28 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA   Resmî Gazete      Sayı: 31551

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Duyuru Başlama Tarihi: 28.07.2021

Son Başvuru Tarihi: 11.08.2021

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Klinik Eczacılık

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Farmakokinetik alanında bilimsel deneyimi olmak.

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

 

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Biyoteknoloji veya Farmasötik Biyoteknoloji Programlarında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages /Sayfalar/universitemiz/ yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri - Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi: 19.08.2021

Sınav Tarihi: 25.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 03.09.2021

İlana başvuracak adayların;

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"de yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

*Yabancı Diller Bölümü Öğr.Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.

*İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Başvuru Evrakları:

-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),

- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,

- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü) - Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)

- Fotoğraf (2 adet),

- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği, (Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)

- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat