13 Ekim 2021 ÇARŞAMBA         Resmî Gazete      Sayı : 31627

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Profesör ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doktora belgesinin onaylı sureti (e- devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir.) eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun ek 38. maddesi gereğince, aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Öncelikli Alan kapsamında ilan edilen kadrolara atamalar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar” için istihdam edilmek üzere belirtilen ilave atama iznine istinaden yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir)

* İlanın iptali halinde, başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

* Atama işlemleri esnasında kişilerden adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla) tekrar talep edilecektir.

* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

* Atama işlemleri esnasında e-Devlet üzerinden alınan belgelerin asılları/onaylı suretleri talep edilecektir.

* Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

* Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Başvurular, internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor öğretim üyesi kadroları için ilgili birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün (13.10.2021-27.10.2021) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi (Öncelikli Alan)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 2

SAYI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Eczacılıkta Farmakoloji Bilim Alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve doktora eğitimi sonrası bir Yükseköğretim Kurumundaki ilgili Anabilim Dalında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi (Öncelikli Alan)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 2

SAYI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, Eczacılıkta Analitik Kimya Bilim Alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve doktora eğitimi sonrası bir Yükseköğretim Kurumundaki ilgili Anabilim Dalında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

Duyurulur.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat