SUT VE EKLERİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

Son güncelleme:28-01-2009

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç Ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

Sayı    : B.13.2.SGK.0.11.05.00/72                                                             28.01.2009     

Konu   : SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler                                                     

 

           

GENELGE

2009/16

 

 

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” Hükmü yer almıştır.

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi ve Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararının  4 üncü maddesi  gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği 6. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile ilgili olarak SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

1-“12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin c-3-d bendinin son paragrafından sonra gelmek üzere;

 “Lapatinib:  Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen progresyon gösteren, c-erb B2 immünhistokimya testi sonucu 3+ veya FISH + olan metastatik meme kanserli hastalarının tedavisinde kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir. Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında Lapatinib ödenmez.”  Fıkrası eklenmiştir.

  2- “12.7.20. Palivizumab kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine b bendinin ilk fıkrasından sonra gelmek üzere;

            "c)12 aylıktan küçük; 

            - Soldan sağa şantlı doğuştan kalp hastalığına sahip olup, konjestif kalp yetersizliği tedavisi alması gereken bebeklerde,

             - Siyanotik doğuştan kalp hastalıkları olan bebeklerde,

             - Düzeltilmemiş ya da kısmen düzeltilmiş kompleks doğuştan kalp hastalıkları olan bebeklerde,

            - Opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp  yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebeklerde,

            - Önemli pulmoner hipertansiyonlu bebeklerde (Sistemik basıncın %50’sinden fazlası)

            - Hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde.

            12-24 ay arası;

             - Düzeltilmemiş ya da kısmen düzeltilmiş kompleks doğuştan kalp hastalığı olan bebeklerde,

            - Opere edildiği halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp  yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebeklerde,

             - Hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken kardiyomiyopatili bebeklerde,

             - Önemli pulmoner hipertansiyonu olan bebeklerde (Sistemik basıncın %50’sinden fazlası) kullanılır." Bendi eklenmiştir.

 

        3- Tebliğ Eki  “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek:2 Listesine;

 

            6.3.9. adalimumab *(sadece crohn hastalığında muafiyet kapsamındadır)

 

 7.1.4.4. pegvisomant

 

maddeleri eklenmiştir.

4- Tebliğ Eki  “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” EK:2D Listesinde bulunan;

“Zexate Enjektabl  Solusyon  İçeren Flakon 15mg/3ml” isimli ilaç antineoplastik olarak kullanıldığında “E168H” eşdeğer kodunda;  antineoplastik etkisi dışında “Metoject Enjeksiyonluk Solusyon 15mg/1.5ml” isimli ilaç ile birlikte  “E168G” Eşdeğer grubunda değerlendirilecektir.

  5- Tebliğ Eki  “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları”  Ek:2A Listesinin;

 119. Maddesi;

 Valasiklovir :UHP (Herpes  labialis endikasyonunda ise; UHP koşulu ile en küçük doz ve en küçük ambalaj formu ödenir.)

             202. Maddesi;

 

“Podofilin: Sadece kondiloma endikasyonunda ödenir ve bu endikasyonda  uzman hekimler tarafından reçetelenir.”

Şeklinde düzenlenmiştir.

          6- Bu Genelge ekleri ile birlikte  28.1.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

               Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                   

Ekleri  Görmek İçin TIKLAYIN 

Dağıtım:

Gereği:                                                                                                  Bilgi:

Kurum Merkez Teşkilatına                                                                   Sağlık Bakanlığına

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine                                                         Maliye Bakanlığına

SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine(Devredilen)

 


sgk.gov.tr


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim