Ek-2 A-B-C-E

Son güncelleme:18-01-2008

EK-2

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

 Ek-2

1. Tüberküloz

1.1.      Anti-tüberküloz ilaçlar

1.2.      Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)

            1.2.1.     Kanamisin

            1.2.2.     Amikasin

            1.2.3.     Siprofloksasin

            1.2.4.     Ofloksasin

            1.2.5.     Levofloksasin

            1.2.6.     Moksifloksasin

            1.2.7.     Gatifloksasin

            1.2.8.     Amoksisilin/klavunat

            1.2.9.     Klaritromisin

            1.2.10.   Rifapentin

            1.2.11.   Linezolid

            1.2.12.   Azitromisin

            1.2.13.   Roksitromisin

1.3.      Kapreomisin

1.4.      Klofazimin

1.5.      Kortikosteroidler

1.6.      Tiosemikarbazon ve türevleri

1.7.      Viomisin

2. Kanser

2.1.      Analjezikler ve narkotik Analjezikler

2.2.      Antineoplastik ilaçlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

2.3.      İmmünglobulin preparatları *

2.4.      İmmünsupressifler

2.5.      Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar

2.6.      Oral ve enteral beslenme ürünleri

2.7.      Radyofarmasötik müstahzarlar *

2.8.      Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar

2.9.      Parenteral Beslenme Ürünleri

2.10.    LH-RH analogları

2.11.     Pilokarpin tablet (sadece Kserostomi tedavisinde)

 

3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli 

3.1.      Antiagreganlar

3.2.      Antianemik İlaçlar

3.3.      Antihipertansifler

3.4.      Antimikotik

3.5.      Antiviral İlaçlar

3.6.      Asit, baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar, parenteral sıvılar

3.7.      Diüretik ilaçlar

3.8.      Esansiyel amino asitler

3.9.      İmmünglobulinler *

3.10.    İmmünsupresif ilaçlar * (sadece endikasyonu olan nakillerde muafiyet kapsamındadır)

3.11.    Kolşisin

3.12.    Kortikosteroidler

3.13.    Kronik böbrek yetmezliğine eklenen piyelonefrit ve peritonitte kullanılan antibiyotikler

3.14.    Periton diyaliz solüsyonları

3.15.    Aktif D vitaminleri ve metabolitleri

3.16.    Antikoagülanlar (sadece organ ve doku naklinde)

3.17.    Oral, enteral ve parenteral beslenme solüsyonları

3.18.    Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda)

4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları

4.1.      Kalp Yetmezliği

            4.1.1.     ACE İNHİBİTÖRLERİ VE KOMBİNASYONLARI

            4.1.2.     Digoxin

            4.1.3.     Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

            4.1.4.     Antiagreganlar

            4.1.5.     Beta blokerler

            4.1.6.     Diüretikler

            4.1.7.     Nitratlar

            4.1.8.     Vasodilatatörler

            4.1.9.     Alfa beta reseptör blokerleri

4.2.      Koroner Arter Hastalığı

            4.2.1.     ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

            4.2.2.     Antiagregan ilaçlar

            4.2.3.     Beta blokerler

            4.2.4.     Kalsiyum kanal blokerleri

            4.2.5.     Kolesterol ve lipid düşürücüler* 

            4.2.6.     Nitratlar (uzun ve kısa etkili)

            4.2.7.     Antikoagülanlar

            4.2.8.     Alfa beta reseptör blokerleri

            4.2.9.     Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

            4.2.10.   Trimetazidin HCl

             4.2.11.   İvabradin

 

4.3.      Disritmiler

            4.3.1.     Antiaritmik ilaçlar

            4.3.2.     Antiagreganlar

            4.3.3.     Antikoagülanlar

            4.3.4.     Digoxin

4.4.      Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler

            4.4.1.     Antiagreganlar

            4.4.2.     Antikoagülanlar

            4.4.3.     Periferik ve serebral damar düzenleyiciler

4.5.      Arteriyel hipertansiyon

            4.5.1.     Adrenerjik nöron blokerleri

            4.5.2.     Alfa adrenerjik reseptör blokerleri

            4.5.3.     Alfa - beta reseptör blokerleri

            4.5.4.     Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve reseptör blokerleri (kombine şekilleri dahil)

            4.5.5.     Antiagreganlar

            4.5.6.     Beta adrenerjik reseptör blokerleri

            4.5.7.     Diüretikler

            4.5.8.     İmidazolin reseptör agonistleri

            4.5.9.     Kalsiyum antagonistleri

            4.5.10.   Santral etkili vasodilatatörler

4.6.      Doğuştan kalp hastalıkları

            4.6.1.     Antiagreganlar

            4.6.2.     Antikoagülanlar

4.7.      Akut romatizmal ateş (ARA) ve kapak hastalıkları

            4.7.1.     Antiagreganlar

            4.7.2.     Asetil salisilik asit (pediatrik yaş grubunda efervesan formları dahil)

            4.7.3.     Kortikosteroidler

            4.7.4.     Antikoagülanlar

            4.7.5.     Antiaritmikler

            4.7.6.     Digoxin

            4.7.7.     Beta blokerler

            4.7.8.     Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

            4.7.9.     ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

4.8.      Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi *

            4.8.1.     Fibrik asit türevleri

            4.8.2.     Niasin

            4.8.3.     Reçineler (Kolestramin)

            4.8.4.     Statinler

            4.8.5.     Ezetimib

4.9.      Kardiyomiyopati

            4.9.1.     ACE inhibitörleri ve kombinasyonları

            4.9.2.     Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

            4.9.3.     Antikoagülanlar

            4.9.4.     Antiagreganlar

            4.9.5.     Antiaritmikler

            4.9.6.     Beta blokerler

            4.9.7.     Diüretikler

            4.9.8.     Nitratlar

            4.9.9.     Vasodilatatörler

            4.9.10.   Digoxin

            4.9.11.   Alfa beta reseptör blokerleri

            4.9.12.   Kalsiyum kanal blokerleri

4.10.    Pulmoner hipertansiyon

            4.10.1.   Alfa adrenerjik blokerler

            4.10.2.   Antikoagülanlar

            4.10.3.   Vasodilatatörler

             4.10.4. İloprost trometamol * (sadece inhaler formu muafiyet kapsamındadır)

            4.10.5.   Bosentan * 

4.11.    Reynaud hastalığı

            4.11.1.   Alfa adrenerjik blokerler

            4.11.2.   Kalsiyum kanal blokerleri

4.12.    Pulmoner tromboemboli

            4.12.1.   Antikoagülanlar

5. Solunum sistemi hastalıkları:

5.1.      Astım

            5.1.1.     Antiastmatikler

            5.1.2.     Bronkodilatatör ajanlar

                           5.1.2.1.     Beta 2 agonistler  (kombinasyonları dahil)

                           5.1.2.2.     Teofilin grubu  (kombinasyonları dahil)

                           5.1.2.3.     Antikolinerjikler  (kombinasyonları dahil, tiotropium hariç)

 

            5.1.3.     Antiinflamatuar ajanlar

                          5.1.3.1.       Kromolin ve tuzları

                         5.1.3.2.       Kortikosteroid ajanlar

                         5.1.3.3.       Lökotrien reseptör antagonistleri

5.1.4.    Omalizumab

 

           

5.2.      Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

            5.2.1.     Bronkodilatatör ajanlar 

                           5.2.1.1.     Beta 2 agonistler (kombinasyonları dahil)

                           5.2.1.2.     Teofilin grubu  (kombinasyonları dahil)

                           5.2.1.3.     Antikolinerjikler  (kombinasyonları dahil)

            5.2.2.     Kortikosteroid ajanlar

            5.2.3.     Diprofilin

5.3.      Difüz intertisiyel akciğer hastalıkları

            5.3.1.     İmmünsupresifler

            5.3.2.     Kortikosteroidler

            5.3.3.     Sitostatik ajanlar

            5.3.4.     Beta 2 agonistler, teofilin grubu

5.4.      Bronşektazi

            5.4.1.     Ekspektoranlar

            5.4.2.     Mukolitikler

            5.4.3.     Bronkodilatatörler (kombine şekilleri hariç)

5.5.      Akciğer kist hidatiği

            5.5.1.     Albendazol

            5.5.2.     Mebendazol

6. Gastrointestinal sistem hastalıkları

6.1.      Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit

            6.1.1.     Antiviral ajanlar *

            6.1.2.     Azothioprine

            6.1.3.     Diüretikler

            6.1.4.     Hepatit-B immünglobulini *

            6.1.5.     İnterferon *

            6.1.6.     Kortikosteroidler

            6.1.7.     Ursodeoksikolikasit

6.2.      Ailevi akdeniz ateşi (FMF)

            6.2.1.     Kolsisin

6.3.      İnflamatuar barsak hastalıkları:

            6.3.1.     İmmünsupresifler * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

            6.3.2.     İnterferon *

            6.3.3.     Kortikosteroidler

            6.3.4.     Mesalazin

            6.3.5.     Olsalazin

            6.3.6.     Salisilazosulfapiridin

            6.3.7.     İnfliksimab * (sadece Chron Hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

            6.3.8.     Parenteral beslenme solüsyonları

6.4.      Kronik karaciğer hastalıkları

            6.4.1.     Diüretikler

            6.4.2.     Ursedeoksikolikasit

6.5.      Koroziv gastrointestinal yanıklar

            6.5.1. Beslenme ürünleri

            (Koroziv Gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluşan maksilofasial defektler, nörolojik yutma bozuklukları vb nedenlerle yutma fonksiyonunun olmaması durumunda mevcut durum düzelinceye kadar katkı payından muaf verilir.)

6.6.      Wilson hastalığı

            6.6.1.     D-penisillamin

            6.6.2.     Çinko preparatları

            6.6.3.     Trientine hidrokloride

6.7.      Ekzokrin pankreas bozuklukları

            6.7.1.     Enzim preparatları

 

7. Endokrin sistem hastalıkları

7.1.      Hipotalamus-hipofiz hastalıkları

            7.1.1.     Hipofiz yetmezliği

                           7.1.1.1.     Büyüme hormonu *

                           7.1.1.2.     Kortikosteroidler

                           7.1.1.3.     Tiroid hormonları

            7.1.2.     Hipogonadizm

                           7.1.2.1.     FSH, LH ve FSH-LH kombine preparatları

                           7.1.2.2.     Koryonik gonadotropinler

                           7.1.2.3.     Gonodal steroidler

            7.1.3.     Diabetes insipitus

                           7.1.3.1.     Pitressin ve sentetikleri

            7.1.4.     Hipofiz hormon fazlalığı (akromegali, hiperprolaktinemi)

                           7.1.4.1.     Somatostatin ve analogları

                           7.1.4.2.     Bromokriptin 

                           7.1.4.3.     Kabergolin

            7.1.5.     Puberte prekoks

                           7.1.5.1.     LH-RH analogları

                           7.1.5.2.     Anastrazole

                           7.1.5.3.     Testelacton

7.2.      Pankreas hastalıkları

            7.2.1.     Diabetes Mellitus

                           7.2.1.1.     İnsülin

                           7.2.1.2.     Oral antidiabetikler

                           7.2.1.3.     Glucagon

            7.2.2.     Hiperinsülinemiye bağlı hipoglisemiler

                           7.2.2.1.     Diazoxide

                           7.2.2.2.     Somatostatin ve analogları

 

7.3.      Paratiroid hastalıklar

            7.3.1.     Hipoparatiroidi

                           7.3.1.1.     Kalsiyum preparatları

                           7.3.1.2.     Vitamin D ve metabolitleri

            7.3.2.     Hiperparatiroidi

                           7.3.2.1.     Kalsitonin

7.4.      Adrenal hastalıkları

            7.4.1.     Adrenal yetmezliği

                           7.4.1.1.     Lorenzo yağı

                           7.4.1.2.     ACTH

                           7.4.1.3.     Kortikosteroidler

                           7.4.1.4.     Mineralokortikoidler

            7.4.2.     Adrenal hiperfonksiyonu

                           7.4.2.1.     Hiperaldosteronizm

                                            7.4.2.1.1.   Aldosteron antagonistleri

                                            7.4.2.1.2.   Antihipertansifler

7.5.      Kemik hastalıkları

            7.5.1.     Rezistan rickets ve osteomalazi

                           7.5.1.1.     Vit D ve metabolitleri

                           7.5.1.2.     Fosfat preparatları

                           7.5.1.3.     Kalsiyum preparatları

            7.5.2.     Senil ve postmenopozal osteoporoz haricinde;

            Juvenil Osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofisi;

                           7.5.2.1.     Bifosfonatlar

                           7.5.2.2.     Calcitonin

                           7.5.2.3.     Kalsiyum preparatları (C vitamini ile kombine formları hariç)

                           7.5.2.4.     Vit D ve metabolitleri

7.6.      Fosfor metabolizması bozuklukları

            7.6.1.     Vit D ve metabolitleri

            7.6.2.     Fosfor preparatları

7.7.      Nöroendokrin tümörler

            7.7.1.     Somatostatin ve analogları

7.8.      Hiperkalsiüri

            7.8.1.     Hidroklortiyazid

7.9       Tiroid Hastalıkları

            7.9.1.     Hipotiroidizm

                           7.9.1.1.     Tiroid hormonları

            7.9.2.     Hipertiroidizm

                           7.9.2.1.     Propilthiouracil

                           7.9.2.2.     Beta Blokerler

8. Kan hastalıkları

8.1.      Hastalıklar

            8.1.1.     Aplastik anemi, hipoplastik anemi

            8.1.2.     Hemolitik anemiler

                           8.1.2.1.     Non-immün hemolitik anemi

                           8.1.2.2.     Otoimmün hemolitik anemi

                           8.1.2.3.     Paroksismal noktürnal hemoglobinuri

                           8.1.2.4.     Trombotik trombositopenik purpura

            8.1.3.     Hemoglobinopatiler

                           8.1.3.1.     Orak (sickle cell) hücre anemiler

                           8.1.3.2.     Talasemiler

            8.1.4.     Kronik miyeloproliferatif hastalıklar

                           8.1.4.1.     Kronik miyelositik lösemi

                           8.1.4.2.     Miyelofibrozis

                           8.1.4.3.     Polistemia vera

                          8.1.4.4.     Primer trombositemi

            8.1.5.     Miyelodisplastik sendrom

            8.1.6.     Akut ve kronik lösemiler

            8.1.7.     Non-hodgkin lenfoma

            8.1.8.     Herediter hemorajik telenjiektazi

            8.1.9.     Hodgkin hastalığı

            8.1.10.   Multiple miyeloma ve plazma hücre diskrazileri

            8.1.11.   Trombositopeni

            8.1.12.   Nötropeni

            8.1.13.   Faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (hemofililer)

            8.1.14.   İmmün yetmezlik

                           8.1.14.1.   Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi

                                            - Hiper IgM sendromu, kombine immün yetmezlik

            8.1.15.   Prematüre anemisi

            8.1.16.   Primer ve sekonder trombofili olan hastalar

            8.1.17.   Histiositoz

8.2.      Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar

            8.2.1.     Hemapoetik büyüme faktörleri *

            8.2.2.     Şelatörler *

            8.2.3.     Faktörler * 

            8.2.4.     Antikoagülanlar

            8.2.5.     İmmünomodülatörler *

            8.2.6.     Analjezikler ve narkotik analjezikler

            8.2.7.     Antibiyotikler – (hastanın ayaktan tedavisinde sağlık raporunda belirtilenler dışındakiler muaf değildir)

            8.2.8.     Antineoplastik ilaçlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

            8.2.9.     Antiviral ilaçlar – (hastanın ayaktan tedavisinde sağlık raporunda belirtilenler dışındakiler muaf değildir)

            8.2.10.   İmmünglobulin preparatları *

            8.2.11.   İmmünsupresifler

            8.2.12.    Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla    kullanılan ilaçlar

            8.2.13.   Oral ve enteral beslenme ürünleri

            8.2.14.   Radyofarmasötik ürünler *

            8.2.15.   Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar

 

9. Konnektif doku hastalıkları

9.1.      Hastalıklar

            9.1.1.     Sistemik lupus eritematozus ve ilişkili sendromlar

            9.1.2.     Primer antifosfolipid antikor sendromu

            9.1.3.     Vaskülitler

                           9.1.3.1.     Churg Straus

                           9.1.3.2.     Henoch Schonlein

                           9.1.3.3.     Hipersensitivite  vaskülitleri

                           9.1.3.4.     Kawasaki

                           9.1.3.5.     Poliarteritis Nodosa

                           9.1.3.6.     Polimiyalji Romatika

                           9.1.3.7.     Takayashu

                           9.1.3.8.     Temporal arteritis

                           9.1.3.9.     Wegener Granulomatozis

            9.1.4.     Skleroderma, mikst konnektif doku hastalığı

            9.1.5.     Romatoid artrit ve ilişkili sendromlar (Sjögren vb)

            9.1.6.     Seronegatif spondilortropatiler

                           9.1.6.1.     Andiferansiye  spondilortropati

                           9.1.6.2.     Ankilozan spondilit

                           9.1.6.3.     Enteropatik artropatiler

                           9.1.6.4.     Psöriatik  artrit

                           9.1.6.5.     Reiter

            9.1.7.     İnflamatuar kas hastalıkları

                           9.1.7.1.     Dermatomiyozit

                           9.1.7.2.     Polimiyozit

            9.1.8.     Kristal artropatiler

            9.1.9.     Relapsing polikondritis

9.2.      Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

            9.2.1.     6-Merkaptopürin

            9.2.2.     Altın Preparatları *

            9.2.3.     Antimalaryaller

            9.2.4.     Azatioprin

            9.2.5.     Dapson

            9.2.6.     D-Penisillamine

            9.2.7.     Klorambusil

            9.2.8.     Kortikosteroidler

            9.2.9.     Leflunomid *

            9.2.10.   Methotreksate

            9.2.11.   Siklofosfamid

            9.2.12.   Siklosporin

            9.2.13.   Sulfasalazin

            9.2.14.   Anti TNF İlaçlar *

            9.2.15.   İV İmmünglobulinler * (sadece Kawasaki hastalığında muafiyet kapsamındadır.)

9.2.16   Anakinra

9.2.17.   Pilokarpin tablet(sadece sjögren sendromunda)

9.2.18.   Rituksimab (Romatoıd Artrit tanısında)*

 

 

10. Kronik nörolojik hastalıklar

10.1.    Kas hastalıkları

            10.1.1.   Miyopatiler

                           10.1.1.1.   Kortikosteroidler

            10.1.2.   Mitokondriyal sitopatiler

                           10.1.2.1.   Karnitin

                           10.1.2.2.   Coenzyme Q

            10.1.3.   Miyotoniler

                           10.1.3.1.   Hidantoin

                           10.1.3.2.   Karbamazepin

10.2.    Nöromusküler hastalıklar

            10.2.1.   Myasthenia Gravis

                           10.2.1.1.   İmmünglobulinler

10.2.1.2.   İmmünsupresif İlaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır,)

                           10.2.1.3.   Kortikosteroidler

                           10.2.1.4.   Neostigmin

                           10.2.1.5.   Pridostigmin

            10.2.2.   Motor nöron (A.L.S)

                           10.2.2.1.   Riluzole

10.3.    Ekstrapiramidal sistem hastalıkları

            10.3.1.   Parkinson hastalığı

                           10.3.1.1.   Amantadin

                           10.3.1.2.   Apomorfin

                           10.3.1.3.   Trihexyphenidyl HCl

                           10.3.1.4.   Benztropin

                           10.3.1.5.   Biperidene

                           10.3.1.6.   Bornaprin HCL

                           10.3.1.7.   Bromokriptin

                           10.3.1.8.   Cabergolin

                           10.3.1.9.   Difenhidramin

                           10.3.1.10.                       Domperidon

                           10.3.1.11.                       Entakapon

                           10.3.1.12.                       L-Dopa+Benserazide

                           10.3.1.13.                       L-Dopa+Karbidopa ve kombinasyonları

                           10.3.1.14.                       Lisurid

                           10.3.1.15.                       Nonergolin dopa agonistleri

                           10.3.1.16.                       Pergolid

                           10.3.1.17.                       Piribedil

                           10.3.1.18.                       Pramipeksol

                           10.3.1.19.                       Ropinirol

                           10.3.1.20.                       Selegilin hidroklorid

                           10.3.1.21. Rasajilin

            10.3.2.   Distoniler, hemifasyal spazm

                           10.3.2.1.   Biperiden

                           10.3.2.2.   Botulismus toksini Tip A *

                           10.3.2.3.   Klonazepam

                          10.3.2.4.    Tetrabenazin

 

10.4.    Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar

            10.4.1.   Asetezolamid

            10.4.2.   Benzodiazepinler

            10.4.3.   Ethosuksimide

            10.4.4.   Felbamat

            10.4.5.   Fenitoinler

            10.4.6.   Fenobarbital, Barbekselon

            10.4.7.   Flunerazin

            10.4.8.   Gabapentin

            10.4.9.   Karbamazepin

            10.4.10.                   Klobazam

            10.4.11.                   Klonazepam

            10.4.12.                   Lamotrigin

            10.4.13.                   Okskarbazepin

            10.4.14.                   Pirimidon

            10.4.15.                   Topiramate

            10.4.16.                   Valproatlar

            10.4.17.                   Vigabatrin

            10.4.18.                   Zorasamide

            10.4.19.                   Levatiracetem

            10.4.20.                   Sultiam

            10.4.21.                   Modafinil

10.5.    Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.)

            10.5.1.   Antiepileptikler

            10.5.2.   Baklofen

            10.5.3.   Copolimer I

            10.5.4.   İmmünglobulinler *

            10.5.5.   İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

            10.5.6.   İnterferon *

            10.5.7.   Kortikosteroidler

10.6.    Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı

            10.6.1.   Antiepileptikler

            10.6.2.   Antiviraller

            10.6.3.   İmmünglobulinler *

            10.6.4.   İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

            10.6.5.   Sitostatikler

10.7.    Demans

            10.7.1.   Donepezil

            10.7.2.   Rivastigmin

            10.7.3.   Antipsikotikler *

            10.7.4.   Galantamin

            10.7.5.   Memantin

10.8.    Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nörolojik ve kas hastalıkları

            10.8.1.   Enteral beslenme ürünleri

10.9.    Serebral palsy

            10.9.1.   Baklofen

            10.9.2.   Botulinum toksini *  (12.7.5.b ilkelerine göre)

10.10. Trigeminal nevralji

            10.10.1.                   Karbamazepin

            10.10.2.                   Difenil hidantoin

            10.10.3.                   Oksikarbamazepin

10.11. Spastisite

            10.11.1.                   Baklofen

            10.11.2 Botulinizm toksin A *  (sadece fokal spastisitede muafiyet kapsamındadır.)

10.12. Nöropatik ağrı

            10.12.1.                   Gabapentin (sadece diabetik nöropati)

            10.12.2.                   Karbamazepin

            10.12.3. Pregabalin  (sadece diabetik nöropati)

11. Psikiyatrik hastalıklar

11.1.    Genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar

            11.1.1.   Antidepresanlar

            11.1.2.   Antiepileptikler *  

            11.1.3.   Antipsikotikler *

            11.1.4.   Biperiden

            11.1.5.   Lityum

11.2.    Demans

            11.2.1.   Donepezil

            11.2.2.   Rivastigmin

            11.2.3.   Antipsikotikler *

            11.2.4.   Galantamin

            11.2.5.   Memantin

11.3.    Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu

            11.3.1.   Antidepresanlar

            11.3.2.   Antiepileptikler *

            11.3.3.   Antipsikotikler *

            11.3.4.   Biperiden

            11.3.5.   Lityum

11.4.    Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [unipolar, bipolar], distimik bozukluk)

            11.4.1.   Antidepressanlar

            11.4.2.   Antiepileptikler *

            11.4.3.   Antipsikotikler *

            11.4.4.   Biperiden

12. Göz  hastalıkları

12.1.    Glokom

            12.1.1.   Bu hastalıkta kullanılan tüm ilaçlar

12.2     Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu

            12.2.1.   Siklosporin

            12.2.2.   Kortikosteroidler

12.3.    Koroid neovasküler membranı olan tüm makula hastalıkları

            12.3.1.   Vertaporfin (Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenecek)

12.4.    Kuru göz sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altında olacak)

            12.4.1.   Suni Gözyaşları

            12.4.2.   Siklosporin topikal preparatları

13. Cilt hastalıkları

13.1.    Psoriasis,Vitiligo

            13.1.1.   Kalsipotriol (Kortikosteroidlerle kombınasyonu dahil)

            13.1.2.   Kortikosteroidler

            13.1.3.   Methotreksate

            13.1.4.   Retinoidler

            13.1.5.   Siklosporinler

            13.1.6.   TNF alfa blokerleri (yalnız psoriazis vulgariste muafiyet kapsamındadır.)

            13.1.7. Efalizumab

13.2.    Ichtiyosis

            13.2.1.   Retinoidler

            13.2.2.   Cildi nemlendirici ve yağlandırıcı preparatlar

13.3.    Pemfigus

            13.3.1.   Kortikosteroidler

            13.3.2.   İmmünsupresifler

13.4.    Mukozis fungoides

            13.4.1.   Antineoplastik ajanlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç)

13.5.    Hidraadenitis suppurativa

            13.5.1.   Kortikosteroidler

            13.5.2.   Retinoidler

 

13.6.    Epidermolysis bullosa

            13.6.1.   Hidantoinler

            13.6.2.   Kortikosteroidler

            13.6.3.   Antibiyotikli pomatlar

13.7.    Liken

            13.7.1.   Siklosporin

            13.7.2.   Retinoidler

            13.7.3.   Kortikosteroidler

13.8.    Pyoderma gangronosum

            13.8.1.   Siklosporin

14. Enfeksiyon hastalıkları

14.1.    Hepatit B, C, D

            14.1.1.   İnterferon *

            14.1.2.   Antiviral ajanlar *  

            14.1.3.   Hepatit B immünglobulini *

            14.1.4.   Azothioprine

            14.1.5.   Diüretikler

            14.1.6.   Ursodeoksikolikasit

14.2.    AİDS (HIV)

            14.2.1.   Antiviraller

            14.2.2.   Antibakteriyeller

            14.2.3.   Antifungaller

            14.2.4.   Antituberküloz ilaçlar

14.3. Sistemik mantar enfeksiyonları

            14.3.1. Antifungaller (Parenteral veya oral formları)

15. Diğer hastalıklar

15.1.    Amiloidozis

            15.1.1.   Kolşisin

            15.1.2.   Kortikosteroidler

            15.1.3.   Melfalan

15.2.    Behçet hastalığı

            15.2.1.   Antikoagülanlar

            15.2.2.   İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, klorambusil, metotreksat, siklofosfamid ve siklosporin etken maddelerinde endikasyon uyumu aranmayacaktır.)

            15.2.3.   İnterferon * (üveit, iridosiklit veya göz tutulumunda; endikasyon uyumu aranmaksızın azatioprin, klorambusil, metotreksat, siklofosfamid, siklosporin ile başlanılan tedaviye cevap alınamadığının yada yan etkilerinden dolayı kullanılamadığının raporda belirtilmesi kaydıyla interferon kullanımı mümkün olup, endikasyon uyumu aranmaz )

            15.2.4.   Kolşisin

            15.2.5.   Kortikosteroidler

15.3.    Sarkoidosis

            15.3.1.   Kortikosteroidler

15.4.    Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. ilk iki yaşta inek sütü alerjisi

            15.4.1.   Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler

            15.4.2.   Vitaminler

15.5.    Kistik fibrozis (Mukovizidozis)

            15.5.1.   Enzim preparatları

            15.5.2.   Tobramisin inhaler

15.6.    Alerjik hastalıklar

            15.6.1.   Yalnızca arı venom alerjisi aşıları

15.7.    Kuduz serumları

15.8.    Hepatit-A aşıları ve Hepatit-B  serumları

15.9.    Tetanoz serumları

15.10. Mülga

15.11. Osteomiyelit

            15.11.1.                   Antibiyotikler

15.12. Nörojenik mesane

            15.12.1.                   Tolterodine-L

            15.12.2.                   Oksibutin

            15.12.3.                   Trospium

            15.12.4. Propiverin

            15.12.5. Darifenasin   

15.13. Çölyak hastalığı

            15.13.1.                   Glutensiz un ve mamul ürünler (12.7.16.“c” bendine göre)

 

 

 

NOT:

Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi veya muafiyeti mümkün değildir.

(*) İşaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır. Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımı da ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır)

EK-2/A

 

Ek-2/A

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

           

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.

Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.

 

   

1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UH-P

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UH-P

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UH-P, A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UH-P, A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

UH-P, A 72

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

UH-P

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

UH-P

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

KY

3. Kuşak Sefalosporinler

24

Sefiksim

KY

25

Sefodizim

UH-P

26

Sefoperazon

UH-P, A 72

27

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

28

Sefotaksim

UH-P, A 72

29

Seftazidim

UH-P, A 72

30

Seftizoksim

UH-P, A 72

31

Seftriakson

UH-P, A 72 APAT’TA KY

(Bakınız 6/a)

31/A

Sefditoren

KY

4. Kuşak Sefalosporinler

32

Sefepim

EHU

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

33

Aztreonam

UH-P, A 72

Karbapenemler

34

İmipenem

EHU

35

Meropenem

EHU

35.1

Ertapenem

EHU ve 1x1 doz

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

36

Azitromisin

KY

37

Diritromisin

KY

38

Eritromisin

KY

39.1

Klaritromisin Oral

KY

39.2

Klaritromisin MR

KY

39.3

Klaritromisin Paranteral

UH-P

40

Roksitromisin

KY

41

Spiramisin

KY

42

Treoleandomisin

KY

43

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

44

Klindamisin

KY

45

Linkomisin

KY

46

Doksisiklin

KY

C)  TETRASİKLİNLER

 

47

Tetrasiklin

KY

48

Tetrasiklin – Nistatin

KY

49

Oksitetrasiklin

KY

3- AMFENİKOLLER

50

Kloramfenikol

KY

51

Tiamfenikol

KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

52

Amikasin

UH-P

53

Gentamisin

KY

54

İsepamisin

EHU

55

Kanamisin ve Türevleri

KY

56

Neomisin ve Kombinasyonları

KY

57

Netilmisin

UH-P

58

Streptomisin

KY

59

Tobramisin Parenteral

UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

60

Siprofloksasin Oral

KY

60.1

Siprofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

61

Enoksasin

KY

62

Levofloksasin Oral

KY

62.1

Levfoloksasin Parenteral

UH-P, A 72

63

Norfloksasin

KY

64

Ofloksasin Oral

KY

64.1

Ofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

65

Pefloksasin Oral

KY

65.1

Pefloksasin Parenteral

KY

66

Moxifloksasin Oral

KY

66.1

Moxifloksasin Parenteral

UH-P, A 72

66.2

Moksifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

67

Lomefloksasin

KY

67.1

Gatifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

6-

ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

 

A)

ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER

 

68

Flukloksasilin

KY

69

Nafsilin

UH-P

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER

70

Vankomisin

EHU**

71

Teikoplanin

EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)

72

Basitrasin

KY

73

Polimiksin B

KY

74

Kolistin ve Türevleri

KY

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

75

Fusidik Asit ve Tuzları

KY

75.1

Sodyum fucidat enjektabl formu

EHU

76

Mupirosin

KY

77

Linezolid

EHU

7- ANSAMİSİNLER

78

Rifabutin

UH-P

79

Rifamisin

KY

80

Rifampisin

KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

81

Sulfisoxazole

KY

82

Sulfadiazin

KY

83

Sulfametoksipridazin

KY

84

Sulfametoksazol

KY

85

Trimetoprim

KY

86

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

87

Metronidazol Parenteral

KY

88

Metronidazol  (üre kombinasyonları dahil)

KY

89

Ornidazol

KY

90

Seknidazol

KY

91

Tinidazol

KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

92

Amfoterisin B (Klasik)

UH-P, A 72

93

Kaspofungin

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

94

Flukonazol Parenteral

UH-P, A 72

94.1

Flukonazol Oral ve Diğer Formları

KY

95

Itrakonazol

UH-P

96

Ketokonazol

KY

97

Lipid Komplex Amfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

98

Lipozomal Amfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

99

Terbinafin

KY

100

Griseofulvin

KY

101

Varicanazole

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

102

Sertakonazole

KY

103

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

104

Natamisin (Pimarisin)

KY

105

Mikonazol

KY

106

Oksikonazol

KY

107

İzokonazol

KY

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR

108

Abacavir

EHU

109

Stavudin

EHU

110

Zalsitabin

EHU

111

İndinavir

EHU

112

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU

113

Nevirapin

EHU

114

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

EHU

115

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

115.1

Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin

EHU

Prospektüs endikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon

halinde kullanılır.(Tenofovir  disoproksil fumarat , emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)

B) DİĞER ANTİVİRALLER

116

Asiklovir Oral

KY

116.1

Asiklovir Parenteral

EHU

117

Famsiklovir

UH-P

118

Gansiklovir

EHU

119

Valasiklovir

UH-P

120

Lamivudin 100 mg

UH-P

121

Ribavirin

UH-P

122

Didanozin

EHU

123

Efavirenz

EHU

124

Adefovir, Entakavir

Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak

125

Zanamivir

UH-P

126

Oseltamivir

UH-P

127

Brivudine Oral

UH-P

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

128

Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

KY

129

İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

KY

130

P-Aminosalisilik Asit ve Tuzları

UH-P

131

Pirazinamid

KY

132

Etionamid

UH-P

133

Sikloserin

UH-P

134

Tiasetazon

UH-P

135

Morfozinamid

KY

136

Protionamid

UH-P

137

Rifabutin

UH-P

138

Rifampisin

KY

139

Streptomisin

KY

* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY

 

 

       13- DİĞERLERİ

 

140

Üriner Antiseptikler

KY

141

Fosfomisin

KY

142

Nimesulid, Etodolak 400 mg

KY

143

Morfin, Petidin

UH-P

144

Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon, İnsulin, Rosiglitazon+Metformin

UH-P

145

Fenofibrat, Gemfibrozil, Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin, Kolestramin,Amlodipin+Atorvastatin

Madde 12.7.28 esaslarına uygun olarak

146

Alfuzosin,Tamsulosin,  Terazosin Serenoa repens standardize lipofilik ekstre

UH-P

147

İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, Valsartan+amlodipin

UH-P

148

Apomorfin

UH-P

149

Finasterid

UH-P (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç, bu form ödenmemektedir), uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

150

Esomeprazol,

1)      Gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

2)      İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanmayan hastalarda iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

3)      Endoskopi raporuna göre gastroözofagial reflü veya peptik ulkus görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi veya,

4)      Yukarıda belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi,

halinde bedeli ödenir.

 

151

Rabeprazol

KY

152

Suni gözyaşı

Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

153

Kortikosteroidli tek doz göz damlaları

Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

154

Oksimetolon

İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

155

Disülfiram

Psikiyatri uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

156

Kabergolin

UH-P

157

Kenodoksikolik Asit

İç hastalıkları veya Genel cerrahi uzmanı veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

158

Entakapon ve kombinasyonları, Rasajilin

Nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

159

Allantoin + heparin + excractum cepae

UH-P

160

Demir-Dextran

UH-P

161

Deferoksamin metansülfonat

İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

162

Lizürid Maleat

UH-P

163

Amifostin

Kemoterapi ve radyoterapide raporla

164

Üre içeren preparatlar

UH-P, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir

165

Fondaparinux

Ortopedi uzmanınca

166

Deferipron

Erişkin veya Çocuk Hematoloji  uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

167

Kollojen

 Genel cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi ve cildiye uzmanlarından birinin yer aldığı, ilacın kullanım dozu ve süresinin belirtildiği  sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzmanlarca reçetede belirtilmek kaydıyla en fazla birer aylık dozlarda reçete edilebilir.

168

8- Metoksipsoralen

UH-P

169

İloprost trometamol (İntravenöz formları)

Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman hekim raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir.

170

Modafinil

UH-P

171

Pergolid mezilat

Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

172

Pramipexol Hidroklorür

Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

173

Bornaprin Hidroklorür

Nöroloji uzmanının düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

174

Dornaz alfa

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu  raporu ile tüm hekimlerce

175

Ranitidin Bizmut Sitrat

UH-P

176

Ropinirol

Nöroloji uzmanının düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

177

Tolterodine-L

Üroloji ve Nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

178

Oksibutinin

179

Trospiyum

180

Naferalin Asetat

UH-P

181

Testosteron

Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi Uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

182

Ursedoksikolik Asit

İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

183

Demir III hidroksit Sükroz

UH-P

184

Tagaserod maleat

Gastroenteroloji veya İç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

185

Potasyum sitrat (5 mEq - 10 mEq)

Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince, veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

186

Isotretinoin+Eritromisin

Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

187

Multivitamin Pronatal

Sadece gebelikte

188

 

Darifenasin

Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

189

Propiverin

Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

190

Alfa Lipoik Asit

“Periferal Diabetik

Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon,immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği  uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir

191

 

Valgansiklovir

yalnızca CMV endikasyonunda EHU”

192

 

Pantoprazol

20 mg. formlarının H. pylori endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması

193

Deferasiroks

2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski

bulunan hastalarda" bu durumun raporda belirtilmesi kaydıyla en az bir erişkin veya pediatrik

hematolog uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, erişkin veya

pediatrik hematoloji,pediatri veya dahiliye uzmanlarınca reçete edilebilir.

194

Tigecycline

Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, yatarak tedavide, panrezistans olduğu kültür sonucu ile belgelenen gram negatif bakteri enfeksiyonlarında tigecycline'e duyarlı olduğunun belgelenmesi kaydı ve EHU

onayı ile

195

Ivabradin 

Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını

engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF<%45 ın ) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı tarafından reçete edilmesi

196

Pilokarpin HCL

Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk defada en fazla 3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,uzman hekimler tarafından reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek uzman hekim raporu ile uzman hekimler tarafından reçetelenir.

Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.

197

Omalizumab

Ağır persistan allerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi

en az bir prenial alerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) ile serum Ig E düzeyinin 30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, 12 yaş ve üzeri hastalarda, Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az ikisi klinik immünoloji, allerjı, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından olmak üzere allerji,göğüs hastalıkları ve klinik immünoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş ve bu kurul tarafından düzenlenmiş rapor ile bu hekimler tarafından reçete edilir. İlk kez başlanan

tedavilerde rapor 16 haftayı geçemez. Bu sürenin sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıtın

benzer bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonucu, tedavisinin devamına karar verilmesi halinde belirtilen uzmanlar tarafından düzenlenen bir yıl süreyle geçerli olacak sağlık kurulu raporu ile tedaviye devam edilir. İlaç yukarıda adı geçen uzman hekimler tarafından reçetelenir.Bir yılın sonunda hasta tekrar benzer bir kurul tarafından değerlendirmeye alınır.”

198

Prednisolon asetat etken maddesi 10 ml oftalmik form

Sadece uzun süre kullanım gerektiren hastalarda, göz hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenebilir.

199

Amantadin Sülfat

a) Parkinson hastalığının tedavisinde, ilaçlara bağlı oluşmuş extrapiramidal reaksiyonların

tedavisinde (tremor,rijidite,hipo veya akinezi) nöroloji uzman hekimi veya bu uzman hekimin

bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce.

b) İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak;

- 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya

- Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı,

kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan

kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi

 

 

 

 

NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.

 


 

AÇIKLAMALAR:

1.   KY          : Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

2.   UH-P      : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

3.   EHU*     : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

      EHU**   : Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

4.   EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

            Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

            Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

5.   A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

            Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir

6.   APAT:  “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”

            Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

            A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.

      APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

      a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

      b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

7.   Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60, 60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

Ek-2B

EK-2/B

 

SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE

BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

                              

 

 1. Active protein-C (Madde 12.7.22’ye göre)
 2. Amfoterisin-B formları, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formları) (Madde 12.7.23’e göre)
 3. Antihuman lenfosit globulinler
 4. Aztreonam, Vankomisin, İmipenem, Meropenem, Linezolid. Ertapenem (EK-2/A Madde 35.1’e göre)
 5. Sefodizim, Sefoperazon, Sefaperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin (EHU APAT'TA KY), Gansiklovir (Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, Bronşektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında ve Diyabetli Hastalarda, bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte; yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayaktan verilebilecektir.)
 6. İrrigasyon solüsyonları
 7. Amiodarone Ampul
 8. Dopamin
 9. Dobutamin
 10. Droperidol ve Midazolam (klinik şartlarda yapılacak tetkik ve müdahaleler için gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de verilebilir)
 11. Fenitoinler (ampul formları)
 12. Human Albumin (Madde 12.7.27 esaslarına göre)
 13. İnterlökinler
 14. İntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir)
 15. Karbakol
 16. Levosimendan (Madde 12.7.26 esaslarına göre)
 17. Muromonap-CD3
 18. Nitrogliserin paranteral
 19. Nitroprussit
 20. Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar
 21. Paranteral antifungal
 22. Paranteral beta-blokerler
 23. Paranteral peptik ülser ilaçlarından proton pompa inhibitörleri ve H2 reseptör antagonistleri
 24. Servikal prostaglandinler
 25. Surfaktanlar
 26. Streptopal
 27. Streptokinaz, ürokinaz, trofiban, plazminojen aktivatörleri (kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, dahiliye, nöroloji ve acil tıp uzmanları tarafından reçete edilebilir)
 28. Tedavide Kullanılan Anestezik Antidotlar (Flumazenil, Opioid Antagonistler)
 29. Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir)
 30. Gözde kullanılan viskoelastikler
 31. Terlipresin
 32. Dekstemedetomidin
 33. Aprotinin    
 34. Fondaparinux
 35. Faktör VIIa (Madde 12.7.27-A’ya göre)
 36. Rasburicase (Madde 12.7.4’e göre)
 37. İntravenöz parasetamol
 38. Fibrinojen ve kombinasyonları
 39. L-Ornithin- L- Aspartat (İç Hastalıkları veya Pediatri Uzmanları tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir)
 40. İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide ITP endikasyonunda; Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri başlıklı (12.7.27) maddenin, B) Anti Rh Kullanım İlkeleri fıkrasının (b) alt bendinde yer alan “Idiopatik (İmmün) Trombositopeni’de Kullanımı koşullarına göre)
 41. Hemofiltrasyon ürünleri (yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)
 42. Ziprosidon ampul (madde 12.7.2’ye göre)

43.  Gatifloksasin oftalmik formları, (EK-2/A Madde 67.1’e göre)

44.  Sodyum fucidat enjektabl formu, (EK-2/A Madde 75.1’e göre

45.  Floxuridin  (Madde 12.7.14’e göre)

46.  Tigecycline (EK-2/A Madde 194’e göre)

47.  Moksifloksasin oftalmik formları, (EK-2/A Madde 66.2’ye göre)

48. Palivizumab (RSV immünglobülin) (Madde 12.7.20’ye göre)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK–2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

Ek2/C

EK-2/C

 

AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK RAPORU (UZMAN HEKİM RAPORU/SAĞLIK KURULU RAPORU) İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ

 

 

 1. İmmünsupresifler (topikal formları dahil)
 2. Betanekol
 3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)

4.      Bosentan, Iloprost trometamol inhale formları (madde 12.7.30.'a göre)

 1. Büyüme hormonları (Madde 12.7.6’ya göre)
 2. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol
 3. Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre)
 4. Corynebacterium parvum
 5. Danazol
 6. Desmopressin (Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce  raporsuz da reçete edilebilir.)

11.  Donepezil HCI (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanlarınca veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir.)

 1. Edrofonyum
 2. Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)

14.  1. Ezetimib:. Madde 12.7.28’e göre)

2. Ezetimib+statin kombinasyon tedavisi: Madde 12.7.28’e göre)

 1. Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27-A’ya göre, Faktör VIIa hariç)

16.  Fentanyl Transdermal TTS, Fentanyl sitratın oral ve pastil formları

 1. Gabapentin, pregabalin : Madde 12.7.25’e göre)

18.  Galantamine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir)

 1. Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.1.1 maddesindeki hükümler geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerce de reçete edilebilir) (Üriner hcg hariç)
 2. Granisetron parenteral
 3. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün serumları hariç)
 4. Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri (Lipid, protein, aminoasit solüsyonları gibi; Madde 12.7.8’e göre)
 5. İmmünglobulinler ( Madde 12.7.12)
 6. İnterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)
 7. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim, vb.)

26.  Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez)

27.  Memantine (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir)

 

 

28.  Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/erişkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir

 1. Ondansetron parenteral
 2. Kanser kemoterapötikleri (Madde 12.7.14’e göre)
 3. Parenteral Asiklovir

32.  Parenteral Zidowudin

 1. Periton ve hemodiyaliz solüsyonları
 2. Raloxifen (Madde 12.7.17’ye göre)

35.  Rivastigmin (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir)

 1. Siproteron acetate (düşük doz kombine preparatlar hariç)
 2. Somatostatin ve analogları
 3. Paranteral Triptanlar (Nöroloji uzmanınca düzenlenecek uzman hekimi raporuna dayanılarak, nöroloji uzmanınca reçete edilebilir.) (Madde 12.7.19’a göre)
 4. Sülfosalazin ve mesalazin
 5. Tropisetron parenteral
 6. Vazopresin
 7. Verteporfirin
 8. Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzmanları tarafından veya bu uzmanlardan biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce reçete edilebilir)
 9. Altın Preparatları (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 10. Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 11. İnfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 12. Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 13. Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 14. Alerji aşıları (Madde 12.7.3’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 15. Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 16. Sevelamer  (Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)
 17. Copolymer  (Madde 12.7.13’e göre)
 18. Klopidogrel (Madde 12.7.15’e göre)
 19. Metabolik hastalıklarda kullanılan mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)
 20. Mülga
 21. Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)
 22. Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)
 23. Özel amaçlı tıbbi mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)
 24. Vorikanazol oral (Madde 12.7.23’e göre)
 25. Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)
 26. Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)
 27. Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)
 28. Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)
 29. Aprepitant:Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir) 
 30. Teriparatid: 65 yaş üstü kadınlarda; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.
 31. Silostazol: 1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak

hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon apılamayan hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlikeden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp damar Cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.

67. Pegaptanib Sodyum: Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası  ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, klinik koşullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir.

68.  Efalizumab:  (madde 12.7.1’e göre)

69. Amantadin Sülfat, (EK-2/A Madde 199’a göre)

70. Agalsidaz beta, (Madde12.7.10’a göre)

71. Pilokarpin HCL, (EK-2/A Madde 196’a göre)

72. Niasin, (Madde12.7.28’e göre)

73. Deferasiroks, (EK-2/A Madde 193’e göre)

74. Ivabradin, (EK-2/A Madde 195’e göre)

75. Palonosetron HCL, (her kür için bir flakon)

76. Imigluseraz, (Madde12.7.10’a göre sadece Tip I Gaucher Hastalığında)

77.Omalizumab, (EK:2/A Madde 197’ye göre)

78.L-Ornithin- L- Aspartat oral formları (İçhastalıkları veya pediatri uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanarak bu hekimlerce Sağlık Bakanlığınca onaylanmış endikasyonlarında reçete edilir.

     79. Rituksimab: Romatoıd Artrit tanısında madde 12.7.1’e göre

     80. Atomoksetine: 6 yaş ve üstü çocuklarda, çocuk psikiyatri uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenmek koşulu  ile

81. Parikalsitol ( Madde 12.7.9’a göre )

82. Kollojen (Ek -2/A  madde 167’e göre)

 

 

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

 

 

 Ek-2E Listesi

EK- 2 E LİSTESİ
Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi
Kamu No Güncel Barkod Ürün Adı Eski Barkod-1 Eski Barkod-2 Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu Baz İndirim Oranı Ruhsat Tarihi KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'dan FAZLA ise KDV'li Perakende Fiyatı 3.56 YTL'dan AZ ise Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)
A B C D E F G H K L O
A00552 8699548990465 ALITRAQ TOZ 76 GR' LIK 6 POSET


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10371 8699745001797 APTAMIL NEOCATE 400 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A01057 8697443380015 AVONIL 500 GR TOZ

E358A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A01058 8697443380022 AVONIL 500 MG 900 TB


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A01131 8699745000233 BASIC CAD 400 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A01132 8699745000202 BASIC CH 300 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A01133 8699745000226 BASIC F 600 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A01134 8699745000219 BASIC P 400 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09094 8712400772754 BEBELAC LF 400 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08916 8699745000257 BEBELAC PEPTI JUNIOR 450 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08912 8712400596497 BEBELAC SOYA 300 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10193 8697869420036 COMIDA MSUD B 500 GR MAMA

E416A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10194 8697869420043 COMIDA OAC B 500 GR MAMA

E417A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09243 8697869420012 COMIDA PKU A 500 GR MAMA

E358A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09244 8697869420029 COMIDA PKU B 500 GR MAMA

E358B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A02093 8697443380046 DALIA SUT TOZU 400 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10210 8697869420050 DUSUK PROTEINLI VE GLUTENSIZ POENSGEN 5 KG UN KARISIMI

E314A 11% 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir 11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10376 8697869420166 DÜSÜK PROTEINLI VE GLUTENSIZ POENSGEN UN KARISIMI 1 KG
E314A
12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir


0,5-2,0%
A08901 8699745001445 FANTOMALT 400 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A03244 8699745000189 GA 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A03245 8699745000196 GA 2 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A03248 8699745000265 GALACTOMIN 19 400 GR MAMA 8699745000264

11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A03461 8697617901114 GLUTANO GLUTENSIZ 500 GR EKMEK VE KEK UNU

E314A 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir


0,5-2,0%
A08904 8697617901268   GLUTANO GLUTENSIZ 500 GR MAKARNA

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08905 8697617901275  GLUTANO GLUTENSIZ 500 GR SPAGETTI

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10231 8697617904078 GLUTENSIZ SCHAR 500 GR SPAGETTI

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10232 8697617904115 GLUTENSIZ SCHAR CAPELLI D'ANGELO 250 GR SEHRIYE

E314E 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10233 8697617904085 GLUTENSIZ SCHAR DITALI 500 GR BONCUK MAKARNA

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10234 8697617904207 GLUTENSIZ SCHAR MINI SORRISINI 100 GR KAYMAKLI CIKOLATALI BISKUVI

E314C 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10235 8697617904016 GLUTENSIZ SCHAR MIX B 1000 GR EKMEK UNU

E314A 11% 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir 11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10236 8697617904023 GLUTENSIZ SCHAR MIX C 1000 GR ÇOK AMACLI UN

E314A 11% 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir 11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10237 8697617904221 GLUTENSIZ SCHAR NOCCIOLA WAFERS 100 GR FINDIKLI GOFRET

E314D 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10238 8697617904108 GLUTENSIZ SCHAR PIPETTE 500 GR MANTI MAKARNASI

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10239 8697617904184 GLUTENSIZ SCHAR QUADRITOS 2X20 GR SIYAH CIKOLATA KAPLI GOFRET

E314D 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10240 8697617904092 GLUTENSIZ SCHAR RIGATI 500 GR DUDUK MAKARNA

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10241 8697617904191 GLUTENSIZ SCHAR SNACK 105 GR (3X35GR) CIKOLATA KAPLI FINDIKLI GOFRET

E314D 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10242 8697617904177 GLUTENSIZ SCHAR SOLENA CEREAL 25 GR BAR

E314D 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10243 8697617904214 GLUTENSIZ SCHAR WAFERS 100 GR VANILYALI GOFRET

E314D 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10244 8697869420159 GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR CUBUK MAKARNA

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10245 8697869420142 GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR DUDUK MAKARNA

E314B 11%
11,00% 11,00% 0,5-2,0%
A10246 8697869420128 GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR MIDYE MAKARNA

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10247 8697869420135 GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR NOKTA MAKARNA

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A10248 8697869420111 GLUTENSIZ VE DUSUK PROTEINLI 500 GR TEL SEHRIYE

E314E 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A03648 8699745000080 HOM 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A03649 8699745000097 HOM 2 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A04583 8699745000165 LEU 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A04584 8699745000172 LEU 2 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08907 8699745000752 LOPROFIN MAKARONI 500 GR

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08908 8699745000745 LOPROFIN SPAGETTI 500 GR

E314B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A04742 8699711000496 LOPROFIN UN 500 GR 8712400585743
E314A 12.7.16 maddesine göre 1 kg una en fazla 5,00 YTL ödenir


0,5-2,0%
A04768 8699711000502 LPD 400 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A04769 8699711000519 LPF (LOW PROTEIN FRUITY)


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A04793 8699745000141 LYS 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A04794 8699745000158 LYS 2 500 MG MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A05160 8699745000042 MSUD 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A05161 8699745000059 MSUD 2 500 GR MAMA

E416A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08912 8712400596497 NUTRILON SOYA 300 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A05800 8699745000066 OS 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A05801 8699745000073 OS 2 500 GR MAMA

E417A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08918 8699745000028 PHENYLDON 1 MIX 450 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08919 8699745000035 PHENYLDON 2 MIX 450 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08920 8699745000011 PHENYLDON FORMULA 450 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A06190 8699711000465 PKU 1 500 GR

E358A 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A06191 8699711000458 PKU 1 MIX 1.000 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A06192 8699711000472 PKU 2 500 GR

E358B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09445 8699745001278 PKU 2 PRIMA 500 GR

E358B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09446 8699745001285 PKU 2 SECUNDA

E358B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A06193 8699711000489 PKU 3 500 GR MAMA 8699711300489

11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A06321 8699745000240 PREGOMIN AS 400 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A06322 8697443380039 PREKUNIL 500 MG 550 TB


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08921 8699745001438 PROTIFAR 225 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08922 8712400760478 SOM 600 GR


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08115 8699745000103 TYR 1 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08116 8699745000110 TYR 2 500 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08117 8699745000127 UCD 1 450 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A08118 8699745000134 UCD 2 450 GR MAMA


11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09066 8697623250022 X PHE JUNIOR SE MAMA

E358B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%
A09067 8697623250015 X PHE KID SE MAMA

E358B 11%
11,00% 4,00% 0,5-2,0%

 

 

 

 

 


Ecz. Mustafa Nuri ŞENER


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim