Belediyeler tarafından eczanelerden istenen “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı” hakkında

Son güncelleme:09-04-2010

Bu günlerde bazı belediyeler mevcut, açılmış bulunan ve faaliyet gösteren eczanelerden “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” düzenlettirmeleri istenmektedir.

 

Bu istemlerini de 13 Nisan 2007 tarihinde 26942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 3. maddesinde yer alan ve mevcut yönetmeliğin 6. maddesini değiştiren "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır." hükmüne dayandırmaktalar.

 

Bu maddenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile İstanbul Eczacı Odası Danıştay 8. Dairesinde 2007/3189 Esas No ile dava açmıştı.

 

Danıştay 8. Dairesi bir başka davada (19.9.2007 gün ve E.2007/2566 sayılı karar) “özel mevzuatı uyarınca ruhsatlandırılan işyerlerinin dava konusu Yönetmeliğe tabi kılınmasını öngören düzenlemenin dayanağı Yasa kurallarına aykırı olduğu gibi özel yasalarda yer alan kuralların etkisiz bırakılması sonucunu doğurduğu” gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar verdiğinden İstanbul Eczacı Odası’nın davasında “aynı madde hakkında karar verilmiş olduğundan bu dosyada yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer bulunmadığına” dair ara karar verdi.

 

Ancak yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmesine karşın, dava 07.10.2008 tarih ve 2008/5569 sayılı kararla ret edildi. Bildiğim kadarı ile İstanbul Eczacı Odası avukatları davayı temyiz etti ve dava Danıştay İdari Dava Dairelerinde devam etmekte.

 

Bu durumda; 10.08.2005.tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz.” hükmü gereği değişikliğin yayınlandığı 13 Nisan 2007 tarihinden önce ruhsat almış eczaneler için ayrıca Belediyeler tarafından İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı düzenlenmemesi gerekir. 13 Nisan 2007 ve sonrasında eczane ruhsatı almış meslektaşlarımızın da Belediyelerin talep ettiği ruhsatı düzenlettirirken imzaladıkları dilekçe ya da matbu formlara “ilgi yönetmelik maddesinin iptali ile ilgili dava devam etmekte olduğundan yatırdığım harcı geri talep etmem hususunda yasal haklarım saklıdır” mealinde bir şerh koymasında yarar olduğuna inanıyorum.

 

13 Nisan 2007 tarihinden önce eczane ruhsatını aldığı halde Belediye tarafından kendilerinden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı düzenletmesi istenen meslektaşlarımız için İstanbul Eczacı Odası avukatları tarafından düzenlenerek Oda web sayfasında yayınlanan itiraz dilekçesi metni aşağıdadır.

 

 

…………….  BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almam konusundaki tebellüğ ilmühaberini ................ tarihinde almış bulunmaktayım. Bu bildirim açıkça hukuka aykırıdır. 13 Nisan 2007 tarihinde 26942 sayılı Resmi Gazete de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin 3. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiştir. Ancak yasalar, yayınlandığı tarihten itibaren meydana gelen olaylara uygulanabileceğinden Yönetmelik değişikliğinin yayınlandığı tarih olan 13 Nisan 2007 tarihinden önce eczane ruhsatı almış olan eczacılar bakımından kazanılmış hak ilkesi doğrultusunda işyeri ve çalışma ruhsatı alınmaması gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesinde yer alan  "Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz." Hükmü de bulunmaktadır. Bu maddeye göre de yönetmelik yürürlüğe girmeden önce de eczacılık mevzuatı uyarınca ruhsatlarını alan eczanelerden ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayacağı kesin bir dille ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu konudaki talepler, hem yasaya aykırı olmakta hem de kazanılmış hak ilkesini de ihlal edilmektedir.

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında ben eczanemi yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 13 Nisan 2007 tarihinden önce ......................... tarihinde almış bulunmaktayım.

 

Bu nedenle benden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilmemesi gerekmektedir. Bu talepler ancak yönetmelik değişikliğinden sonra eczane açmış olan eczaneler bakımından geçerli olabilecektir. Buna göre yönetmeliğin geçici 1. maddesi ele alındığında Eczacılık mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan eczanem için ruhsatımı yukarıda belirttiğim üzere ................tarihinde almış olmam dolayısı ile  eczanemin Belediyenizce yeniden ruhsatlandırılması gerekmemektedir. Bu bağlamda işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması yönündeki bu bildirim açıkça hukuka aykırı olup itiraz etmekte olduğumu tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile ihtaren bildiririm.

                                                                                                                                                                             Tarih

                                                                                                                                                                             Eczacı ............

                                                                                                                                                                             İmza

 


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim