SUT DİZİNİ

Son güncelleme:18-10-2008

DİZİN….; EKLER DİZİNİ…. Aradığınız sözcükleri bulmak için (Ctrl+F) kullanın…

1. Amaç, kapsam ve dayanak…..

2. Sağlık Hizmet sunucuları…..

3. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve kimlik tespiti işlemleri…..

4. Tedavi kategorileri ve ilişkili tanımlar…..

5. Sözleşmesi olmayan sağlık kurum veya kuruluşlarında acil tedavi bedellerinin ödenmesi…..

6. Katılım Payı…..

7. Yurt dışında tedavi …..

8. Diş Tedavileri…..

9. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri…..

10. Yardımcı üreme yöntemi tedavileri…..

11. Kaplıca tedavileri…..

12. Reçete ile sağlık raporu ve ilaç yazım ilkeleri …..

13. Yurtdışından ilaç getirilmesi…..

14. İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması…..

15. Eczanelerden ilaç temini…..

16. Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi…..

17. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu…..

18. Organ ve doku nakli tedavileri…..

19. Kurumca bedeli ödenecek bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları…..

20. Tıbbi malzeme temini ve ödeme esasları…..

21. Sağlık raporlarının düzenlenmesi…..

22. Ambulans bedelleri…..

23. İş kazası, meslek hastalığı, adli vaka ve trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar…..

24. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri…..

25. Faturalandırma ve ödeme…..

26. Tedavi giderlerine ait katma değer vergisi…..

27. Duyurular…..

28. Geçici madde…..

29. Yürürlük…..

30. Yürütme…..

 

ALT DİZİN….;

1. Amaç, kapsam ve dayanak…..

1.1. Amaç

1.2. Kapsam

1.3. Dayanak

 

2. Sağlık Hizmet sunucuları…..

2.1. Sağlık kuruluşları

2.2. Sağlık Kurumları

2.3. Sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan sağlık kurumları/ kuruluşları

2.4. Sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan diğer sağlık hizmet sunucuları;

2.5. Sağlık hizmeti sunucularının sınıflandırılması

 

3. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve kimlik tespiti işlemleri…..

3.1. Yol parası, gündelik ve refakatçi giderleri

 

4. Tedavi kategorileri ve ilişkili tanımlar…..

4.1. Yatarak tedaviler

4.2. Ayaktan tedavi

 

5. Sözleşmesi olmayan sağlık kurum veya kuruluşlarında acil tedavi bedellerinin ödenmesi…..

 

6. Katılım Payı…..

6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

6.2. Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı

6.3. Tıbbi malzeme katılım payı

6.4. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

6.5. Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler;

6.6. Katılım payı tahsili

 

7. Yurt dışında tedavi…..

7.1. Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilme halinde sağlanacak sağlık hizmetleri

7.2. Geçici ya da sürekli görevle gönderilme dışında yurt dışında bulunma halinde sağlanacak sağlık hizmetleri

7.3. Türkiye’de tedavinin mümkün olmaması nedeniyle yurt dışında sağlanacak sağlık hizmetleri

7.4. Yurt dışında tetkik işlemleri;

 

8. Diş Tedavileri…..

8.1. Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

8.2. Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi

 

9. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri…..

9.1. Bağışıklamaya yönelik sağlık hizmetleri

9.2. Kurumca finansmanı sağlanacak erken tanı ve tedaviye yönelik sağlık hizmetleri

 

10. Yardımcı üreme yöntemi tedavileri…..

10.1. Tüp bebek tedavisi öncesi işlemler

10.2. Tüp bebek tedavisi işlemleri

 

11. Kaplıca tedavileri…..

 

12. Reçete ile sağlık raporu ve ilaç yazım ilkeleri…..

12.1. Reçete ve sağlık raporlarının düzenlenmesi

12.1.1. Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

12.1.2. Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

12.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi

12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

12.3. Hasta katılım payından muaf ilaçlar

12.4. Sadece yatan hastalara kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar

12.5. Ayakta tedavide kullanımı sağlık raporuna bağlı ilaçlar (EK-2/C)

12.6. Bedeli ödenecek ilaçlar (EK-2/D)

12.7. Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler

12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan/ intramuskular metotreksat, Efalizumab, Romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri 

12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri

12.7.3. Aşı ve serum temini uygulaması

12.7.4. Rasburicase kullanım ilkeleri

12.7.5. Botulismus toksini Tip A

12.7.6. Büyüme hormonu kullanım esasları

12.7.7. Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri

12.7.8. Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri

a) Enteral beslenme ürünleri;

b) Parenteral beslenme ürünleri;

12.7.9. Eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri

12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

12.7.11. Glokom ilaçları

12.7.12. İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri

12.7.13. İnterferon kullanım ilkeleri

12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri

12.7.15. Klopidogrel kullanım ilkeleri

12.7.16. Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı

12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri

12.7.18. Orlistat ve sibutramin etken maddesi içeren ilaçların kullanım ilkeleri

12.7.19. Migrende ilaç kullanım ilkeleri

12.7.20. Palivizumab kullanım ilkeleri

12.7.21. Anagrelid kullanım ilkeleri

12.7.22. Aktive Protein C  kullanım ilkeleri

12.7.23. Amfoterisin-B ve kaspofungin ve vorikanozol Itrakanazol(infüzyon)    kullanım ilkeleri

12.7.24. Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri

12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri:

12.7.26. Levosimendan kullanım ilkeleri

12.7.27. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri

12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

12.7.29. Kadın cinsiyet hormonları kullanım ilkeleri

12.7.30. Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanın kullanım ilkeleri:

12.7.31 Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Ribavirin kullanım ilkeleri:

12.7.32. Non-iyonik radyo opak maddeler

12.8. Güvenlik ve endikasyon formu

 

13. Yurtdışından ilaç getirilmesi…..

 

14. İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması…..

14.1. Uygulanacak indirim oranları

14.2. Eşdeğer ilaç uygulaması

 

15. Eczanelerden ilaç temini…..

 

16. Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi…..

 

17. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu…..

 

18. Organ ve doku nakli tedavileri…..

 

19. Kurumca bedeli ödenecek bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları…..

19.1. ESWL metodu ile yapılacak taş kırdırma tedavileri

19.2. Hiperbarik oksijen tedavisi

19.3. Radyo cerrahi yöntemleri ile tedavi

19.4. Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi

19.5. Diyaliz tedavileri

19.5.1. Hemodiyaliz tedavileri

19.5.2. Periton diyalizi

19.5.2.1. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)

19.5.2.2. Aletli periton diyalizi (APD)

19.6. İnvaziv kardiyolojik tetkik ve girişimler

19.7. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri:

19.7.1. Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında fizik tedavi uygulamaları;

19.7.2. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularında rehabilitasyon uygulamaları;

19.8. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan genetik tetkikler

19.9. Kardiak risk skorlaması

 

20. Tıbbi malzeme temini ve ödeme esasları…..

20.1. Tıbbi malzeme temin esasları

20.2. Tıbbi malzeme ödeme esasları

20.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi

20.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi

20.3. Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları

20.3.1. Myoelektrik kontrollü kol protezleri

20.3.2. Hasta alt bezi

20.3.3. Kolostomi, ürostomi torbası

20.3.4. Yara bakım ürünleri

20.3.5. Şeker ölçüm çubukları

20.3.6. Kendinden jelli sonda

20.3.7. İşitme cihazları

20.3.8. Gözlük cam ve çerçevesi

20.3.9. Sentetik greftler, kemik allogreftleri

20.3.10. Enjektör bedelleri

20.3.11. Konuşma cihazı

20.3.12. Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler

20.3.12.1. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazlarının (NİMV) temini

20.3.12.2. Evde uzun süreli oksijen tedavisi cihazları

20.3.12.3. Nebulizatör cihazı:

20.3.12.4. Mikro infüzyon pompası

20.3.12.5. Desferal pompası

20.3.12.6. Tekerlekli sandalye temini

20.3.12.7. Akülü tekerlekli sandalye

 

21. Sağlık raporlarının düzenlenmesi…..

21.1. Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi

21.2. Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi

21.3. İstirahat raporlarının düzenlenmesi

 

22. Ambulans bedelleri…..

22.1. Hava ambulans ücretleri

22.1.1. Uçak ambulans ücretleri

22.1.2. Helikopter ambulans ücretleri

22.2. Deniz ambulans ücretleri

 

23. İş kazası, meslek hastalığı, adli vaka ve trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar…..

 

24. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri…..

24.1. Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedelleri

24.2. Yatarak tedavide ödeme

24.3. İlave ücret

 

25. Faturalandırma ve ödeme…..

25.1. MEDULA sistemi;

25.2. Fatura Düzenlenmesi

25.2.1. MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi

25.2.2. Eczane faturalarının düzenlenmesi

25.2.3. Optik faturalarının düzenlenmesi;

25.3. Sağlık hizmet sunucuları için fatura eki belgeler

25.3.1. Sağlık kuruluşları için fatura eki belgeler

25.3.2. Sağlık kurumları için fatura eki belgeler:

25.3.3. Eczane ve optisyenlik müesseseleri için fatura eki belgeler

25.4. Fatura eki belgelerin tasnifi

25.4.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarının fatura eki belgelerinin tasnifi

25.4.2.Eczane ve optisyenlik müesseselerinin fatura eki belgelerinin tasnifi

25.5. Fatura ve eki belgelerin teslimi

25.5.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarının fatura ve eki belgelerinin teslimi

25.5.2. Eczane ve optisyenlik müesseselerinin fatura ve eki belgelerinin teslimi

25.6. Ödeme işlemleri

 

26. Tedavi giderlerine ait katma değer vergisi…..

 

27. Duyurular…..

 

28. Geçici madde…..

 

29. Yürürlük…..

 

30. Yürütme…..

Resmi Gazete Mükerrer Sayısı için aşağıdaki bağlantı adresini tıklayın.... 

http://www.eczacininsesi.com/index.php?yon=yasal_mali&id=65

 

 

 

EKLER DİZİNİ;

Ek-1 …..

Ek-1A  Yurt Dışı Tedavisi İçin Hasta İzleme Çizelgesi

Ek-1B  Sosyal Güvenlik Kurumunca Yurtdışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu

Ek-1C Yurtdişinda Doku Ve Organ Nakli Amaciyla Sağlik Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Resmi Sağlik Kurumlari Listesi

Ek-1Ç Kemik Iliği Doku Bilgi Bankalari Listesi

Ek-1 E Kan ve Kan Bileşenleri İsteme Formu

Ek-1F Doku Tipleme Laboratuvarları Listesi

Ek-1G Kemik İliği Nakli Merkezleri Listesi

Ek-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi …..

                Ek-2A Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları

                Ek-2B Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

                Ek-2C Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi

                Ek-2D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi

                Ek-2E Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi, Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri İle Tıbbi Mamalar Listesi

                Ek-2F Teşhis Kısaltmaları Listesi

Ek-3 …..

                Ek-3B Eczane Bilgi Formu

Ek-4 Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi …..

                Ek-4A Hasta Sevk Formu

Ek-5 Protez, Ortezler ve Diğer Tıbbi Sarf Malzeme Listesi …..

                Ek-5A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf  Malzemeler Listesi

                Ek-5B Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemesi Listesi

                Ek-5C Protez ve Ortez Listesi

Ek-6 Gözlük Camları Fiyat Listesi …..

                Ek-6B Gözlükçü/Optisyen Bilgi Formu

Ek-7 Diş Tedavileri Fiyat Listesi …..

                Ek-7A Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin Açıklamalar

                Ek-7B Diş İşlemleri Sevk Formu

Ek-8 Sağlık Kurumları Fiyat Listesi …..

                Ek-8A İşlem Tekrarı İçin Süre Sınırlama Listesi

                Ek-8B Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Görüntüleme Klinik Uygulamaları

                Ek-8C RadyofarmasötikAjan Tavan Fiyat Listesi

Ek-9 Tanıya Dayalı İşlem Listesi …..

Ek-10 …..

Ek-10A Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sınıf ve Kodları Listesi

Ek-10B Ayaktan Tedavilerde Ödeme Listesi

Ek-10C Ayaktan Tedavilerdeİlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi

Ek-11  …..

                Ek-11A Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı

                Ek-11B İş Göremezlik Belgesi

Ek-12 İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi …..

                Ek-12A Otelcilik Hizmetleri fiyat Listesi

 


Ecz. Mustafa Nuri ŞENER


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim