Ecz. Ali ERDEM

 

DULOKSETİN ETKİN MADDESİ İHTİVA EDEN İLAÇLARA AİT GERİ ÖDEME ŞARTLARI

 

Duloksetin etkin maddeli müstahzarlar farmakolojik olarak SSS’deki serotonerjik ve noradrenerjik aktiviteyi potansiyelize ederek etki gösterdiği düşünülmektedir(SNRI)
KÜB endikasyonu incelendiğinde çok geniş bir skalada ve farklı hastalıklarda kullanımının olduğu görülecektir. Özellikle 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde, majör depresif bozukluk (MDB), diyabetik periferal nöropatik ağrı (DPNA),fibromiyalji(FM) ve genel anksiyete bozukluğu (GAB) , kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)’ın tedavisinde ve TİTCK tarafından yayımlanan
TİTCK EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ klavuz ekinde ayrıca nöropatik ağrı (NA), gerilim tipi başağrısı(GTB) ve  migren  tanılarında kullanımı mevcuttur.Doğal olarak kullanım alanı bu kadar geniş olan etkin maddeye ait SUT kuralları da tanıya ve doza göre farklılıklar göstermektedir. 1/11/2019 tarihinde TİTCK tarafından yayımlanan klavuz eki ile 4/09/2019 tarihli SUT değişiklikleri ile bu etkin maddeli ilaçların geri ödeme kurallarına dair meslektaşlarımızda bir tereddüt oluştuğunu gözlemledim. Sizlere bu konuda kısa ve pratik bazı bilgiler vererek daha sağlıklı karar vermenize yardımcı olmaya çalışacağım.

1)     Antidepresan kullanımına ilişkin olarak SUT 4.2.2.1 maddesine istinaden 6 aya kadar Psikiyatri, nöroloji ve Geriatri hekimleri reçete edilmesi veya bu uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce, 6 aydan uzun kullanım için psikiyatri uzman hekimince reçete/rapor düzenlenebilir ve rapora istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

-        Ayrıca 12/09/2019 tarihli SGK duyurusunun f bendi gereği eski raporların süresi sonuna kadar geçerli olduğu bildirilmiş ve Medula Eczane sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır.

Not: Medula Eczane sistemine raporsuz reçete girişi esnasında sadece 30 mg formdan 90 mg (3x1) kullanım sözkonusu ise 318 kodunun seçilmesi kalan tüm kullanımlar için 416 kodunun seçilmesi gerekmektedir. Raporlu olarak düzenlendiğinde 11.01  için 416, 11.04 kodu için 318 uyarı kodu seçilmelidir.

2)     Diyabetik Periferal Nöropatik Ağrı (DPNA) tedavisinde SUT 4.2.35.A/3 maddesi gereği endokrin ve metabolizma veya 3. Basamakta nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete/rapor düzenlenebilir ve rapora istinaden tüm hekimlerce karşılanır.

Not: Teşhisi belirten bir ICD 10 kodu bulunmadığından rapor veya reçete açıklamasında DPNA bulunmalıdır. Medula Eczane rapor kodu 10.12.1 ve reçete uyarı kodu 254 seçilmelidir. 

 

3)     Fibromiyalji (FM) tedavisinde SUT 4.2.35.B/1 maddesi gereği romatoloji,ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzman hekimlerince ve bu hekimlerin düzenlediği rapora istinaden yine bu uzman hekimlerce reçete edilir.

Not: Medula Eczane rapor kodu 20.00 ve reçete uyarı kodu 274 seçilmelidir.

 

4)     Stres Üriner İnkontinans tedavisine SUT EK4/f madde 45 gereği 20 ve 40 mg formları erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)’ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

Not: Medula Eczane rapor kodu 20.00 ve reçete uyarı kodu 336

 

5)     Nöropatik Ağrı, Gerilim Tipi Başağrısı , Migren tanısında raporda nöroloji uzman hekimi bulunması ve yine bu hekimlerce reçete edilir.

Not: Bu tanılarda SUT 4.1.4.4/d ‘’ d) Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık raporları ilgili uzman hekim/hekimlerce düzenlenir’’ maddesi gereği reçeteyi nöroloji uzman hekimi reçeteyi düzenlemelidir. NA tanısı için rapor açıklamasında primer hastalık mutlaka bulunmalıdır.

Medula Eczane rapor kodu 20.00 ve reçete uyarı kodu 272

 

Ayrıca üyesi olduğum SUT REHBERİ EKİBİ tarafından hazırlanan tablo incelenerek bu etkin maddeyi içeren reçetelerin karşılanmasında kolaylık sağlanabilir. Paylaştığım bilgiler ışığında sizlere iadesiz kesintisiz günler diliyorum.

 

 

Kaynaklar: TEBRP farmasötik bakım asistanı

                   RX Mediapharma İlaç Bilgi Kaynağı

                   SGK Medula Eczane İlaç Bilgi Kartları

                   Sağlık Uygulama Tebliği ve ekleri

                   TİTCK Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Klavuzu ve Ekleri

                   SUT REHBERİ Ekibi

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat