2008 Mali Rehberi

Son güncelleme:21-02-2008

• 2008 Mali Rehberi

***Asgari Ücret (Brüt)

Karar No

R.G.
Tarih-Sayı

Uygulama Süresi

16 Yaşını Doldurmamış

16 Yaş ve Üstü

2007/1

29.12.2007–26741

01.01.2008–30.06.2008

515,40 YTL

608,40 YTL

2007/1

29.12.2007–26741

01.07.2008–31.12.2008

540,60 YTL

638,70 YTL

 

***SSK Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Prime Tabi Aylık Kazancın

Dönemi

Alt Sınırı

Üst Sınırı

01.01.2008–30.06.2008

608,40 YTL

3.954,60 YTL

01.01.2008–31.12.2008

638,70 YTL

4.151,70 YTL

 

***Kıdem Tazminatı Tavanı

Yılı

Dönem

  Kıdem Tazminatı Tavanı

2008

01.07.2008 – 31.12.2008

 YTL

2008

01.01.2008 – 30.06.2008

2.087,92 YTL

 

***İhbar tazminatı tutarları

HİZMET SÜRESİ

TUTAR

6 aydan az çalışanlar için

2 haftalık ücret

6 ay – 1,5 yıl arası çalışanlar için

4 haftalık ücret

1,5 yıl – 3 yıl arası çalışanlar için

6 haftalık ücret

3 yıl ve üzeri çalışanlar için

8 haftalık ücret

 

***Çalışanların asgari yıllık izin süreleri

HİZMET SÜRESİ

İZİN SÜRESİ

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara

Yılda 14 iş günü

b) 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara

Yılda 20 iş günü

c) 15 yıl ve daha fazla olanlara

Yılda 26 iş günü

d) 18 ve daha küçük işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakilere

Yılda en az 20 iş günü

e) Analık izni

Doğumdan önce 8 hafta

Doğumdan sonra 8 hafta

Ücretsiz izin 6 ay

f) Süt izni

1 yaşından küçük çocukların emzirilmesi için günde 1,5 saat

g) Evlilik izni

Azami 3 gün

h) Ana, baba, eş, kardeş veya çocukların ölümü

Azami 2 gün

I) Yıllık ücretli iznini geçirmek için yol izni

(yalnız bir kez kullanılır)

Ücretsiz azami 4 gün

NOT: Cumartesi günü izin süresine dâhildir.

İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta

tatili ve genel tatil günleri izin süresinden

sayılmaz.

 

 

 

 

***Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet haddi:

Kanun-BKK-GT

Sınır

Yürürlük

26/12/2007/VUK GT 378

600 YTL

2008

 

 

***Fatura Düzenleme Sınırı

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki hadleri geçmesi veya bedeli bu hadlerden az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK. 232 md.)

BKK/GENEL TEBLİĞ

Maktu Had

26.12.2007 (VUK GT 378) 2008 yılı için

600 YTL***Defter Tutma Hadleri

Bilanço Usulüne göre Defter Tutmak zorun da olanlar: 01/01/2008 ‘den itibaren

VUK Md. 177–1.Bent; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan mükelleflerin:

• Yıllık Alış tutarı   107.000,00YTL yi (378 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,
• Yıllık Satış tutarı 150.000,00YTL yi (378 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği) aşanlar,

 

 

 

***Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (Her bir sigortalı çalışan için)

Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2008 den itibaren

GVK GT 266

9,00 YTL

 

 

***Gelir vergisi tarifesi (GVK Md. 103)

01/01/2008 Tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

7.800 YTL'ye kadar

 

% 15

19.800 YTL'nin

7.800 YTL'si için 1.170 YTL,

fazlası % 20

44.700 YTL'nin

19.800 YTL'si için 3.570 YTL,

Fazlası % 27

44.700 YTL'den fazlasının

44.700 YTL'si için 10.293 YTL,

fazlası % 35

 

 

***Geçici Vergi Oranları

 

KVK Mad.32

GVK Mük. Mad. 120

01.01.2008

%20

%15

 

 

***Bildirim Süreleri

BİLDİRİM SÜRELERİ

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY

BİLDİRİM SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA

GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA , ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

İŞİ BIRAKMA

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

NAKİL

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖLÜM

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

TASFİYE VE İFLAS

OLAYIN VUKUUNDAN  İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA

Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME

SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN

KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ

30 GÜN

İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ

İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY

TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

 

 

***Sosyal sigorta uygulamalarında kesilecek idari para cezaları

SGK' unca , 01/01/2008-30/06/2008 Tarihleri arasında uygulanacak İdari Para Cezaları (YTL)

İşyeri Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde:

— Bilânço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara

1.825,20

— Bilânço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara

1.216.80

— Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara

608,40

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi (her bir sigortalı için)

608,40

Çalışma İzni Olmayan Sigortalının İşe Giriş Bildirgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi

1.216.80

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Yasal Süresi İçinde Kuruma Verilmemesi Halinde (her bir fiil için):

— Belgenin Asıl Nitelikte Olması Halinde, ( 1.825,20 YTL 'yi geçmemek üzere) Belgede Kayıtlı Sigortalı Başına

121,68

— Belgenin Ek Nitelikte Olması Halinde, Belgede Kayıtlı Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın Her Bir Ek Belge İçin

76,05

— Ek Belgenin, Sigortalıların Eksik Çalışmalarının Bildirilmemesine veya Verilen Bilgi ve

  Belgelerin Kurumca Geçerli Sayılamamasına Bağlı Olarak Kurumca Re'sen Düzenlenmesi

  Halinde, Sigortalı Sayısına Bakılmaksızın Her Bir Ek Belge İçin

1.825,20

— Belgenin Mahkeme Kararı ile veya Denetim Elemanlarınca Yapılan Tespitler Sonucunda ya da Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya Kazançları Kuruma Bildirilmediği veya Eksik Bildirildiği Saptanan Sigortalılarla İlgili Olması Halinde, Belgenin Asıl veya Ek Nitelikte Olup Olmadığına, İşverence Düzenlenip Düzenlenmediğine Bakılmaksızın

1.825,20

— Sigorta Müfettişi Tarafından veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Raporlara İstinaden Kuruma Bildirilmediği Tespit Edilen Eksik İşçilik Tutarının Mal edildiği Aylardan Dolayı

1.825,20

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İşyerine Asılmaması Halinde

1.216,80

Muayene İçin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yapılacak İhtara Rağmen 3 Gün İçinde Verilmemesi

608,40

İşyeri Kayıtlarının Kurumca Yapılacak Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Edilmemesi Halinde:

— Bilânço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara

7.300,80

— Bilânço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara

3.650,40

— Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara

1.825,20

İbraz Edilen Kayıtların Yönetmelikle Belirlenen Usul ve Esaslara Uygun Olmaması Halinde, Her Bir Geçersizlik Hali İçin:

— Bilânço Esasına Göre Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara( 7.300.80 YTL'yi aşmamak üzere)

304,20

— Bilânço Esası Dışında Defter Tutmakla Yükümlü Olanlara ( 3.650,40 YTL'yi aşmamak üzere)

304,20

— Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara ( 1.825,20 YTL 'yi aşmamak üzere)

304,20

 

 

***Usulsüzlük cezaları (VUK Md. 352)

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECEDE
USULSÜZLÜKLER İÇİN

01.01.2007
Tarihinden itibaren

01.01.2008
Tarihinden itibaren

01.01.2007
Tarihinden itibaren

01.01.2008
Tarihinden itibaren

1- Sermaye şirketleri

75.00 YTL

80.00 YTL

43.00 YTL

46.00 YTL

2- Sermaye şirketleri dışında kalanlar
Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

49.00 YTL

40.00 YTL

24.00 YTL

25.00 YTL

 

 

***Özel usulsüzlük cezaları (VUK Md. 353 / Mük. Md. 355)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu vermeyenlere ve almayanlara; (her bir belge nevi için) 149 YTL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 68.000 YTL'den fazla olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın,

%10'u

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaiyesi, yolcu listesi, günlük müşteri düzenlemeyenlere, kullanmayanlara ve bulundurmayanlara; (her bir belge nevi için) her tespitte toplam 6.800 YTL, bir takvim yılı içinde de toplam 68.000 YTL'yi aşmamak üzere,

149 YTL

 

3- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,

29,80 YTL

 

4- Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterleri işyerinde bulundurmayanlara, bu defterlere yazılması gereken işlemleri günü gününe deftere kayıt etmeyenlere veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz etmeyenlere her bir tespit için,

149 YTL

 

5- Vergi levhası bulundurmayan ve asmayanlara,

149 YTL

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması,

3.200 YTL

 

7-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara (her bir işlem için),

170 YTL

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine,

500 Y TL

 

9- 4358 sayılı yasa uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanında yerine getirmeyenlere,

680 YTL

 

10- 127.nci maddenin d bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

500 YTL

 

Bilgi vermekten çekinenler, bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile VUK 256, 257 ve mük. 257.nci madde hükümlerine uymayan:

 

 

Birinci sınıf tüccarlarda

1.490 YTL

 

Serbest meslek erbabı hakkında

1.490 YTL

 

İkinci sınıf tüccarlar hakkında

680 YTL

 

Defter tutan çiftçiler hakkında

680 YTL

 

Kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

680 YTL

 


Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar

320 YTL

12-Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için 1.490 YTL' den az olmamak üzere işleme konu tutarın

% 5'i

 Özel usulsüzlük cezaları uygulanır.

***Gecikme Faizi - Gecikme Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

Gecikme Zammı: Mükelleflerin rızai beyanları ile beyan etmiş oldukları vergileri normal vade tarihlerinde ödemeyip, daha sonraki tarihlerde yapacakları ödemeler için geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme Faizi: İkmalen, Resen ve İdarece yapılan tarhiyatlarda vergilerin normal vade tarihleri ile tarhiyatın kesinleştiği tarihe kadar geciktirilen süreye hesaplanan tutardır.

Gecikme zammı, Gecikme faizi günlük olarak,  Pişmanlık zammı  aylık olarak hesaplanır.

Yürürlülük

Oran

BKK

21.04.2006'dan itibaren

%2,5

Tahsilat Genel Tebliği 438


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim