Yeniden Yapılandırmada Matrah Artışı-Stok Affı Uygulaması

Son güncelleme:22-11-2010

Kamuoyunun uzun süredir beklediği “ kamu alacaklarının Yeniden yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tarsısının Ana Başlıkları İlgili Bakanlar tarafından 15.11.2010 tarihinde  yapılan  basın toplantısında açıklanmıştır. Bilindiği üzere, Vergi mükelleflerinin  büyük bir bölümünü ilgilendiren yasa tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyonunda ve TBMM’deki görüşmelerde yapılacak değişikliklerle son halini alacaktır. Bu yazımızda önceki yasalarındaki  uygulamalarda göz önüne alınarak, matrah artırımı ve stok affının nasıl uygulanacağına  ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Matrah artımı ile  gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin  2006–2007–2008–2009 T.yıllarına ilişkin  olarak aşağıdaki tabloda belirtilen koşullarda beyan edecekleri matrahlar üzerinden belirlenen vergi oranı dikkate alınarak hesaplanacak  vergiyi ödemeleri halinde ilgili yıllarda yasada belirtilen istisnalar dışında haklarında vergi incelemesi yapılmayacaktır.

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ:

1- Geliri sadece GMSİ  olan mükelleflerde   ilgili yıl için belirlenen  tutarın 1/5’ i Basit Usul Mükellefleri için 1/10’ nu  ve vergisini  tam olarak ödeyenler için vergi oranı %15 olarak uygulanacaktır.

2- Vergisini Tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanacaktır.

                 BEYAN  EDİLEN MATRAHA   ASGARİ MATRAH     UYGULANACAK

  YILI              GÖRE ARTIŞ  ORANI            ARTIŞ TUTARI      VERGİ  ORANI 

2006                        % 30                         10.000.-TL              % 20 

2007                   % 25                         12.000.-TL              % 20 

2008                   % 20                         15.000.-TL              % 20 

2009                   % 15                         20.000.-TL              % 20

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ:

1-Vergisini Tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak  uygulanacaktır

                 BEYAN  EDİLEN MATRAHA   ASGARİ MATRAH      UYGULANACAK

  YILI           GÖRE ARTIŞ  ORANI            ARTIŞ TUTARI            VERGİ  ORANI 

2006                    % 30                      30.000.-TL              % 20 

2007                    % 25                      36.000.-TL              % 20 

2008                   % 20                       45.000.-TL              % 20 

2009                   % 15                       60.000.-TL              % 20

 

KATMA DEĞER  VERGİSİ –GELİR VERGİSİ STOPAJI MATRAH ARTIŞI: 

Yıllık  Hesaplanan Katma Değer Vergisi/Beyan Ed.G.Safi Ücret Tutarı üzerinden aşağıda belirtilen vergi oranları üzerinden hesaplanacak vergi ödenecektir.

 

                  UYGULANACAK YILLIK BEYAN EDİLEN G.SAFİ  ÜCRET

  YILI           ARTIŞ  ORANI (KDV)     TUTARI ÜZERİNDEN (G.V.Stp. ORANI) 

2006                       % 3                                                       % 5 

2007                      % 2,5                                                    % 4 

2008                      % 2                                                        % 3 

2009                      % 1,5                                                    % 2

  

STOK  AFFI UYGULAMASI  : 

                     STOKLAR VE KASA  MEVCUDUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

FİİL                                                                           HESAPLANACAK VERGİ 


İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE                         GENEL ORANA TABİ EMTİA VE
KAYITLARDA YER ALMAYANEMTİA VE                        D.BAŞ İÇİN %10 İNDİRİMLİ
DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI                           ORANA TABİ EMTİA VE D.BAŞ
                                                                                  İÇİN TABİ OLDUĞU ORANIN 

                                                                                  YARISI ORANINDA   

   

İŞELETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE                       BEYAN EDİLEN DEĞERİN
KAYITLARDA YER ALMAYAN KIYMETLİ                      
%2,5 ORANINDA  VERGİ
MADEN  VE ZİYNET EŞYASININ  KAYDA                    
ÖDENECEKTİR.
ALINMASI   

     

İŞELETMEDE MEVCUT OLMADIĞI                               HER TÜRLÜ VERGİSİEL
HALDE KAYITLARDA  YER ALAN  EMTİA                     YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE
VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI                      GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

    

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE                               DÜZELTİLEN TUTARIN                       

İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA                         %10’ NU TUTARINDA
                                                                                 
VERGİ ÖDENECEKTİR.

 

 A- İŞLETMELERİNDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARINDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN BEYANI.

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerine  ( serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dâhil bulunmaktadır). İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları ile kayıtlarında düşük değerle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşlarını yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri olanağı  sağlanmıştır. Beyan edilecek emtia ve demirbaşların –tesis-makinelerin  değerlemesine, beyan ve bildirime ilişkin esas ve usuller yasada yer alan hükümler ve yasa ile Maliye Bakanlığına verilecek yetki maddesine dayanılarak Gelir İdaresince çıkartılacak tebliğ  ve  sirkülerde uygulamaya yönelik açıklamalar yapılacaktır. Benzeri hükümlerin  yer aldığı  4811 sayılı Vergi Barışı yasasının uygulanmasına yönelik olarak çıkartılan 1 no’lu genel  tebliğde yer alan bazı açıklamalara aşağıda özet olarak yer verilmiştir (1)

Madde hükmü uyarınca beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile genel orana tabi emtianın bedeli üzerinden % 10 oranı,  indirimli orana tabi diğer emtianın bedeli üzerinden ise bu emtianın tabi olduğu oranların yarısı esas alınmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanarak, 2 No.lu ayrı bir beyanname ile yasada  belirlene sürelere içerisinde  sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir

- Beyan edilen emtia üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, 1 no.lu beyannamede genel esaslar çerçevesinde mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecektir. Ancak, gerek kayıtlarda yer almayan gerekse düşük değerle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen katma değer vergisinin indirimine ilişkin olarak  yayınlanacak genel tebliğ hükümlerine uygun işlem yapılması gerekmektedir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açılacaktır. Karşılık hesabı, kayıtlarda düşük değerle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşlar için değerleme farkı tutarı kadar olacaktır. Belgesiz iktisadi kıymetin iktisabı için çek, senet veya başka bir değer verilmişse karşılık olarak bunlarla ilgili hesap gösterilecektir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin

Gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

 

MUHASEBE KAYITLARI :

- Kayıtlarda yer almayan emtia kaydı.

----------------------------- / ----------------------------------------------

153-TİCARİ  MALLAR                        XXXXX

191-İNDİRİLECEK KDV                        XXXX 

                   525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.         XXXXX

                           (……S.K. …..MAD.     )

                   360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR              XXXX

                          (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV)

---------------------------- / -------------------------------------------------


- Kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşların kaydı.

----------------------------  /-------------------------------------------------

253-TESİSİ MAKİNE VE CİHAZLAR                       XXXXX

689-DİĞER  OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR.           XXXX

                              526-D.BAŞ-MAKİNE VE TEÇHİZAT                   XXXXX

                                       ÖZEL KARŞILIK(…..S.K….MAD.)

                              360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    XXXX

------------------------------- /  ------------------------------------------------------------------


B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLARIN BEYANI.(1)

Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, "……… sayılı  yasanın…………..maddesi uyarınca düzenlenmiştir.”ibaresi yazılacaktır.

Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada malın tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecek, satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır.

Fatura bedeli "600 Yurtiçi Satışlar", faturada hesaplanan katma değer vergisi de "391 Hesaplanan KDV" hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık faturasız satışlardan kaynaklanmaktadır ve faturasız satılan malların karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka hesabında alacak, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir. Aktif hesaplarda meydana gelen artışın ortaklar tarafından işletmeden çekilmiş olması halinde, "231 Ortaklardan Alacaklar" hesabına, artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi halinde "689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" (Beyannamenin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır) hesabına borç kaydı yapılacaktır

-------------------------------- /  ---------------------------------------------------

689 -231-121                               XXXXX

                     600- YURT İÇİ SATIŞLAR (….S.K.Mad…….)        XXXXX

                     391-HESAPLANAN KDV                                             XXXX

 --------------------------- /   -----------------------------------------------------------


KAYNAKÇA :
1-4811 S.K.  Genel Tebliğleri.
2-Kamu  Alacaklarının Yeniden Yapılandırması İle İlgili Basın Açıklamaları.

İsmail DÜLGER
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger63@mynet.com

 


www.MuhasebeTR.com


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim