Sözleşme Değişikliği (03.05.2017)

Son güncelleme:13-05-2017

Ecz. Nurdan ŞAHİN

SGK kapsamındaki kişilerin TEB üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin ek protokol ile gelen değişiklikler notları...

(ÖZET)

 

(Değişik:03/05/2017-2017/1 Ek Protokol, Yürürlük:  01/04/2017)

1.4.13 madde de; Ödeme Genelgesi (Fatura Bedellerinin Ödenmesi Konulu Genelge) tanımı  Ödeme Yönetmeliği (Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) olarak değiştirildi. 

3.4. madde;  Eczacı indirim oranları değişmemekle birlikte reçete başına ödenen hizmet bedelllerinde değişiklik oldu. 

700.000 TL’ ye kadar  satış hasılatı                  % 0 indirim        
700.0001 TL ile 900.000 TL arasında              % 0,75 indirim
900.001 TL ile 1.500.000 TL arasında              % 2,20 indirim
1.500.000 TL üzerinde                                         % 2,75 indirim

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

Hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde değişti.; 

Satış Hasılatı                Eski H.Bedeli        Yeni H.Bedeli
200.000 TL’ ye kadar satış hâsılatı                      3 TL             3,27 TL 
200.001 TL ile 400.000TL arasında                  2,5 TL             2,73 TL  
400.001 TL ile 700.000TL arasında                   1,5 TL            1,63 TL 
700.001 TL ile 900.000TL arasında                    75 Kuruş        81 Kuruş 
900.001 TL ile 1.200.000TL arasında                 50 Kuruş        54 Kuruş 
1.200.001 TL ile 1.500.000 TL arasında            40 Kuruş        43 Kuruş
1.500.001 TL üzerinde                                         30 Kuruş        32 Kuruş

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.
Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli % 50 artırımlı olarak ödenir.Mobil reçetelerde “ Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunludur. Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.

2017 sözleşme döneminde, eczane indirim oranının ve reçete başı hizmet bedelinin belirlenmesinde, eczane tarafından ibraz edilen EK-5 formda belirtilmiş olması kaydıyla işletme kaydının düzeltilmesi için kesilmiş olan faturalar satış hasılatından eksiltilir. Buna ilişkin fatura fotokopisi EK-5 form ekinde ilgili vergi dairesine ve Kuruma ibraz edilir.

3.14. madde
; Medikal malzeme temini ile ilgili olarak yapılan değişiklikte, Protokolün EK-6 numaralı eki “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi” hazırlandı. Bu sözleşmeyi imzalayan eczaneler tarafından,sözleşmede belirlenen tıbbi malzemeler, sözleşmedeki usul ve esaslara göre karşılanacak.

4.3. madde; Fatura inceleme ve ödeme maddesinde Ödeme Genelgesi tanımı Ödeme Yönetmelği olarak değiştirildi.

5.2. madde;
 Savunma maddesi, Sözleşme feshi,  uyarı ve cezai şartlara yaılacak itirazlara ilşkin olarak (Protokol taraflarınca ortaklaşa üst itiraz komisyonları oluştululacaktır.) ifadesi (EK-7’de yer alan “Eczanelerin Sözleşmeden Kaynaklı Yaptırımlara İlişkin İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” doğrultusunda değerlendirilir) şeklinde değişti.   

Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz ve Değerlendirme Komisyonu: 
(İlde; Kurumdan 3 kişi Eczacı Odasından 2 kişi). Oy çokluğu ile karar alıyor.

Eczane Uyarı ve Cezai Şart İtiraz ve Değerlendirme Üst Komisyonu: 
(Ankarada; Kurum Genel Müdürlükten 3 kişi TEB den 2 kişi). Oy çokluğu ile karar alıyor.                                    

7.1. madde;
 Kurumla eczane arasında bu protokol yenileme esaslarına ait maddeye, “Protokolün 7.1 numaralı maddesinin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/ Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.” İfadesi eklendi.

7.15. madde; 
Eczacıların kurumla sözleşme yapması maddesinde Tip Sözleşmenin yanına Medikal Sözleşmesi eklendi.

“Eczacılar, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak, bu protokolün tüm maddelerini, sayfalarını ve eklerini içeren TEB tarafından bastırılmış ve her sayfası eczacı tarafından imzalanmış “Tip Sözleşmesini” (EK-1) ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesini” (EK-6) kullanırlar. Eczanenin yapacağı indirim oranının tespiti amacıyla Protokolün eki (EK-5) formunun bir örneği Kurum taşra teşkilatına ibraz edilecektir.”

7.18. madde; 
Kurum ve TEB ifadlerinin yanına AFAD eklendi.

“Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesi Kurum, AFAD ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

9.2. madde de;
 Protokolde mali konularda yapılacak  değişikliklerinin ilgili ayın 1 Nisan ’ında geçerli olacağı iafdesi eklendi.

“Mali konularda enflasyon oranında yapılacak iyileştirme düzenlemesi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği ile arasında belirlenecek kriterlere göre ilgili yılın Nisan ayının birinden geçerli olmak üzere uygulanır.”

10.3. madde;
 Şu şekilde düzenlendi. 

“Dört sayfa, iki nüsha ve iki eki belge olarak düzenlenen bu Protokol, 01/04/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 03/05/2017 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Türk Eczacıları Birliğinde bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumunda saklanacaktır.”

 


 


Ecz. Nurdan ŞAHİN


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.