2010 Mali Rehberi

Son güncelleme:17-02-2010

 

 

***Asgari Ücret (Brüt)

Karar No

R.G.
Tarih-Sayı

Uygulama Süresi

16 Yaşını Doldurmamış

16 Yaş ve Üstü

2009/1

31.12.2009–27449

01.01.2010–30.06.2010

621,00 TL

729,00 TL

2009/1

31.12.2009–27449

01.07.2010–31.12.2010

648,00 TL

760,50 TL

 

***SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Prime Tabi Aylık Kazancın

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2010–30.06.2010

729,00 TL

4.738,50 TL

01.07.2010–31.12.2010

760,50 TL

4.943,25 TL

 

***Kıdem Tazminatı Tavanı

Yılı

Dönem

  Kıdem Tazminatı Tavanı

2010-2

01.07.2010 – 31.12.2010

---- TL

2010-1

01.01.2010 – 30.06.2010

2.427,04 TL

 

***İhbar tazminatı tutarları

HİZMET SÜRESİ

TUTAR

6 aydan az çalışanlar için

2 haftalık ücret

6 ay – 1,5 yıl arası çalışanlar için

4 haftalık ücret

1,5 yıl – 3 yıl arası çalışanlar için

6 haftalık ücret

3 yıl ve üzeri çalışanlar için

8 haftalık ücret

 

***Çalışanların asgari yıllık izin süreleri

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara

Yılda 14 iş günü

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara

Yılda 20 iş günü

c) 15 yıl ve daha fazla olanlara

Yılda 26 iş günü

d) 18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilere

Yılda en az 20 iş günü

e) Analık izni

Doğumdan önce 8 hafta

Doğumdan sonra 8 hafta

Ücretsiz izin 6 ay

f) Süt izni

1 yaşından küçük çocukların emzirilmesi için günde 1,5 saat

g) Evlilik izni

Azami 3 gün

h) Ana, baba, eş, kardeş veya çocukların ölümü

Azami 2 gün

I) Yıllık ücretli iznini geçirmek için yol izni

(yalnız bir kez kullanılır)

Ücretsiz azami 4 gün

NOT: Cumartesi günü izin süresine dâhildir.

İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta

tatili ve genel tatil günleri izin süresinden

sayılmaz.

 

 

 

Yıllık ücretli izin hakkı; işçinin gereken hizmet süresini doldurduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır.

Kullandırılan izinler, tarihleri ile yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

 

***Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi:

Kanun-BKK-GT

Sınır

Yürürlük

20/12/2008/VUK GT 393

680 TL

2010

 

 

***Fatura Düzenleme Sınırı

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki hadleri geçmesi veya bedeli bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK. 232 md.)

BKK/GENEL TEBLİĞ

Maktu Had

29.12.2009 (VUK GT 393) 2010 yılı için

680 TL***Defter Tutma Hadleri

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorun da olanlar: 01/01/2010 ‘dan itibaren

VUK Md. 177–1.Bent; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:

• Yıllık Alış tutarı   120.000,00 TL yi (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 170.000,00 TL yi (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

 

 

 

***Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (Her bir sigortalı çalışan için)

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2010 dan itibaren

GVK GT 273

10,00 TL

 

 

***Gelir vergisi tarifesi (GVK Md. 103)

01/01/2010 Tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

8.800 TL'ye kadar

 

% 15

22.000 TL'nin

8.800 TL'si için 1.320 TL,

fazlası % 20

50.000 TL'nin

22.000 TL'si için 3.960 TL,

Fazlası % 27

50.000 TL'den fazlasının

50.000 TL'si için 11.520 TL,

fazlası % 35

 

 

***Geçici Vergi Oranları

 

KVK Mad.32

GVK Mük. Mad. 120

01.01.2010

%20

%15

 

 

***Bildirim Süreleri

BİLDİRİM SÜRELERİ

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

 

 

 

***Usulsüzlük cezaları (VUK Md. 352)

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

 

01.01.2010
Tarihinden itibaren

 

01.01.2010
Tarihinden itibaren

1- Sermaye şirketleri

 

90.00 TL

 

50.00 TL

2- Sermaye şirketleri dışında kalanlar
Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

 

57.00 TL

 

28.00 TL

 

 

***Özel usulsüzlük cezaları (VUK Md. 353 / Mük. Md. 355)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyenlere ve almayanlara; (her bir belge nevi için) 160 TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 77.000 TL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın,

%10'u

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaiyesi, yolcu listesi, günlük müşteri düzenlemeyenlere, kullanmayanlara ve bulundurmayanlara; (her bir belge nevi için) her tespitte toplam 7.700 TL, bir takvim yılı içinde de toplam 77.000 TL'yi aşmamak üzere,

160 TL

 

3- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,

32 TL

 

4- Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterleri işyerinde bulundurmayanlara, bu defterlere yazılması gereken işlemleri günü gününe deftere kayıt etmeyenlere veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz etmeyenlere her bir tespit için,

160 TL

 

5- Vergi levhası bulundurmayan ve asmayanlara,

160 TL

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması,

3.500 TL

 

7-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara (her bir işlem için),

190 TL

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine,

570 TL

 

9- 4358 sayılı yasa uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanında yerine getirmeyenlere,

770 TL

 

10- 127.nci maddenin d bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

570 TL

 

Bilgi vermekten çekinenler, bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile VUK 256, 257 ve mük. 257.nci madde hükümlerine uymayan:

 

 

Birinci sınıf tüccarlarda

1.000 TL

 

Serbest meslek erbabı hakkında

1.000 TL

 

İkinci sınıf tüccarlar hakkında

500 TL

 

Defter tutan çiftçiler hakkında

500 TL

 

Kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

500 TL

 


Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar

250 TL

12-Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 1.000 TL' den az olmamak üzere işleme konu tutarın

% 5'i

 Özel usulsüzlük cezaları uygulanır.

***Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme zammı, Gecikme faizi günlük olarak,  Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır.

Yürürlülük

Oran

BKK

19.11.2009'dan itibaren

%1,95

BKK 2009/15565


Ecz. Ertan Çiftçi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim