TİTCK’ da çalışan meslektaşlarımızın komisyonlardaki görevlerine neden son verildi?

TİTCK’ da çalışan meslektaşlarımızın hakları yok mu sayılıyor?

TİTCK’ da çalışan meslektaşlarımız kendilerini yalnız hissediyorlar.

Meslektaşlarımız, TEB’ in kendilerine sahip çıkmasını bekliyorlar.

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yaklaşık 45 Milyar TL’lik bir hacme sahip ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetiklerin ruhsatlandırılması/izni, regülasyonların düzenlenmesi, kalite kontrolleri, denetimleri gerçekleştirilmektedir. İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik alanlarında uzman çalışanların varlığı Kurumun ulusal ve uluslararası çapta en iyi şekilde temsil edilmesinin temel kaynağıdır.

28.7.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle Kurumun kuruluşundan itibaren döner sermaye alamayan eczacılar döner sermaye gelirlerinden faydalanmaya hak kazanmışlardır. Yıllardır büyük özveri ve azimle çalışan eczacıların emeklerinin karşılığını almasına bir nebze katkı sağlayan bu gelişme Kurumda çalışan eczacılara daha sonra yapılacak çalışmalar adına umut vermiş ve 03.02.2022 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle aylık döner sermaye hak edişlerini almaya başlamışlardır. Ancak aradan çok geçmeden yine eczacılar için büyük bir hayal kırıklığına sebep olan bir gelişme yaşanmış, yıllardır gerek akademik çalışmalarıyla gerek Kurumsal çalışmalarıyla elde ettikleri tüm bilgi birikimlerini ortaya koyarak faaliyetini sağladıkları Kurumun ilgili tüm komisyonlarından gerekçe göstermeksizin 01.07.2022 tarihinden itibaren görevlerine son verildiği haberini almışlardır.

Oysaki söz konusu Komisyonlara temel oluşturan 06.02.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu'nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde der ki “…İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu'nda Farmasotik Teknolog, Farmasotik Kimyacı, Klinisyen ve Farmakologlardan en az birer üye bulunur. Ön Komisyon: Bu komisyon 3 Farmasotik Teknolog ile 3 Farmakologdan oluşur…” Daha sonra bu Yönetmeliği yürürlükten kaldıran 09.10.2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde de Komisyonların teşekkülünden bahsedilmiş eczacılık alanındaki söz konusu uzmanlar özellikle belirtilmiştir. 2013, 2015, 2019 yıllarında güncellenen Yönetmeliklerde ise her ne kadar uzmanlık alanları belirtilmemişse de teamül gereği bu alanlarda uzmanlaşmış Kurumda görev yapmakta olan eczacılar her zaman komisyonlarda yer almış Kurumun bu en önemli faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamışlardır.

Bilindiği üzere Kurum görevleri itibariyle en yoğun olarak eczacılık meslek bilimleriyle temsil edilen bir kurumdur bu bağlamda personel sayısının en büyük kısmını eczacılar oluşturmaktadır. Yine görevleri itibariyle eczacılık meslek bilimlerinde uzmanlaşmış eczacılara ihtiyaç duyulduğu, Kurumun gerek personel alımında gerek açıktan atamalarda gerekse Kuruma naklen atamalarda belirlediği kriterlerde yüksek lisans ve doktora derecesine sahip personel ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kurumun 25.05.2022 tarihli eczacı alımına ilişkin duyurusunda “…3) Analitik Kimya, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Klinik Eczacılık, Ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını tamamladıklarına dair belgeyi, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.” demesi; eczacılık alanındaki uzmanlara olan ihtiyacını beyan ettiğinin ve Kurum faaliyetlerinde hangi mesleğin -meslek uzmanlık alanlarının- temel alındığının açık bir göstergesidir. Bununla birlikte Kurum personelinin tabi olduğu döner sermaye yönetmeliğinde yüksek lisans ve doktora dereceli eczacılar için, doktorası tabip ünvanlı personele verilen katsayı farkı tanımlanmamıştır. Eczacılar stratejik personel olarak değerlendirilip ödeme katsayısı belirlenirken diğer tüm konularda aynı şartlarda olduğu meslek gruplarından oldukça geride bırakılmıştır.

Mezkûr Kanunda yapılan değişiklikle döner sermayeden faydalanmaya başlayan eczacı (konusunda uzman, yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış 326 eczacı ünvanlı kurum çalışanı) ve hekimlerin (36 uzman tabip veya tabip ünvanlı kurum çalışanı) 01.07.2022 tarihinden itibaren komisyonlardan çıkarılması (daire başkanları hariç) ve Kurumda görev yapmakta olan diğer meslek gruplarındaki çalışanların (Biyolog, Kimyager vb.)   uzmanlık alanı gerektiren bu komisyonlara alınması buna ek olarak söz konusu komisyon kararlarının eczacıların kontrolünden geçeceği ancak komisyonlardaki gibi ücret ödenmeyen bir kurulun oluşturulması çok manidar ve izaha muhtaçtır.  Zaten söz konusu Kanunda yapılan değişiklikle Kurumda görev yapmakta olan eczacılar ülkemiz standartlarına bakıldığında birçok alanda görev yapan eczacılardan yine düşük ortalama aylık gelir almakta ve yeni enflasyon oranları ile geçim sıkıntısından kurtulamamışken Kurum içinde yaşanan bu olumsuz gelişme meslektaşlarımızın moral, motivasyon ve inançlarını yitirmelerine neden olmuştur.

Söz konusu Komisyonların teşekkülünün -özellikle konu ilaç ve kozmetik alanlarında iken- eczacılık ve eczacılık uzmanlık alanlarında eğitim alanlardan oluşturulması gerekliliği tartışmaya bile açık değilken eczacılık camiasının, meslektaşlarının mesleki onurlarını zedeleyen bu gelişmeye sessiz kalması TİTCK da çalışan eczacıların yalnız kaldıkları hissine kapılmalarına neden olmuştur.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat