirilmiş" kısmı çıkıyor, "şeklinde değiştirilmiş" kısmını çıkartıyoruz "ibaresi eklenmiştir"i koyuyoruz.

Yine ikincisinde de "29'uncu maddenin birinci fıkrası ve ikinci fıkraları" diye yazılmış, "birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş" olarak düzeltiyoruz Başkanım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Önergeyle olur, öyle olmaz.

BAŞKAN - Şimdi, bu düzeltmeyle birlikte 85'inci maddenin ikinci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

85'inci maddenin üçüncü fıkrasında bir önerge vardır.

Buyurunuz:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 85 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan "bu durumda olan her gemi adamı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve her ay" ibaresinin eklenmesini ve "bin iki yüz Yeni Türk lirası" ibaresinin "yüz Yeni Türk lirası" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla,

Mehmet Günal Recep Taner Mustafa Kalaycı

Antalya Aydın Konya

Erkan Akçay Ahmet Orhan

Manisa Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Gemi adamının ücret, prim ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda uygulanacak idari para cezasına ilişkin hükmün, İş Kanunundaki hüküm ile paralellik arzetmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

85'inci maddenin üçüncü fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi, kabul edilen fıkralar doğrultusunda 85'inci maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

86'ncı maddenin birinci fıkrasında bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısısın çerçeve 86 ncı maddesinin 1 numaralı bendi ile değiştirilen, 4857 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen "her çeşit istihkak" ibaresinden sonra gelmek üzere "üzerinden kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar" ibaresinin eklenmesini ve üçüncü cümlesinde geçen "banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye" ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla.

Mehmet Günal Recep Taner Mustafa Kalaycı

Antalya Aydın Konya

Ahmet Orhan Erkan Akçay

Manisa Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçe mi?

OKTAY VURAL (İzmir) - Gerekçe okunsun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın ödeme zamanı ile kanuni kesintilerin ödeme zamanının farklılık arz etmesi nedeniyle, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar olması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Başkanım, müsaadenizle, burada da küçük bir değişiklik yapıyoruz.

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Birinci fıkrada "fıkralar" çoğulunu "fıkra eklenmiştir" olarak tekil yapıyoruz.

BAŞKAN - Peki, düzeltiyoruz.

Bu düzeltme doğrultusunda 86'ncı maddenin birinci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul

edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

86'ncı maddenin ikinci fıkrasında önerge yoktur.

86'ncı maddenin ikinci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

86'ncı maddenin iki fıkrası da dâhil, bütün maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

87'nci maddenin üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 87 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını ve takip eden maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kemal Anadol Mehmet Şandır Mustafa Elitaş

İzmir Mersin Kayseri

Ahmet Ertürk Ertekin Çolak Turan Kıratlı

Aydın Artvin Kırıkkale

İsmail Bilen

Manisa

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Takdire bırakıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: 854, 4857 ve 5953 sayılı Kanunlar kapsamında çalıştırılan hizmet erbabına yapılan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak ödemelerinin banka aracılığı ile yapılmamasının vergi boyutuyla yaptırıma bağlanması gereği nedeniyle, söz konusu ödemelerin banka aracılığıyla yapılmaması durumunda gider olarak kabul edilmemesi hususu Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenmiş, ancak; getirilen bu yaptırımın, vergileme tekniğine, ticari ve ekonomik teamüllere uygun düşmeyebileceği ve bu yaptırımın yerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci ve 355 inci maddeleri uyarınca usulsüzlük cezası yaptırımı tatbik edilebileceği değerlendirildiğinden, madde, tasarı metninden çıkarılmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiş ve böylece, 87'nci madde tasarı metninden çıkartılmıştır.

88'inci madde üzerinde önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

89'uncu maddenin 1'inci fıkrasında önerge yoktur.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 1'inci fıkra kabul edilmiştir.

89'uncu maddenin 2'nci fıkrasında iki önerge vardır. Sırasıyla okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 89 uncu maddesi ile düzenlenen 3816 sayılı Kanunun ikinci maddesine "30 günden az çalışan sigortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Dr. Mücahit Pehlivan Hüseyin Tayfun İçli R. Kerim Özkan

Ankara Eskişehir Burdur

Mevlüt Coşkuner Süleyman Yağız

Isparta İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 89 uncu maddesinin (2) nolu fıkrası ile değiştirilen 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde yer alan "asgari ücretin 1/3 ünden" ibaresinin "asgari ücretin 1/2 sinden" ibaresi ile değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Suha Okay Kemal Anadol

İstanbul Ankara İzmir

Tayfur Süner Osman Kaptan Ergün Aydoğan

Antalya Antalya Balıkesir

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli)- Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Konuşacak mısınız gerekçe üstüne yoksa gerekçeyi okutayım mı?

