Eczanelerde majistral üretim ekonomik açıdan Kamu yararının gözetilmesi ve hastanın tedavi kalitesini yükseltmesi açısından son derece önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan da günümüzde eczacının önemsiz kılındığı eczacılık modellerinin sıkca ortaya atılmasının önüne geçilmesini sağlayacak eczacının sanatı olan majistral üretim’in önemi tartışmasızdır.

Eczanelerimizde ilaç yani majistral formül hazırlanması, eczacılık meslek eğitiminin akademik bir düzeye gelişinden bu yana sürekli olarak yapılagelmektedir. Dünyada, bu yüzyılda Endüstriyel ilaç üretiminin her yönüyle zirvede olması, eczanelerde ilaç hazırlanmasını geriletmiş, hatta hekimlerin majistral reçete yazma alışkanlığını da giderek azaltmıştır.

Eczanede üretim, aslında halen yapılagelmekte olan majistral hazırlamayı çağdaş bir düzeye getirmektir.

Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.

Tüm bu gerekçelerle bir yıl önce kurmuş olduğumuz Majistral Eczacıları Derneği ile Ülkemizde Majistral Sanatı’nı düzenlediğimiz eğitimler ile geliştirmek ve sanatımızın önündeki engelleri kaldırmak amacı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız sanatımızı geliştirip çağdaş Ülkelerin seviyesine kısa sürede ulaşmaktır. 

Derneğimiz sorunlarımızın çözümünde katkı sağlamak amacı ile yetkililer ile yapmış olduğu görüşmelerde;

-Eczacıları Majistral ilaçların üretiminde Majistral tarifenin 2015 yılı fiyatlarına göre ilaç yapmaya zorlamanın, sadece eczacıyı ekonomik olarak zarara uğratmakla kalmayıp derneğimizce yapılan bir çalışmada da tespit edildiği gibi tarifede yer alan bazı ham maddelerde de kamunun ciddi zararlara uğradığını, kimya sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok dinamik bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek ham maddelerin üretim miktarı ve arz talep dengesine bağlı olarak çok hızlı fiyat değişimleri nedeniyle olumsuz etkilendiğimizi, en son 2015 yılı enflasyon oranlarına göre hazırlanan majistral tarifeye göre günümüzde ilaç hazırlamanın mümkün olmadığını ifade ederek Majistral Eczacıları Derneği olarak bu çerçevede yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduğumuzu defalarca ifade ettik,

Bilindiği gibi 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre Eczacılıkta suç sayılan fiiller arasında yer alan Tıbbi müstahzarat ve Majistral formülleri Sağlık Bakanlığı’nca saptanmış fiyatın üzerinde satış yapmak cezai yaptırım nedenidir.

Oysaki;

Maliye Bakanlığının 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde 14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmış, TEB tarafından hazırlanan, halen yürürlükte bulunan ve eczanelerde üretilen majistral ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan ‘’majistral tarife için bu tarihten sonra yapılacak olan düzenlemelerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranları uygulanarak güncellenmesi ve bu doğrultuda yeni bir "Olur"a gerek kalmaksızın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması uygun bulunmuştur." denilmesine rağmen ne yazık ki 2015 tarihinden bu güne kadar majistral tarife bir türlü güncellenememiş, dolayısıyla geldiğimiz süreçte eczacı 5326 Kabahatler Kanunu gereğince cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamak adına zararına ilaç yapmaya zorlanmaktadır. Ağır işleyen bürokratik işlemler veya görevini yapmayan makamların eczacıların bu cezai işlemle karşı karşıya bırakılmasına neden olmalarının da vicdani ve hukuki karşılığının olması gerektiğini,

Yine bu çerçevede majistral tarifede yapılması gerekenleri özetleyerek;

.          Ham maddelerin isimlerinin Türkçe düzenlenmesi önem arzetmekte olup, gerekiyor ise yanlarında latince isimlere yer verilmesi,

·        Tarifede aynı isimde veya değişik isimlerde tekrarlanan ham maddelerin teke düşürülmesi,

·        Günümüzde çeşitli nedenlerden kaynaklı tedavi değerini kaybetmiş kullanılmayan hammaddelerin belirlenip çıkartılması, yerine günümüz tedavilerinde kullanılan ham maddelerin eklenmesi,

.        Tarifeden kaldırılan supozituvar yapımının ilave edilmesi ve sterilizasyon gibi ayrıntıların tekrar gözden geçirilmesi,

.         Tarifede hammaddelerin sadece ağırlık değil hacim cinsinden de fiyatlandırılması gerektiği,

.          Majistral SUT’nin hayata geçirilmesi ile majistral reçetelerde reçeteyi kontrol eden eczacı meslektaşlarımızın standart olmayan kesinti gerekçelerinin ortadan kalkacağını,

Ayrıca;

Yaşadığımız süreçte Covid 19 pandemisinin ilk günlerinde eczacıların laboratuvarlarında üretmiş oldukları el dezenfektanları ile majistral üretimin halk sağlığı açısından önemi bir kez daha ortaya konulmuşken, anlaşılmaz bir şekilde eczanelere getirilen ayda 2 litre Etil Alkol kısıtlamasıyla eczane hijyeninde ve majistral ilaç yapımında ciddi anlamda problemlerin yaşanacağı ve tüm bunların neticesinde de hastaların mağdur olacağını ifade etmiş bulunmaktayız.

COVID-19 Pandemisi, birçok yeni kelime ve kavramla tanışmamıza neden oldu. Bunların başında da entübe gelmekte. Hayati bir işlev olan nefes alıp verme işinin amacı; vücudumuza tüm hücrelere yaşamın devamlılığı için gerekli olan oksijeni temin etmek ve hücre metabolizmasının atığı olan karbondioksiti vücuttan atmaktır. 

Kişide solunum yetmezliği geliştiği durumda da entübasyona ihtiyaç duyulur. Akciğerlerde ciddi yaralanma olması, şiddetli zatürre, COVİD-19 gibi durumlarda hastanın oksijen ihtiyacını karşılayabilmek için entübasyon işlemine ihtiyaç duyulabilir.

Entübasyon, hava yolu kontrolünü sağlayamayan ya da yardım almadan soluk alıp verme işlemini gerçekleştiremeyen hastalara uygulanan bir işlemdir.

Toplumda çeşitli nedenlerle bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arzeden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan, majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına sanatımızın önündeki engellerin acilen kaldırılması gerektiğini bir kez daha yetkililere hatırlatırken Majistral Sanatının ENTÜBE olduğunu, gecikilirse kaybedileceğini bir kez daha duyurmak istiyoruz.

 

25/04/2021

                                                            Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                            Genel Başkan

                                                                                    Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PekcanDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat