ECZACILAR SSK YÜZÜNDEN VERGİ KAÇIRMA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Son güncelleme:30-05-2006

ECZACILAR SSK YÜZÜNDEN VERGİ KAÇIRMA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

 

 

 

 

SSK sayfasında gelen mesajlar bölümünde beyler gene ahkam kesmişler. Faturaları her ayın 15’inde kesmemizi, provizyon sistemlerini buna göre ayarladıklarını belirtiyorlar. Bilgi eksikliği içinde olanların kestiği bu ahkam sonrası bütün eczacılar vergi kaçakçısı konumuna düşeceğiz.

            Maliye bakanlığı’nın 29/07/2004 tarih ve 25537 sayılı resmi gazetede yayınladığı 336 sıra no’lu V.U.K. genel tebliği diğer meslek erbabı için malın veya işin tesliminden itibaren 7 gün içinde fatura kesme zorunluluğunu eczacılar için kamu kuruluşlarına verilen ilaç bedelleri ile sınırlı kalmak kaydı ile ay sonunda faturalandırma zorunluluğunu getirmiştir.

           

 

Başlık

336 SIRA NO'LUVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi GazeteNo

25537

Resmi GazeteTarihi

29/07/2004

Kapsam

 

Bakanlığımızayansıyan bazı olaylar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerekduyulmuştur.

1.Eczanelerin KamuKuruluşlarına Düzenledikleri Faturalarda Süre

Bilindiği üzere, 5035 sayılıKanunla(1)Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 numaralıbendinde yer alan “on gün” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilerek, faturanınmalın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içindedüzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Türk Eczacılar Birliğine bağlıEcza Odaları tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen olaylardan, eczanelertarafından kamu kuruluşlarına düzenlenecek faturaların yedi günlük sürededüzenlenmesinin sıkıntılar yarattığı belirtilerek bu teslimlere ilişkinfaturaların ay sonunda topluca düzenlenmesi talep edilmektedir.

Devlet Memurlarının TedaviYardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği(2)uyarınca Bakanlığımız ileTürk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında kurum mensuplarının eczanelerdentemin edecekleri ilaçlarla ilgili olarak kurumlarla eczaneler arasında anlaşmayapılmaktadır. Tedavi yardımına ilişkin 4 sıra numaralı 2004 Mali Yılı BütçeUygulama Talimatında(3)konuya ilişkin açıklamalara yer verilmişolup, Talimatın 3 No.lu ekinde yer alan hususları içerecek şekilde kurumlarlaanlaşma yapan eczaneler arasında protokoller düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, 6 sıra numaralıMuhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin(4)V/A bölümünde, eczanelercetoplam ilaç bedeli tutarından %20 katılım payı hesaplanacağı ve para tahsiledilmeksizin fiş veya fatura tanzim edilerek ilgiliye verileceği ve sevkkağıdında adı belirtilen daireler itibarıyla Tebliğ ekinde yer alan 2 sayılılistenin dört nüsha düzenlenerek kurumlarca karşılanacak % 80’e ilişkinfaturayla birlikte ilgili olduğu ayı takip eden ilk iki iş günü içerisindetedavi giderlerinin ödenmesinden sorumlu olan tahakkuk dairesine teslimedileceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalar dikkate alınarakdileyen eczaneler, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşmeyaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşlarınçalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacakpaya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek birfatura şeklinde düzenleyebileceklerdir.

2. Reçetelerde ProtokolNumarasına Yer Verilmesi

213 sayılı Vergi Usul Kanunununmükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan191 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(5)ileözel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışanhekimlerce (diş hekimi dahil) özel muayenehane ve tedaviler için düzenlenecekreçetelerin kopyalı ve en az üç örnek olması zorunluluğu getirilmiş, reçetelerdebulunması gereken asgari bilgiler gösterilmişti.

Vergi Usul Kanununun 227 vemükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 1 Ağustos2004 tarihinden itibaren yukarıda adı geçenler tarafından düzenlenecekreçetelerde, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına DairKanunun 72 nci maddesine istinaden tutulan protokol defterindeki protokolnumarasına da yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Reçete üzerinde protokolnumarasının yer almaması halinde bu belge hiç düzenlenmemiş sayılacak ve VergiUsul Kanununun 353/2 maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Öte yandan 3065 sayılı KatmaDeğer Vergisi Kanununun 29/2 maddesine göre indirimli orana tabi işlemlerdolayısıyla 2004 Ağustos ve izleyen dönemler için eczacılar tarafından yapılacakiade taleplerinde, ilgili dönem beyannamelerine bu reçetelerin bir listesinineklenmesi gerekmektedir. Bu listede reçetenin tarih ve numarası, hastanın vedüzenleyen hekimin adı-soyadı ile protokol numarasına yer verilecektir.

Tebliğ olunur.


ECZ.ERTAN ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim