28 Şubat 2024 ÇARŞAMBA        Resmî Gazete      Sayı : 32474

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

2024 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.

• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında; uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapılacağı puanlı kura sistemi uygulanacaktır. Bu sistemde adayların isimleri tercihleri ile birlikte, hesaplanan toplam kura puanı sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.

6) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini) EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında ünvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.)

7) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

8) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve yabancılara mahsus kimlik belgesinin ön ve arka yüzlü suretlerini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

9) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek olup, en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir.

10) Eczacı unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar 1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1. yerleştirme ve/veya 2. yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan 1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri var ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır. 11) 2. Yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

12) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05.03.2024 - 20.03.2024 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında EKİP üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal edenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

13) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.

14) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

15) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

16) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

17) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

18) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

19) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşenlerin atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

B-KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda EKİP’e kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNU TERCİH EDECEK ECZACI ÜNVANLI ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1) Eczacı unvanında başvuru yapacak olanların;

a.)Diploma tescili yapılmamış olanların, eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,

b.)İngilizce alanında yapılan yabancı dil sınavından (YDS, e-YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 70 puan alındığını gösterir belgeyi, EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

2) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden 1. madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,

4) Emekli olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, 6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,

7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,

8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (EKİP üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)

9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların diş tabibi unvanına, uzman eczacı tescili olanların ise eczacı unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

E- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler, bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi

Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800

Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5

P.K. 06520 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 218 30 00

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

 

2024 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

 

SIRA: 1

TARİH: 28 Şubat 2024 Çarşamba - 4 Mart 2024 Pazartesi Saat 18.00’e kadar

AÇIKLAMA: Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden başvuruların yapılması.

 

SIRA: 2

TARİH: 18 Mart 2024 Pazartesi

AÇIKLAMA: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının EKİP üzerinden ilanı.

 

SIRA: 3

TARİH: 18 Mart 2024 Pazartesi – 19 Mart 2024 Salı Saat 18.00’e kadar

AÇIKLAMA: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının EKİP üzerinden alınması.

 

SIRA: 4

TARİH: 21 Mart 2024 Perşembe

AÇIKLAMA: İtiraz sonuçlarının EKİP üzerinden ilanı.

 

SIRA: 5

TARİH: 22 Mart 2024 Cuma Kura Tarihi

AÇIKLAMA: Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

 

SIRA: 6

TARİH: 5 Nisan 2024 Cuma saat 18.00’e kadar

AÇIKLAMA: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat