22 Ekim 2021 CUMA       Resmî Gazete      Sayı : 31636

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır.

BİRİM: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

NİTELİK KODU: ECZ01

UNVAN: Eczacı

ADET: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

NOT:

1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2. ECZACI pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a ait I sayılı Cetvel uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat değerlendirmesi yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

2. İlan başvuru tarihinin son günü itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak, 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

7. 7/24 kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planı dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak,

8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

1. Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri) Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler/AYDIN adresine şahsen yapması veya posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

2. Posta yoluyla yapılan başvurular ilan tarihinin son günü itibari ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup, ilan tarihinin son gününden sonra Başkanlığımıza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. İSTENİLEN BELGELER;

1. Başvuru Formu (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinden temin edilecektir.)

2. Öğrenim Belgesi (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı nüshası ya da barkodlu/kare kodlu e-devlet çıktısı)

3. 1 Adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak ve başvuru formunda ilgili alana yapıştırılacaktır.)

4. Özgeçmiş

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mülakata katılacak aday listesi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 2 (iki) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecek ve mülakat sonucu başarılı bulunanlar, mülakat tarihi itibariyle en geç 2 (iki) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Mülakat sonucu atanmaya hak kazanan adayların, mülakat sonucu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip yapılacak olan arşiv araştırması sonucuna göre atama yapılır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkından feragat etmiş sayılır.

İLANA BAŞVURU TARİHİ: 22 Ekim 2021-5 Kasım 2021 mesai bitimine kadar

MÜLAKATA GİRECEK ADAY LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ: 8 Kasım 2021 mesai bitimine kadar

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ: 11 Kasım 2021- saat 10:00 rektörlük binası 3. kat toplantı salonu

MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI: 12 Kasım 2021 mesai bitimine kadar

ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ: 12 Kasım 2021 – 26 Kasım 2021Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat