OSTEOPOROZ

Son güncelleme:28-06-2012

Artık tam bir yap boz tahtası haline gelen SUT un 12.7.17. OSTEOPOROZ maddesi yine değiştirildi. SUT da Osteoporoz ilaçları hiçbir şekilde ödenmez diye bir düzenleme yapılsa, eczacı daha mutlu olacak. Çünkü yeni değişiklikleri hastalara uzun uzun anlatmaktansa, devlet artık bu ilaçları ödemiyor, yerine süt için diyor demek daha kolay ve ikna edici.

19 EKİM 2009 tarihinden geçerli olacak (TEB hala 20 EKİM 2009 tarihinde ısrarcı) değişiklikler neler getirecek.

Önce olumlu birkaç değişiklikle başlayalım.

Bir önceki Osteoporoz düzenlemesinde, yalnızca aşağıdaki endikasyonlarda  ifadesi SUT a girmiş ve M81 Osteoporoz, M81,9 Ostoporoz tanımlanmamış vb gibi tanılı raporlar kabul edilmemiş, sadece M81.8 Senil osteoporoz, M81.0 Postmenopozal osteoporoz, M81.1 Cerrahi menopoza bağlı osteoporoz ya da M80.0 Cerrahi sonrası osteoporoz patolojik kırık vb. tanıları kabul edilmişti.

Şimdi yeni düzenlemede yalnızca aşağıdaki endikasyonlarda tanımı tekrar SUT dan çıkarıldığından M81 Osteoporoz, M81.9 Osteoporoz, tanımlanmamış gibi  tüm Osteoporoz tanılı raporlar  kabul edilecektir.

Tabi bir önceki değişiklikte çekilen sıkıntılar, yaşanan tartışmalar düşünüldüğünde bu olumluluk bir anlam ifade ediyorsa..!

İkinci olumlu gelişmede daha önce rapordan 6 ay öncesi tarihe kadar geçerli kabul ettiğimiz KMY ölçümlerindeki sürenin, artık 1 yıla çıkarılması. Rapordan önce yapılması şartıyla 1 yıl öncesine kadar olan KMY ölçümleri de artık kabul edilecek.

75 yaş ve üzerindeki hastalarda KMY ölçüm şartı aranmıyordu. Artık raporunda osteoporotik patalojik kalça kırığı olan hastalarda da KMY ölçüm şartı aranmayacak.

Her iki kalçasında da protez olan hastalarda sadece vertebra dan yapılabilen KMY ölçümü artık önkoldan da yapılabilecek.

Şimdi gelelim olumsuz düzenlemelere. Lomber bölgeden yapılan KMY ölçümlerinde  L1,L2,L3,L4  gibi T değerlerinden herhangi birinin uygun olması uygulaması yine değiştirilmiş, eski uygulama olan L1-4 veya L2-4 T değerlerinden birinin uygun olması uygulamasına geçilmiştir.

Artık Lomber bölgeden uygun T değerlerine bakılırken, sadece L1-4 ve L2-4  değerlerine bakılacaktır.

Patolojik kırık bulunan hastalarda bakılan T değerlerinde bir değişiklik yok. -1 veya daha düşük değerlerde ilaç verilebilir. T değerlerinin dikkate alınacağı bölgeler ise sadece, Lomber bölgede L1-4 veya L2-4 veya Femur total veya Femur boynu

Patolojik kırık bulunmayan hastalar ise 65 yaş altı, 65 yaş ve üstü olarak iki farklı gruba ayrılmış ve bakılan T değerleri farklılaştırılmış. Her iki grupta da T değerlerinin dikkate alınacağı bölgeler yine Lomber bölgede L1-4 veya L2-4 veya Femur total veya Femur boynu.

Burada dikkat edilecek husus, 65 yaş ve üstündeki hastalarda T değeri olarak -2.5 veya daha düşük değerlerin aranması,                                                                                                

65 yaş altındaki hastalarda ise T değeri olarak -3 veya daha düşük değerlerin aranacak olması.

Osteoporoz ilaçları artık

1.Bifosfonatlar

2.Stronsiyum ranelat ve Raloksifen

3.Kalsitonin, olmak üzere üç gruba ayrılmış, her grubun raporlama ve reçetelendirme kuralları değişmiştir.

 

Bifosfanat grubu ilaçlar;( FOSAMAX-OSALEN )İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum, Endokrinoloji, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimotoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.

 

Stronsiyum ranelat ve raloksifen grubu ilaçlar; ( PROTELOS-EVİSTA ) İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.                     

Bu grup ilaçlar için Sağlık Kurulu Raporunda, bifosfonatları tolere edemediğinin  veya bifosfonatlarla yeterli yanıt alınamadığının belirtilmesi gerekir.

 

Kalsitonin grubu ilaçların,( MİACALCİC-TONOCALCİN )  raporlama ve reçetelendirme  kuralları da kendi içerisinde,

Ağrılı Vertebral Kırığı bulunanlar

Ağrılı Vertebral Kırığı bulunmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Kalsitonin raporunda ağrılı vertebral kırığı olduğu belirtilen osteoporozlu hastalarda, İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum, Endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu ilgili uzman hekimlerce reçete edilebilir. Her ağrılı vertebral kırık durumunda, en fazla 3 aylık dozda ilaç alabilir.

 

Kalsitonin, ağrılı vertebral kırığı olmayan osteoporozlu hastalarda ise, yalnızca ÜNİVERSİTE veya EĞİTİM ve ARAŞTIRMA Hastanelerinde ki İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum, Endokrinoloji uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, ve yine yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerindeki bu ilgili uzmanlarca reçetelendirilebilir.                                                                                

Bu grup ilaçlar için Sağlık Kurulu Raporunda, bifosfonatları tolere edemediğinin  veya bifosfonatlarla yeterli yanıt alınamadığının da belirtilmesi gerekir.

 

19 EKİM 2009 ÖNCESİ ÇIKAN RAPORLAR:

Genelgede yürürlülük tarihinden önce düzenlenen raporların süresi sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiştir.

 

Yani 18 EKİM 2009 (dahil) tarihine kadar çıkarılmış olan raporlarda,

İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunması şartı

veya sağlık kurulu raporu olması şartı

veya  bifosfonatları tolere edemediğinin  veya bifosfonatlarla yeterli yanıt alınamadığının raporda belirtilmesi şartı

veya ağrılı vertebral kırığı olduğunun raporda belirtilmesi şartı aranmayacaktır.

Bu raporlar, 19 EKİM 2009 tarihinden itibaren de yeni düzenlemedeki şartları, rapor üzerine ilave ettirmeye gerek kalmadan süresi sonuna kadar  geçerli olacaktır.

Yalnız 19 EKİM 2009 tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerli olacağından, süresi sonuna kadar geçerli eski  raporlar,        Genelgedeki yeni yazım kurallarına göre yazılacaktır.

Yeni yazım kuralları da sadece KALSİTONİN grubu ( MİACALCİC-TONOCALCİN ) ilaçlarda değişmiştir. Bu grup ilaçlar için eski rapor dahi olsa sadece İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca reçetelendirilebilecektir.

Kalsitonin grubu ilaçlar için pratikte şöyle bir sorun vardır.

 19 Ekim 2009 öncesi raporlarda, ağrılı vertebra kırığı olup olmadığı belirtilmediği için 19 EKİM sonrası yazım kuralları da bu şarta göre belirlendiğinden, bu raporlar vertebra  kırığı var kabul edilip herhangi bir hastanedeki İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum  hekimlerince mi yazılacağı,

yoksa vertebra kırığı yok kabul edilip  üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerindeki İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum  hekimlerince mi  yazılacağı, muammadır. 

 

 

 

Eski raporlarla ilgili olarak KMY ölçümlerinin durumu ise şöyledir.(İstanbul SGK tarafından da kabul edilen yorum)

 KMY ölçümleri Raporlamanın bir ön şartıdır. Eski raporlar 19 EKİM öncesi KMY ölçümlerine  göre çıkarıldığından ve bu raporlar süresi sonuna kadar geçerli olduğundan, KMY ölçümleri de eski şartlarıyla geçerlidir.

Yani 19 EKİM 2009 öncesi raporlar için 65 yaş altı 65 yaş üstü yada -2,5 üstü -3 üstü gibi şartlara bakılmayacaktır.

Eskisinde olduğu gibi L1,L2,L3,L4 T değerlerin herhangi birisinin    -2.5 ve üstü yada patalojik kırık da -1 ve üstü olması yeterlidir.

 

Örnek 1

 19 Ekim 2009  tarihinden önce çıkarılmış Evista raporunun,

Sağlık kurulu raporu olması şartı aranmayacaktır.

Raporu hangi hekimin çıkardığı şartına  bakılmayacaktır.Uzman hekim olması yeterlidir.

Raporda bifosfonatları tolere edemediğinin  veya bifosfonatlarla yeterli yanıt alınamadığının yazılması şartı aranmayacaktır.

65 yaş altı,65 yaş üstü şartı göz önüne alınmayacaktır.

KMY ölçümlerinde L1,L2,L3,L4 T değerlerine bakılacaktır.                T değerinin -2,5 ve üstü olması, patolojik kırık ise -1 ve üzeri olması yeterlidir.

Ama yeni genelgeye göre yazım kuralları uygulanacak ve tüm uzman hekimlerce reçetelenebilecektir.

 

Örnek 2

19 Ekim 2009  tarihinden önce çıkarılmış Miacalcic raporunun,

Sağlık kurulu raporu olması şartı, Üniversite yada Araştırma hastanelerinde çıkarılması şartı aranmayacaktır.

Raporu hangi hekimin çıkardığı şartına  bakılmayacaktır. Uzman hekim olması yeterlidir.

Raporda bifosfonatları tolere edemediğinin  veya bifosfonatlarla yeterli yanıt alınamadığının yazılması şartı aranmayacaktır.

Raporda ağrılı vertebra kırığı bulunup bulunmadığı aranmayacaktır.

65 yaş altı,65 yaş üstü şartı göz önüne alınmayacaktır.

KMY ölçümlerinde L1,L2,L3,L4 T değerlerine bakılacaktır.               T değerinin -2,5 ve üstü olması, patolojik kırık ise -1 ve üzeri olması yeterlidir.

 

Ama yeni genelgeye göre yazım kuralları uygulanacak ve sadece İç hastalıkları, Fizik Tedavi R., Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın hastalıkları ve doğum gibi ilgili uzman hekimlerce reçetelenebilecektir.

Eski raporlarda, yeni yazım kuralını belirleyen ağrılı vertebra kırığının bulunup bulunmadığının yazılması zorunluluğu yoktur ve bu raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

Raporda bulunması zorunluluğu olmayan bir şart için, sanal olarak ağrılı vertebra kırığı olmadığı farzedilerek Üniversite veya Araştırma hastanesindeki ilgili uzman hekimin reçetelendirmesi şartı istenemez.

İlgili Uzman hekimce reçetelenmesi yeterli olmalıdır.

 

 

 

 


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.