Kim konuşacak?

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Ergün Aydoğan.

BAŞKAN - Sayın Aydoğan, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

ERGÜN AYDOĞAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı sosyal güvenlik yasasının 89'uncu maddesinin 2'nci fıkrasına göre söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu yasa sosyal devleti tasfiye etmektedir. Bu yasa, bizim, Sosyal Güvenlik Kurumundaki sorunları çözmeye yönelik bir yasa değildir. Üç haftadır bu yasayı görüşüyoruz. Bu yasa Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzeltme yasası değildir. Bu yasa Hükûmetin 5510 sayılı Yasa'yı çıkartırken yaptığı hataların düzeltilmesidir. Bu düzeltmeler de sosyal güvenlik sistemini çalışır hâle getiremeyecektir, yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Emeklilik prim gün sayısının yedi bin iki yüz güne çıkarılması ve emeklilik yaşının altmış beş olarak belirtilmesi Türkiye gerçekleriyle örtüşmemektedir. Sağlık hizmetlerinin parası olana verilmesi yani özelleştirilmesi ne yazık ki kabul edilemez. Sağlık hizmeti doğuştan kazanılmış en temel bir insan hakkıdır. Bu hakkı piyasalaştırmaktasınız. Bir taraftan fakir fukara, garip gureba edebiyatı yapanların, diğer taraftan en temel hakkı elinden alınması trajikomiktir.

Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre 12 milyon 930 bin yurttaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 2007 yılı içinde yeşil kart alan yurttaşlarımızın sayısı 16 milyon 400 bin. TÜİK rakamlarına göre açıklanan 533 YTL'nin altında 12 milyon 930 bin yurttaşımız vardır. Bu, bir çelişkidir. Yeşil kart alabilmek için mevcut uygulamada aylık gelirin ya da aile içindeki gelir payının net asgari ücretin üçte 1'inden az olması gerekmektedir. Yeşil kart alma koşulları zorlaştırılıyor ve değiştiriliyor. Taslak, yeşil kartın tamamını değiştirmiş, artık kişinin geliri yanında taşınır ve taşınmaz malları ve bunlardan doğan hakları dikkate alınmaktadır. Geliri olmayan ama tek göz bir gecekondusu olan veya üç beş dönüm arazisi olan yurttaşlarımız da ne yazık ki yeşil karttan mahrum bırakılmaktadır. Bunun anlamı seçim dönemlerinde yeşil kartlı sayısı artacak, seçim sonrasında hızla azalacaktır.

Yine katılım payı ödemelerinde yurttaşlarımızın sıkıntı yaşayacağı açıktır. Bu sistem içinde katılım payını dahi ödemekte zorluk çekilecektir. Hâl böyleyken, Başbakan bütün yurttaşlarımızın özel hastanelere gidebileceğini söylüyorken, şimdi (A) grubu, (B) grubu hastalar yaratılmaktadır.

Döneminizde yoksulluğun arttığı gibi, kaymakamlıklarda yoksulluğun derecelendirildiği, yardımların yoksulluk derecesine göre yapıldığı ne yazık ki bir gerçektir. Öyle bir ekonomik model uygulanmaktadır ki, bir taraftan yoksulluk artarken diğer taraftan dolar milyarder sayısı artmaktadır.

Emekli ve çalışanların ücretlerinin yüksek olduğunu söyleyen Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF'le gözden geçirmeyi başarıyla tamamlayıp yaklaşık 3,7 milyar dolar tutarındaki kredi diliminin serbest bırakılmasının hedeflendiğini ve sosyal güvenlik reformu görüşmelerinin devam ettiğini söylemektedir. Sosyal güvenlik yasasıyla birçok hak kaybının yaşanacağı, ücretlerin daha da düşeceği, çalışanların ciddi sıkıntılar yaşacak olmasına rağmen bu düzenlemeler, IMF isteği ve dayatması ve kredi karşılığında yapılmaktadır.

Yine, bu sendikal hakların kullanılması nedeniyle iş kaybı yaşayan çalışanların bu koşullarda nasıl iş bulup, nasıl emekli olacağı, iş bulmanın imkânsız olduğu bu koşullarda emekli olmanın mümkün olmadığı, normal yaşlarda iş bulamazken yaşamının herhangi bir döneminde işsiz kalan yaşı ilerlemiş yurttaşların iş bulmasının mümkün olmadığı… Yapılan bu düzenlemede önerimiz, aile yardımı sigortasıdır. Eğer böyle bir kolaylık sağlanmaz ise, AB uyum çerçevesinde, sosyal patlamalara neden olacaktır.

Değerli milletvekilleri, bu uygulanan ekonomik politikalar sonrasında ülkenin zavallı, fakir, kent…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

ERGÜN AYDOĞAN (Devamla) - Değerli milletvekilleri, biz, burada, bu hak kayıplarını konuşurken, Sayın Başbakan, geçinemediğinden, Alman Başbakanına ne kadar maaş aldığını sormuştur geçtiğimiz dönemlerde ve bütün vatandaşlarımızın da üzülmüş olduğunu, Başbakanın durumuna üzüldüğünü geçmiş dönemlerde gördük. Oysa dünden bu yana görüyoruz ki, bugün geldiğimiz noktada, Başbakanın dolar milyarderi listesinde olduğunu görüyoruz.

Değerli milletvekilleri, uluslararası ekonomik krizin nedeni, ABD'deki banka kredilerindeki çöküştür. Ülkemizdeki krizin nedeni, AKP Hükûmeti ve Başbakandır. 17 milyon hane sayısı olan ülkemizde 8 milyon aileye kömür dağıtılıyor, toplam hane sayısına oranı yüzde 45,7'dir. 22 Temmuzda aldığınız oy da yüzde 47'dir.

Bu duygu ve düşüncelerle önergemizi desteklemenizi bekliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aydoğan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 89 uncu maddesi ile düzenlenen 3816 sayılı Kanunun ikinci maddesine "30 günden az çalışan sigortalılar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mücahit Pehlivan (Ankara) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

Şimdi, bu madde veya bu fıkra yeşil kart almak için asgari ücretin brütün üçte 1'inden az geliri olmasını gerekli kılan bir düzenleme. Kişi başına tabii. Şimdi, burada önergede… Biz diyoruz ki: Yevmiyeli çalışan veya kısmi süreli çalışan vatandaşlarımız yeşil kart alabilsinler. Yani "yaz var, kış var" derler. Yevmiyeli çalışan bir vatandaşımız bir ay içerisinde iki üç gün ancak iş bulabilir, diğer zamanlarda iş bulamayabilir. Dolayısıyla bu vatandaşımızın sağlık sorunu nasıl halledilecek? Bu vatandaş sosyal devlet imkânlarından istifade etmesin mi? Böyle bir şey olamaz. Bundan dolayı biz ne yapıyoruz? Kısmi çalışan veya yevmiyeli çalışan fakat gelir düzeyi uygun olmayan vatandaşlarımıza yeşil kart imkânını sağlayalım diyoruz. Önergede değerli arkadaşlarımız diyorlar ki: "Borcu olan BAĞ-KUR'lulara da yeşil kart imkânı verelim." Değerli arkadaşlar, BAĞ-KUR'lu olmak, yani vatandaşın bir kere ticari faaliyetlerle uğraştığını kabul ediyoruz demektir peşinen. Eğer gerçekten yeşil kart almayı gerektiren bir durum varsa BAĞ-KUR'lu esnafımız için, o zaman sistemden çıkması gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemin önünü almak mümkün değildir. Dolayısıyla bu önergeye katılamıyoruz.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım? Kim konuşacak?

MÜCAHİT PEHLİVAN (Ankara) - Ben konuşacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Pehlivan, buyurunuz. (DSP sıralarından alkışlar)

MÜCAHİT PEHLİVAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın çerçeve 89'uncu maddesinde verdiğimiz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 2005 yılında yasalaşma sürecine giren sosyal güvenlik reformunda üç yıl sonra yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 2075 yılının Türkiye'sinin kurgulandığı iddia edilen bugün görüştüğümüz tasarı bazı yararlı yönlerine rağmen sosyal tarafları huzursuz etmiş, hatta sokağa dökmüştür. Emekli yaşı, aylık bağlanma oranı, prim ödeme gün sayısı eksenine oturtulan mevcut tasarı iş yaşamına yeni girecekler için şartları oldukça ağırlaştırmıştır. Kamuoyu ise, merak etmeyin bu hükümler 2036 yılından sonra geçerli olacaktır diye teselli edilmeye çalışılmaktadır.

Oysa, bu tasarıdaki sorunları ortaya koymak için o kadar uzağa gitmeye gerek yoktur. Daha bir hafta önce görüştüğümüz maddelerde toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, o bölümü ciddi sıkıntıya sokabilecek bir düzenleme kabul edilmişti. Böylece, tüm uyarılarımıza ve iyi niyetli girişimlerimize rağmen, verdiğimiz önerge kabul edilmeyerek esnafların sağlık hizmeti alması zorlaştırılmıştır.

Görüştüğümüz tasarı esnaf ve sanatkârın genel sağlık sigortasından yararlanması için prim borcu bulunmaması esasına dayanmaktadır. İşlerin durgun olduğundan yakınılan, para darlığından şikâyet edilen bugünkü ekonomik ortamda küçük esnafın zaman zaman vergi ve prim borçlarını ödemede zorlandığı malumunuz. Nitekim, Çalışma Bakanlığının resmî rakamlarına göre BAĞ-KUR'dan prim alacağının 32 milyar yeni Türk lirasının üzerinde olduğunu biliyoruz. Daha önce verdiğimiz önergelerde dikkate alınmayan bu çarpıklığın giderilmesi için son bir şans vardır, o da bu maddededir.

Biz diyoruz ki: Ekonomik olarak zor duruma düşen ve düzelir umuduyla krize direnen, iş yerini kapatmayan BAĞ-KUR sigortalıları, primlerini üç ay ödeyememeleri durumunda genel sağlık sigortalarından yararlanamayacaklardır. Sayın Bakanın söylediği gibi 120 günlük bir süreden bahsediliyor, aslında 90 günlük bir süre, ama 120 günü neye göre belirliyoruz? BAĞ-KUR'lu vatandaşımızın 120 günlük rakamını onlara nasıl layık görüyoruz, hele dünkü kabul edilen oylamadan sonra?

18/06/1992 tarihli 3816 sayılı Kanun, ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanmasını öngörmektedir. Bu Kanun, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanun'un öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek, aylık geliri veya aile içindeki gelir payı brüt asgari ücretin üçte 1'inin altında olan, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının sağlık hizmeti almasını düzenlemektedir.

Görüştüğümüz tasarı, yukarıdaki kriterleri daha da güçleştirmiş, mal varlığına bakılma şartı da getirerek, şartları daha da güçleştirmiştir. Demek ki, genel sağlık sigortası sistemi oturuncaya kadar yeşil kartlılar iki yıl daha mevcut hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler, üstelik sadece geliri

değil, mal varlığı da incelenerek eskiye göre daha zorlaştırılmış şartlarda bu imkânlardan istifade edebileceklerdir.

Ödeme güçlüğüne düşen esnafta hiç olmazsa yeşil kartlı gibi değerlendirilmelidir diyoruz. Bir sosyal güvenlik kurumuna üye görülmesine rağmen sağlık hizmetinden mahrum bırakılan esnafa hiç değilse durumu düzelinceye kadar sağlık hizmeti verilebilir.

Sığınmacılara, vatansızlara hatta ülkeyi bölmek için çalışan, devlete kurşun sıkan eli kanlı bebek katillerine bile sağlık güvencesi veren devletin prim borcunu ödemediği için, anasını babasını sırtında taşıyan esnaf ve sanatkara "Sana yok, ne halin varsa gör" deme hakkı yoktur.

Gelin, bu ülkenin çimentosu olan BAĞ-KUR'lu, devletin yükünü azaltan bu vatandaşlara devletin şefkat elini uzatalım.

Önergemize destek vereceğinizi umuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Pehlivan.

Buyurunuz Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, yani şöyle bir teklifte bulunuyorsa, tabii ki, bunu milletimizin ve yüce Meclisin takdirine sunarım: SSK'lı vatandaşlarımızdan primler kesilmesin, BAĞ-KUR'lu vatandaşlarımız da devlete karşı, hele yeni yasayla birlikte çok ciddi iyileştirmeler geliyor, onlar da prim ödemesin, yani devlete karşı vatandaş görevlerini yerine getirmesin, ama devlet sosyal devlet olma görevini sürdürsün. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok, olma şansı da yok. Dolayısıyla şu anda BAĞ-KUR'lu vatandaşlarımızın bir gün diye tanımlanan borcu varsa veya iki yüz kırk gün prim ödememişlerse, sağlıktan istifade edememe durumlarını dikkate aldığımızda, dört aylık prim borcu olan bir BAĞ-KUR'lu vatandaşımız sağlıktan istifade edecek. Eğer, bu devletin, bu bayrağın altında yaşayan vatandaşlar isek ve kendimizi esnaf olarak tanımlıyor isek, BAĞ-KUR'lu tanımlıyor isek oradaki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. O sorumlulukları yerine getiremiyorsak, o kapsamdan çıkmamız gerekiyor. Sosyal devlet o zaman yine size sahip çıkıyor, sizin sağlık giderlerinizi ve size şemsiyenizi üzerinize açıyor. Dolayısıyla burada yeni haksızlıklar doğuracak bir düzenleme talebini doğrusu bir yere sığdıramadığımı ifade ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkanım, aslında Sayın Bakanın bu açıklamayı yapmaya hakkı yok. Arkadaşımız, kendi önergesini açıkladı. (AK Parti sıralarından gürültüler) Hayır, ne demek var mı? Konuşmayın!

Bu hep kamuoyuna yanlış aksettiriliyor efendim. Eskiden bir gün BAĞ-KUR'a prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyordu. Biz ikaz ettik, bir gün olmaz otuz gün dedik, otuz günü doksan güne çıkardık, iki yüz kırk günden bahsediyor…

BAŞKAN - Sayın Genç, şimdi…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama Sayın Başkanım, böyle zamansız yerde Hükûmete söz vermeniz doğru değil. Son söz milletvekilinindir…

BAŞKAN - Sayın Genç, Bakanın kısa da olsa bir açıklama hakkı olabiliyor, biliyorsunuz. Onun için, önergeyi şimdi oylarınıza sunuyorum.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, böyle bir sistem var mı?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, Bakanın önerge üzerinde konuşma hakkı yok efendim.

BAŞKAN - Dikkate alacağım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Hükûmete çok yersiz yere söz hakkı veriyorsunuz.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

89'uncu maddenin ikinci fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

89'uncu maddenin üçüncü fıkrası üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 89 uncu maddesinin (3) nolu fıkrası ile değiştirilen 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Suha Okay Kemal Anadol

İstanbul Ankara İzmir

Bayram Meral Osman Kaptan Tayfur Süner

İstanbul Antalya Antalya

"3) 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9- Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, Yeşil Karttan yararlanacak

olanların sayısı ile Kurumun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık gideri esas alınarak tespit edilir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Gerekçe okunsun Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Kanun Tasarısının 89 uncu maddesi ile 3816 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile: "Primin tahakkuk ettirileceği ay itibarıyla, yeşil kart verilen kişi sayısının üçe bölünmesi suretiyle bulunacak kişi sayısının, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler için tespit edilen prim miktarı ile çarpımı sonucu bulunacak olan tutar Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ilave edilmesi" öngörülmüştür.

Bu düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ilave edilecek primin azaltılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, yeşil kartlı sayısı ve kişi başına yıllık olarak belirlenecek ortalama sağlık gideri esas alınarak hesaplama yapılması için değişiklik önerilmiştir.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

89'uncu maddenin üçüncü fıkrasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

89'uncu maddenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

90'ıncı madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 90. Maddesi ile değiştirilen 16/5/2006 tarihli ve 5002 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (a) bendinin birinci ve ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Anadol Yaşar Ağyüz

İstanbul İzmir Gaziantep

Hakkı Suha Okay Ferit Mevlüt Aslanoğlu Ali İhsan Köktürk

Ankara Malatya Zonguldak

Akif Ekici

Gaziantep

"Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere Kuruma (5502 sayılı Kanunla devredilen kurumlar dahil) gönderdikleri faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde örnekleme metoduyla incelenir. Bu inceleme sonucunda sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit edilir ve buna göre ödeme yapılır."

"Yukarıdaki fıkra kapsamındaki kişi ve kurumlarca, 1/1/2007 tarihinden önce Kuruma gönderilen faturalardan henüz incelemesi tamamlanmamış olanlar, yukarıdaki fıkraya göre incelenerek yılı bütçesine gider kaydedilir, avans verilmiş ise mahsup edilir. Verilen avanslardan iade edilmesi gereken tutarlar, Kurum tarafından alacak hesaplarına alınır. İnceleme sonucu tespit edilen hata oranı ile incelemenin bu fıkra hükümlerine göre yapıldığı ilgili kişi ve kurumlara yazılı olarak bildirilir. 1/1/2007 tarihinden sonra Kuruma incelenmek üzere teslim edilen faturalar için, örnekleme yapılarak fatura incelemesi yöntemini kabul etmeyen gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmeler, bu tercihlerini hizmet vermeye başlamadan önce ilgili kuruma yazılı olarak bildirir. Bildirimde bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır. Örnekleme yöntemini kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin sözleşme veya ilgili mevzuatı içinde sonuçlandırılamayan alacaklarına mahsup edilmek üzere incelemesine başlanmamış alacak tutarını geçmemek üzere Kurum tarafından uygun görülecek oranda avans ödemesi yapılır. Örnekleme yoluyla tespit edilen hatalı tutarın düşürülmesi ile bulunan tutar, sağlık hizmeti fatura eden gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelere ödenir."

BAŞKAN - Komisyon katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılmıyoruz.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Mevlüt Aslanoğlu konuşacaklar.

BAŞKAN - Sayın Aslanoğlu, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Katılmayın, her önerimize katılmıyorsunuz. Yine ben size tutanak okuyacağım biliyor musunuz. Biraz gülün. Katılmadığınız şeylere ne demişsiniz?

Okuyorum arkadaşlar: "Değerli arkadaşlar, mezarda emeklilik yasası bu yasa."

SAFFET KAYA (Ardahan) - Kim söylüyor?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Söyleyeceğim.

"Kaç gündür, burada…" Söylenecek söz bulamıyorum.

RECEP KORAL (İstanbul) - Söylemediğin ne kaldı!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - "Âdeta her şey tekrar edildi. Tabii, sizler bu yasa tasarısının çıkarılmasında ısrar ediyorsunuz. "

SAFFET KAYA (Ardahan) - Kim söylüyor?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Tabii, onu söyleyeni söyleyeceğim.

"Ama, milletimiz çok yakından sizi takip ediyor, sorunlu arkadaşlarımız yakinen takip ediyor. Hiç unutulmasın ki, ateş düştüğü yeri yakar. Burada konuşmak, onlarla ilgili birtakım ahkâmlar kesmek, bu yasanın fevkalade önemli olduğunu savunmak kolay ama onu yaşayan insanların -ister emekli olsun ister çalışan olsun- çekmiş olduğu çileyi biliyor musunuz? Her birimiz, yakınımız olarak biliyoruz, vatandaşımız olarak biliyoruz, içinde yaşadığımız toplum olarak biliyoruz.

Değerli arkadaşlar, vicdanlarınıza hitap ediyorum, hitap etmek istiyorum, milletten almış olduğunuz yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz."

SAFFET KAYA (Ardahan) - Parmak işaretini de böyle mi yaptı?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Aynen böyle yapıyor. "Haksızlık yapmayın, dolayısıyla, çalışanların haklarını yemeyin."

SAFFET KAYA (Ardahan) - Kaseti mi izlediniz?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - "Radikal birtakım kararlar alıp buraya getiriyorsunuz. İktidar çoğunluğunuza güvenmeyin." (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) - Bravo.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - "Bir broşür buldum arkadaşlar, milletvekili arkadaşlar mutlaka bu broşürü görmüşlerdir. Bir tanesinde ilginç bir karikatür var. Bakınız, bu karikatürde uçurumdan aşağıya, işçi tek eliyle tutunmuş, düşmek üzere, zahmet çekiyor, emekli zahmet çekiyor, dürüst işveren zahmet çekiyor ama birileri, tuzu kuru olanlar hiç zahmet çekmiyor, âdeta ayaklarıyla bir de onları itiyorlar."

Değerli arkadaşlarım, bu daha uzun, içinden birkaçını seçeceğim diyor ki: "Bizim ilçemizde bir adam mahkemeye düşmüş, dava uzun süre devam etmiş. En sonunda hâkime dilekçe vermiş." Ne demiş biliyor musunuz? "Hâkim bey, ya davayı bitir ya benim ömrümü uzat."

Siz ya bu yasayı çekin yahut da insanların ömrünü uzatın.

Yine, bu sözler, biraz sonra söyleyeceğim, bu ayrı bir…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Meraklandırma artık.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Dur, bu ayrı bir milletvekilimiz, şu anda milletvekilimiz…

OKTAY VURAL (İzmir) - Bakan mı?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Dur, şimdi bir başka arkadaşımız "BAĞ-KUR'lu, sigortalı sayısı gittikçe düşüyor, primler ödenmiyor. Tabii düşer, tabii düşer… İki yılı aşkın bir süredir piyasada yaprak kıpırdamıyor" Kıpırdamıyor mu arkadaşlar yaprak? "Her gün kepenkler kapanıyor, siftah yapmadan dükkânını kapatıyor."

OKTAY VURAL (İzmir) - Kapatan kapatana!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Hakikaten, o günden bugünü görmüş! "Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde ayda ne kadar iş yerinin kapandığını tabii görüyorsunuz. Tabii, işsizlik, piyasanın kötü olması sebebiyle iş yerleri kapanınca BAĞ-KUR mensubu insanlar BAĞ-KUR'lu olmaktan çıkıyor. Tabii ki hiç şüphesiz, BAĞ-KUR'lu sayısı düşecek. Ayrıca, daha önce söylediğim gibi, iş yapamıyorlar, kiralarını, elektrik paralarını, su paralarını ödeyemiyorlar. Tabii ki işsizlik sebebiyle zaman zaman prim borçlarını ödeyemiyorlar. Peki, sorumlu kim? Yine, sorumluluğu esnafa, küçük esnafa ve zanaatkâra yüklediniz." Yazıklar olsun!

Değerli milletvekilleri, ilk okuduğum -bu, tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından girin, bulacaksınız- Sayın Salih Kapusuz'undu, bu ise Sayın Mehmet Ali Şahin'in.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Aslanoğlu.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

90'ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 90'ıncı madde kabul edilmiştir.

91'inci madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 91 inci maddesi ile düzenlenen 2108 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş Turan Kıratlı Ertekin Çolak

Kayseri Kırıkkale Artvin

Ahmet Ertürk İsmail Bilen

Aydın Manisa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 119 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 91. Maddesi ile değiştirilen 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Anadol Hakkı Suha Okay

İstanbul İzmir Ankara

Akif Ekici Yaşar Ağyüz Gürol Ergin

Gaziantep Gaziantep Muğla

Ali İhsan Köktürk R. Kerim Özkan

Zonguldak Burdur

"31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Ancak, prime esas kazançların belirlenmesinde bunlar hakkında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Bu Kanunun 4. Maddesinin (b) bendine göre sigortalı sayılan köy ve mahalle muhtarlarının bu Kanuna göre ödemekle yükümlü oldukları sigorta primleri Devlet tarafından ödenir."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Katılmıyoruz Başkanım.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Sayın Başkanım, bildiğiniz gibi, bu düzenlemede köy muhtarlarımız tarım kapsamına alındı. On beş günlük prim karşılığı bir aylık sigortalı görünecekler. Önergede bütün muhtarların primlerinin devlet tarafından ödenmesi isteniyor. Çok saygıdeğer bir önergedir. Fakat Türkiye'nin imkânları ölçüsünde şimdi köy muhtarlarına böyle bir imkân tanındı, önümüzdeki süre içerisinde de umuyorum ki, tüm muhtarlarımıza teşmil edilir diyorum.

Teşekkür ederim. Önergeye katılmıyoruz efendim.

K. KEMAL ANADOL (İzmir) - Sayın Ramazan Kerim Özkan konuşacak efendim.

BAŞKAN - Sayın Özkan, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tümünüzü saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanımız bir müjde anlamında muhtarlarımıza bir iyileştirmeden bahsetti, ama gerçekten köy ve mahalle muhtarlarımızın ne çektiklerini hep beraber sizler de yaşıyorsunuz, bizler de yaşıyoruz. Onların hanımları aşçıdır köyde, beyleri -muhtarsa- erkek veya bayan teşrifatçıdır. Sizi ağırlayan odur, bizi ağırlayan odur, devlet memurunu ağırlayan odur. Gerçekten 290 milyon lira maaşla bunlar birer isimsiz kahraman gibi gece gündüz o köyün gece bekçisidir, o köyün sulama bekçisidir, o köyün ihtiyar heyetidir, o köyün hac uğurlayıcısıdır, o köyün mevlit bekleyicisidir, o köyün düğün bekleyicisidir, asker uğurlayıcısıdır. Köy muhtarları hep veren eldir, bu 290 milyon lirayla. Zaten "Maaşlarını asgari ücret düzeyine çekeceğiz." diye defalarca konuştuk, ama bir türlü muhtarların maaşlarını iyileştiremedik. Verdiğimiz para 290 milyon lira, 290 YTL.

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Kaçtan kaça çıktı?

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Kaçtan kaça çıktığını günün koşullarında değerlendirmek gerekir. Enflasyondan bahsediyoruz, yüzde 10'lar gibi bir enflasyondan bahsediyoruz, ama gerçek enflasyon… Geçen hafta Burdur'daydım, Burdur'a girdiğimde 73'le başladı enflasyonun öncülüğünü çeken gübre, dönerken 94'tü. On gün içerisinde 73'ten 94'e çıktı. Nereden vereye varıyor.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) - Altın gibi ya!

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Bakın, bir gübre örneği bu sadece. Elektriği konuşmuyoruz, mazotu konuşmuyoruz, o muhtarın evinde yenen tavuğu konuşmuyoruz, horozu konuşmuyoruz. Yenilen içilen konuşulmaz. Misafirperverdir bizim muhtarlarımız, ama nereden gelip nereye gittiğini sormayız. Bizim ailemizden de çok muhtarlar oldu. Yani, başladığımız zaman, kaymakam gelirdi, vali gelirdi, daire müdürleri gelirdi, ormancı gelirdi, veteriner hekim gelirdi, doktor gelirdi, biz 7 kardeş, acaba şu balı biraz eksik yeseler de veya şu yumurtayı biraz eksik yeseler de veya şu tavuğun kanadı bize kalsa diye bakardık. Muhtar ailesi… Teşrifat yapıyoruz.

Bakın, bunların hepsini sizin aileleriniz de yaşıyor. Muhtarlarımız bu. Büyük şehir muhtarlarında pek sorun yok, ama köy muhtarlarında… Bakın, bekçi dahi tutamıyorlar -önerge verdik- bütçeleri yok. Bir kır bekçisi tutup o köyün hayvanlarını, suyunu idare edemiyorlar. Onun için, diyoruz

ki, hiç olmazsa bu yasayla bir iyileştirme… Bu iyileştirmede, BAĞ-KUR primlerini veya SSK primlerini devlet tarafından ödeyelim diyoruz.

Bakın, Burdur'a yolunuz düşerse -Bayram Bey'in düşer- Karamanlı'ya girdiğiniz zaman Saddam'la karşılaşırsınız Karamanlı'da. Saddam bir mahalle muhtarı. Gelen, o beldeye uğrayan onun kahvesini içmeden geçmez, çayını içmeden geçmez, ama suyun nereden geldiğini, paranın nereden geldiğini sormaz. Biz de sormuyoruz, ancak, şu anda bazı köylerimizde sorgulamalar başladı. Vardığınız zaman, değişik kentlerde "Artık bizim çay, kahve paramız kalmadı, lütfen çaycıya buyurun, kahveciye buyurun." deniyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Para kimden?

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Devamla) - Onun için gelin, burada bu düzenlemeyi yaparken bu muhtarlarımızın, isimsiz kahramanlarımızın, yerelde en alt seviyede seçilmiş insanlarımızın bu SSK ve BAĞ-KUR primlerini hep beraber yatıralım istiyoruz.

Kamu adına gelen herkesi -dediğim gibi- bunlar karşılıyor, bunlar uğurluyor. Hastasında bunlar vardır, iyi günde bunlar vardır, kötü gününde muhtarlarımız vardır. Onun için önergemizin yüce Meclis tarafından desteklenmesini istiyoruz. Bu konuda saygıdeğer milletvekillerimizin çok zorluğu yok yani oyun alt gübresi yok, üst gübresi yok, budaması yok, çapası yok, elinizi kaldırdığınız zaman yerinizden muhtarlara bir iyileştirme tanzim ediyoruz.

Gerçekten, kırsalımız çok zordur. Halk, alt gübresi atar, üst gübresi atar, çapalar, budar ama burada bu zorluklar yok. Koltuklarımız da güzel, masalarımız da güzel, rahatımız da iyi, klimamız da var, aydınlanmamız da var, soğutmamız da var, onun için sizlerden rica ediyorum, gelin, şu muhtarlarımıza bu sıcak ilginizi önergemizi destekleyerek gösterin temennisinde bulunuyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özkan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

119 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 91 inci maddesi ile düzenlenen 2108 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Mustafa Elitaş (Kayseri) ve arkadaşları.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükûmet?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Bursa) - Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutayım?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gerekçeyi okutunuz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurunuz.

Gerekçe: 5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 16 ncı maddede köy muhtarlarının prime esas kazançları belirlenmiş olup bu madde ile tenakuz oluşmaması amacıyla düzenleme yapılmıştır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 91'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 91'inci madde kabul edilmiştir.

Saat 22.00'ye kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 21.47

YEDİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 22.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fatma SALMAN KOTAN (Ağrı), Harun TÜFEKCİ (Konya)

------ 0 ------

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşiminin Yedinci Oturumunu açıyorum.

119 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.


tbmm


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim