Bilindiği üzere 16/6/2020 tarihli ve 31157 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ genel olarak incelendiğinde kapsamlı değişiklikler göze çarpmaktadır. Dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmeleri maddelerle sizlere ifade etmeye çalışacağım.

1.   4.1.5 Maddesinde güvenlik izlem formu ile takip edilen ilaçlar için e reçetede form numarası yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. (protokolümüzün 3.2 maddesi  gereği  Sağlık Bakanlığı mevzuatının   takibi   önem arzetmektedir)

2.   4.2.6.A-1 maddesinde Büyüme Hormonları ihtiva eden müstahzarlar için ilgili uzman branşları, yaş aralıkları, yıllık büyüme hızı, kemik yaşı ve tedavi sonlandırma kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Aşağıda belirtilen kriterlerin ayrıca kontrolü gerekmektedir.

·        Boy sapması -2SD altında olmalı.

·         4 yaş altı çocuklarda ve puberte döneminde kemik yaşı esas alınmaz.

·        Rapor süresi 1 yıl olup Çocuk endokrinoloji, Çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzmanı düzenleyebilir.

·         Tedavinin devamı için epifiz hatlarının açıklığı ve sonlandırma kriterlerine ulaşılmadığı (kemik yaşı k 14 e 16, boy k 157 e 168, epifiz kapanması ve büyüme hızı 4cm ve altı) idame rapor açıklamalarında bulunmalıdır.

·        Yıllık büyüme hızı ile ilgili yaş ayrımları için 2.1 yaş 731. günü, 4.1 yaş 1461. Günü ifade eder. 

3.   4.2.7 Maddesinde farklı etken madde içeren düşük molekül ağırlıklı heparinler(DMAH) birlikte ödenmez.( hastanın ilaç geçmişinden başka bir DMAH varlığı mutlaka kontrol edilmelidir.) 

4.   4.2.10.A-1 Maddesinde yapılan düzenleme ile Gaucher hastalığında enzim tedavisi kriterlerinden karaciğer hacmi 2,5 ve dalak hacmi 15 kat olarak değiştirilmiş ve tedaviye aralıksız bir yıl süreyle ara verilmesi durumunda başlangıç kriterlerinin aranacağı belirtilmiştir. 

5.   4.2.12.A Maddesinde yapılan düzenleme ile  hepatit b immunglobulinlerinin karaciğer naklinde kullanımı durumunda karaciğersiz faz ve nakil sonrası için  düşük ve yüksek risk grubuna göre sınıflandırılarak ayrıca uygulanacak dozlarda tetkik sonuçları esas alınarak düzenlenmiş, düşük risk grubunda  tedavi süresi nakil sonrası maksimum 1 yıl, yüksek risk grubunda tedavi süresi maksimum 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır.(Bu sürenin  kontrolü için rapor/reçete açıklamalarında nakil tarihi bulunmalıdır.) Her reçetede HBsAg ve HBV DNA sonucu bulunmalı ve pozitif olması durumunda tedavi sonlandırılmalıdır. Reçeteler en fazla birer aylık dozda karşılanabilir.

6.   4.2.12.B  Maddesinde immunoglobulinler için  Primer İmmun Yetmezlik(PİY) tanısında hematoloji, gögüs ve immunoloji ve alerji hekimlerinin  rapor/reçete düzenlemesi durumunda kurumca bedeli ödenecektir.KLL , MM ve Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna bağlı HİPOGAMAGLOBULİNEMİ tanısında hematoloji ve onkoloji uzman hekimlerince reçete/rapor düzenlemesi durumunda kurumca bedeli ödenecektir.SC yolla kullanılan  immunglobulinler yalnızca  PİY , KLL , MM ve Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonuna bağlı HİPOGAMAGLOBULİNEMİ tanılarında ödenir. Subkutan kullanımlarda endikasyonların kontrolü önem arzetmektedir.

7.    4.2.13.1 maddesinde Tenofovir alafenamid fumarat etkin maddesini ihtiva eden müstahzarlar için oluşturulmuş kısıtlı endikasyon yürürlükten kaldırıldı (osteoporoz,kemik kırığı, GFR,kan fosfat düzeyi albuminürü, diyaliz ,renal transplantasyon )

8.   4.2.13.3.2 maddesinde kronik hepatit C hastalarına iki kez tedavi hakkı sağlanmıştır.

9.   4.2.14.C Özel düzenleme yapılan kanser ilaçlarına dair dikkat çeken düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz.

·        Enzalutamid ve abirateron etken maddeli ilaçların ardışık olarak kullanımını yalnızca hasta bazında alınan Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.

·        Ruksolitinib için konstitusyonel semptomlardan en az bir tanesi (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı veya kaşıntı vb.) açıkça rapor açıklamalarında belirtilmelidir.

·        Meme kanseri tanısında Dosetaksel toksisitesi nedeniyle dosetaksel kemoterapisinin kesilmesi durumunda trastuzumab ve pertuzumab kombinasyonu ile tedaviye devam edilebilir.

·        Obinutuzumab için üçüncü basamak hastanelerde rapor düzenleme zorunluluğu kaldırıldı.

10.4.2.15.D-1Maddesinde  antikoagulan tedavi için  prospektüste yer alan risk faktörleri açıkça raporda belirtilmesi zorunlu olup (inme veya geçici iskemik atak öyküsü, ≥75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf ≥ II, diabetes mellitus veya hipertansiyon durumlarından bir ya da fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nanvalvuler atriyal fibrilasyonlu hasta )  ,Sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için   en az bir Kardiyolog /Nörolog olma şartı ile kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçü bulunmalıdır.

11.4.2.17.D Maddesinde   teriparatide için tedavi süreleri haftalık şeklinde düzenlenmiştir.

12.4.2.20 maddesinde yapılan düzenleme ile Palivizumab tedavi kriterleri güncellenmiştir. (29-31) haftalar arasında doğan RSV sezonunda 90 gün ve daha küçük bebeklerin tedavi olması mümkün hale getirilmiştir.

13.4.2.25 Maddesinde yapılan düzenleme ile Epilepsi tedavisinde lakozamid etken maddeli müstahzarların monoterapide kullanımı mümkün.

14.4.2.27.A maddesine yapılan düzenleme ile Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantrelerinin acil müracaatlarda hastada kumarin türevlerinin kullanılmasından kaynaklı hayatı tehdit eden kanamalarda (Raporda belirtilmesi şart) 1 günlük tedavi ve kanama devam ederse 3 gün süreli rapor ile karşılanması mümkündür.  Hematoloji uzman hekimi yok ise raporda belirtilmek şartı ile kumarin tedavisini düzenleyen ilgili uzman hekim rapor düzenleyebilir. Aktifleşmiş protrombin kompleksi konsantrelerinin kanama tedavisinde 3 günlük dozda kullanımı mümkündür.

15.4.2.28.A maddesinde yapılan düzenleme ile Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) rapor/reçete edebilecek uzmanlık branşlarına Nöroloji eklenmiştir. Bu dozlarda kullanım için düzenlenen rapora ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

16.4.2.30.A maddesinde yapılan düzenleme ile Epoprostenol etken maddeli müstahzarlar yalnızca NYHA sınıf III veya IV olan hastalarda kurumca geri ödeme kapsamındadır (böbrek diyalizi tanısında kurumca karşılanmaz.)

17.4.2.33 maddesinde yapılan düzenleme ile intravitreal (göz içine uygulanan) ilaçlarda yanıt kriterlerinden birinin gerçekleşmesi tedavinin devamı için yeterli hale getirilmiştir.   Görme keskinliğinin tedavi esnasında sabit kalması   yanıt kriteri olarak netleştirilmiştir. Patolojik Miyopiye bağlı Koroidal Neovaskülarizasyon (PM/KNV) için bevasizumab yükleme dozunun tamamlanması zorunlu olmayıp tek doz kullanımı üzerinden dahi yanıt değerlendirmesi yapılması mümkündür.Ranibizumab  veya aflibersept  etkin maddeli ilaçlar için ANTI-VEGF ilaç geçişlerin de  hekim tarafından  sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmadan (bevasizumab hariç) idame tedavilere geçilebilir.

18.4.2.38 maddesinde yapılan düzenleme ile GLP-1 Analogları ile DPP4 antagonistlerinin beraber kullanımı halinde bedellerinin kurumca ödenmeyeceği bildirilmiştir (hasta ilaç geçmişinden bu ilaçların kontrolü önem arzetmektedir.)

19.4.2.43 maddesinde yapılan düzenleme ile Bosentan “Hasta Kayıt Formu-1” Kuruma gönderilme zorunluluğu kaldırılmıştır (Form sadece ilaç temini için gereklidir.

Fosfomisin Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır (Pyelonefrit haricindeki tüm üriner sistem enfeksiyonları bu kapsamda değerlendirilebilir) ‘’ALT İYE’’ tanısında veya ‘’hastada alt üriner sistem enfeksiyon varlığı’’ belirtilmek şartıyla ilintili teşhislerde karşılanması da mümkündür.

ALT ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINI TANIMLAYAN BAZI ICD 10 KODLARI

N21: Alt üriner sistem taşı incl.sistit ve üretrit ile birlikte(N21.0,N21.1,N21.8,N21.9)

N30: Sistit (N30.1, N30.2, N30.3, N30.8, N30.9)

N34.0: Üretral apse

N34.1: Üretrit (spesifik olmayan)

N34.2: Üretrit (diğer)

O23.1: Mesane enfeksiyonu (gebelik)

O23.2: Üretra enfeksiyonu (gebelik)

 

20.D vitaminleri için endikasyon uyumu zorunlu hale getirilmiştir. Tanı ve pozolojinin KÜB bilgileri ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

21.Duloksetin erişkin kadınlarda stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres üriner inkontinansın birlikteliği) tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz/ uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi durumunda kurumca geri ödeme kapsamına alınmıştır.

22. Modifinil narkolepsi tanısı ile göğüs hastalıkları, nöroloji / psikiyatri uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Tedaviye ara verilmesi halinde başlangıç kriterleri aranmaz.

Tebliğde belirtilen değişiklikler 24/06/2020 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.

 

Meslektaşlarıma iadesiz, kesintisiz sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat