***Asgari Ücret

01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT     :  5.004,00 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET       :  4.253,40
TL (AGİ dahil)

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ                        :  5.879,70 TL

 

***SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Prime Tabi Aylık Kazancın

Dönemi

Alt Sınırı (TL)

Üst Sınırı (TL)

01.01.2022–30.06.2022

  5.004,00

  37.530,00

01.07.2022–31.12.2022

 

 

 

***Kıdem Tazminatı Tavanı

Yılı

Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı

2022-1

01.01.2022 – 30.06.2022

10.848,59 TL

2022-2

31.07.2022 – 31.12.2022

 TL

 

***İhbar tazminatı tutarları

HİZMET SÜRESİ

TUTAR

6 aydan az çalışanlar için

2 haftalık ücret

6 ay – 1,5 yıl arası çalışanlar için

4 haftalık ücret

1,5 yıl – 3 yıl arası çalışanlar için

6 haftalık ücret

3 yıl ve üzeri çalışanlar için

8 haftalık ücret

 

***Çalışanların asgari yıllık izin süreleri

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara

Yılda 14 iş günü

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara

Yılda 20 iş günü

c) 15 yıl ve daha fazla olanlara

Yılda 26 iş günü

d) 18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilere

Yılda en az 20 iş günü

e) Analık izni

Doğumdan önce 8 hafta

Doğumdan sonra 8 hafta

Ücretsiz izin 6 ay

f) Süt izni

1 yaşından küçük çocukların emzirilmesi için günde 1,5 saat

g) Evlilik izni

Azami 3 gün

h) Ana, baba, eş, kardeş veya çocukların ölümü

Azami 2 gün

I) Yıllık ücretli iznini geçirmek için yol izni

(yalnız bir kez kullanılır)

Ücretsiz azami 4 gün

NOT: Cumartesi günü izin süresine dâhildir.

İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta

tatili ve genel tatil günleri izin süresinden

sayılmaz.

 

 

 

Yıllık ücretli izin hakkı; işçinin gereken hizmet süresini doldurduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru hesaplanır.

Kullandırılan izinler, tarihleri ile yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

***Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi:

Kanun-BKK-GT

Sınır

Yürürlük

VUK GT 534

2.000,00 TL (KDV Hariç)

2022

 

***Fatura Düzenleme Sınırı
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki hadleri geçmesi veya bedeli bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK. 232 md.)

BKK/GENEL TEBLİĞ

Maktu Had

21.12.2021 (VUK GT 534) 2022 yılı için

2.000,00 TL (KDV Hariç)


***Defter Tutma Hadleri

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorun da olanlar: 01/01/2022 ‘den itibaren

VUK GT. 534–Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:

• Yıllık Alış tutarı 400.000,00  TL yi (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 570.000,00 TL yi (534 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

 

 

***Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (Her bir sigortalı çalışan için)

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2022 den itibaren

GVGT 317

34,00 TL (KDV Hariç)

 

***İşverence hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2022 den itibaren

GVGT 317

17,00 TL (KDV Hariç)

 

***Gelir vergisi tarifesi (GVK GT 296)

2022 Takvim yılı için uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

32.000 TL’ye kadar

 

           % 15

70.000 TL’nin

32.000 TL’si için 4.800 TL,

fazlası % 20

170.000 TL’nin

70.000 TL’si için 12.400 TL,

fazlası % 27

880.000 TL’nin

170.000 TL’si için 39.400 TL,

fazlası % 35

880.000 TL’den fazlasının

880.000 TL’si için 287.900

fazlası % 40

 

***Geçici Vergi Oranları

 

Kurumlar Vergisi Kanunu  Mad.32

Gelir Vergisi Kanunu  Mük.  Mad. 120

01.01.2015

%20

%15

 

***Bildirim Süreleri

BİLDİRİM SÜRELERİ

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

 

***Usulsüzlük cezaları (VUK GT. 534/Mad. 352)

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

 

01.01.2022
Tarihinden itibaren

 

01.01.2022
Tarihinden itibaren

1- Sermaye şirketleri

 

320,00 TL

 

170,00 TL

2- Sermaye şirketleri dışında kalanlar
Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

 

190,00 TL

 

95,00 TL

 

***Özel usulsüzlük cezaları (VUK GT. 534 / Mad. 353)

 

1-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 500 TL.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 250.000 TL

 

 

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma

irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

 getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya  bulundurulmaması 500 TL.

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 25.000 TL.

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000  TL.

 

 

 

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

 bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500 TL

 

4-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000 TL

 

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

600 TL

 

6- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile, 256, 257 ve mük. 257.nci madde hükümlerine uymayan:

 

Birinci sınıf tüccarlarda

 

Serbest meslek erbabı hakkında

 

İkinci sınıf tüccarlar hakkında

 

Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

 

12-    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000 TL

 

         

Özel usulsüzlük cezaları uygulanır.

***Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme zammı, Gecikme faizi günlük olarak, Pişmanlık zammı aylık olarak hesaplanır.

Yürürlülük

Oran

CK

30.10.2019’dan itibaren

%1,60

2019/1947Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat