28 Nisan 2021 Tarihli SUT Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme

 

Ecz. Ali Erdem

Bilindiği üzere 28/04/2021 tarihinde SGK tarafından yayınlanan kapsamlı bir tebliğ değişikliği ile bazı kısıtlamalar getirilmiş ve bu değişikliğe ilişkin yaptığımız özet niteliğindeki bilgileri maddeler halinde dikkatinize sunmak istiyorum.

 1. SUT 4.2.9 maddesinde yapılan değişiklikler ile Parikalsitol kullanım ilkeleri maddesinde parikalsitolün başlangıç ve kesilme parametreleri güncellenmiştir.

Başlangıç Parametresi İçin

a. Albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 10,2 mg/dl altında + serum fosfor düzeyi 5,5 mg/dl’nin altında + parathormon (PTH) düzeyi 600 pg/ml’nin üzerinde olmalı

b. Albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 10,2 mg/dl altında + serum fosfor düzeyi 5,5 mg/dl’nin altında+ PTH düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olmak koşuluyla PTH düzeyinde bir önceki ölçüme göre %25’in üzerinde artış tespit edilen hasta olmalıdır. (PTH karşılaştırılması için iki ölçüm arası en fazla 3 ay olabilir!!!)

Başlangıç için son üç ay içinde a veya b bendinde belirtilen şartların tetkik tarihleri ile birlikte rapor/reçetede belirtilmesi gerekir

Kesilme Parametresi için

 1. PTH düzeyinin 150 pg/ml’nin altına düşmesi
 2. Albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyinin 10,5 mg/dl’nin üzerine çıkması
 3. Serum fosfor düzeyinin 6 mg/dl’nin üzerine çıkması

Bu kriterlerden birinin gerçekleşmesi durumunda tedavi kesilir. Kesilme kriterleri tedavinin devamı için gerektiğinden reçete tarihi itibarı ile son 1 ay içinde bu kriterlerin tamamının kontrolü önem arz etmektedir.

 1. SUT 4.2.9 maddesinde yapılan değişiklikler ile Parikalsitol kullanım ilkeleri maddesinde dikkat edilecek notlar.
 2. Parikalsitolün parenteral formlarının yalnızca hemodiyaliz hastalarına nefroloji veya diyaliz sertifikalı uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden yine bu hekimlerce 1 aylık dozda reçete edilebilir.
 3. Parikalsitolün oral formları periton diyalizi hastalarına nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden nefroloji uzman hekimi tarafından 1 aylık dozda reçete edilir.
 4. Bu madde de bahsi geçen tetkikler için (albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi, serum fosfor düzeyi ve PTH düzeyi) En fazla 3 ay öncesine ait sonuçları geçerli olup ve bu tetkik sonuçlarının her reçetede veya raporda belirtilmesi şarttır.
 5. Oral formların periton, parenteral formların ise hemodiyaliz dışında kullanımı Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı izin alınsa dahi geri ödeme kapsamında değildir.
 6. – Cinacalcet kullanım ilkeleri 3.bendindeki tedaviyi sonlandırma kriterlerinde daha önce PTH düzeyinin 400 pg/ml altına düşmesi durumu yeni değişiklikle 300 pg/ml nin altına düşme olarak güncellenmiştir.
 1. SUT 4.2.9.E -Etelkalsetid kullanım ilkeleri eklenerek;

Başlangıç Parametresi için (Hemodiyaliz tedavisi altında bulunma şartı ile)

Albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri 8,5 mg/dl ve üzerinde olması +parathormon (PTH) düzeyi 600 pg/ml ve üzerinde olmalı.

Kesilme Parametresi için

 1. albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değerinin 8,4 mg/dl ve altında olması
 2. PTH düzeyinin 300 pg/ml’nin altına düşmesi

Yalnızca hemodiyaliz hastalarına yukarıda belirtilen koşullarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla 6 ay süreli sağlık raporuna istinaden bu hekimlerce en fazla 1 aylık dozda karşılanabilir.

Hemodiyaliz ve kronik böbrek hastalığı olan yetişkin hastalardaki sekonder hiperparatiroidizm dışında kullanımı Sağlık Bakanlığından izin alınsa dahi geri ödeme kapsamında değildir.

Cinacalcet ve etelkalsetid etken maddeli ilaçların kombine kullanımı geri ödeme kapsamında değildir.

 1. SUT 4.2.12.B-Spesifik olmayan /gamma /polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler başlığı altında yer alan Kronik İnflamatuvar Polinöropati ve Multifokal Motor Nöropati endikasyonlarında  öncelikle yükleme dozu şartı getirilmiş olup  yükleme dozuna verilecek yanıt veya yanıtsızlığa göre daha sonraki tedavi dozları ve uygulama sıklığı belirlenmiştir KÜB’de belirtildiği üzere yükleme dozu  2g/kg olarak  2-5 güne bölünebilir.(Örn:0,4g/kg/gün 5 gün süre ile) CIDP ve MMN tanılarında yükleme dozu sonrasında yanıt durumu mutlaka rapor/reçetede belirtilir.
 2. SUT 4.2.14.B- Filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim ve lipegfilgrastim için en fazla 6 ay süreli rapor ve birer aylık dozda reçeteleme koşulu getirilmiştir (Kanser ve Kan hastalıklarında kemoterapi/radyoterapi kürleri sırasında ve sonrası nötropenik ateş için kullanımında kür ile uyumlu en fazla 1 aylık dozda karşılanmalıdır.)

- Lenograstim etken maddeli yalnızca periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu işlemindegünde 4 flakon dozunda kullanımı mümkündür.. (PKPHM tanısında lenograstim için Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı izin alınsa bile günde 4 flakondan fazla miktarda karşılanması durumunda bedeli ödenmez.)

 1. SUT 4.2.14.C- Özel düzenleme yapılan ilaçlar maddesinde Fulvestrant ödenme şartları siklin-bağımlı kinaz inhibitörleri ile uyumlu hale getirilmiştir.
 • Bosutinib kullanım koşullarına imatinib dahil önceki tedavilere direnç veya intolerasyon bulunmalıdır.
 • Dabrafenib, trametinib, vemurafenib ve kobimetinib etken maddeleri ödenme koşulları her bir etken madde için belirtilerek, bu ilaçların ardışık olarak kullanılması halinde bedellerinin ödenmeyeceği, kombine kullanımlarının ise ancak ilgili sut maddesinde belirtilen şartlarda karşılanır.
 • Alektinib, brigatinib, lorlatinib, seritinib veya krizotinib etken maddelerinden biriyle tedavisi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık veya kombine olarak bu etken maddelerden birinin kullanılması halinde bedellerinin karşılanmaz.
 • Lorlatinib tedavisi sonrasında progresyon gelişen hastaların tedavisinde ardışık veya kombine olarak krizotinib,alektinib,brigatinib veya seritinib  kullanılması halinde bedelleri kurumca ödenmez.( ardışık veya kombine kullanım ancak Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı izin ile mümkündür.)
 1. SUT 4.2.24.C- Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde;
 1. azelastin hidroklorür ve flutikazon propiyonat etken maddelerini içeren  kombine preparatları için alerji ve immünoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete/raporda  intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı belirtilme şartı ile 12 yaş ve üzeri hastalara reçete edilebilecektir.(medula ilaç kartı düzenlemesi yapılmıştır)
 2.  intranazal kortikosteroid spreyler ile  intranazal antihistaminik ilaçların  aynı reçetede birlikte kullanımı  için alerji ve immünoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçete açıklamasına intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı  belirtilmelidir.Ancak aynı reçetede birlikte yazımı harici ilaç geçmişinin kontrolü önem arzetmektedir.
 3. SUT 4.2.27.D.1- İmmün trombositopenik purpura endikasyonunda eltrombopag kullanım ilkelerinde: trombosit sayısının 150.000 /mikrolitreyi geçmesi durumunda doz 25 mg basamaklarla azaltılırken;
 •  Trombosit sayısının>150.000/mikrolitre ila ≤250.000/mikrolitre olması durumunda günde bir kez 25 mg eltrombopag kullanan hastalarda doz azaltımı için günde bir kez 12,5 mg dozu ya da alternatif olarak günaşırı 25 mg dozu kullanılabilme esnekliği sağlanmıştır.
 •   Çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzman hekimlerine de raporlama yetkisi verildi.
 1. SUT 4.2.28.C-Ezetimib içeren mono/kombine ürünler, safra asidi tutucular ve ezetimib içeren mono/kombine ürünler ile safra asidi tutucuların statinler ile birlikte kullanımı maddesinde:

    Safra asidi tutucu ilaçların mono/kombine ürünleri Tip-2 diyabetes mellitus tedavisinde ödenmez.

 1. SUT 4.2.33.D- Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar maddesinde kuru göz sendromu Keratitis sicca (H04.1) veya kerato konjunktivitis sicca (H16.22) şeklinde belirtilerek, bu endikasyonlarda kullanılacak suni göz yaşlarının etkilenen göze günde en fazla 7 damla (doz)olacak şekilde reçete edilmesi halinde bedellerinin ödenecektir.
 1. H04.1 tanısında 12.04 başlığı altında katılım paysız, h16.22 tanısında ise 20.00 başlığı altında katılım paylı ödenir.
 2. Birden fazla suni gözyaşı reçete edilmiş ise toplam da 7 damla(doz) sınırı aşılamaz.
 3.  SUT 4.2.35.A – Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri başlığında kapsaisin içeren preparatları yazma yetkisi olan hekimlere iç hastalıkları uzmanı da eklenmiştir.
 4. SUT 4.2.60- Sodium benzoate kullanım ilkelerine Lizinurik protein intoleransı yanı sıra a Non-ketotik hiperglisinemi (glisin metabolizması bozuklukları/glisin ensefalopatisi) endikasyonu eklenmiştir.
 5. SUT 4.2.63 ve 4.2.64 maddelerinde Wilson hastalığında D-Penisilamin ve Trientin hidroklorür etken maddeleri kullanım şartları belirlenmiştir. Trientin hidroklorür içeren ilaçların ancak D-Penisilamin etken maddeli ilacı tolere edemeyen Enfeksiyona bağlı olmayan ateş, lenfadenopati, proteinüri, ciltte döküntü, lupus benzeri etkiler, kemik iliği baskılanmasıyla oluşan yan etkiler (anemi, nötropeni veya trombositopeni), nörolojik semptomlarda kötüleşme durumlarından bir veya birkaçını gösteren Wilson hastalarının tedavisinde bedellerinin ödeneceği belirtilmiştir.
 6. Diyabet hastalarında oluşan hipoglisemide kullanılan glukagonun yalnızca insülin kullanan hastalarda günlük en fazla 1 mg dozunda kullanılması ve iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.
 • Günlük 1 mg dozun üzerinde kullanılması gereken durumlarda; belirtilen uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden en fazla 1 aylık dozda tüm hekimlerce reçete edilebileceği bildirilmiştir.(medula ilaç kartında doza bağlı ilgili düzenleme yapılmıştır.)
 1. BPH tedavisinde kullanılan
 1.  Alfuzosin, tamsulosin, terazosin, doksazosin, silodosin üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.  Bu ilaçların kombine kullanılması halinde bedelleri ödenmez, ancak reçete/raporda ayrıca HT teşhisi mevcutsa kombine kullanım mümkündür. (ilaç kartlarında kombine kullanıma ilişkin düzenleme yapılmıştır)
 2. Finasterid, dutasterid (tamsulosin kombinasyonları dahil) Üroloji uzman hekimince veya bu uzman hekimin düzenlediği 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebileceği, bu etken maddeli ilaçların kombine kullanılması halinde bedelleri ödenmez.
 3.  Serenoa repens standardize lipofilik ekstresi ile Alfuzosin, tamsulosin, terazosin, doksazosin, silodosin, finasterid, dutasterid (tamsulosin kombinasyonları dahil) etken maddeli ilaçların kombine kullanılması halinde bedelleri ödenmez.
 4. Solifenasin, tolterodine-L, trospiyum, darifenasin, propiverin, fesoterodin, mirabegron, transdermal oksibutinin raporlama yetkisi olan hekimlere nöroloji, üroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum hekimleri eklenmiş olup rapora istinaden reçete tüm uzman hekimlerce düzenlenebilir. Bu ilaçların kombine kullanılması halinde bedelleri ödenmez. (ilaç kartlarında kombine kullanıma ilişkin düzenleme yapıldı.)
 5. Fludrokortizon Primer (çoklu sistem dejenerasyonu, parkinson hastalığı vb.) veya sekonder (diyabetik nefropati, amiloidoz, alkol kötüye kullanımı vb.) otonom nöropatide ortostatik hipotansiyonun kısa dönemli tedavisinde için 2 ay süreli raporu kardiyoloji ve nöroloji uzman hekimleri düzenlemek şartı ile yine bu hekimlerce reçete edilir.
 6. Sefoperazon, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Teikoplanin ile parenteral formlarıyla sınırlı olmak üzere Gansiklovir etken maddeli ilaçların; kanser, tüberküloz, bronşektazi, pnömoni, diyaliz tedavisi gören kronik böbrek hastalığı, nefrotik sendrom, osteomiyelit, tromboflebit, kistik fibrozis, antibiyotik kullanımı gereken immün bozukluklar, kronik karaciğer hastalıkları, diyabet, bir aydan küçük yeni doğan bebeklerdeki enfeksiyonlar, orbital selülit, solid organ nakli, kemik iliği nakli tanılarıyla yatarak tedavide başlanan parenteral antibiyotiğin taburculuk sonrası devamı gereken hallerde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayakta tedavilerde 10 gün süreyle kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.( yukarıda belirtilen hastalıklarda ilgili antibiyotikler ile tedaviye ayaktan devam etmek için  hastaneye yatış ve taburcu sonrası ayaktan  maksimum 10 günlük doz karşılanır. )

Bu maddeler dışında tıbbi malzeme fiyatları 1 Haziran itibarı ile güncellenecek olup yine majistral tarifeye %20 zam gelmiştir. Tebliğ değişikliği kurumun önümüzdeki dönemlerde ekonomik saiklerle daha fazla kısıtlama ve düzenleme getireceği öngörüsünü oluşturmaktadır.

İadesiz kesintisiz günler diliyorum. Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat