2008 SGK SUT DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DÜZENLENMİŞ YENİ HALİ...

Son güncelleme:07-04-2009

3 Nisan 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27189

TEBLİĞ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN DÜZENLENMİŞ HALİ

 

a) SUT’un (12.7.9) numaralı maddesinin (c) bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

3) İlgili koşulların söz konusu olduğu hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

 

GEÇERLİLİK TARİHİ: 03.04.2009

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

b) SUT’un (12.7.13) numaralı maddesinin (A) bendinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Stabil HIV ve naiv HCV ko-enfeksiyonlarında” ifadesi çıkarılarak yerine, “Kronik Hepatit C tedavisinde”  ifadesi eklenmiştir.

Kronik Hepatit C tedavisinde daha önce tedavi almış (peginterferon, interferon monoterapisi veya ribavirin ile kombine tedavi) ve başarısız olmuş hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere pegile interferon alfa 2 b ve ribavirin tekrar kullanılır.”,

GEÇERLİLİK TARİHİ: 05.12.2008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) SUT’un (12.7.14) numaralı maddesinin (c) bendinin (3) numaralı maddesinin (d) alt bendinin son fıkrasına “Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında Lapatinib ödenmez” ifadesinden sonra gelmek üzere,

Lapatinib: Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen

progresyon gösteren, c-erb B2 immünhistokimya testi sonucu 3+ veya FISH + olan metastatik meme

kanserli hastalarının tedavisinde kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin

progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde

hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir. Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında Lapatinib ödenmez Tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu tüm hastanelerde bu hekimin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunmadığı 3.basamak sağlık kurumlarında ise genel cerrahi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile ve yine 3. basamak sağlık tesislerinde genel cerrahi uzman hekimince reçete edilir.

 

GEÇERLİLİK TARİHİ: 03.04.2009

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

d) SUT’un (12.7.17) numaralı maddesinin (1) numaralı maddesinin (B) bendi başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B.  Diğer nedenlere bağlı osteopeni/osteoporozda (T-skorunun < -1 olması)

GEÇERLİLİK TARİHİ:31.12.2008

 

e) SUT’un (12.7.20) numaralı maddesinin birinci fıkrasında “Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın” ifadesinden sonra gelmek üzere “çocuk kardiyoloji,” ibaresi eklenmiştir.

Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın çocuk kardiyoloji neonatoloji (yenidoğan), çocuk alerjisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanarak yatarak tedavilerde bu uzman hekimler tarafından belirtilen koşullarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

GEÇERLİLİK TARİHİ: 03.04.2009

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) SUT’un (12.7.28) numaralı maddesinin (C) bendinde yer alan  “LDL veya trigliserid düzeyi 100 mg/dl’nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez” ibaresi “LDL düzeyi 100 mg/dl’nin altına veya trigliserid düzeyi 200 mg/dl’nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez” şeklinde değiştirilmiştir.

C- Raporsuz reçete edilmesi; A bendinde belirtilen şartlarda son 6 ayda yapılan tetkik sonucunun, yazılacak her reçeteye eklenmesi kaydı ile tüm hekimler tarafından 01x01 dozda reçete edildiğinde bedeli ödenir ve bu hastalarda, LDL düzeyi 100 mg/dl’nin altına veya trigliserid düzeyi 200 mg/dl’nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez

GEÇERLİLİK TARİHİ: 03.04.2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MADDE 7 – SUT eki “EK-2/A” 197’nci maddede “klinik immunoloji……” ile başlayan parantez içi ifade, aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

197

Omalizumab

Omalizumab 12 ve üzeri yaş gruplarında ağır persistan allerjık astımlı ve vücut ağırlığı 20-

150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptörantagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi en az bir prenial allerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) ile serum Ig E duzeyınin30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, ve allerji, göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş hastalarda, 16 hafta ile geçerli ve bu kurul tarafından düzenlenmiş rapor ile tedaviye başlanır.(klinik immunoloji, allerji, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından en az ikisinin bulunduğu 3 uzman hekimin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir)”16 haftanın sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıt benzer bir kurul tarafından değerlendirilerek hastanın tedavisine devam edilmesine karar verildiğinde 1 yıl süre ile geçerli olacak heyet raporu düzenlenir, 1 yılın sonunda hasta tekrar değerlendirmeye alınır." ,

 

 

GEÇERLİLİK TARİHİ: 03.04.2009

 


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim